Udforsk Power Apps gratis i 30 dageExplore Power Apps for free for 30 days

Du kan udforske alle Power Apps-funktioner gratis ved at tilmelde dig en prøveplan for Power Apps, der udløber efter 30 dage.You can explore all Power Apps capabilities for free by signing up for a Power Apps trial plan that expires after 30 days. Hvis du ikke har nogen Power Apps-licens til, giver prøveplanen midlertidig adgang til disse og andre funktioner:If you don't have any license for Power Apps, the trial plan provides temporary access to these and other features:

 • Udvid mulighederne i Office 365 (SharePoint Online, Teams, Excel og meget mere).Extend the capabilities of Office 365 (SharePoint Online, Teams, Excel and more).
 • Opret og kør lærredapps, der opretter forbindelse til Common Data Service, og en lang række på mere end 200 andre datakilder, herunder premium-connectorer og lokale data.Create and run canvas apps that connect to Common Data Service and a wide range of more than 200 other data sources, including premium connectors and on-premises data.
 • Opret og køre modelbaserede apps.Create and run model-driven apps.
 • Opret automatiserede arbejdsprocesser med Power Automate.Create automated workflows with Power Automate.
 • Opret og administrer miljøer og Common Data Service-databaser.Create and manage environments and Common Data Service databases.

Hvis du har en Power Apps-licens eller en licens gennem Office 365, har du allerede adgang til nogle af disse funktioner. Prøvelicensen udvider midlertidigt din adgang til at omfatte alle funktioner på den forrige liste.If you have a Power Apps license or a license through Office 365, you already have access to some of these features; the trial license temporarily expands your access to include all features in the previous list. Du kan finde ud af, hvilke funktioner hvertype licenstilbyder har, på prissiden.To find out what capabilities each type of license offers, see the pricing page.

Bemærk

Identificer din nuværende licensIdentify your current license

Hvis du vil finde ud af, hvilken licens eller hvilke licenser du allerede har, kan du prøve at logge på Power Apps med legitimationsoplysningerne for din arbejds- eller skolekonto.To find out which license or licenses you already have, try to sign in to Power Apps with your work or school credentials.

 • Hvis du ikke kan logge på, har du ingen Power Apps-licenser, og du skal starte en prøveversion, hvis du vil have adgang til Power Apps.If you can't sign in, you don't have any Power Apps licenses, and you'll need to start a trial if you want any access to Power Apps.

  Vigtigt

  Du kan ikke logge på ved hjælp af en personlig mailadresse, som slutter med outlook.com, hotmail.com eller gmail.com.You can't sign in by using a personal email address, such as one that ends in outlook.com, hotmail.com, or gmail.com. Du kan få mere at vide under Hvilken mailadresse kan jeg bruge? senere under dette emne.For more information, see What email address can I use? later in this topic.

 • Hvid du kan logge på, skal du vælge tandhjulsikonet i nærheden af øverste højre hjørne og derefter vælge Planer.If you can sign in, select the gear icon near the upper-right corner, and then select Plans.

  Tandhjulsikon

Opgrader en eksisterende licensUpgrade an existing license

Hvis du vil starte en gratis 30-dages prøveversion af Power Apps Plan 2 fra en eksisterende licens, skal du logge på Power Apps og derefter prøve en funktion, der kræver Plan 2.To start a free, 30-day trial of Power Apps Plan 2 from an existing license, sign in to Power Apps, and then try any feature that requires Plan 2. (Vælg f.eks. tandhjulsikonet i øverstehøjre hjørne, vælg Administration og vælg derefter Nyt miljø i øverste højre hjørne). Følg derefter instruktionerne for at fuldføre tilmeldingsprocessen.(For example, select the gear icon near the upper-right corner, select Admin center, and then select New environment near the upper-right corner.) Then follow the prompts to complete the sign-up process.

Få en helt ny licensGet a license from scratch

Uanset om du har en licens til Power Apps, kan du starte en gratis 30-dages prøveversion af Power Apps Plan 2 ved at følge disse trin:Regardless of whether you have a license for Power Apps, you can start a free, 30-day trial of Power Apps Plan 2 by following these steps:

 1. Åbn Power Apps-websitet, og vælgderefter Tilmeld dig gratis.Open the Power Apps site, and then select Sign up free.

  Hvis du bruger en en telefon, skal du først åbne menuen i øverste højre hjørne og derefter vælge Tilmeld dig gratis.If you're using a phone, open the menu in the upper-right corner first, and then select Sign up free.

 2. Omtrent midt på skærmen skal du vælge Prissætning og derefter vælge Start gratis prøveversion.Near the middle of the screen, select Pricing, and then select Start free trial.

 3. I dialogboksen, der vises, skal du skrive eller indsætte mailadressen til dit arbejde eller din skole og derefter vælge Send.In the dialog box that appears, type or paste your work or school email address, and then select Submit.

  Vigtigt

  Du kan få mere at vide under Hvilken mailadresse kan jeg bruge? senere under dette emne.For more information, see What email address can I use? later in this topic.

 4. Hvis en dialogboks angiver, at Power Apps genkender dine organisations legitimationsoplysninger, skal du følge instruktionerne for at afslutte logon.If a dialog box indicates that Power Apps recognizes your organizational credentials, follow the prompts to finish signing in.

  Log på med din arbejdskonto

  Ellers skal du følge instruktionerne for at kontrollere din mail, bekræfte din mailadresse, angive flere oplysninger, hvis det er nødvendigt, og vælge Start.Otherwise, follow the prompts to check your email, verify your email address, provide more information if necessary, and select Start.

Ofte stillede spørgsmålFAQ

Hvilken mailadresse kan jeg bruge?What email address can I use?

Du kan bruge en mailadresse til dit arbejde eller din skole for at få en prøvelicens.You can use a work or school address to sign up for a trial license. Hvis du bruger en anden type adresse, kan du opleve de symptomer, der beskrives i denne tabel.If you use another kind of address, you might experience one of the symptoms in this table.

Symptom/fejlmeddelelseSymptom / error message Årsag og løsningCause and workaround
Personlige mailadresser (f.eks. anette@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

Du modtager en meddelelse som følgende under tilmeldingen:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

oror

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
Power Apps understøtter ikke mailadresser, der leveres af forbrugermailtjenester eller udbydere af telekommunikation.Power Apps doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

For at fuldføre er tilmeldingen kan du prøve igen ved hjælp af en e-mailadresse, der er tildelt af dit arbejde eller din skole.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
.gov- eller .mil-adresser.gov or .mil addresses

Du modtager en meddelelse som følgende under tilmeldingen:You receive a message like the following during signup:

Power Apps unavailable: Power Apps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

oror

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft Power Apps isn't currently available for your work or school.
Power Apps understøtter ikke .gov- eller .mil-adresser på nuværende tidspunkt.Power Apps doesn't support .gov or .mil addresses at this time.
E-mailadressen er ikke et Office 365-idEmail address is not an Office 365 ID

Du modtager en meddelelse som følgende under tilmeldingen:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Din organisation logger på Office 365 og andre Microsoft-tjenester med andre id'er end mailadresser.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Din mailadresse kan f.eks. være Anette.Thomsen@contoso.com, men dit id er anettet@contoso.com.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

For at fuldføre tilmeldingen skal du bruge det id, som din organisation har tildelt dig for at logge på Office 365 eller andre Microsoft-tjenester.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Hvis du ikke ved, hvad det er, kan du kontakte din it-administrator.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Hvad sker der, når min prøveversion udløber?What happens when my trial expires?

Du vil blive bedt om at anmode om en forlængelse af prøveperioden eller at købe en plan 30 dage efter prøveversionen begynder.You'll be prompted to request an extension of the trial or purchase a plan 30 days after the trial starts. Du kan finde flere oplysninger om alle planer på siden med priser.You can find details about all plans on the pricing page.

Hvis du ikke udvider prøveversionen eller køber en plan, men stadig har en anden type licens, kan du stadig bruge alle funktionerne i Power Apps, som den anden omfatter.If you don't extend the trial or purchase a plan but you still have another kind of license, you can still use all the features of Power Apps that your other license provides. Alle data i Common Data Service forbliver uændrede, og enhver app eller flow, der bruger Common Data Service, vil fortsætte med at køre som tidligere, hvis din licens understøtter dem.Any data in Common Data Service will remain as it is, and any app or flow that uses Common Data Service will continue to run as it did if your license supports them. Hvis du forsøger at bruge funktioner, som Plan 2 understøtter, men din eksisterende licens ikke understøtter (f.eks. ændre et skema eller objekter i Common Data Service), bliver du bedt om at købe en plan.If you try to use features that Plan 2 supports but your existing license doesn't (for example, modify a schema or entities in Common Data Service), you'll be prompted to purchase a plan.

Flere spørgsmål?More questions?

Prøv Power Apps-communityet.Try the Power Apps community.