Nyheder i PowerAppsWhat's new in PowerApps

Du kan finde oplysninger om kendte begrænsninger i Almindelige problemer og løsninger.For information about known limitations, see Common issues and resolutions.

Bemærk

Frigivelserne rulles ud i løbet af flere dage.Releases are rolled out over several days. Ny eller opdateret funktionalitet vises måske ikke med det samme.New or updated functionality may not appear immediately.

12. feb.Feb. 12

 • Lydstyrkeknappen for afspilning af integreret video og lyd er nu indbygget.The volume control for embedded video and audio playback is now inline. For at slå lyden på afspilningen fra skal brugerne nu bruge lydstyrkeknappen til at sænke lydstyrken i stedet for at klikke eller trykke på en knap.To mute playback, instead of clicking or tapping a button, users must now use the volume control to lower the volume.

7. feb.Feb. 7

 1. Egenskaber for Zoom, Lysstyrke og Kontrast er fjernet fra kontrolelementerne Kamera og Stregkodescanner.Removed the Zoom, Brightness, and Contrast properties from the Camera and Barcode scanner controls.
 2. Vi har løst problemet med, at Ryd-knapperne på kontrolelementet Tekstinput begrænser den plads, der er tildelt til brugerinput.Fixed the issue where Clear buttons on Text input controls limit the space alloted for user input. Som et resultat af denne fejlrettelse, understøttes Ryd-egenskaben for et kontrolelement af typen Tekstinput kun i Microsoft Edge (nyeste version) og Internet Explorer 11-webbrowsere.As a result of this fix, the Clear property of a Text input control is supported only in Microsoft Edge (latest version) and Internet Explorer 11 web browsers.
 3. Vi har føjet forbedringer af hjælp til handicappede til multimediekontrolelementer.Added accessibility enhancements to multimedia controls.

31. jan.Jan. 31

 1. Tilføj undertekster til kontrolelementer til Video.Add closed captions to Video controls.
 2. Forbedret fejlhåndtering i kontrolelementer til PDF-fremviser.Improved error handling in PDF Viewer controls.

18. januarJan. 18

 1. PowerApps til iOS og Android understøtter nu integration med Microsoft Authenticator.PowerApps for iOS and Android now supports integration with Microsoft Authenticator.
 2. Et kombinationsfelt erstatter kontrolelementet SharePoint-opslag i formularer, og en ny skabelon af typen datakort til felter af typen enkeltopslag er som standard valgt i PowerApps Studio.A combo box replaces the SharePoint lookup control in forms and a new data card template for single-select lookup fields is selected by default in PowerApps Studio.
 3. I et kombinationsfelt kan du se alle elementer på en lang liste med forbedret læsetilstand.Within a combo box, see all items in a long list with enhanced Read mode.
 4. Reguler grænsen for lagerstørrelsen for lokale poster til højst 2.000 poster i ikke-delegerbare forespørgsler.Control the size of the local record limit store up to a maximum of 2000 records in non-delegable queries. (Eksperimentel funktion)(Experimental feature)

5. januarJan. 5

8. decemberDec. 8

 1. Betingelsesskabeloner for regler udleder fælles egenskaber for et kontrolelement (f.eks. tekst eller værdi).Condition templates for rules infer common properties of a control (such as Text or Value).
 2. Stop visning af bekræftelsesdialogboksen Definerende handlinger, når du definerer regelhandlinger.Stop displaying the Defining actions confirmation dialog box when defining rule actions.

13. novemberNov. 13

 1. Vælg flere værdier for det samme felt på SharePoint-lister.Select multiple values for the same field in SharePoint lists.
 2. Få vist og download vedhæftet fil på SharePoint-lister.View and download attachment in SharePoint lists.
 3. Tilpas SharePoint-listeformularer ved hjælp af PowerApps.Customize SharePoint list forms using PowerApps.

10. novemberNov. 10

 • Omdøb regler i en app, og vis regler, når det valgte kontrolelement er i regelbetingelsen.Rename rules in an app and show rules when the selected control is in the rule condition.

30. oktoberOct. 30

 1. Få vist alle regler i en app, ikke kun dem for det valgte kontrolelement.Show all rules in an app, not just those for the selected control.
 2. Tilføj de ikoner, som appopretterne oftest anmoder om.Add icons that app creators requested the most.
 3. Forbedret ydeevne for apps på Android- og iOS-enheder.Improved performance of apps on Android and iOS devices.

20. septemberSept. 20

 1. Når du har gemt en app for første gang, gemmes yderligere ændringer automatisk hvert andet minut som standard.After you save an app for the first time, additional changes are saved every two minutes automatically by default.
 2. Opret let regler for betinget formatering, uden at du skriver udtryk – angiv blot din betingelse, og design derefter resultaterne direkte på PowerApps-lærredet.Easily create rules for conditional formatting without writing expressions - just set your condition and then design the results right on the PowerApps canvas.
 3. Konfigurer lettere formularer, gallerier og datatabeller med en datarude i fuld højde, som vises, når der tilføjes et kontrolelement.More easily configure forms, galleries, and data tables with a full-height data pane that pops out when a control is added.
 4. Få hurtigt kontekstafhængige tip, som kan hjælpe dig med at oprette en app, uanset om du starter med en tom app, en skabelon, en datakilde eller SharePoint.Get contextual quick-tips to help you create an app, whether starting from a blank app, a template, a data source, or SharePoint.

6. septemberSept. 6

 1. Du kan spore brugen af apps, som du opretter, i et integreret dashboard fra Power BI.For apps that you create, track usage in an embedded dashboard from Power BI.
 2. Brug en afgrænser til at opdele en tekststreng i dele ved hjælp af funktionen Opdel.Use a delimiter to break a text string into parts by using the Split function.