Om datagateways i det lokale miljø til Microsoft PowerAppsUnderstand on-premises data gateways for Microsoft PowerApps

Installation og konfigurationInstallation and configuration

ForudsætningerPrerequisites

Minimum:Minimum:

 • .NET 4.5 Framework.NET 4.5 Framework
 • 64-bit version af Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 (eller nyere)64-bit version of Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (or later)

Anbefalet:Recommended:

 • CPU med 8 kerner8 Core CPU
 • 8 GB hukommelse8 GB Memory
 • 64-bit version af Windows 2012 R2 (eller nyere)64-bit version of Windows 2012 R2 (or later)

Relaterede overvejelser:Related considerations:

 • Du kan ikke installere en gateway på en domænecontroller.You can't install a gateway on a domain controller.
 • Du skal ikke installere en gateway på en computer, f.eks. en bærbar computer, der kan slukkes, sættes i slumretilstand eller ikke har forbindelse til internettet, da gatewayen ikke kan køre under disse omstændigheder.You shouldn't install a gateway on a computer, such a laptop, that may be turned off, asleep, or not connected to the Internet because the gateway can't run under any of those circumstances. Desuden gatewayens ydeevne blive påvirket af et trådløst netværk.In addition, gateway performance might suffer over a wireless network.

Installér en gatewayInstall a gateway

 1. Download installationsprogrammet, og kør det derefter.Download the installer, and then run it.

  Kør installationsprogrammet

 2. På det første skærmbillede i installationsguiden skal du klikke eller trykke på Next for at bekræfte påmindelsen om installation af en gateway på en bærbar computer.On the first screen of the installation wizard, click or tap Next to acknowledge the reminder about installing a gateway on a laptop.

  Påmindelsesskærmbillede

 3. Angiv den placering, hvor du vil installere gatewayen, markér afkrydsningsfeltet for at acceptere vilkår for anvendelse og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, og klik eller tryk derefter på Install.Specify the location where you want to install the gateway, select the check box to accept the terms of use and the privacy statement, and then click or tap Install.
 4. I dialogboksen User Account Control skal du trykke eller klikke på Yes for at fortsætte.In the User Account Control dialog boxes, click or tap Yes to continue.
 5. Klik eller tryk på Sign in på det næste skærmbillede i guiden.On the next screen of the wizard, click or tap Sign in.

  Log på

 6. Klik eller tryk på indstillingen for at registrere en ny gateway eller for at overføre, gendanne eller overtage en eksisterende gateway, og klik eller tryk derefter på Next.Click or tap the option to register a new gateway or to migrate, restore, or take over an existing gateway, and then click or tap Next.

  Vælg en ny eller eksisterende

  • Hvis du vil konfigurere en gateway, skal du skrive et navn for den og en genoprettelsesnøgle, klikke eller trykke på Configure og derefter klikke eller trykke på Close.To configure a gateway, type a name for it and a recovery key, click or tap Configure, and then click or tap Close.

   Konfigurer en ny gateway

   Angiv en genoprettelsesnøgle, der indeholder mindst otte tegn, og opbevar den på et sikkert sted.Specify a recovery key that contains at least eight characters, and keep it in a safe place. Du skal bruge denne nøgle, hvis du vil overføre, gendanne eller overtage dens gateway.You'll need this key if you want to migrate, restore, or take over its gateway.

  • Hvis du vil overføre, gendanne eller overtage en eksisterende gateway, skal du angive navnet på gatewayen og dens genoprettelsesnøgle, klikke eller trykke på Konfigurer og derefter følge eventuelle yderligere instruktioner.To migrate, restore, or take over an existing gateway, provide the name of the gateway and its recovery key, click or tap Configure, and then follow any additional prompts.

   Genopret en eksisterende gateway

Genstart gatewayenRestart the gateway

Gatewayen kører som en Windows-tjeneste, så du kan starte og stoppe den på flere måder.The gateway runs as a Windows service, so you can start and stop it in multiple ways. Du kan f.eks. åbne en kommandoprompt med administratorrettigheder på den computer, hvor gatewayen kører, og derefter køre en af følgende kommandoer:For example, you can open a command prompt with elevated permissions on the machine where the gateway is running and then run either of these commands:

 • Kør følgende kommando for at stoppe tjenesten:To stop the service, run this command:
  net stop PBIEgwService net stop PBIEgwService
 • Kør følgende kommando for at starte tjenesten:To start the service, run this command:
  net stop PBIEgwService net start PBIEgwService

Konfigurer en firewall eller proxyConfigure a firewall or proxy

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver proxyoplysninger for din gateway under Konfigurer proxyindstillinger.For information about how to provide proxy information for your gateway, see Configure proxy settings.

Du kan kontrollere, om din firewall eller proxy muligvis blokerer for forbindelser, ved at køre følgende kommando fra en PowerShell-prompt.You can verify whether your firewall, or proxy, may be blocking connections by running the following command from a PowerShell prompt. Denne kommando tester forbindelsen til Azure Service Bus.This command will test connectivity to the Azure Service Bus. Det er kun netværksforbindelsen, der testes, og det har ikke noget med cloudservertjenesten eller gatewayen at gøre.This only tests network connectivity and doesn't have anything to do with the cloud server service or the gateway. Det hjælper med at finde ud af, om din computer faktisk kan få internetforbindelse.It helps to determine whether your machine can actually get out to the internet.

Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350

Resultatet ligner dette eksempel.The results should look similar to this example. Hvis TcpTestSucceeded ikke er sand kan forbindelsen være blokeret af en firewall.If TcpTestSucceeded is not True, you may be blocked by a firewall.

ComputerName      : watchdog.servicebus.windows.net
RemoteAddress     : 70.37.104.240
RemotePort       : 5672
InterfaceAlias     : vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Virtual Switch)
SourceAddress     : 10.120.60.105
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded    : True

Hvis du vil være grundig, kan du erstatte værdierne for ComputerName og Port med dem, der er angivet under Configure ports senere i dette emne.If you want to be exhaustive, substitute the ComputerName and Port values with those listed under Configure ports later in this topic.

Firewallen kan også blokere de forbindelser, Azure Service Bus opretter til Azure-datacentrene.The firewall may also be blocking the connections that the Azure Service Bus makes to the Azure data centers. Hvis det er tilfældet, skal du føje IP-adresserne for dit område til hvidlisten (fjerne blokeringen) for de pågældende datacentre.If that's the case, you'll want to whitelist (unblock) the IP addresses for your region for those data centers. Du kan få vist en liste over Azure IP-adresser her.You can get a list of Azure IP addresses here.

Konfigurer porteConfigure ports

Gatewayen opretter en udgående forbindelse til Azure Service Bus.The gateway creates an outbound connection to Azure Service Bus. Den kommunikerer via udgående porte: TCP-443 (standard), 5671, 5672, 9350 til 9354.It communicates on outbound ports: TCP 443 (default), 5671, 5672, 9350 thru 9354. Gatewayen kræver ikke indgående porte.The gateway doesn't require inbound ports.

Få mere at vide om hybridløsninger.Learn more about hybrid solutions.

Det anbefales, at du føjer IP-adresserne for dit dataområde til hvidlisten i din firewall.It is recommended that you whitelist the IP addresses, for your data region, in your firewall. Du kan downloade Listen over IP-adresser til Microsoft Azure Datacenter. Listen opdateres ugentligt.You can download the Microsoft Azure Datacenter IP list, which is updated weekly.

Bemærk! På listen over IP-adresser til Azure Datacenter er adresserne angivet i CIDR-notation.Note: In the Azure Datacenter IP list, addresses are listed in CIDR notation. 10.0.0.0/24 betyder f.eks. ikke 10.0.0.0 til 10.0.0.24.For example, 10.0.0.0/24 doesn't mean 10.0.0.0 through 10.0.0.24.

Her er en liste over de fuldt kvalificerede domænenavne, der anvendes af gatewayen.Here is a listing of the fully qualified domain names used by the gateway.

DomænenavneDomain names Udgående porteOutbound ports BeskrivelseDescription
.analysis.windows.net.analysis.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
.login.windows.net.login.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
.servicebus.windows.net.servicebus.windows.net 5671-56725671-5672 Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)
.servicebus.windows.net.servicebus.windows.net 443, 9350-9354443, 9350-9354 Lyttere på Service Bus Relay via TCP (kræver 443 til anskaffelse af adgangskontroltoken)Listeners on Service Bus Relay over TCP (requires 443 for Access Control token acquisition)
.frontend.clouddatahub.net.frontend.clouddatahub.net 443443 HTTPSHTTPS
.core.windows.net.core.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com 443443 HTTPSHTTPS
.msftncsi.com.msftncsi.com 443443 Bruges til at teste internetforbindelsen, hvis der ikke kan oprettes forbindelse til gatewayen fra Power BI-tjenesten.Used to test internet connectivity if the gateway is unreachable by the Power BI service.

Konto til pålogningSign-in account

Brugere skal logge på med enten en arbejds- eller skolekonto.Users will sign in with either a work or school account. Dette er din organisationskonto.This is your organization account. Hvis du har tilmeldt dig et tilbud på Office 365 og ikke angav din rigtige arbejdsmailadresse, kan den se ud som nancy@contoso.onmicrosoft.com. På en cloudtjeneste gemmes din konto i en lejer i Azure Active Directory (AAD).If you signed up for an Office 365 offering and didn’t supply your actual work email, it may look like nancy@contoso.onmicrosoft.com. Your account, within a cloud service, is stored within a tenant in Azure Active Directory (AAD). I de fleste tilfælde vil AAD-kontoens UPN svare til mailadressen.In most cases, your AAD account’s UPN will match the email address.

Windows-tjenestekontoWindows Service account

Datagatewayen i det lokale miljø er konfigureret til at bruge NT SERVICE\PBIEgwService for legitimationsoplysninger til logon på Windows-tjenesten.The on-premises data gateway is configured to use NT SERVICE\PBIEgwService for the Windows service logon credential. Som standard er rettighederne de samme som i forbindelse med Log på som en tjeneste.By default, it has the right of Log on as a service. Dette er i forbindelse med den computer, du installerer gatewayen på.This is in the context of the machine on which you're installing the gateway.

Det er ikke den konto, der bruges til at oprette forbindelse til datakilder i det lokale miljø eller den arbejds- eller skolekonto, du loger på cloudtjenesterne med.This isn't the account used to connect to on-premises data sources or the work or school account with which you sign in to cloud services.

Hvis du oplever problemer med din proxyserver på grund af godkendelse, kan du evt. ændre Windows-tjenestekontoen til en domænebruger- eller administreret tjenestekonto som beskrevet under proxykonfigurationen.If you encounter issues with your proxy server due to authentication, you may want to change the Windows service account to a domain-user or managed-service account as proxy configuration describes.

Ofte stillede spørgsmålFrequently asked questions

GenereltGeneral

Spørgsmål: Hvilke datakilder understøtter gatewayen?Question: What data sources does the gateway support?
Svar: Fra og med dette svar:Answer: As of this writing:

 • SQL ServerSQL Server
 • SharePointSharePoint
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • FilesystemFilesystem
 • DB2DB2

Spørgsmål: Skal jeg bruge en gateway til datakilder i cloudmiljøet, f.eks. SQL Azure?Question: Do I need a gateway for data sources in the cloud, such as SQL Azure?
Svar: Nej.Answer: No. En gateway opretter kun forbindelse til datakilder i det lokale miljø.A gateway connects to on-premises data sources only.

Spørgsmål: Hvad hedder den faktisk Windows-tjeneste?Question: What is the actual Windows service called?
Svar: Under Services hedder gatewayen Power BI Enterprise Gateway Service.Answer: In Services, the gateway is called Power BI Enterprise Gateway Service.

Spørgsmål: Er der nogen indgående forbindelser til gatewayen fra cloudmiljøet?Question: Are there any inbound connections to the gateway from the cloud?
Svar: Nej.Answer: No. Gatewayen anvender udgående forbindelser til Azure Service Bus.The gateway uses outbound connections to Azure Service Bus.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis jeg blokerer for udgående forbindelser?Question: What if I block outbound connections? Hvad skal jeg åbne?What do I need to open?
Svar: Se de porte og værter gatewayen anvender.Answer: See the ports and hosts that the gateway uses.

Spørgsmål: Skal gatewayen være installeret på samme computer som datakilden?Question: Does the gateway have to be installed on the same machine as the data source?
Svar: Nej.Answer: No. Gatewayen opretter forbindelse til datakilden vha. de angivne forbindelsesoplysninger.The gateway will connect to the data source using the connection information that was provided. Tænk på gatewayen som et klientprogram i denne forstand.Think of the gateway as a client application in this sense. Den skal blot skal kunne oprette forbindelse til det angivne servernavn.It will just need to be able to connect to the server name that was provided.

Spørgsmål: Hvad er ventetid for kørsel af forespørgsler til en datakilde fra gatewayen?Question: What is the latency for running queries to a data source from the gateway? Hvad er den bedste arkitektur?What is the best architecture?
Svar: Hvis du vil reducere netværksventetiden, skal du installere gatewayen så tæt på datakilden som muligt.Answer: To reduce network latency, install the gateway as close to the data source as possible. Hvis du kan installere gatewayen på den faktiske datakilde, minimeres den introducerede ventetid.If you can install the gateway on the actual data source, it will minimize the latency introduced. Overvej også datacentrene.Consider the data centers as well. Hvis din tjeneste f.eks. datacenteret Det vestlige USA, og du har SQL Server hostet på en Azure VM, skal du også have Azure-VM'en placeret i området Det vestelige USA.For example, if your service is using the West US data center and you have SQL Server hosted in an Azure VM, you'll want to have the Azure VM in West US as well. Dermed minimeres ventetiden, og du undgår gebyrer for udgående data på Azure VM'en.This will minimize latency and avoid egress charges on the Azure VM.

Spørgsmål: Er der nogen krav til båndbredden på netværket?Question: Are there any requirements for network bandwidth?
Svar: Det anbefales, at du har en god dataoverførselshastighed for netværksforbindelsen.Answer: It is recommended to have good throughput for your network connection. Alle miljøer er forskellige, og den sendte datamængde påvirker resultaterne.Every environment is different, and the amount of data being sent will affect the results. Hvis du bruger ExpressRoute, får du en garanti for niveauet for dataoverførselshastigheden mellem datacentre i det lokale miljø og Azure-datacentre.Using ExpressRoute could help to guarantee a level of throughput between on-premises and the Azure data centers.

Du kan bruge tredjepartsværktøjet Azure Speed Test-app til at måle, hvad din dataoverførselshastighed er.You can use the third-party tool Azure Speed Test app to help gauge what your throughput is.

Spørgsmål: Kan gatewayen for Windows-tjenesten køre med en Azure Active Directory-konto?Question: Can the gateway Windows service run with an Azure Active Directory account?
Svar: Nej.Answer: No. Windows-tjenesten skal have en gyldig Windows-konto.The Windows service must have a valid Windows account. Som standard køres den med Service SID, NT SERVICE\PBIEgwService.By default, it will run with the Service SID, NT SERVICE\PBIEgwService.

Spørgsmål: Hvordan sendes resultaterne tilbage til cloudmiljøet?Question: How are results sent back to the cloud?
Svar: Det sker via Azure Service Bus.Answer: This is done by way of the Azure Service Bus. Du kan finde flere oplysninger om dette undersådan fungerer det.For more information, see how it works.

Spørgsmål: Hvor gemmes mine legitimationsoplysninger?Question: Where are my credentials stored?
Svar: De legitimationsoplysninger, du angiver for en datakilde, krypteres og gemmes i cloudtjenesten for gatewayen.Answer: The credentials that you enter for a data source are stored encrypted in the gateway cloud service. Legitimationsoplysningerne dekrypteres i gatewayen i det lokale miljø.The credentials are decrypted at the gateway on-premises.

Spørgsmål: Kan jeg placere gatewayen i et perimeternetværk (også kaldet DMZ, demilitariseret zone og afskærmet undernet)?Question: Can I place the gateway in a perimeter network (also known as DMZ, demilitarized zone, and screened subnet)?
Svar: Gatewayen kræver forbindelse til datakilden.Answer: The gateway requires connectivity to the data source. Hvis datakilden ikke findes på perimeternetværket, kan gatewayen evt. ikke oprette forbindelse til den.If the data source isn't in your perimeter network, the gateway may not be able to connect to it. Den computer, der kører SQL Server, er muligvis ikke i perimeternetværket, og du kan ikke oprette forbindelse til computeren fra perimeternetværket.For example, the computer that's running SQL Server may not be in your perimeter network, and you can't connect to that computer from the perimeter network. Hvis du har placeret gatewayen i perimeternetværket, kan gatewayen ikke nå den computer, SQL Server køres på.If you placed the gateway in your perimeter network, the gateway wouldn't be able to reach the computer that's running SQL Server.

Høj tilgængelighed/it-katastrofeberedskabHigh availability/disaster recovery

Spørgsmål: Er der planer om at aktivere scenarier med høj tilgængelighed med gatewayen?Question: Are there any plans for enabling high availability scenarios with the gateway?
Svar: Det er på tegnebrættet, men vi har ikke en tidshorisont endnu.Answer: This is on the roadmap, but we don’t have a timeline yet.

Spørgsmål: Hvilke indstillinger er der tilgængelige for it-katastrofeberedskabet?Question: What options are available for disaster recovery?
Svar: Du kan bruge genoprettelsesnøglen til at gendanne eller flytte en gateway.Answer: You can use the recovery key to restore or move a gateway. Når du installerer gatewayen, skal du angive genoprettelsesnøglen.When you install the gateway, specify the recovery key.

Spørgsmål: Hvad er fordelen ved genoprettelsesnøglen?Question: What is the benefit of the recovery key?
Svar: Den giver dig mulighed for at overføre eller genoprette dine gatewayindstillinger som et led i dit it-katastrofeberedskab.Answer: It provides a way to migrate or recover your gateway settings after a disaster.

FejlfindingTroubleshooting

Spørgsmål: Hvor er gatewayloggene?Question: Where are the gateway logs?
Svar: Se under Værktøjer senere i dette emne.Answer: See Tools later in this topic.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg se, hvilke forespørgsler der sendes til datakilden i det lokale miljø?Question: How can I see what queries are being sent to the on-premises data source?
Svar: Du kan aktivere sporing af forespørgslen, som omfatter de forespørgsler, der sendes.Answer: You can enable query tracing, which will include the queries being sent. Husk at ændre det tilbage til den oprindelige værdi, når du er færdig med fejlfindingen.Remember to change it back to the original value when done troubleshooting. Hvis du lader sporing af forespørgsler være aktiveret, medfører det, at loggene bliver større.Leaving query tracing enabled will cause the logs to be larger.

Du kan også se de værktøjer, datakilden indeholder til sporing af forespørgsler.You can also look at tools that your data source has for tracing queries. Du kan f.eks. bruge Extended Events eller SQL Profiler til SQL Server og Analysis Services.For example, you can use Extended Events or SQL Profiler for SQL Server and Analysis Services.

Sådan fungerer gatewayenHow the gateway works

Sådan fungerer det

Når en bruger arbejder med et element, der er forbundet til en datakilde i det lokale miljø:When a user interacts with an element that's connected to an on-premises data source:

 1. I cloudtjenesten oprettes en forespørgsel sammen med de krypterede legitimationsoplysninger for datakilden, og forespørgslen sendes til køen til gatewayen til behandling.The cloud service creates a query, along with the encrypted credentials for the data source, and sends the query to the queue for the gateway to process.
 2. Cloudtjenesten for gatewayen analyserer forespørgslen og sender anmodningen til Azure Service Bus.The gateway cloud service analyzes the query and pushes the request to the Azure Service Bus.
 3. Datagatewayen i det lokale miljø forespørger Azure Service Bus om ventende anmodninger.The on-premises data gateway polls the Azure Service Bus for pending requests.
 4. Gatewayen henter forespørgslen, dekrypterer legitimationsoplysningerne og opretter forbindelse til datakilder vha. disse legitimationsoplysninger.The gateway gets the query, decrypts the credentials, and connects to the data source(s) with those credentials.
 5. Gatewayen sender forespørgslen til udførelse hos datakilden.The gateway sends the query to the data source for execution.
 6. Resultaterne sendes tilbage til gatewayen fra datakilden og derefter til cloudtjenesten.The results are sent from the data source back to the gateway and then onto the cloud service. Tjenesten anvender derefter resultaterne.The service then uses the results.

FejlfindingTroubleshooting

Opdater til den nyeste versionUpdate to the latest version

Der kan dukke mange problemer op, hvis gatewayversionen er forældet.A lot of issues can surface when the gateway version is out of date. Det er generelt en god idé sikre, at du anvender den nyeste version.It is a good general practice to make sure you are on the latest version. Hvis du ikke har opdateret gatewayen i en måned eller mere, kan du overveje at installere den nyeste version af gatewayen, og se, om du kan genskabe problemet.If you haven't updated the gateway for a month, or longer, you may want to consider installing the latest version of the gateway and see if you can reproduce the issue.

Fejl: Det lykkedes ikke at føje brugeren til gruppen.Error: Failed to add user to group. (-2147463168 PBIEgwService Performance Log Users )(-2147463168 PBIEgwService Performance Log Users )

Du får evt. vist denne fejlmeddelelse, hvis du forsøger at installere gatewayen på en domænecontroller, som ikke understøttes.You may receive this error if you are trying to install the gateway on a domain controller, which isn't supported. Du skal udrulle gatewayen på en computer, der ikke er en domænecontroller.You'll need to deploy the gateway on a machine that isn't a domain controller.

VærktøjerTools

Indsamling af logge fra gatewaykonfiguratorenCollecting logs from the gateway configurator

Du kan indsamle flere logge for gatewayen.You can collect several logs for the gateway. Start altid med loggene!Always start with the logs!

Logge for installationsprogrammetInstaller logs

%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log

Logge for konfigurationenConfiguration logs

%localappdata%\Microsoft\on-premises data gateway\GatewayConfigurator*.log

Logge for virksomhedsgatewaytjenestenEnterprise gateway service logs

C:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\on-premises data gateway\Gateway*.log

HændelsesloggeEvent logs

Hændelseslogge for datagatewaytjenesten i det lokale miljø findes under Logge for programmer og tjenester.The On-premises data gateway service event logs are present under Applications and Services Logs.

Hændelseslogge

Fiddler-sporingFiddler Trace

Fiddler er et gratis værktøj fra Telerik, der overvåger HTTP-trafik.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. Du kan se det, der sendes frem og tilbage vha. Power BI-tjenesten fra klientcomputeren.You can see the back and forth with the Power BI service from the client machine. Dette kan vise fejl og andre relaterede oplysninger.This may show errors and other related information.