Funktionen Validate i PowerAppsValidate function in PowerApps

Funktionen Validate kontrollerer, om værdien af en enkelt kolonne eller en komplet post er gyldig for en datakilde.The Validate function checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

BeskrivelseDescription

Før en bruger indsender en dataændring, kan du give øjeblikkelig feedback på gyldigheden af indsendelsen, hvilket giver en bedre brugeroplevelse.Before a user submits a data change, you can provide immediate feedback on the validity of that submission, resulting in a better user experience.

Datakilder kan give oplysninger om, hvad der udgør gyldige værdier i en post.Data sources can provide information on what constitutes valid values within a record. Disse oplysninger kan omfatte mange begrænsninger som f.eks. disse eksempler:This information can include many constraints, such as these examples:

  • om en kolonne kræver en værdiwhether a column requires a value
  • hvor lang en tekststreng kan værehow long a string of text can be
  • hvor højt og lavt et tal kan værehow high and low a number can be
  • hvor tidlig og sen en dato kan værehow early and late a date can be

Funktionen Validate bruger disse oplysninger til at afgøre, om en værdi er gyldig og til at returnere en fejlmeddelelse hvis ikke.The Validate function uses this information to determine whether a value is valid and to return an appropriate error message if not. Du kan bruge funktionen DataSourceInfo til at få vist de samme oplysninger, som Validate bruger.You can use the DataSourceInfo function to view the same information that Validate uses.

Datakilder kan variere mht., hvor mange valideringsoplysninger de giver, herunder slet ikke at give nogen.Data sources vary in how much validation information they provide, including not providing any at all. Validate kan kun bekræfte værdier baseret på disse oplysninger.Validate can only verify values based on this information. Selv hvis Validate ikke finder et problem, kan anvendelse af dataændringen stadig mislykkes.Even if Validate doesn't find a problem, applying the data change may still fail. Du kan bruge funktionen Errors til at få oplysninger om fejlen.You can use the Errors function to obtain information about the failure.

Hvis Validate finder et problem, returnerer funktionen en fejlmeddelelse, som du kan vise til brugeren af appen.If Validate finds a problem, the function returns an error message that you can show to the user of the app. Hvis alle værdier er gyldige, returnerer Validate tom.If all values are valid, Validate returns blank. Når du arbejder med en samling, der ikke indeholder nogen valideringsoplysninger, er værdier altid gyldige.When you work with a collection that has no validation information, values are always valid.

SyntaksSyntax

Validate( DataSource, Column, Value )Validate( DataSource, Column, Value )

  • Datakilde – påkrævet.DataSource – Required. Datakilden, der skal valideres med.The data source to validate with.
  • Column – påkrævet.Column – Required. Kolonnen, der skal valideres.The column to validate.
  • Value – påkrævet.Value – Required. Værdien for den markerede kolonne, der skal valideres.The value for the selected column to be validated.

Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • Datakilde – påkrævet.DataSource – Required. Datakilden, der skal valideres med.The data source to validate with.
  • OriginalRecord – påkrævet.OriginalRecord - Required. Posten, som opdateringer skal valideres imod.The record to which updates are to be validated.
  • Updates – påkrævet.Updates - Required. Ændringerne, der anvendes for den oprindelige post.The changes to apply to the original record.

EksemplerExamples

For disse eksempler skal værdier i kolonnen Percentage i datakilden Scores være mellem 0 og 100.For these examples, values in the Percentage column of the Scores data source must be between 0 and 100, inclusive. Hvis dataene består valideringen, returnerer funktionen tom.If the data passes validation, the function returns blank. Ellers returnerer funktionen en fejlmeddelelse.Otherwise, the function returns an error message.

Valider med en enkelt kolonneValidate with a single column

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Validate( Scores, Percentage, 10 )Validate( Scores, Percentage, 10 ) Kontrollerer, om 10 er en gyldig værdi for kolonnen Percentage i datakilden Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. tomblank
Validate( Scores, Percentage, 120 )Validate( Scores, Percentage, 120 ) Kontrollerer, om 120 er en gyldig værdi for kolonnen Percentage i datakilden Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. "Værdier skal være mellem 0 og 100.""Values must be between 0 and 100."

Valider med en komplet postValidate with a complete record

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Validate(Point, EditRecord, Gallery.Updates)Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Kontrollerer, om 10 er en gyldig værdi for kolonnen Percentage i datakilden Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. blankblank
Validate(Point, EditRecord, Gallery.Updates)Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Kontrollerer, om 120 er en gyldig værdi for kolonnen Percentage i datakilden Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. "Værdier skal være mellem 0 og 100.""Values must be between 0 and 100."