Opret og kør en app ud fra en skabelonCreate and run an app from a template

Opret automatisk en app baseret på en skabelon for et bestemt scenarie, og kør den derefter for at forstå, hvordan den fungerer.Create an app automatically based on a template for specific scenario, and then run it to understand its default behavior. Eksperimentér med, hvordan du tilpasser en app, og gem og del den derefter med andre.Experiment with how to customize an app, and then save and share it with others.

ForudsætningerPrerequisites

 • Tilmeld dig PowerApps, installér den, åbn den, og log derefter på ved hjælp af de samme legitimationsoplysninger, som du brugte til at tilmelde dig.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

  Bemærk! Hvis du vil bruge denne funktion, skal du sørge for, at du kører version 2.0.510 eller nyere.Note: To use this feature, make sure that you're running release 2.0.510 or later. Du kan finde ud af, hvilken version du kører, ved at åbne menuen Filer (langs den venstre kant), trykke eller klikke på Konto og derefter se under Produktoplysninger.To identify your release, open the File menu (along the left edge), click or tap Account, and then look under Product information.

 • En konto med et cloudlager, f.eks. Dropbox, OneDrive eller Google Drive.A cloud-storage account such as DropBox, OneDrive, or Google Drive.

Opret en appCreate an app

 1. I PowerApps Studio til Windows eller PowerApps Studio til web skal du klikke eller trykke på New (i nærheden af skærmens venstre kant).From PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web, click or tap New (near the left edge of the screen).

  Indstillingen Ny i menuen Filer

 2. På feltet App templates skal du klikke eller trykke på Phone layout.On the App templates tile, click or tap Phone layout.

  Bemærk! Du kan også oprette en app vha. en skabelon til et tabletlayout, men i dette selvstudium fokuseres der på telefonlayoutet.Note: You can also create an app from a template for a tablet layout, but this tutorial focuses on the phone option.

  Sådan opretter du en app til en tablet eller telefon

  Der vises en liste over skabeloner.A list of templates appears.

 3. Hvis du ikke har forbindelse til en konto med et cloudlager:If you don't have a connection to a cloud-storage account:

  1. Nederst i skærmbilledet skal du klikke eller trykke på Choose.Near the bottom of the screen, click or tap Choose.

   Sådan opretter du forbindelse i skabelonvisningen

  2. Klik eller tryk på den konto, som du vil bruge.Click or tap the account that you want to use.

   Vis forbindelse for at oprette en app ud fra en skabelon

  3. Angiv dine legitimationsoplysninger, og klik eller tryk derefter på Use for at give adgang.Provide your credentials, and then click or tap Use to grant access.

   Forbindelsen vises nederst i skærmbilledet.Your connection appears near the bottom of the screen.

 4. På listen over skabeloner skal du klikke eller trykke på en skabelon og derefter klikke eller trykke på Brug (ved nederste højre hjørne).In the list of templates, click or tap a template, and then click or tap Use (near the lower-right corner).

  Åbn en PowerApps-skabelon

  Eksempeldataene kopieres til din konto med cloudlager, appen oprettes, og hjemmesiden vises.The sample data is copied to your cloud-storage account, the app is created, and its home page appears.

Kør appenRun the app

Der åbnes en app ud fra en skabelon i standardarbejdsområdet, hvor du vil bruge det meste af din tid på at tilpasse den.An app from a template opens in the default workspace, where you'll spend most of your time customizing. Før du foretager ændringer af appen, skal du udføre trinnene i dette afsnit for at undersøge, hvordan programmet fungerer i tilstanden Eksempel.Before you make any changes to the app, follow the steps in this section to explore how the app works in Preview mode.

Tip! Design og form dine apps i standardarbejdsområdet, men test dem i tilstanden Eksempel, før du deler dem med andre.Tip: Design and develop apps in the default workspace, but test them in Preview mode before you share them with others.

 1. Hvis du ikke har brugt PowerApps før, kan du få en rundvisning (eller du kan klikke eller trykke på Spring over).If you haven't used PowerApps before, take the intro tour (or click or tap Skip).

  Åbningsskærmen i Hurtig rundvisning

  Du kan altid få rundvisningen senere ved at klikke eller trykke på ikonet med spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne og derefter klikke eller trykke på Få en rundvisning.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

 2. På navigationslinjen til venstre skal du klikke eller trykke på det øverste skærmbillede.In the left navigation bar, click or tap the screen that's closest to the top.
 3. Tryk på F5 (eller klik eller tryk på højre pil i øverste højre hjørne) for at åbne appen i tilstanden Eksempel.Press F5 (or click or tap the right arrow in the upper-right corner) to open the app in Preview mode.

  Knap til at åbne tilstanden Eksempel

  Appen er forudindstillet med eksempeldata, der skal vise appens funktionalitet.The app is pre-populated with sample data to demonstrate the functionality of the app. Appen Omkostningsestimering indeholder f.eks. data til oprettelse af aftaler og vurdering af omkostningerne i forbindelse med pålægning af et bestemt gulvmateriale i et rum af en bestemt størrelse.For example, the Cost Estimator app contains data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

 4. Udforsk appens standardfunktionsmåde, og kontrollér, at dataene i din cloudkonto afspejler dine ændringer.Explore the app's default behavior, and verify that the data in your cloud account reflects your changes.

  Lav f.eks. en aftale, og opret et omkostningsestimat i appen Omkostningsestimering.For example, make an appointment, and create a cost estimate in the Cost Estimator app.

 5. Vend tilbage til standardarbejdsområdet ved at vælge ikonet med krydset (X) i øverste højre hjørne (under titellinjen i PowerApps).Return to the default workspace by selecting the 'X' icon in the upper-right corner (under the PowerApps title bar).

  Knap til at lukke tilstanden Eksempel

Tilpas appenCustomize the app

Du kan bl.a. tilpasse denne eller andre apps på disse måder:You can customize this or any app in these ways, among others:

Næste trinNext steps

 1. Tryk på Ctrl + S, navngiv din app, og klik eller tryk derefter på Gem for at gemme din app i clouden.Press Ctrl-S, give your app a name, and then click or tap Save to save your app to the cloud.
 2. Del din app med andre personer i organisationen.Share your app with other people in your organization.

  Bemærk! Før du deler en app, skal du sørge for, at de personer, som du deler den med, har adgang til dataene.Note: Before you share an app, make sure that the people with whom you're sharing it have access to the data. Du skal f.eks. dele en Excel-fil eller en fil i et andet format i en konto med cloudlager.For example, you must share an Excel or other file in a cloud-storage account.