IntroduktionGetting started

Om PowerApps og de tilhørende softwareelementer og teknologier.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Kig på de forskellige måder, du kan oprette apps på, og opret en app fra en SharePoint-liste.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.

You will learn how to...

Introduktion til PowerAppsIntroducing PowerApps

Velkommen til Automatiseret læring for Microsoft PowerApps.Welcome to Guided Learning for Microsoft PowerApps. I dette selvstyrede onlinekursus får du kendskab til PowerApps bid for bid, så du kan opbygge din viden fra bunden.This self-paced online course explains PowerApps in a sequential way, so you can build your knowledge from the ground up.

Dette kursus med automatiseret læring indeholder mange afsnit, og hvert afsnit omfatter mange emner.This Guided Learning course contains many sections, and each section has many topics. Kurset er designet, så du får vejledning, der er inddelt i mindre og letforståelige afsnit med et logisk forløb, som hjælper dig med at få indblik i begreber, se detaljer og gennemgå eksempler.The course is designed to provide guidance in understandable chunks, with a logical flow that helps you learn concepts, see details, and walk through examples. Det indeholder en masse visuelle effekter, som også er en hjælp i læringsprocessen.It includes lots of visuals to help you learn, too.

Hvis du er begynder i PowerApps, hjælper dette kursus dig i gang, og hvis du allerede er fortrolig med PowerApps, sammenkobler dette kursus begreberne og udfylder hullerne.If you're a beginner with PowerApps this course gets you going, and if you're familiar with PowerApps this course ties concepts together, and fills in the gaps. Vi håber, du får glæde af kurset, og ser frem til at tilføje mere indhold i fremtiden.We hope you enjoy the course, and we look forward to including more content in the future.

Hvad er PowerApps?What is PowerApps?

PowerApps er en samling softwaretjenester og apps, der arbejder sammen om fundamentalt at ændre og fremskynde den måde, du kan bygge og dele en brugerdefineret række af virksomhedsprogrammer på.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

Animeret introduktion til PowerApps

Med PowerApps kan du oprette forbindelse til de cloudtjenester og datakilder, du allerede bruger, så du får mulighed for hurtigt at bygge apps, der passer til særlige behov, på basis af de færdigheder, du allerede har.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Du kan dele apps øjeblikkeligt med dine kolleger på tværs af internettet, tablets og mobilenheder.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. PowerApps kan også integreres i Microsoft Flow, hvilket gør det muligt at udløse arbejdsprocesser fra apps.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. PowerApps kan være enkel og hurtig – i stand til på få minutter at oprette en app, der kan hente data fra Excel eller en cloudtjeneste.PowerApps can be simple and fast - capable of producing an app in minutes that pulls in data from Excel or a cloud service. Men PowerApps er også robust og professionel og klar til komplekse krav, som sporing af aktiver på tværs af en virksomhed og direkte tilknytning til back end-systemer.But PowerApps is also robust and enterprise-grade, ready for complex requirements like tracking assets across a corporation and tying into your backend systems.

Komponenterne i PowerAppsThe Parts of PowerApps

PowerApps består af komponenter til oprettelse, deling og administration af apps samt komponenter til kørsel af disse apps.PowerApps consists of components to create, share, and administer apps; and components to run those apps. Du opretter apps i PowerApps Studio for web eller PowerApps Studio for Windows ved hjælp af de dataforbindelser, der kræves til din app.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, using the data connections that your app requires. Du kan bruge web.powerapps.com til konfiguration og administration af dataforbindelser og gateways i det lokale miljø samt arbejde med Common Data Service, der forklares i et senere afsnit.You use web.powerapps.com to configure and manage data connections and on-premises gateways, and to work with the Common Data Service, which we will cover in a later section. Når du opretter en app, deler du den ofte i Microsoft AppSource og administrerer den i Admin Center.After you create an app, you often share it to Microsoft AppSource, and administer it in the admin center.

Du kører apps i en browser fra Microsoft Dynamics 365 eller ved hjælp af PowerApps Mobile, som er tilgængelig til Windows-, iOS- og Android-enheder.You run apps in a browser from Microsoft Dynamics 365 or by using PowerApps Mobile, which is available for Windows, iOS, and Android devices.

Vi følger dette flow, der består i oprettelse, deling, administration og kørsel af apps, efterhånden som vi gennemgår resten af Automatiseret læring for PowerApps.We will follow this flow of creating, sharing, administering, and running apps as we go through the rest of PowerApps Guided Learning.

Sådan passer PowerApps til din rolleHow PowerApps matches your role

PowerApps gør det nemt for virksomhedsanalytikere og andre eksperter inden for området at oprette apps ved hjælp af de færdigheder, de allerede har.PowerApps makes it easy for business analysts and other subject matter experts to create apps using the skills you already have. Men det er ikke den eneste type PowerApps-bruger.But this is not the only type of PowerApps user. Nogle personer kører blot apps, andre opretter.Some people simply run apps that others create. Andre, der lever af at skrive kode (professionelle udviklere), kan bruge PowerApps til hurtigt at bygge avancerede apps.Other people, who write code for a living (professional developers), take advantage of PowerApps to rapidly build sophisticated apps.

Den måde, du bruger PowerApps på, kan afhænge af din rolle i et projekt eller et team, og din rolle kan ændre sig.How you use PowerApps may depend on your role in a project or on a team, and your role can change. En af dine kolleger opretter eksempelvis en app, der er knyttet til virksomhedens CRM-system (Customer Relation Management), og du bruger regelmæssigt denne app til opsporing af lovende kundeemner.For example, one of your coworkers creates an app that is tied into your company-wide customer relationship management (CRM) system, and you use this app regularly to track promising sales leads. Men du kan også selv skrive apps og dele dem med din arbejdsgruppe, fordi dine nærmeste kolleger finder disse apps meget nyttige.But you might also write apps yourself and share them within your workgroup because your close colleagues find those apps very useful.

Næste trinNext Steps

Nu har du fået et overblik over dette kursus, samt hvad PowerApps er og omfatter. I det næste emne ser vi nøjere på de enkelte komponenter i PowerApps.Now that you have an overview of this course, what PowerApps is, and its main elements, in the next topic we will look more closely at each PowerApps component.

Komponenterne i PowerAppsParts of PowerApps

I det første emne i Automatiseret læring kan du læse om de vigtigste komponenter i PowerApps.In the first Guided Learning topic you read about the main parts of PowerApps. I det følgende får du nogle lidt mere detaljerede oplysninger om de enkelte komponenter.Now we're going to provide a little more detail on each of the parts. PowerApps er et sæt softwaretjenester og apps, der arbejder sammen, og relaterede teknologier, som gør det til et stærkt økosystem.PowerApps is a set of software services and apps that work together, and there are related technologies that help make this a powerful ecosystem. PowerApps består af følgende komponenter:The PowerApps components are:

 • Web.powerapps.com – administrer og del de apps, du bygger.web.powerapps.com - manage and share the apps you build
 • PowerApps Studio – byg effektive apps med brugervenlige visuelle værktøjer.PowerApps Studio - build powerful apps with easy to use visual tools
 • PowerApps Mobile – kør apps på Windows-, iOS- og Android-enheder.PowerApps Mobile - run apps on Windows, iOS, and Android devices
 • PowerApps Admin Center – administrer PowerApps-miljøer og andre komponenter.PowerApps admin center - administer PowerApps environments and other components

Vi forventer ikke, at du bruger masser af tid på at sætte dig ind i, hvad PowerApps er, men vi mener, at det er nyttigt at konkretisere tingene lidt mere.We don't expect you to take a ton of time just to learn what PowerApps is, but we think it's helpful to flesh things out a bit more.

web.powerapps.comweb.powerapps.com

Hvis du bygger apps, er det her, du bruger det meste af din tid.If you build apps, this is where you spend most of your time. De eksempelapps og skabeloner, der er tilgængelige her, giver dig masser af tips, og du kan se alle de apps, du har oprettet.You learn from the sample apps and templates that are available here, and see all the apps you have created. Du opretter apps i PowerApps Studio for web eller PowerApps Studio for Windows og deler disse apps med enkeltpersoner og organisationer.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, and share those apps with individuals and organizations. Du administrerer data: forbindelser, gateways og enheder (som vi alle giver en kort beskrivelse af om lidt). Du kan også se alle de flow, der er oprettet i flows.microsoft.com, og som du kan integrere i dine programmer.You manage data: connections, gateways, and entities (all of which we'll cover shortly.) And you see all the flows created in flows.microsoft.com, which you can integrate with your apps.

web.powerapps.com-webstedet

PowerApps StudioPowerApps Studio

PowerApps Studio er tilgængelig som et webprogram, der kan bruges i alle moderne browsere, og som et Windows-program.PowerApps Studio is available as a web application that you can use in any modern browser, and as a Windows application. PowerApps Studio omfatter tre ruder og et bånd, der får oprettelse af apps til at minde om oprettelsen af et diassæt i PowerPoint:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel similar to building a slide deck in PowerPoint:

 1. Venstre navigationslinje, hvor du kan få vist et miniaturebillede for hvert skærmbillede i din app eller en hierarkisk visning af alle kontrolelementer på hver skærm.Left navigation bar, in which you can show a thumbnail for each screen in your app or a hierarchical view of all the controls on each screen
 2. Midterste rude, som viser den skærm, du arbejder med.Middle pane, which shows the screen that you're working on
 3. Ruden til højre, hvor du kan angive indstillinger som f.eks. layout og datakilder.Right-hand pane, where you set options such as layout and data sources
 4. Rullelisten med egenskaber, hvor du kan vælge de egenskaber, der skal anvendes formler på.Property drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Formellinjen, hvor du kan tilføje formler (som i Excel), der definerer funktionsmåder for apps.Formula bar, where you add formulas (as in Excel) that define app behavior
 6. Båndet, hvor du tilføjer kontrolelementer og tilpasse designelementer.Ribbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

PowerApps MobilePowerApps Mobile

PowerApps Mobile for Windows, iOS og Android udgør et miljø, hvor du kan finde og bruge apps.PowerApps Mobile for Windows, iOS, and Android provides an environment where you can find and use apps. I stedet for at flytte rundt mellem forskellige app stores bliver du i PowerApps og har adgang til alle de apps, du har oprettet, og som andre har delt med dig.Instead of going to separate app stores, you stay in PowerApps and have access to all the apps that you've created and that others have shared with you. Når du bruger apps i PowerApps Mobile, får du mest muligt ud af din enheds funktioner, som kamerakontrolelementer, GPS-position og meget mere.When you use apps in PowerApps Mobile, you get the most out of your device's capabilities like camera controls, GPS location, and more.

PowerApps Mobile

Admin CenterAdmin center

PowerApps Admin Center er det centrale sted, hvor du administrerer PowerApps for en organisation.The PowerApps admin center is the centralized place to administer PowerApps for an organization. Det er her, du definerer forskellige miljøer, der indeholder apps, dataforbindelser og andre elementer.This is where you define different environments, which house apps, data connections, and other elements. Det er også i Admin Center, du opretter Common Data Service-databaser og administrere tilladelser og datapolitikker.The admin center is also where you create Common Data Service databases, and manage permissions and data policies.

PowerApps Admin Center

I det næste emne gennemgår vi det sæt relaterede teknologier, der bruges i PowerApps for at sikre et effektivt økosystem til udvikling af apps.In the next topic we'll learn about the set of related technologies that PowerApps works with to make a powerful ecosystem for app development.

Relaterede teknologierRelated technologies

Følgende teknologier bruges ofte sammen med PowerApps til at bygning og deling af robuste apps på tværs af organisationen.The following technologies are often used with PowerApps to build and share robust apps across your organization. Dine apps kan integrere data fra flere kilder og medtage arbejdsprocesser, der automatiserer opgaver.Your apps can integrate data from multiple sources and include workflows that automate tasks.

 • Microsoft Flow – opret automatiserede arbejdsprocesser mellem dine foretrukne apps og tjenester.Microsoft Flow - create automated workflows between your favorite apps and services
 • Datakilder, forbindelser, forbindelseskomponenter og gateways – hent data fra cloudmiljøet og det lokale miljø ind i dine apps.Data sources, connections and connectors, and gateways - bring cloud and on-premises data into your apps
 • Common Data Services – integrer virksomhedsdata ved hjælp af den fælles datamodel.Common Data Services - integrate business data using the common data model
 • Microsoft Dynamics 365 – kør alle virksomhedsapps på internettet.Microsoft Dynamics 365 - run all your business apps in the web
 • Microsoft AppSource – del dine apps på dette sted, der er centralt for Microsoft og vores mange partnere.Microsoft AppSource - share your apps into this centralized place for Microsoft and our many partners

Microsoft FlowMicrosoft Flow

Microsoft Flow er en tjeneste til automatisering af arbejdsprocesser på tværs af det stigende antal apps og tjenester, erhvervsbrugere er afhængige af.Microsoft Flow is a service for automating workflow across the growing number of apps and services that business users rely on. Microsoft Flow kan sætte gang i din virksomhed, så du kan bruge mindre tid på trivielle, gentagne opgaver og mere tid på det, der betyder noget for dig.Microsoft Flow can accelerate your business so you spend less time on mundane, repetitive tasks, and more time on what you want to do. Brug Microsoft Flow sammen med PowerApps til at bygge apps, der udløser og reagerer på arbejdsprocesser.Use Microsoft Flow in conjunction with PowerApps to build apps that trigger and respond to workflows.

Microsoft Flow

Datakilder, forbindelser, forbindelseskomponenter og gatewaysData sources, connections and connectors, and gateways

Der er mange datakilder, der kan være interessante, og i PowerApps bruges der forbindelseskomponenter til at oprette forbindelse til disse datakilder.There are many data sources that you might care about, and PowerApps uses connectors to make connections to these data sources. Nogle af de mest populære datakilder er vist nedenfor – mange af dem er cloudtjenester, f.eks. Salesforce.Some of the most popular data sources are shown below—many of them are cloud services, like Salesforce. Forbindelseskomponenter er muligvis ikke den mest spændende del af appudvikling, men de er uundværlige, når du skal arbejde med data, der interesserer dig, dine kolleger og dine kunder.Connectors might not feel like the coolest part of app development, but they are essential to working with data that you, your colleagues, and your customers care about. Hvis dataene er gemt i det lokale miljø i stedet for i et cloudmiljø, skal du bruge en gateway til at oprette en pålidelig forbindelse mellem PowerApps og datakilden.For data that is stored on-premises rather than in the cloud, you use a gateway to provide a reliable connection between PowerApps and your data source. Gatewayen er placeret på en computer i det lokale miljø og kommunikerer med PowerApps.The gateway sits on an on-premises computer and communicates with PowerApps.

Datakilder og forbindelseskomponenter i PowerApps

Microsoft Common Data ServiceMicrosoft Common Data Service

Common Data Service gør det nemt at integrere virksomhedsdata fra flere kilder.The Common Data Service makes it easy to integrate business data from multiple sources. Tjenesten omfatter en fælles datamodel, der indeholder mange enheder, som er fælles for apps og forretningsprocesser: enheder, som Contact (Kontakt), Product (Produkt) og Sales Order (Salgsordre).The service features a common data model that includes many entities common to apps and business processes: entities like Contact, Product, and Sales Order. Ved hjælp af tjenesten gemmes dataene på en skalerbar og pålidelig måde, og de gøres tilgængelige, så flere programmer kan bruge dem.The service stores the data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Programmerne kan være apps, du bygger i PowerApps, andre Microsoft-programmer eller tredjepartsprogrammer.The applications can be apps that you build in PowerApps, other Microsoft applications, or third party applications. På billedet nedenfor kan du se en del af enheden Contact i web.powerapps.com.The image below shows a portion of the Contact entity in web.powerapps.com.

Enheden Contact i PowerApps

Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 er en cloudtjeneste med specialudviklede apps, der gør det muligt for dig at imødekomme bestemte virksomhedsbehov, som salgsautomatisering, driftsmæssige aktiviteter eller kundeservice.Dynamics 365 is a cloud service with purpose-built apps that enable you to address specific business needs like sales automation, operations, or customer service. I PowerApps deler du apps i AppSource, og derefter kan de brugere, du deler med, få dem vist og køre dem i Dynamics 365, samt på mobilenheder.In PowerApps, you share apps into AppSource, then users you share with view and run those apps in Dynamics 365, as well as on mobile devices. Fordelen ved at have apps i Dynamics 365 er, at du har ét sted, hvor du kan køre alle dine virksomhedsapps – fra oprettere i organisationen, fra Microsoft og fra tredjeparter.The advantage of having the apps in Dynamics 365 is that you have one place to run all your business apps - from creators in your organization, from Microsoft, and from third parties.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSourceMicrosoft AppSource

AppSource er det sted, hvor du nemt finder og evaluerer apps fra dine kolleger, fra Microsoft og fra vores partnere.AppSource is the place to easily find and evaluate apps from your colleagues, and from Microsoft and our partners. Når du deler en app fra PowerApps, gør du den tilgængelig i AppSource.When you share an app from PowerApps, you make it available in AppSource. Du kan vælge udelukkende at gøre den tilgængelig for personer i organisationen, eller du kan gøre den offentlig tilgængelig.You can choose to make it available just for people in your organization, or you can make it available publicly.

Microsoft AppSource

Nu har du lidt flere oplysninger om alle de komponenter, der udgør PowerApps, og de relaterede teknologier.Now you have a little more information about all the parts of PowerApps, and related technologies. Du behøver ikke at lære listen udenad, for vi fortsætter med at uddybe de enkelt områder gennem hele dette kursus.Don't feel like you have to memorize the list, because we will continue to deepen your knowledge on each of the parts throughout this course. Det følgende er en introduktion til de muligheder du har for at oprette apps.Next up is an introduction to the options you have for creating apps.

Et hurtigt kig på oprettelse af appsA quick look at creating apps

Nu kender du de grundlæggende principper for PowerApps, og i det følgende får du en hurtig gennemgang af, hvordan du kommer i gang med apps.Now that you know the basics of PowerApps, let's jump into a quick tour of how to get started with apps. Vi kigger på eksempelapps, oprettelse af apps ud fra en skabelon, brug af delte apps og oprettelse af apps ud fra en datakilde.We'll look at sample apps, creating apps from a template, using shared apps, and creating apps from a data source. I det næste emne går vi over til den mere praktiske del af appoprettelse.In the next topic, we will get more hands-on with app creation.

Se nogle eksempelappsCheck out some sample apps

I web.powerapps.com kan du se flere eksempelapps, du kan bruge i din webbrowser.In web.powerapps.com, you'll be greeted with several sample apps that you can use in your web browser. Udforsk disse apps for at få et hurtigt indtryk af, hvad der er muligt, og hvordan din virksomhed kan drage nytte af PowerApps.Explore these apps to get a quick sense of what's possible and how PowerApps can help your business.

PowerApps-eksempelapps

Hver eksempelapp er udviklet til et bestemt formål, f.eks. administration af et budget, undersøgelse af et websted eller sporing af tjenestebilletter.Each sample app is designed for a specific purpose, such as managing a budget, inspecting a site, or tracking service tickets. Disse apps indeholder eksempeldata, der kan inspirere dig.These apps contain sample data to inspire your thinking. Denne app illustrerer, hvordan et gulvfirma kan hjælpe kundeservicemedarbejderne med at levere præcise overslag på stedet, når de besøger kunderne.This app illustrates how a flooring company could help service representatives deliver accurate and immediate cost estimates when visiting customer locations.

PowerApps-eksempelapp for gulvbelægning

Opret en app vha. en skabelonCreate an app from a template

En anden god måde at starte på er ved at bygge en app ud fra en skabelon.Another good way to start is by building an app from a template. Skabeloner er grundlæggende eksempelapps, du kan åbne for at få indblik i, hvordan de er sammensat.Templates are basically sample apps that you can open to understand how they are put together. I eksempelapps bruges der eksempeldata, der kan hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvad der er muligt, og når du åbner dem i PowerApps Studio, kan du se, hvordan en app bygges i praksis.They use sample data to help you get a sense of what's possible, and opening them in PowerApps Studio will help you see hands-on how an app is built. Bemærk, at skabeloner i øjeblikket kun er tilgængelige i PowerApps Studio for Windows, ikke PowerApps Studio for web.Note that templates are available only in PowerApps Studio for Windows at this time, not PowerApps Studio for web.

PowerApps-appskabelon

Med skabelonen Budget Tracker kan du f.eks. oprette en app, der hjælper dig med at holde styr på budgettet for projekter og begivenheder med brugerdefinerede kategorier, nem indtastning af data og grafik, der tydeligt viser udgifterne.For example, with the Budget Tracker template, you can create an app that helps you track the budget for projects and events, with custom categories, easy data entry, and visuals that clearly show expenditures.

Skabelonen Budget Tracker i PowerApps

Brug delte appsUse shared apps

Hvis dit team er begyndt at bruge PowerApps, er der måske allerede nogen, der har delt apps med dig.If your team has started using PowerApps, people might have shared apps with you already. Når nogen deler apps med dig, vises appsene i AppSource og også i Dynamics 365, hvis du vælger at medtage dem der.When people share apps with you, they show up in AppSource and also in Dynamics 365 if you choose to include them there. Hvis du er bidragyder til de pågældende apps, vises de også i web.powerapps.com.If you're a contributor to those apps, they also show up in web.powerapps.com.

Deling i PowerApps

Opret en app ud fra en datakildeCreate an app from a data source

Opret apps i PowerApps Studio for web eller PowerApps Studio for Windows.Create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Du kan oprette forbindelse til datakilder og begynde at bygge apps i en visuel designer.You'll be able to connect to data sources and start composing apps in a visual designer.

PowerApps-app ud fra data

En god måde at komme i gang på er ved at oprette en app ud fra dine egne data.A great way to get started is to generate an app from your own data. Peg på den ønske datakilde (for eksempel en SharePoint-liste) ved hjælp af PowerApps, og se, mens der automatisk bygges en app med tre skærme til gennemsyn af listen, visning af detaljerede poster og redigering af data.Just point PowerApps at the data source of your choice (for example, a SharePoint list) and watch as PowerApps automatically builds a three-screen app for browsing the list, viewing detailed records, and editing data. Du kan derefter begynde at tilpasse appen, så den kommer til at se ud og fungere på den ønskede måde.You can then start customizing this app to look and behave exactly how you want. Vi vil se, hvordan følgende app oprettes, i det næste emne.We will see how the following app is created in the next topic.

PowerApps-app med tre skærme

Du kan også bygge programmer fra bunden og tilføje alle komponenterne efterhånden, men den nemmeste måde at lære PowerApps at kende på er ved at starte med et eksempel eller en skabelon eller oprette forbindelse til datakilden og lade PowerApps oprette appen for dig.You can also build applications from scratch and add all the pieces as you go, but the easiest way to learn about PowerApps is to start with a sample or a template, or connect to your data source and have PowerApps generate the app for you. Derefter kan du tilføje flere detaljer og lade fantasien få frit spil – det kommer der masser af senere i kurset!Then you can branch out and let your imagination run wild—there will be plenty of that later in the course! I det næste emne får du at vide, hvordan du opretter en app ud fra data.In the next topic, you will learn how to generate an app from data.

Opret din første appCreate your first app

Du kender nu alle komponenterne i PowerApps og mulighederne for oprettelse af apps, og nu skal du oprette en app.You're now familiar with all the parts of PowerApps and the options for creating apps, so it's time to actually build an app. I dette emne vil vi oprette en telefonapp ud fra en SharePoint Online-liste, men du kan bruge data fra mange andre kilder, herunder Excel, cloudtjenester som Salesforce, og kilder i det lokale miljø, f.eks. SQL Server.For this topic, we'll generate a phone app from a SharePoint Online list, but you could use data from lots of other sources, including Excel, cloud services like Salesforce, and on-premises sources such as SQL Server.

Opret forbindelse til en datakildeConnect to a data source

Det første trin, når du skal oprette en app ud fra data, er at vælge, hvilken PowerApps Studio du skal bruge, og derefter oprette forbindelse til datakilden.The first step in generating an app from data is to choose which PowerApps Studio to use, then connect to your data source. Klik eller tryk på New app (Ny app) i web.powerapps.com, og vælg derefter, om du vil bruge PowerApps Studio for Windows eller PowerApps Studio for web.In web.powerapps.com, click or tap New app, then choose whether to use PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web.

Introduktion til web.powerapps.com

I PowerApps Studio har du mulighed for at starte ud fra data, ud fra en skabelon eller fra bunden.In PowerApps Studio you have the option of starting from data, from a template, or from scratch. Vi opretter en telefonapp ud fra en SharePoint-liste, så du skal klikke eller trykke på Phone layout (Telefonlayout) under SharePoint.We're building a phone app for a SharePoint list, so under SharePoint click or tap Phone layout.

Telefonapp ud fra SharePoint-liste

Oprettede apps er altid baseret på en enkelt liste eller tabel (du kan føje flere data til appen senere).Generated apps are always based on a single list or table (you can add more data to the app later). De næste tre skærme fører dig gennem processen til oprettelse af forbindelse til listen Flooring Estimates (Overslag på gulvbelægning) i SharePoint Online.The next three screens take you through the process of connecting to the Flooring Estimates list in SharePoint Online.

Opret forbindelse til SharePoint Online-liste

Når du har klikket på Connect, bliver appen oprettet ved hjælp af PowerApps.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. I PowerApps udledes der mange forskellige ting på basis af dine data, så der oprettes en nyttig app som udgangspunkt.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Udforsk den oprettede appExplore the generated app

Du er færdig!Success! Din nye app med tre skærme åbnes i PowerApps Studio.Your new three screen app opens in PowerApps Studio. Alle apps, der oprettes ud fra data, har det samme sæt skærme:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Gennemgangsskærmen, hvor du gennemser, sorterer, filtrerer og opfrisker de data, der hentes fra listen, samt tilføjer varer ved at klikke på ikonet (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Detaljeskærmen, hvor du kan få vist flere oplysninger om en vare og vælge at slette eller redigere varen.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Redigerings-/oprettelsesskærmen, hvor du kan redigere en eksisterende vare eller oprette en ny.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

Klik eller tryk på et ikon øverst til højre på navigationslinjen i venstre side for at skifte til miniaturevisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Skift mellem visninger

Klik eller tryk på hvert miniaturebillede for at få vist kontrolelementerne på den pågældende skærm.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Den oprettede app

Klik eller tryk påClick or tap pilen til eksempelvisning af appen øverst til højre for at køre appen.in the top right to run the app. Hvis du navigerer gennem appen, kan du se, at den indeholder alle dataene fra listen og giver en god standardoplevelse.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Wow, det var nemt!Wow, that was pretty easy! På få minutter har du lært, hvordan du opretter forbindelse til en datakilde og opretter en app, og fået kendskab til PowerApps Studio og de tre appskærme.In a few minutes you learned how to connect to a data source, generate an app, and get acquainted with PowerApps Studio and the three app screens. I senere afsnit får du oplysninger om, hvordan du tilpasser oprettede apps.In later sections, you'll see how to customize generated apps. I det næste emne opsummerer vi dette afsnit af kurset, så du er klar til kommende lektioner.In the next topic we review this section of the course and get you ready for future lessons.

Gennemse dette afsnitReview this section

Lad os hurtigt gennemgå, hvad du har lært i det første afsnit.Let's do a quick review of what you learned in the first section.

PowerApps er en samling softwaretjenester og apps, der arbejder sammen om fundamentalt at ændre og fremskynde den måde, du kan bygge og dele en brugerdefineret række af virksomhedsprogrammer på.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

Med PowerApps kan du oprette forbindelse til de cloudtjenester og datakilder, du allerede bruger, så du får mulighed for hurtigt at bygge apps, der passer til særlige behov, på basis af de færdigheder, du allerede har.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Du kan dele apps øjeblikkeligt med dine kolleger på tværs af internettet, tablets og mobilenheder.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. PowerApps kan også integreres i Microsoft Flow, hvilket gør det muligt at udløse arbejdsprocesser fra apps.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. PowerApps udgøres af flere komponenter, og et sæt relaterede teknologier gør samlingen endnu mere effektiv.There are several components that make up PowerApps and a set of related technologies that make it even more powerful.

Den nemmeste måde at komme i gang med PowerApps på er at køre eksemplerne, lege lidt med skabelonerne og oprette apps med udgangspunkt i dine egne data.The easiest way to get started with PowerApps is to run the samples, play around with the templates, and generate apps from your own data. Du har set, hvordan du kan oprette en app på basis af en SharePoint-liste.You have seen how to generate an app based on a SharePoint list. Du har nu et solidt grundlag, og det varer ikke længe, før du bygger og deler dine egne apps.You now have a solid base, and you will be building and sharing out apps in no time.

Hvad nu?What's Next?

Til lykke!Congratulations! Du er færdig med den første del af Automatiseret læring for PowerApps.You have finished the first section of PowerApps Guided Learning. Uanset hvor meget erfaring du begyndte med, håber vi, at du nu har et meget tydeligt billede af, hvad PowerApps er, og hvordan du kan begynde at oprette apps.Regardless of how much experience you began with, we hope you now have a very clear picture of what PowerApps is and how you can start creating apps. Vi har medtaget nogle nyttige ressourcer og downloads nedenfor, men du bør helt sikkert tage et kig på flere emner under Automatiseret læring.We've included some useful resources and downloads below, but you should definitely take a look at more of Guided Learning. Vælg, hvor du vil gå hen nu:At this point, you can choose where to go next:

Begge afsnit viser, hvordan du opretter og tilpasser en app.Both sections show how to generate and customize an app. Afsnittet om SharePoint indeholder lidt flere oplysninger om den oprettede app, og afsnittet om Common Data Service omfatter mere komplekse tilpasninger.The SharePoint section has a bit more information on the generated app, and the Common Data Service section includes more complex customizations. Du kan naturligvis gennemgå begge afsnit. Du skal blot vælge, hvor du vil starte.Of course you can go through both sections, just pick a place to start.

PowerApps-ressourcerPowerApps resources

PowerApps-downloadsPowerApps downloads

Congratulations!

Du har fuldført afsnittet Introduktion i Automatiseret læring til PowerApps.You've completed the Getting started section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Oprettelse af en app vha. SharePointCreating an app from SharePoint

Contributors

 • Michael Blythe
 • olprod
 • Alisha-Acharya