Funktionerne AddColumns, DropColumns, RenameColumns og ShowColumns i PowerAppsAddColumns, DropColumns, RenameColumns, and ShowColumns functions in PowerApps

Danner en tabel ved at tilføje, slippe, omdøbe og markere dens kolonner.Shapes a table by adding, dropping, renaming, and selecting its columns.

OversigtOverview

Disse funktioner danner en tabel ved at justere dens kolonner:These functions shape a table by adjusting its columns:

 • Reducer en tabel, der indeholder flere kolonner, til en tabel med en enkelt kolonne, der skal bruges ammen med enkeltkolonnefunktioner, f.eks Lower eller Abs.Reduce a table that contains multiple columns down to a single column for use with single-column functions, such as Lower or Abs.
 • Tilføj en beregnet kolonne i en tabel (f.eks. en kolonne for Samlet pris, der viser resultatet af at multiplicere Antal med Enhedspris).Add a calculated column to a table (for example, a Total Price column that shows the results of multiplying Quantity by Unit Price).
 • Omdøb en kolonne til noget mere sigende, som vises til brugerne eller anvendes i formler.Rename a column to something more meaningful, for display to users or for use in formulas.

En tabel er en værdi i PowerApps ligesom en streng eller et tal.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Du kan angive en tabel som et argument i en formel, og funktionerne kan returnere en tabel som et resultat.You can specify a table as an argument in a formula, and functions can return a table as a result. De funktioner, der beskrives under dette emne, ændrer ikke en tabel.The functions that this topic describes don't modify a table. I stedet for tager de en tabel som et argument og returnerer en ny tabel, der er transformeret.Instead they take a table as an argument and return a new table with a transform applied. Se Arbejde med tabeller for at få flere oplysninger.See working with tables for more details.

Du kan ikke ændre kolonnerne i en datakilde vha. disse funktioner.You can't modify the columns of a data source by using these functions. Du skal ændre dataene i kilden.You must modify the data at its source. Du kan føje kolonner til en samling med funktionen Collect.You can add columns to a collection with the Collect function. Se Arbejde med datakilder for at få flere oplysninger.See working with data sources for more details.

BeskrivelseDescription

Funktionen AddColumns føjer en kolonne til en tabel, og en formel definerer værdierne i kolonnen.The AddColumns function adds a column to a table, and a formula defines the values in that column. De eksisterende kolonner forbliver uændrede.Existing columns remain unmodified.

Formlen evalueres for hver post i tabellen.The formula is evaluated for each record of the table.

Felter i den post, der behandles i øjeblikket, er tilgængelige i formlen.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Du refererer til dem ved navn, som du ville gøre med en hvilken som helst anden værdi.You simply reference them by name as you would any other value. Du kan også referere til egenskaber for kontrolelementer og andre værdier fra hele din app.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Yderligere oplysninger finder du i nedenstående eksempler og i arbejde med postområde.For more details, see the examples below and working with record scope.

Funktionen DropColumns udelukker kolonner fra en tabel.The DropColumns function excludes columns from a table. Alle andre kolonner forbliver uændrede.All other columns remain unmodified. DropColumns udelukker kolonner, og ShowColumns inkluderer kolonner.DropColumns excludes columns, and ShowColumns includes columns.

Funktionen RenameColumns omdøber kolonner i en tabel.The RenameColumns function renames columns of a table. Alle andre kolonner bevarer deres oprindelige navne.All other columns retain their original names.

Funktionen ShowColumns inkluderer kolonner i en tabel og ekskluderer alle andre kolonner.The ShowColumns function includes columns of a table and drops all other columns. Du kan bruge ShowColumns til at oprette en tabel med én kolonne på baggrund af en tabel med flere kolonner.You can use ShowColumns to create a single-column table from a multi-column table. ShowColumns inkluderer kolonner, og DropColumns ekskluderer kolonner.ShowColumns includes columns, and DropColumns excludes columns.

Resultatet for alle disse funktioner er en ny og transformeret tabel.For all these functions, the result is a new table with the transform applied. Den oprindelige tabel ikke er ændret.The original table isn't modified.

Når funktionen bruges med en datakilde, kan den ikke delegeres.When used with a data source, these functions can't be delegated. Der hentes kun den første del af datakilden, og derefter anvendes funktionen.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Det er muligvis ikke det hele, der vises.The result may not represent the complete story. Mens du redigerer, vises der en blå prik for at minde dig om denne begrænsning og for at foreslå, at du bruger delegerbare alternativer, hvor det er muligt.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Du kan finde flere oplysninger i oversigten over delegeringer.For more information, see the delegation overview.

SyntaksSyntax

AddColumns(Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ])AddColumns( Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ] )

 • Table – påkrævet.Table - Required. Tabel, der skal arbejdes med.Table to operate on.
 • ColumnName(s) – påkrævet.ColumnName(s) - Required. Navnene på de kolonner, der skal tilføjes.Name(s) of the column(s) to add. Du skal angive en streng (for eksempel "Navn" med dobbelte anførselstegn inkluderet) for dette argument.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.
 • Formula(s) – påkrævet.Formula(s) - Required. Formler, der skal evalueres for hver post.Formula(s) to evaluate for each record. Resultatet tilføjes som værdien af den tilsvarende nye kolonne.The result is added as the value of the corresponding new column. Du kan henvise til andre kolonner i tabellen i denne formel.You can reference other columns of the table in this formula.

DropColumns(Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ])DropColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Table – påkrævet.Table - Required. Tabel, der skal arbejdes med.Table to operate on.
 • ColumnName(s) – påkrævet.ColumnName(s) - Required. Navnene på de kolonner, der skal ekskluderes.Name(s) of the column(s) to drop. Du skal angive en streng (for eksempel "Navn" med dobbelte anførselstegn inkluderet) for dette argument.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

RenameColumns(Table, OldColumneName, NewColumnName)RenameColumns( Table, OldColumneName, NewColumnName )

 • Table – påkrævet.Table - Required. Tabel, der skal arbejdes med.Table to operate on.
 • OldColumnName – påkrævet.OldColumnName - Required. Navnet på den kolonne, der skal omdøbes.Name of the column to rename. Navnet skal være en streng (f.eks. "Navn" med dobbelte anførselstegn inkluderet).This name must be a string (for example "Name" with double quotes included).
 • NewColumnName – påkrævet.NewColumnName - Required. Erstatningsnavn.Replacement name. Du skal angive en streng (f.eks. "Kundenavn" med dobbelte anførselstegn inkluderet) for dette argument.You must specify a string (for example, "Customer Name" with double quotes included) for this argument.

ShowColumns(Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ])ShowColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Table – påkrævet.Table - Required. Tabel, der skal arbejdes med.Table to operate on.
 • ColumnName(s) – påkrævet.ColumnName(s) - Required. Navnene på de kolonner, der skal inkluderes.Name(s) of the column(s) to include. Du skal angive en streng (for eksempel "Navn" med dobbelte anførselstegn inkluderet) for dette argument.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

EksemplerExamples

Eksemplerne i denne sektion anvender datakilden IceCreamSales, som indeholder dataene i denne tabel:The examples in this section use the IceCreamSales data source, which contains the data in this table:

Ingen af eksemplerne ændrer datakilden IceCreamSales.None of these examples modify the IceCreamSales data source. Hver funktion transformerer værdien af datakilden som en tabel og returnerer denne værdi som resultat.Each function transforms the value of the data source as a table and returns that value as the result.

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
AddColumns(IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold)AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold ) Føjer kolonnen Revenue til resultatet.Adds a Revenue column to the result. For hver post evalueres UnitPrice * QuantitySold, og resultatet angives i den nye kolonne.For each record, UnitPrice * QuantitySold is evaluated, and the result is placed in the new column.
DropColumns(IceCreamSales, "UnitPrice")DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" ) Ekskluderer kolonnen UnitPrice fra resultatet.Excludes the UnitPrice column from the result. Brug denne funktion til at ekskludere kolonner, og brug ShowColumns til at inkludere dem.Use this function to exclude columns, and use ShowColumns to include them.
ShowColumns(IceCreamSales, "Flavor")ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" ) Inkluderer kun kolonnen Flavor i resultatet.Includes only the Flavor column in the result. Brug denne funktion til at inkludere kolonner, og brug DropColumns til at ekskludere dem.Use this function include columns, and use DropColumns to exclude them.
RenameColumns (IceCreamSales, "UnitPrice", "Price")RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price") Omdøber kolonnen UnitPrice i resultatet.Renames the UnitPrice colum in the result.
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity")
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
Udfører følgende tabeltransformationer i rækkefølge startende inde i formlen:Performs the following table transforms in order, starting from the inside of the formula:
 1. Tilføjer kolonnen Revenue baseret på en beregning af UnitPrice * Quantity pr. post.Adds a Revenue column based on the per-record calculation of UnitPrice * Quantity.
 2. Omdøber UnitPrice til Price.Renames UnitPrice to Price.
 3. Ekskluderer kolonnen Quantity.Excludes the Quantity column.
Bemærk, at rækkefølgen er vigtig.Note that order is important. Vi kan f.eks. ikke beregne med UnitPrice, når den er blevet omdøbt.For example, we can't calculate with UnitPrice after it has been renamed.

Trin for trinStep by step

 1. Importér eller opret en samling kaldet Inventory som beskrives i første underprocedure under Vis tekst og billeder i et galleri.Import or create a collection named Inventory as the first subprocedure in Show text and images in a gallery describes.
 2. Tilføj en knap, og angive dens OnSelect-egenskab til denne formel:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:

  ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))

 3. Tryk på F5, vælg den knap, du lige har oprettet, og tryk derefter på Esc for at vende tilbage til designarbejdsområdet.Press F5, select the button that you just created, and then press Esc to return to the design workspace.
 4. I menuen File skal du vælge Collections.On the File menu, select Collections.
 5. Bekræft, at du har oprettet en samling med navnet Inventory2.Confirm that you've created a collection, named Inventory2. Denne nye samling indeholder samme oplysninger som Inventory, bortset fra at kolonnen, der hedder ProductName i Inventory kaldes JacketID i Inventory2.The new collection contains the same information as Inventory except that the column named ProductName in Inventory is named JacketID in Inventory2.