DLP-politikker (forebyggelse af datatab)Data loss prevention (DLP) policies

Hvad er en politik til forebyggelse af datatab?What is a data loss prevention policy?

En virksomheds data er afgørende for virksomhedens succes.An organization's data is critical to its success. Dataene skal være tilgængelige for beslutningstagere, men de skal være beskyttet, så de ikke deles med de brugere, der ikke skal have adgang til dem.Its data needs to be readily available for decision-making but it needs to be protected so that it isn't shared with audiences that should not have access to it. For at beskytte disse data giver Microsoft PowerApps (PowerApps) dig mulighed for at oprette og gennemtvinge politikker, der definerer, hvilke forbrugstjenester/forbindelser specifikke virksomhedsdata kan deles med.To protect this data, Microsoft PowerApps (PowerApps) provides you with the ability to create and enforce policies that define which consumer services/connectors specific business data can be shared with. Disse politikker, der definerer, hvordan data kan deles, kaldes politikker til forebyggelse af datatab (DLP).These policies that define how data can be shared are referred to as data loss prevention (DLP) policies.

Hvorfor oprette en DLP-politik?Why create a DLP policy?

Du opretter en DLP-politik for tydeligt at definere, hvilke forbrugertjenester virksomhedsdata kan deles med.You would create DLP policy to clearly define which consumer services business data may be shared with. For eksempel ønsker en organisation, der bruger PowerApps, måske ikke, at de virksomhedsdata, der er gemt i SharePoint, automatisk publiceres i en Twitter-feed.For example, an organization that uses PowerApps may not want its business data that's stored in SharePoint to be automatically published to its Twitter feed. For at undgå dette kan du oprette en DLP-politik, der forhindrer SharePoint-data i at blive brugt som kilde for tweets.To prevent this, you can create a DLP policy that blocks SharePoint data from being used as the source for tweets.

Fordelene ved en DLP-politikBenefits of a DLP policy

 • Sikrer, at data administreres på en ensartet måde i hele organisationenEnsures that data is managed in a uniform manner across the organization
 • Forhindrer, at vigtige virksomhedsdata ved et uheld publiceres i tjenester som f.eks. websteder til sociale medier.Prevents important business data from being accidentally published to services such as social media sites.

Administration af DLP-politikkerManaging DLP policies

ForudsætningerPrerequisites
Hvis du vil oprette, redigere eller slette DLP-politikker, kræves følgende elementer:In order to create, edit, or delete DLP policies, the following items are required:

 • Tilladelser som enten miljøadministrator eller lejeradministrator.Either environment admin or tenant admin permissions. Du kan få mere at vide om tilladelser i emnet om miljøYou can learn more about permissions in the environments topic

Opret en DLP-politikCreate a DLP policy

ForudsætningerPrerequisites
Hvis du vil oprette en DLP-politik, skal du have tilladelser til mindst ét miljø.In order to create a DLP policy, you must have permissions to at least one environment.

Følg disse trin for at oprette en DLP-politik, der forhindrer, at data, der er gemt i SharePoint-databasen, publiceres på Twitter:Follow these steps to create a DLP policy that prevents data that is stored in your SharePoint database from being published to Twitter:

 1. Vælg linket New policy (Ny politik) under fanen Data Policies (Datapolitikker):While on the Data Policies tab, select the New policy link:
  Log påSign in
 2. Angiv navnet på DLP-politikken som Secure Data Access for Contoso (Sikker dataadgang for Contoso) i etiketten Data Policy Name (Navn på datapolitik) øverst på den side, der åbnes:Enter the name of the DLP policy as Secure Data Access for Contoso in the Data Policy Name label at the top of the page that opens:
  Log påSign in
 3. Vælg miljøet under fanen Applies to (Gælder for).Select the environment on the Applies to tab.
  Log påSign in
 4. Vælg fanen Data groups (Datagrupper):Select the Data groups tab:
  Log påSign in
 5. Vælg linket + Add (+Tilføj), der er placeret i gruppeboksen Business data only (Kun firmadata):Select the + Add link located inside the Business data only group box:
  Log påSign in
 6. Vælg tjenesterne SharePoint og Salesforce på siden Add services (Tilføj tjenester):Select the SharePoint and Salesforce services from the Add services page:
  Log påSign in
 7. Vælg knappen Add services (Tilføj tjenester) for at føje de valgte tjenester til listen over tjenester, der har tilladelse til at dele virksomhedsdata:Select the Add services button to add the services you selected to the list of services that are allowed to share business data:
  Log påSign in
 8. Vælg Save Policy (Gem politik):Select Save Policy:
  Log påSign in
 9. Efter et øjeblik vises den nye DLP-politik på listen med politikker til forebyggelse af datatab:After a few moments, your new DLP policy will be displayed in the data loss prevention policies list:
  Log på
 10. Valgfrit Send en mail eller anden meddelelse til dit team, der advarer dem om, at der nu findes en ny DLP-politik.Optional Send an email or other communication to your team, alerting them that a new DLP policy is now available.

Tillykke. Du har nu oprettet en DLP-politik, der gør det muligt for apps at dele data mellem SharePoint og Salesforce, og som forhindrer deling af oplysninger med andre tjenester.Congratulations, you have now created a DLP policy that allows app to share data between SharePoint and Salesforce and blocks the sharing of data with any other services.

Find en DLP-politikFind a DLP policy

AdministratorerAdmins

Administratorer kan bruge søgefunktionen fra administrationscenteret til at finde bestemte DLP-politikker.Admins can use the search feature from the Admin center to find specific DLP policies.

Bemærk! Administratorer skal offentliggøre alle DLP-politikker, så brugere i organisationen er bekendt med politikkerne, før de opretter PowerApps.NOTE Admins should publish all DLP policies so that users in the organization are aware of the policies prior to creating PowerApps.

OprettereMakers

Hvis du ikke har administratortilladelser, og du ønsker at få mere at vide om DLP-politikker i din organisation, kan du kontakte administratoren.If you don't have admin permissions and you wish to learn more about the DLP policies in your organization, contact your administrator. Du kan også få mere at vide i emnet om oprettelse af miljøerYou can also learn more from the maker environments topic

BEMÆRK! Det er kun administratorer, der kan redigere eller slette DLP-politikker.NOTE Only admins can edit or delete DLP policies.

Rediger en DLP-politikEdit a DLP policy

 1. Åbn administrationscenteret ved at gå til https://admin.powerapps.com.Launch the Admin center by browsing to https://admin.powerapps.com.
 2. I Admin center, der starter, skal du vælge linket Data policies (Datapolitikker) på venstre side.In the Admin center that launches, select the Data polices link on the left side.
  Log påSign in
 3. Søg på listen over eksisterende DLP-politikker, og vælg redigeringslinket ud for den politik, du vil redigere:Search the list of existing DLP policies and select the edit link next to the policy you intend to edit:
  Log på
 4. Foretag de ønskede ændringer.Make the changes you wish to make. Du kan f.eks. ændre miljøet eller tjenesterne i datagrupperne.You can modify the environment or the services in the data groups, for example.
 5. Vælg Save Policy (Gem politik) for at gemme dine ændringer:Select Save Policy to save your changes:
  Log påSign in

Politikken er nu blevet opdateret.Your policy has now been updated. Du kan kontrollere, at ændringerne er foretaget af din politik, ved at søge efter den på listen over politikker til forebyggelse af datatab og gennemgå egenskaberne for politikken.You can confirm that the changes have been made to your policy by finding it in the data loss prevention policies list and reviewing its properties.

Slet en DLP-politikDelete a DLP policy

 1. Åbn administrationscenteret ved at gå til https://admin.powerapps.comLaunch the Admin center by browsing to https://admin.powerapps.com
 2. I Admin center, der starter, skal du vælge linket Data policies (Datapolitikker) på venstre side.In the Admin center that launches, select the Data polices link on the left side.
  Log påSign in
 3. Søg på listen over eksisterende DLP-politikker, og vælg slettelinket ud for den politik, du vil slette:Search the list of existing DLP policies and select the delete link next to the policy you intend to delete:
  Log på
 4. Bekræft, at du vil slette politikken, ved at vælge knappen Slet:Confirm that you really want to delete the policy by selecting the Delete button:
  Log påSign in

Politikken er nu slettet.Your policy has now been deleted. Du kan kontrollere, at politikken ikke længere vises på listen over politikker til forebyggelse af datatab, ved at vælge linket Data Policies (Datapolitikker) til venstre og gennemse listen over politikker.You can confirm that the policy is no longer listed in the data loss prevention policies list by selecting the Data Policies link on the left and reviewing the list of policies.

DLP-politiktilladelserDLP policy permissions

Det er kun lejer- og miljøadministratorer, der kan oprette og redigere DLP-politikker.Only tenant and environment admins can create and modify DLP policies. Du kan få mere at vide om tilladelser i emnet om miljøer.Learn more about permissions in the environments topic.

Næste trinNext steps