Opret forbindelse til Dynamics 365 fra Power-appsConnect to Dynamics 365 from Power Apps

Med Power apps kan du hurtigt oprette, tilpasse, dele og køre mobilapps med kun lidt eller slet ingen kode.Power Apps lets you quickly generate, customize, share, and run mobile apps with little or no code. Du kan bruge Dynamics 365-connectoren til at oprette nyttige mobilapps, som du kan dele med din virksomhed på få minutter.By using the Dynamics 365 connector, you can create useful mobile apps to share with your organization in just a few minutes.

Ved at følge trinnene i dette emne skal du oprette en app, hvor brugerne kan gennemse, tilføje, slette og foretage opdateringer til kontakter i model drevne apps i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 customer service, Dynamics 365 felt service, Dynamics 365 marketing og Dynamics 365 Project service Automation).By following the steps in this topic, you'll create an app in which users can browse, add, delete, and make updates to contacts in model-driven apps in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation). Brugerne kan køre appen i en browser eller på en mobilenhed, f.eks. en telefon.Users can run the app in a browser or on a mobile device such as a phone.

Bemærk

Vi anbefaler, at du bruger en mere robust Common Data Service-Connector , når du opretter forbindelse til model drevne apps i Dynamics 365.We recommend using a more robust Common Data Service connector when connecting to model-driven apps in Dynamics 365.

ForudsætningPrerequisite

Du skal bruge en Microsoft Office 365-konto med et Dynamics 365-abonnement for at kunne deltage i dette selvstudium.To follow this tutorial, you need a Microsoft Office 365 account that includes a Dynamics 365 subscription.

Opret en forbindelseCreate a connection

 1. Log på Power apps.Sign in to Power Apps.

 2. Klik på Connections i venstre navigationsrude.In the left navigation pane, click Connections.

  Indstillingen Connections i menuen File

 3. Klik på New connection øverst til højre.Near the upper-right corner, click New connection.

  Ny forbindelse

 4. Klik på Dynamics 365 på listen over forbindelser.In the list of connections, click Dynamics 365.

  Indstillingen Connections i menuen File

 5. Klik på Create i dialogboksen.In the dialog box, click Create.

  Opret forbindelse

 6. I dialogboksen til at logge på din konto skal du angive dine legitimationsoplysninger til Dynamics 365-lejeren (online).In the Sign in to your account dialog box, provide your credentials for the Dynamics 365 (online) tenant.

  Der oprettes en forbindelse.A connection is created.

Generér en app automatiskGenerate an app automatically

 1. Log på Power apps, og klik derefter på New app i nederste venstre hjørne.Sign in to Power Apps, and then click New app near the lower-left corner.

  Ny app

 2. Under Start with your data skal du klikke på Phone Layout i feltet Dynamics 365.Under Start with your data, click Phone layout on the Dynamics 365 tile.

  Power-apps Vælg Dynamics 365-Connector

 3. Under Connections skal du markere en forbindelse og derefter vælge et datasæt, der svarer til den instans af Dynamics 365, som du administrerer i appen.Under Connections, select the connection that you want, and then choose a dataset, which corresponds to the instance of Dynamics 365 that you'll manage in the app.

 4. Under Choose a table skal du klikke på Contacts og derefter på Connect.Under Choose a table, click Contacts, and then click Connect.

 5. Klik eller tryk på et ikon i øverste højre hjørne på venstre navigationslinje for at skifte til miniaturevisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Skift mellem visninger

Power apps opretter en app med tre skærme baseret på kontaktposter.Power Apps generates a three-screen app based on contact records.

 • BrowseScreen1.BrowseScreen1. Dette skærmbillede vises som standard, når brugerne åbner appen.This screen appears by default when users open the app. I venstre navigationslinje vises et miniaturebillede af dette skærmbillede over de andre to skærmbilleder.In the left navigation bar, a thumbnail for this screen appears above the other two screens.
 • DetailScreen1.DetailScreen1. Dette skærmbillede vises, når brugerne klikker på et element i BrowseScreen1.This screen appears when users click an item in BrowseScreen1. I venstre navigationslinje vises et miniaturebillede af DetailScreen1 mellem de andre to skærmbilleder.In the left navigation bar, a thumbnail for DetailScreen1 appears between the other two screens.
 • EditScreen1.EditScreen1. Dette skærmbillede vises, når brugerne klikker på redigeringsikonet for et element i DetailScreen1.This screen appears when users click the edit icon for an item in DetailScreen1. I venstre navigationslinje vises et miniaturebillede af EditScreen1 under de to andre skærmbilleder.In the left navigation bar, a thumbnail for EditScreen1 appears under the other two screens.

Appen kan køre i sin oprindelige tilstand, men vi kan gøre den mere nyttig ved at finjustere oplysningerne på hvert skærmbillede.The app can run in its initial state, but we can make it more useful by refining the information on each screen.

Tilpas BrowseScreen1Customize BrowseScreen1

I denne procedure skal du konfigurere BrowseScreen1 til at vise for- og efternavn for hver kontakt.In this procedure, you'll configure BrowseScreen1 to show the first and last names of each contact. Dataene sorteres alfabetisk efter efternavn, og de indeholder også billeder i et gitter med to kolonner.The data will be sorted alphabetically by last name and include images in a two-column grid.

 1. I BrowseScreen1 skal du markere galleriet ved at klikke på en vilkårlig post i galleriet, dog ikke den første.In BrowseScreen1, select the gallery by clicking any record in it except the first one.

  Vælg layout

 2. Klik eller tryk på fanen Data i højre rude.In the right-hand pane, click or tap the Data tab.

 3. Klik eller tryk på det layout, der indeholder billeder og tekst i et gitter med to kolonner, på listen over layout.In the list of layouts, click or tap the one that shows pictures and text in a two-column grid.

  Du skal muligvis rulle ned for at få vist denne mulighed.You might need to scroll down to show this option.

  Vælg layout

 4. Kopiér formlen, og indsæt den i formellinjen (til højre for knappen fx), mens galleriet stadigvæk er markeret:Copy this formula and then, with the gallery still selected, paste the formula in the formula bar (to the right of the fx button):

  SortByColumns(Search(Filter(Contacts;statuscode=1); TextSearchBox1.Text; "lastname"); "lastname"; If(SortDescending1; Descending; Ascending))

 5. Angiv rullelisten øverst i ruden til højre til firstname og den midterste rulleliste til lastname.In the right-hand pane, set the top drop-down list to firstname and the middle drop-down list to lastname.

  Vælg Body1

 6. (valgfrit) I menuen File skal du klikke på Save as, skrive navnet på appen og derefter klikke på Save.(optional) On the File menu, click Save as, type a name for the app, and then click Save.

  Appen gemmes som standard i clouden.By default, the app will be saved to the cloud. Klik på Denne computer for at gemme din app lokalt.Click This computer to save your app locally.

Tilpas DetailsScreen1 og EditScreen1Customize DetailsScreen1 and EditScreen1

 1. Klik på det midterste miniaturebillede på venstre navigationslinje for at vælge DetailsScreen1.In the left navigation bar, click the middle thumbnail to select DetailsScreen1.

 2. I DetailScreen1 skal du klikke et vilkårligt sted under titellinjen for at få vist indstillingerne for tilpasning i ruden til højre.On DetailScreen1, click anywhere below the title bar to show customization options in the right-hand pane.

  Vis formulartilpasning

 3. Klik på ikonet med et øje ud for hvert felt for at skjule det i ruden til højre.In the right-hand pane, click the eye icon for each field to hide it.

  Skjul felter

 4. Klik et vilkårligt sted under titellinjen for at vælge Form1.Click anywhere under the title bar to select Form1.

  Vælg Form1

 5. Klik på ikonet med et øje for hvert af disse felter i ruden til højre, så der vises et billede (hvis tabellen indeholder et) og fire andre felter for hver kontakt i skærmbilledet:In the right-hand pane, click the eye icon for each of these fields, so that the screen will show an image (if the table contains one) and four other fields for each contact:

  • entityimageentityimage

  • firstnamefirstname

  • lastnamelastname

  • mobilephonemobilephone

  • emailaddress1emailaddress1

   Ruden til højre skal ligne denne grafik:The right-hand pane should resemble this graphic:

   Vælg Form1

 6. Klik på det nederste miniaturebillede på den venstre navigationslinje for at vælge EditScreen1.Select EditScreen1 by clicking the bottom thumbnail in the left navigation bar.

 7. Gentag trinnene i denne procedure for at tilpasse EditScreen1 på samme måde som DetailsScreen1.Repeat the steps in this procedure to customize EditScreen1 the same way as DetailsScreen1.

 8. (valgfrit) Gem appen.(optional) Save the app.

Næste trinNext steps

 • Test din app i eksempelvisning ved at klikke på BrowseScreen1 på venstre navigationslinje og derefter trykke på F5 eller klikke på visningstilstand øverst til højre.Test your app in Preview mode by clicking BrowseScreen1 in the left navigation bar and then pressing F5 or clicking Preview mode near the upper-right corner.
 • Del din app.Share your app.
 • Tilføj en anden datakilde.Add a second data source.