Generér en app fra Excel-dataGenerate an app from Excel data

Opret en app automatisk ud fra data i en Excel-fil, som du uploader til en lagerkonto i cloudmiljøet, f.eks OneDrive.Create an app automatically based on data in an Excel file that you upload to a cloud-storage account, such as OneDrive. Når du har oprettet appen, skal du tilpasse den, så den passer bedre til dine behov, og derefter køre den for at sikre, at den fungerer som forventet.After you generate the app, customize it to better suit your needs, and then run it to make sure that it works as you expect.

Genererede apps har som standard tre skærme:Generated apps have three screens by default:

 • BrowseScreen1 (GennemseSkærm1) viser et undersæt af et eller flere felter, en søgelinje og en sorteringsknap, så brugerne nemt kan finde en bestemt post.BrowseScreen1 shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • DetailsScreen1 (Detaljeskærm1) viser flere eller alle felter for en bestemt post.DetailsScreen1 shows more or all fields for a specific record.
 • EditScreen1 (RedigerSkærm1) indeholder elementer i brugergrænsefladen, så brugere kan oprette eller opdatere en post og gemme ændringerne.EditScreen1 provides UI elements that let users create or update a record and save the changes.

Bemærk! Du kan også oprette en app, der er baseret på en brugerdefineret SharePoint-liste.Note: You can also generate an app based on a custom SharePoint list.

ForudsætningerPrerequisites

Opret en appCreate an app

 1. I PowerApps Studio skal du klikke eller trykke på New (Ny) i menuen File (Filer) (tæt på skærmens venstre kant).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Indstillingen Ny i menuen Filer

 2. Følg et af disse trin:Follow any of these steps:

  • Hvis din lagerkonto i cloudmiljøet vises under Start with your data (Start fra dine data), skal du klikke eller trykke på Phone layout (Telefonlayout).If your cloud-storage account appears under Start with your data, click or tap Phone layout.

   Mulighed for at oprette en app fra data

  • Hvis din lagerkonto i cloudmiljøet ikke vises under Start with your data (Start fra dine data), skal du klikke på pilen i slutningen af rækken med felter.If your cloud-storage account doesn't appear under Start with your data, click the arrow at the end of the row of tiles. Hvis din konto vises på listen over forbindelser, skal du klikke eller trykke på den pågældende angivelse.If your account appears in the list of connections, click or tap that entry.
  • Hvis din lagerkonto i cloudmiljøet ikke vises under Start with your data (Start fra dine data) eller på listen over forbindelser, skal du klikke eller trykke på New connection (Ny forbindelse) og derefter klikke eller trykke på angivelsen af din konto.If your cloud-storage storage account doesn't appear under Start with your data or in the list of connections, click or tap New connection, and then click or tap the entry for your account. Klik eller tryk på Connect (Opret forbindelse), og følg prompterne for at konfigurere forbindelsen.Click or tap Connect, and follow the prompts to configure the connection.

   Opret forbindelse til OneDrive

 3. Under Choose an Excel file (Vælg en Excel-fil) skal du gå til FlooringEstimates.xlsx og derefter klikke eller trykke på filen.Under Choose an Excel file, browse to FlooringEstimates.xlsx, and then click or tap it.

  Excel-filen FlooringEstimates

 4. Under Choose a table (Vælg en tabel) skal du klikke eller trykke på FlooringEstimates.xlsx.Under Choose a table, click or tap FlooringEstimates.

  Vælg tabellen FlooringEstimates

 5. Klik eller tryk på Opret forbindelse for at oprette appen.Click or tap Connect to generate the app.
 6. Hvis du bliver spurgt, om du vil have en rundvisning, kan du klikke eller trykke på Næste for at blive fortrolig med vigtige områder i PowerApps-brugergrænsefladen (eller du kan klikke eller trykke på Spring over).If you're prompted to take an introductory tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps user interface (or click or tap Skip).

  Klik på Næste for at se præsentation

  Bemærk! Du kan altid følge rundvisningen senere ved at klikke eller trykke på spørgsmålstegnsikonet i øverste højre hjørne og derefter klikke eller trykke på Take the intro tour (Følg introduktionsrundvisning).Note: You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Når der oprettes en app, har den et standardlayout, der er baseret på dine data, men du kan tilpasse gallerilayoutet, så det passer til dine behov.When an app is created, it has a default layout based on your data, but you can customize the gallery layout to fit your needs.

 1. Klik eller tryk på et ikon i øverste højre hjørne på venstre navigationslinje for at skifte til miniaturevisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Skift mellem visningerne

 2. Klik eller tryk på den øverste miniature for at sikre, at gennemsynsskærmen (BrowseScreen1) (GennemseSkærm1) er valgt.Click or tap the top thumbnail to ensure that the browse screen (BrowseScreen1) is selected.
 3. Klik eller tryk et vilkårligt sted i galleriet, f.eks. på det første billede.Click or tap anywhere in the gallery, such as the first image.

  Vælg billede

 4. Åbn listen Layout i ruden til højre, og klik eller tryk derefter på det layout, der indeholder et billede, en titel og en undertitel.In the right-hand pane, open the Layout list, and then click or tap the layout that contains an image, a title, and a subtitle.

  Vælg layout

  Layoutet af appen ændres, så dit valg afspejles.The layout of the app changes to reflect your choice.

  BrowseScreen1 (Gennemsynsskærm1) med det nye layout

Ret de data, der visesChange the data that appears

 1. Under Search items (Søg elementer) skal du klikke eller trykke på Carpet (Tæppe) for at vælge kontrolelementet Label (Etiket).Under Search items, click or tap Carpet to select the Label control.

  Den tilknyttede liste er fremhævet i ruden til højre.The associated list is highlighted in the right-hand pane.

  Vælg den første etiket

 2. Åbn den fremhævede liste i ruden til højre, og klik eller tryk derefter på Name (Navn).In the right-hand pane, open the highlighted list, and then click or tap Name.

  Angiv den første etiket

 3. Åbn den nederste liste, og klik eller tryk derefter på Category (Kategori).Open the bottom list, and then click or tap Category.

  Angiv kategori

  BrowseScreen1 (GennemseSkærm1) ændres, så der vises et navn og en kategori for hver post.BrowseScreen1 changes to show a name and a category for each record.

  BrowseScreen1 (Gennemsynsskærm1) med det nye indhold

  Bemærk! Du kan som standard rulle gennem listen (som kaldes et galleri) ved hjælp af musehjulet eller ved at stryge op og ned på en touchskærm.Note: By default, you can scroll through the list (called a gallery) by using a mouse wheel or by swiping up and down on a touch screen. Hvis du vil bruge enten et pegefelt eller en mus uden hjul, skal du markere galleriet, klikke eller trykke på Show Scrollbar (Vis rullepanel) på egenskabslisten og derefter erstatte false (falsk) med true (sand) på formellinjen.To use either a trackpad or a mouse without a wheel, select the gallery, click or tap Show Scrollbar in the property list, and then replace false with true in the formula bar.

Ret rækkefølgen af felter i en formularChange the order of fields in a form

 1. Klik eller tryk på miniaturen i midten på venstre navigationslinje for at åbne detaljeskærmen DetailsScreen1 (Detaljeskærm1).In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to open the details screen (DetailsScreen1).

  Miniature af DetailScreen1 (Detaljeskærm1)

 2. Klik eller tryk på billedet for at få vist tilgængelige indstillinger til tilpasning af formularen.Click or tap the image to show options that are available to customize the form.

  Vælg et kort

 3. Træk feltet Name (Navn) til toppen af listen i ruden til højre.In the right-hand pane, drag the Name field to the top of the list.

  Flyt et kort

  Skærmen opdateres, så de ændringer, du har foretaget, afspejles.The screen updates to reflect the changes you made.

  Navn øverst på skærmen

Rediger et kontrolelementChange a control

 1. Klik eller tryk på den nederste miniature på den venstre navigationslinje for at åbne redigeringsskærmen (EditScreen1 (RedigerSkærm1)).In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to open the edit screen (EditScreen1).

  Miniaturen EditScreen1 (RedigerSkærm1)

 2. Klik eller tryk på Overview (Oversigt).Click or tap Overview.

  I dette trin vælges kortet Overview (Oversigt).This step selects the Overview card. Hvert kort indeholder tekst, der beskriver formålet med kortet.Each card contains text that describes the purpose of the card. Du kan også tilpasse kontrolelementerne på et kort.You can also customize the controls on a card. Du kan finde flere oplysninger under Card control in PowerApps (Kontrolelementet Kort i PowerApps).For more information, see Card control in PowerApps.

  Vælg oversigtskort

 3. Klik eller tryk i ruden til højre på pil ned for kortet, rul ned, og klik eller tryk derefter på Edit multi-line text (Rediger tekst med flere linjer).In the right-hand pane, click or tap the down arrow for the card, scroll down, and then click or tap Edit multi-line text.

  Dette trin viser en oversigt over hvert produkt i et kontrolelement, der er stort nok til at vise teksten.This step shows an overview of each product in a control that's large enough to display the text.

  Rediger kort

Kør appenRun the app

Mens du tilpasser en app, kan du teste dine ændringer ved at køre appen i eksempelvisning.As you customize an app, you can test your changes by running the app in Preview mode.

 1. Klik eller tryk på den øverste miniature på navigationslinjen til venstre for at åbne gennemsynsskærmen (BrowseScreen1 (GennemseSkærm)).In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to open the browse screen (BrowseScreen1).
 2. Åbn eksempelvisningen ved at trykke på F5 eller ved at klikke eller trykke på knappen Play (Afspil) i det øverste højre hjørne.Open Preview mode by pressing F5 or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

  Ikonet Eksempel

 3. Klik eller tryk i BrowseScreen1 (GennemseSkærm1) på pilen til højre for en post for at få vist posten i detaljeskærmen (DetailsScreen1 (Detaljeskærm1)).On BrowseScreen1, click or tap the arrow to the right of a record to show the record in the details screen (DetailsScreen1).

  Vælg en pil på BrowseScreen1 (Gennemsynsskærm1)

 4. I DetailsScreen1 (Detaljeskærm1) skal du klikke eller trykke på blyantsikonet i øverste højre hjørne for at få vist posten i redigeringsskærmen (EditScreen1 (RedigerSkærm1)).On DetailsScreen1, click or tap the pencil icon in the upper-right corner to show the record in the edit screen (EditScreen1).

  Rediger en post

 5. Rediger oplysningerne i et eller flere felter på EditScreen1 (Redigeringsskærm1), og klik eller tryk derefter på markeringen i det øverste højre hjørne for at gemme ændringerne.On EditScreen1, change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes.

  Gem ændringer på EditScreen1 (Redigeringsskærm1)

 6. Luk eksempelvisningen ved at trykke på Esc (eller ved at klikke eller trykke på ikonet Luk under titellinjen).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon below the title bar).

  Luk eksempelvisning

Kendte begrænsningerKnown limitations

Gennemgå disse begrænsninger for at finde oplysninger om, hvordan du deler Excel-data i din organisation.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Næste trinNext steps

 • Tryk på Ctrl + S for at gemme appen, så du kan køre den fra andre enheder.To save the app so that you can run it from other devices, press Ctrl-S.
 • Nu hvor du har lært, hvordan du opretter en app fra data, kan du oprette en app fra bunden.Now that you've learned how to generate an app from data, you can create an app from scratch.
 • Del appen, så andre brugere kan køre den.Share the app so that other people can run it.