Funktionen Table i PowerAppsTable function in PowerApps

Opretter en midlertidig tabel.Creates a temporary table.

BeskrivelseDescription

Funktionen Table opretter en tabel fra en argumentliste over poster.The Table function creates a table from an argument list of records.

Tabellens kolonner vil være foreningen af alle egenskaberne fra alle argumentposterne.The table's columns will be the union of all the properties from all the argument records. En tom værdi føjes til en kolonne, hvor en post ikke indeholder en værdi.A blank value is added to any column for which a record doesn't include a value.

En tabel er en værdi i PowerApps, ligesom en streng eller et tal.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Du kan angive en tabel som et argument for en funktion, og funktioner kan returnere en tabel som et resultat.You can specify a table as an argument for a function, and functions can return a table as a result. Table opretter ikke en permanent tabel.Table doesn't create a permanent table. Den returnerer i stedet en midlertidig tabel, der er lavet af argumenterne.Instead it returns a temporary table made of its arguments. Du kan angive denne midlertidige tabel som et argument for en anden funktion, få den vist i et galleri eller indlejre den i en anden tabel.You can specify this temporary table as an argument for another function, visualize it in a gallery, or embed it in another table. Se Arbejde med tabeller for at få flere oplysninger.See working with tables for more details.

Du kan også oprette en tabel med én kolonne med syntaksen [ value1; value2,... ].You can also create a single-column table with the [ value1, value2, ... ] syntax.

SyntaksSyntax

Table( Record1 [, Record2, ... ] )Table( Record1 [, Record2, ... ] )

 • Record(s) – påkrævet.Record(s) - Required. Posterne, der skal føjes til tabellen.The records to add to the table.

EksemplerExamples

 • Angiv egenskaben Items for en liste til denne formel:Set the Items property of a listbox to this formula:
  Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})

  Listen viser hver farve som en mulighed.The listbox shows each color as an option.

 • Tilføj et tekstgalleri, og angiv dets egenskab Items til denne funktion:Add a text gallery, and set its Items property to this function:
  Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})

  Galleriet viser to poster, som begge indeholder navnet på og placeringen af en vare.The gallery shows two records, both of which contain the name and location of an item. Kun én post indeholder navnet på ejeren.Only one record contains the name of the owner.