Funktionerne Acos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin og Tan i PowerAppsAcos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, and Tan functions in PowerApps

Beregner trigonometriske værdier.Calculates trigonometric values.

BeskrivelseDescription

Primære funktionerPrimary functions

Funktionen Cos returnerer cosinus til argumentet, en vinkel angivet i radianer.The Cos function returns the cosine of its argument, an angle specified in radians.

Funktionen Cot returnerer cotangens til argumentet, en vinkel angivet i radianer.The Cot function returns the cotangent of its argument, an angle specified in radians.

Funktionen Sin returnerer sinus til argumentet, en vinkel angivet i radianer.The Sin function returns the sine of its argument, an angle specified in radians.

Funktionen Tan returnerer tangens til argumentet, en vinkel angivet i radianer.The Tan function returns the tangent of its argument, an angle specified in radians.

Inverse funktionerInverse functions

Funktionen Acos returnerer arcus cosinus eller invers cosinus til argumentet.The Acos function returns the arccosine, or inverse cosine, of its argument. Arcus cosinus er den vinkel, hvis cosinus er argumentet.The arccosine is the angle whose cosine is the argument. Den returnerede vinkel angives i radianer mellem 0 (nul) og π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funktionen Acot returnerer den primære værdi af arcus cotangens eller invers cotangens til argumentet.The Acot function returns the principal value of the arccotangent, or inverse cotangent, of its argument. Den returnerede vinkel angives i radianer mellem 0 (nul) og π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funktionen Asin returnerer arcus cosinus eller invers cosinus til argumentet.The Asin function returns the arcsine, or inverse sine, of its argument. Arcus cosinus er den vinkel, hvis sinus er argumentet.The arcsine is the angle whose sine is the argument. Den returnerede vinkel angives i radianer mellem -π/2 og π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funktionen Atan returnerer arcus tangens eller invers tangens til argumentet.The Atan function returns the arctangent, or inverse tangent, of its argument. Arcus tangens er den vinkel, hvis tangens er argumentet.The arctangent is the angle whose tangent is the argument. Den returnerede vinkel angives i radianer mellem -π/2 og π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funktionen Atan2 returnerer arcus tangens eller invers tangens for de angivne x- og y-koordinater som argumenter.The Atan2 function returns the arctangent, or inverse tangent, of the specified x and y coordinates as arguments. Arcus tangens er vinklen fra x-aksen til en linje, der indeholder startpunktet (0, 0) og et punkt med koordinater (x, y).The arctangent is the angle from the x-axis to a line that contains the origin (0, 0) and a point with coordinates (x, y). Vinklen angives i radianer mellem -π og π, undtagen -π.The angle is given in radians between -π and π, excluding -π. Et positivt resultat repræsenterer en vinkel mod uret fra x-aksen. Et negativt resultat repræsenterer en vinkel med uret.A positive result represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative result represents a clockwise angle. Atan2( ab ) er lig med Atan( b/a ), bortset fra at a kan være lig med 0 (nul) med funktionen Atan2.Atan2( ab ) equals Atan( b/a ), except that a can equal 0 (zero) with the Atan2 function.

HjælpefunktionerHelper functions

Funktionen Degrees konverterer radianer til grader.The Degrees function converts radians to degrees. π radianer svarer til 180 grader.π radians equals 180 degrees.

Funktionen Pi returnerer det transcendente tal π, som starter med 3.141592...The Pi function returns the transcendental number π, which begins 3.141592...

Funktionen Radians konverterer grader til radianer.The Radians function converts degrees to radians.

Bemærk!Notes

Hvis du overfører et enkelt tal til disse funktioner, er returværdien et enkelt resultat.If you pass a single number to these functions, the return value is a single result. Hvis du sender en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder tal, er returværdien en tabel med en enkelt kolonne med resultater, ét resultat for hver post i argumentets tabel.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Hvis du har en tabel med flere kolonner, kan du omdanne den til en tabel med en enkelt kolonne, som det beskrives under arbejde med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Hvis et argument ville resultere i en ikkedefineret værdi, er resultatet tomt.If an argument would result in an undefined value, the result is blank. Dette kan f.eks. ske, når du bruger inverse funktioner med argumenter, der er uden for området.This can happen, for example, when using inverse functions with arguments that are out of range.

SyntaksSyntax

Primære funktionerPrimary Functions

Cos( Radians )Cos( Radians )
Cot( Radians )Cot( Radians )
Sin( Radians )Sin( Radians )
Tan( Radians )Tan( Radians )

  • Radians – påkrævet.Radians - Required. Vinkel, der skal arbejdes med.Angle to operate on.

Cos( SingleColumnTable )Cos( SingleColumnTable )
Cot( SingleColumnTable )Cot( SingleColumnTable )
Sin( SingleColumnTable )Sin( SingleColumnTable )
Tan( SingleColumnTable )Tan( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – påkrævet.SingleColumnTable - Required. En tabel med en enkelt kolonne med vinkler, der skal arbejdes med.A single-column table of angles to operate on.

Inverse funktionerInverse Functions

Acos( Number )Acos( Number )
Acot( Number )Acot( Number )
Asin( Number )Asin( Number )
Atan( Number )Atan( Number )

  • Number – påkrævet.Number - Required. Tal, der skal beregnes.Number to operate on.

Acos( SingleColumnTable )Acos( SingleColumnTable )
Acot( SingleColumnTable )Acot( SingleColumnTable )
Asin( SingleColumnTable )Asin( SingleColumnTable )
Atan( SingleColumnTable )Atan( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – påkrævet.SingleColumnTable - Required. En tabel med en enkelt kolonne med tal, der skal beregnes.A single-column table of numbers to operate on.

Atan2( X, Y )Atan2( X, Y )

  • X – påkrævet.X - Required. X-aksekoordinat.X-axis coordinate.
  • Y – påkrævet.Y - Required. Y-aksekoordinat.Y-axis coordinate.

HjælpefunktionerHelper Functions

Degrees( Radians )Degrees( Radians )

  • Radians – påkrævet.Radians - Required. Vinklen i radianer, der skal konverteres til grader.Angle in radians to convert to degrees.

Pi()Pi()

Radians( Degrees )Radians( Degrees )

  • Degrees – påkrævet.Degrees - Required. Vinklen i grader, der skal konverteres til radianer.Angle in degrees to convert to radians.

EksemplerExamples

Enkelt talSingle number

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Cos( 1.047197 )Cos( 1.047197 ) Returnerer cosinus af 1,047197 radianer eller 60 grader.Returns the cosine of 1.047197 radians or 60 degrees. 0.50.5
Cot( Pi()/4 )Cot( Pi()/4 ) Returnerer cotangens af 0,785398... radianer eller 45 grader.Returns the cotangent of 0.785398... radians or 45 degrees. 11
Sin( Pi()/2 )Sin( Pi()/2 ) Returnerer sinus af 1,570796... radianer eller 90 grader.Returns the sine of 1.570796... radians or 90 degrees. 11
Tan( Radians(60) )Tan( Radians(60) ) Returnerer tangens af 1,047197... radianer eller 60 grader.Returns the tangent of 1.047197... radians or 60 degrees. 1.732050...1.732050...
Acos( 0.5 )Acos( 0.5 ) Returnerer arcus cosinus af 0,5 i radianer.Returns the arccosine of 0.5, in radians. 1.047197...1.047197...
Acot( 1 )Acot( 1 ) Returnerer arcus cotangens af 1 i radianer.Returns the arccotangent of 1, in radians. 0.785398...0.785398...
Asin( 1 )Asin( 1 ) Returnerer arcus sinus af 1 i radianer.Returns the arcsine of 1, in radians. 1.570796...1.570796...
Atan( 1.732050 )Atan( 1.732050 ) Returnerer arcus tangens af 1.732050 i radianer.Returns the arctangent of 1.732050, in radians. 1.047197...1.047197...
Atan2( 5, 3 )Atan2( 5, 3 ) Returnerer arcus tangens til en vinkel fra x-aksen for den linje, der indeholder startpunktet (0,0) og koordinaten (5,3), som er ca. 31 grader.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (5,3), which is approximately 31 degrees. 0.540419...0.540419...
Atan2( 4, 4 )Atan2( 4, 4 ) Returnerer arcus tangens til vinklen fra x-aksen for den linje, der indeholder startpunktet (0,0) og koordinaten (4,4), som er nøjagtig π/4 radianer eller 45 grader.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (4,4), which is exactly π/4 radians or 45 degrees. 0.785398...0.785398...
Degrees( 1.047197 )Degrees( 1.047197 ) Returnerer det tilsvarende antal grader for 1,047197 radianer.Returns the equivalent number of degrees for 1.047197 radians. 6060
Pi()Pi() Returnerer det transcendente tal π.Returns the transcendental number π. 3.141592...3.141592...
Radians( 15 )Radians( 15 ) Returnerer det tilsvarende antal radianer for 15 grader.Returns the equivalent number of radians for 15 degrees. 0.261799...0.261799...

Tabel med enkelt kolonneSingle-column table

Til eksemplerne i dette afsnit bruges en datakilde med navnet ValueTable, som indeholder følgende data.The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains the following data. Den sidste post i tabellen er π/2 radianer eller 90 grader.The last record in the table is π/2 radians or 90 degrees.

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Cos( ValueTable )Cos( ValueTable ) Returnerer cosinus til hvert tal i tabellen.Returns the cosine of each number in the table.
Cot( ValueTable )Cot( ValueTable ) Returnerer cotangens til hvert tal i tabellen.Returns the cotangent of each number in the table.
Sin( ValueTable )Sin( ValueTable ) Returnerer sinus til hvert tal i tabellen.Returns the sine of each number in the table.
Tan( ValueTable )Tan( ValueTable ) Returnerer tangens til hvert tal i tabellen.Returns the tangent of each number in the table.
Acos( ValueTable )Acos( ValueTable ) Returnerer arcus cosinus til hvert tal i tabellen.Returns the arccosine of each number in the table.
Acot( ValueTable )Acot( ValueTable ) Returnerer arcus cotangens til hvert tal i tabellen.Returns the arccotangent of each number in the table.
Asin( ValueTable )Asin( ValueTable ) Returnerer arcus sinus til hvert tal i tabellen.Returns the arcsine of each number in the table.
Atan( ValueTable )Atan( ValueTable ) Returnerer arcus tangens til hvert tal i tabellen.Returns the arctangent of each number in the table.
Degrees( ValueTable )Degrees( ValueTable ) Returnerer det tilsvarende antal grader for hvert tal i tabellen, der formodes at være vinkler i radianer.Returns the equivalent number of degrees for each number in the table, assumed to be angles in radians.
Radians( ValueTable )Radians( ValueTable ) Returnerer det tilsvarende antal radianer for hvert tal i tabellen, der formodes at være vinkler i grader.Returns the equivalent number of radians for each number in the table, assumed to be angles in degrees.