Funktionen Split i PowerAppsSplit function in PowerApps

Opdeler en tekststreng i en tabel af understrenge.Splits a text string into a table of substrings.

BeskrivelseDescription

Funktionen Split opdeler en tekststreng i en tabel af understrenge.The Split function breaks a text string into a table of substrings. Brug Split til at opdele kommaseparerede lister, datoer, der bruger en skråstreg mellem datodelene, og i andre situationer, hvor der bruges et veldefineret afgrænsningstegn.Use Split to break up comma delimited lists, dates that use a slash between date parts, and in other situations where a well defined delimiter is used.

Der bruges en separatorstreng til at opdele tekststrengen.A separator string is used to break the text string apart. Separatoren kan være nul, et eller flere tegn, der matches som et hele i tekststrengen.The separator can be zero, one, or more characters that are matched as a whole in the text string. Hvis du bruger en streng med længden nul, eller som er tom, vil tekststrengen blive opdelt i hvert enkelt tegn.Using a zero length or blank string results in each character being broken out individually. De matchede separatortegn returneres ikke i resultatet.The matched separator characters are not returned in the result. Hvis separatortegnet ikke findes i tekststrengen, bliver hele tekststrengen returneret som et enkelt resultat.If no separator match is found then the entire text string is returned as a single result.

Brug funktionen Concat til at sammensætte strengen igen (uden separatortegnene).Use the Concat function to recombine the string (without the separators).

SyntaksSyntax

Split( Text, Separator )Split( Text, Separator )

  • Text – påkrævet.Text - Required. Den tekst, der skal opdeles.Text to split.
  • Separator – påkrævet.Separator - Required. Den separator, der bruges til opdeling af strengen.Separator to use in splitting the string. Kan være nul, et eller flere tegn.Can be zero, one, or more characters.

EksemplerExamples

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," )Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) Opdeler de forskellige frugter baseret på komma som separator.Splits the different fruits apart, based on the comma separator. Opdelingen foretages kun ud fra kommaet og ikke det efterfølgende mellemrum, så der indsættes et mellemrum foran " Oranges" og " Bananas".The split is performed based on only the comma and not the space after it, resulting in a space at the front of " Oranges" and " Bananas".
TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) )TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) ) Svarer til det foregående eksempel, men her fjernes mellemrum foran og efter ved hjælp af funktionen TrimEnds. Denne funktion arbejder med den tabel med én kolonne, som returneres af funktionen Split.Same as the previous example, but in this case the space is removed by the TrimEnds function, operating on the single column table that is produced by Split. Vi kunne også have brugt separatoren ", " som omfatter mellemrummet efter kommaet, men det ville ikke have virket, hvis der ikke var mellemrum, eller hvis der var dobbelt mellemrum.We could have also used the separator ", " which includes the space after the comma, but that would not have worked properly if there is no space or there are two spaces.
Split( "08/28/17", "/" )Split( "08/28/17", "/" ) Opdeler datoen med skråstreg som separator.Splits the date apart, using a forward slash as the separator.
Split( "Hello, World", "," )Split( "Hello, World", "," ) Opdeler ordene med komma som separator.Splits the words apart, using a comma as the separator. Det andet resultat starter med et mellemrum, da det er det tegn, som kommer lige efter kommaet.The second result starts with a space since this was the character immediately following the comma.
Split( "Hello, World", "o" )Split( "Hello, World", "o" ) Opdeler strengen med tegnet "o" som separator.Splits the string apart, using the character "o" as the separator.
Split( "Hello, World", "l" )Split( "Hello, World", "l" ) Opdeler strengen med tegnet "l" som separator.Splits the string apart, using the single character "l" as the separator. Da der ikke var nogen tegn mellem de to l'er i Hello, returneres værdien blank.Since there were no characters between the two l's in Hello, a blank value was returned.
Split( "Hello, World", "ll" )Split( "Hello, World", "ll" ) Opdeler strengen med "ll" som separator.Splits the string apart, using the double character "ll" as the separator.
Split( "Hello, World", "%" )Split( "Hello, World", "%" ) Opdeler strengen med tegnet "%" som separator.Splits the string apart, using the percent sign as the separator. Eftersom separatoren ikke findes i strengen, returneres hele strengen som ét resultat.Since this separator does not appear in the string, the entire string is returned as one result.
Split( "Hello, World", "" )Split( "Hello, World", "" ) Opdeler strengen ved at bruge en tom streng som separator (nul tegn).Splits the string apart, using an empty string as the separator (zero characters). Dette vil opdele strengen i understrenge på hver ét tegn.This will break the string on each character.