Signalerne Acceleration, App, Compass (Kompas), Connection (Forbindelse) og Location (Placering) i PowerAppsAcceleration, App, Compass, Connection, and Location signals in PowerApps

Returnerer oplysninger om appmiljøet, f.eks. hvor brugeren befinder sig i verden, og hvilken skærm der vises.Returns information about the app's environment, such as where the user is located in the world and which screen is displayed.

Beskrivelse og syntaksDescription and syntax

Alle signaler returnerer en post med oplysninger.All signals return a record of information. Du kan bruge og gemme disse oplysninger som en post, eller du kan trække individuelle egenskaber ud ved hjælp af .You can use and store this information as a record, or you can extract individual properties by using the . operator.operator.

AccelerationAcceleration

Signalet Acceleration returnerer enhedens acceleration i tre dimensioner i forhold til enhedens skærm.The Acceleration signal returns the device's acceleration in three dimensions relative to the device's screen. Acceleration måles i g-enheder på 9,81 m/22 eller 32,2 fod/sekund2 (den acceleration, som jorden bibringer til objekter på dens overflade på grund af tyngdekraften).Acceleration is measured in g units of 9.81 m/second2 or 32.2 ft/second2 (the acceleration that the Earth imparts to objects at its surface due to gravity).

SignalegenskabSignal Property BeskrivelseDescription
Acceleration.XAcceleration.X Højre og venstre.Right and left. Højre er et positivt tal.Right is a positive number.
Acceleration.YAcceleration.Y Frem og tilbage.Forward and back. Frem er et positivt tal.Forward is a positive number.
Acceleration.ZAcceleration.Z Op og ned.Up and down. Op er et positivt tal.Up is a positive number.

AppApp

App-signalet returnerer oplysninger om den app, der kører.The App signal returns information about the running app.

SignalegenskabSignal Property BeskrivelseDescription
App.ActiveScreenApp.ActiveScreen Skærmbillede, der vises.Screen that's displayed. Returnerer et objekt på skærmen, som du kan bruge til at henvise til egenskaberne for skærmen eller til at sammenligne med en anden skærm for at bestemme, hvilken skærm der vises.Returns a screen object, which you can use to reference properties of the screen or compare to another screen to determine which screen is displayed. Den viste skærm kan ændres ved at bruge funktionen Back (Tilbage) eller Navigate (Naviger).By using the Back or Navigate function, you can change the displayed screen.

Compass (Kompas)Compass

Signalet Compass (Kompas) returnerer kompasretningen øverst på skærmen.The Compass signal returns the compass heading of the top of the screen. Retningen er baseret på det magnetiske nord.The heading is based on magnetic north.

SignalegenskabSignal Property BeskrivelseDescription
Compass.HeadingCompass.Heading Retning i grader.Heading in degrees. Returnerer et tal fra 0 til 360, hvor 0 er nord.Returns a number 0 to 360, and 0 is north.

ForbindelseConnection

Signalet Connection (Forbindelse) returnerer oplysninger om netværksforbindelsen.The Connection signal returns the information about the network connection. Når du er på en forbrugsbaseret forbindelse, vil du måske begrænse, hvor mange data du sender eller modtager via netværket.When on a metered connection, you may want to limit how much data you send or receive over the network.

SignalegenskabSignal Property BeskrivelseDescription
Connection.ConnectedConnection.Connected Returnerer en boolesk true- eller false-værdi, der angiver, om enheden er tilsluttet et netværk.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the device is connected to a network.
Connection.MeteredConnection.Metered Returnerer en boolesk true- eller false-værdi, der angiver, om forbindelsen er forbrugsbaseret.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the connection is metered.

PlaceringLocation

Signalet Placering returnerer enhedens placering på baggrund af GPS (Global Positioning System) og andre enhedsoplysninger som f.eks. mobilmastkommunikation og IP-adresse.The Location signal returns the location of the device based on the Global Positioning System (GPS) and other device information, such as cell-tower communications and IP address.

Når en bruger får adgang til oplysninger om placering første gang, kan enheden anmode om, at brugeren tillader adgang til disse oplysninger.When a user accesses the location information for the first time, the device may prompt that user to allow access to this information.

Når placeringen ændres, genberegnes afhængigheder af placeringen løbende, hvilket bruger strøm fra enhedens batteri.As the location changes, dependencies on the location will continuously recalculate, which will consume power from the device's battery. For at spare på batteriet kan du bruge funktionerne Enable (Aktivér) og Disable (Deaktiver) for at slå placeringsopdateringer til og fra.To conserve battery life, you can use the Enable and Disable functions to turn location updates on and off. Placeringen er automatisk slået fra, hvis den viste skærm ikke er afhængig af oplysninger om placering.Location is automatically turned off if the displayed screen doesn't depend on location information.

SignalegenskabSignal Property BeskrivelseDescription
Location.AltitudeLocation.Altitude Returnerer et tal, der angiver højden, målt i fod over havets overflade.Returns a number that indicates the altitude, measured in feet, above sea level.
Location.LatitudeLocation.Latitude Returnerer et tal mellem -90 og 90, der angiver breddegraden, målt i grader fra ækvator.Returns a number, from -90 to 90, that indicates the latitude, as measured in degrees from the equator. Et positivt tal angiver en placering, der ligger nord for ækvator.A positive number indicates a location that's north of the equator.
Location.LongitudeLocation.Longitude Returnerer et tal mellem 0 og 180, der angiver længdegraden, målt i grader vest for Greenwich i England.Returns a number, from 0 to 180, that indicates the longitude, as measured in degrees west from Greenwich, England.

EksemplerExamples

Fra kasterens kastehøj på Safeco Field i Seattle, Washington kaster en baseball-kaster en telefon til en griber på hjemmepladen.From the pitcher's mound at Safeco Field in Seattle, Washington, a baseball pitcher throws a phone to a catcher at home plate. Telefonen ligger fladt i forhold til jorden, den øverste del af skærmen peger mod griberen, og kasteren skruer ikke sit kast.The phone is lying flat with respect to the ground, the top of the screen is pointed at the catcher, and the pitcher adds no spin. På denne placering har telefonen forbrugsbaseret mobilnetværk, men ikke WiFi.At this location, the phone has cellular network service that's metered but no WiFi. Skærmen PlayBall vises.The PlayBall screen is displayed.

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Location.LatitudeLocation.Latitude Returnerer breddegraden for den aktuelle placering.Returns the latitude of the current location. Safeco Field er placeret på kortkoordinaterne 47.591 N 122.333 W.Safeco Field is located at map coordinates 47.591 N, 122.333 W. 47.59147.591

Breddegraden ændres løbende, efterhånden som kuglen bevæger sig mellem kaster og griber.The latitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
Location.LongitudeLocation.Longitude Returnerer længdegraden for den aktuelle placering.Returns the longitude of the current location. 122.333122.333

Længegraden ændres løbende, efterhånden som kuglen bevæger sig mellem kaster og griber.The longitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
LocationLocation Returnerer breddegrad og længdegrad for den aktuelle placering som en post.Returns the latitude and longitude of the current location, as a record. { Breddegrad: 47.591, længdegrad: 122.333 }{ Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }
Compass.HeadingCompass.Heading Returnerer kompasretningen øverst på skærmen.Returns the compass heading of the top of the screen. Hjemmepladen på Safeco Field er omtrent sydvest for kasterens plade.At Safeco Field, home plate is roughly southwest from the pitcher's mound. 230.25230.25
Acceleration.XAcceleration.X Returnerer accelerationen af enheden fra side til side.Returns the acceleration of the device side to side. Kasteren kaster telefonen lige ud i forhold til skærmens øverste kant, så enheden ikke accelererer fra side til side.The pitcher is throwing the phone straight ahead with respect to the screen's top, so the device isn't accelerating side to side. 00
Acceleration.YAcceleration.Y Returnerer accelerationen af enheden fra for til bag.Returns the acceleration of the device front to back. Kasteren starter med at give enheden en kraftig acceleration, når han kaster den, så den går fra 0 til 90 mil pr. time (132 fod pr. sekund) på et halvt sekund.The pitcher initially gives the device a large acceleration when throwing the device, going from 0 to 90 miles per hour (132 feet per second) in half a second. Når enheden er i luften, accelererer den ikke yderligere (luftfriktion ignoreres).After the device is in the air, ignoring air friction, the device doesn't accelerate further. Enheden decelererer, når griberen griber den og stopper den.The device decelerates when the catcher catches it, bringing it to a stop. 8,2, mens kasteren kaster enheden.8.2, while the pitcher throws the device.

0, mens enheden er i luften.0, while the device is in the air.

-8,2, når griberen griber enheden.-8.2, as the catcher catches the device.
Acceleration.ZAcceleration.Z Returnerer accelerationen af enheden fra top til bund.Returns the acceleration of the device top to bottom. Mens enheden er i luften, er den udsat for tyngdekraftens virkning.While in the air, the device experiences the effects of gravity. 0, før kasteren kaster enheden.0, before the pitcher throws the device.

1, mens enheden er i luften.1, while the device is in the air.

0, når griberen har grebet enheden.0, after the catcher catches the device.
AccelerationAcceleration Returnerer accelerationen som en post.Returns the acceleration as a record. { X: 0, Y: 264, Z: 0 }, når kasteren kaster enheden.{ X: 0, Y: 264, Z: 0 } as the pitcher throws the device.
Connection.ConnectedConnection.Connected Returnerer en boolesk værdi, der angiver, om enheden er tilsluttet et netværk.Returns a Boolean value that indicates whether the device is connected to a network truetrue
Connection.MeteredConnection.Metered Returnerer en boolesk værdi, der angiver, om forbindelsen er forbrugsbaseret.Returns a Boolean value that indicates whether the connection is metered truetrue
App.ActiveScreen = PlayBallApp.ActiveScreen = PlayBall Returnerer en booleesk værdi, der angiver om PlayBall vises.Returns a Boolean value that indicates whether PlayBall is displayed. truetrue
App.ActiveScreen.FillApp.ActiveScreen.Fill Returnerer baggrundsfarven for den viste skærm.Returns the background color for the displayed screen. Color.GreenColor.Green