Del en app i PowerAppsShare an app in PowerApps

Det er skønt at bygge apps, der løser dine egne virksomhedsbehov, men PowerApps bliver først rigtig magisk, når du deler de pågældende apps med andre.It’s great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. I dette emne lærer du at dele apps med bestemte brugere eller sikkerhedsgrupper eller med hele organisationen.In this topic, you will learn how to share apps with specific users or security groups, or you can share it with your entire organization.

Åbn skærmbilledet til appdelingOpen the share app screen

Hvis du vil dele en app, skal du åbne powerapps.com. Vi understøtter ikke længere deling af apps i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.To share an app, you must open powerapps.com. We no longer support sharing apps in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Fra PowerApps StudioFrom PowerApps Studio

 • Valgmulighed 1 – I menuen File skal du klikke eller trykke på Share.Option 1 - On the File menu, click or tap Share.

  File og Share

 • Valgmulighed 2 – I menuen File skal du trykke eller klikke på Open og derefter klikke eller trykke på delingsikonet for en app.Option 2 - On the File menu, click or tap Open, and then click or tap the share icon for an app.

  Ellipsis og Share

Fra powerapps.comFrom powerapps.com

 • Klik eller tryk på Apps på navigationslinjen til venstre, klik eller tryk på ellipsen (...), og klik eller tryk derefter på Share.In the left navigation bar, click or tap Apps, click or tap the ellipsis (...), and then click or tap Share.

  Ellipse på portal

Del en appShare an app

Herfra kan du dele en app ved at følge disse trin.From here, you can share an app by following these steps.

 1. Angiv navnene på en eller flere brugere eller sikkerhedsgrupper i Azure Active Directory, eller angiv, at du vil dele appen med hele organisationen.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to share the app with your entire organization. Bemærk, at du kun kan dele med tilladelsen User, når du deler med hele organisationen.Note you can only share with User permission when sharing to your entire organization.

  Angiv brugere i powerapps.com

 2. Angiv tilladelsesniveauet:Specify the level of permissions:

  • User: Brugere eller grupper må køre appen, men ikke dele den.User: Users or groups can run the app but not share it.
  • Contributor: Brugere eller grupper må køre appen, tilpasse den og dele den tilpassede version med andre brugere.Contributor: Users or groups can run the app, customize it, and share the customized version further to other users.

   Portal til appdeling

 3. Klik eller tryk på Save (Gem).Click or tap Save.

Gentag trin 1 i denne procedure for at ændre tilladelserne for en bruger eller en gruppe, og angiv derefter en anden indstilling på listen over tilladelser for den pågældende bruger eller gruppe.To change permissions for a user or a group, repeat step 1 of this procedure, and then specify a different option in the list of permissions for that user or group. Hvis du vil fjerne alle tilladelser for en bruger eller gruppe, skal du klikke eller trykke på ikonet x for den pågældende bruger eller gruppe.To remove all permissions for a user or group, click or tap the x icon for that user or group.

Send meddelelse via mailSend email notification

Når du deler en app, kan du vælge, om du vil sende brugerne eller en sikkerhedsgruppe en meddelelse via mail eller ej.When you share an app, you can select whether or not to notify users or a security group via email. Hvis du vælger denne mulighed, sendes der en mail for at give brugerne eller sikkerhedsgrupperne besked.If you choose this option, an email will be sent to notify the user or users or security groups. Mailen indeholder et link, som de kan bruge til at få adgang til appen.The email contains a link with which they can access the app. Hvis det er relevant, bliver brugerne bedt om at tilmelde sig og installere PowerApps.If appropriate, users are prompted to sign up for and install PowerApps.

Bemærk, at der sendes forskellige mailskabeloner afhængigt af den tilladelse, du vil dele appen med.Please note that different email templates are sent depending on the permission you decide to share the app with. Når du deler appen med tilladelsen User, indeholder mailen et link til kørsel af appen.When you share the app with User permission, the email contains the link to run the app. Når du deler appen med tilladelsen Contributor, indeholder mailen et link til redigering af appen i PowerApps Studio eller til kørsel af appen.When you share the app with Contributor permission, the email contains the link to edit the app in PowerApps Studio or to run the app.

Hvordan ser mine brugere den app, jeg har delt?How do my users see the app I shared?

Når du deler en app med en eller flere brugere eller sikkerhedsgrupper, afhænger visningen af appen af den tilladelse, du delte appen med.After you share an app with one or more users or security groups, how they can see the app depends on the permission you shared the app with.

Hvis du delte appen med tilladelsen UserIf you shared app with User permission

De personer, du har delt appen med, modtager en meddelelse via mail, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet på skærmbilledet for appdeling.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. I mailen kan de klikke eller trykke på et link for at køre appen i Dynamics 365.In the email, they can click or tap a link to run the app on Dynamics 365. Vi understøtter snart universelle links, hvilket betyder, at hvis du har installeret PowerApps Studio eller PowerApps Mobile, åbnes appen i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps Mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps mobile.

Brugerne kan også finde appen i AppSource i Dynamics 365 (hvis du f.eks. ikke sendte en mail).Users can also discover the app in AppSource on Dynamics 365 (for example, if you didn't send email). Få mere at vide om, hvordan brugerne kan få apps via AppSource.Read more on how to users can get apps via AppSource.

Hvis du har delt en app med tilladelsen ContributorIf you shared an app with Contributor permission

De personer, du har delt appen med, modtager en meddelelse via mail, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet på skærmbilledet for appdeling.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. I mailen kan de klikke eller trykke på et link, der åbner appen direkte til redigering vha. PowerApps Studio til web.In the email, they can click or tap a link that opens the app directly for editing using PowerApps Studio for the web. Der er også et link til kørsel af appen i Dynamics 365.There is also a link to run the app on Dynamics 365. Vi understøtter snart universelle links, hvilket betyder, at hvis du har installeret PowerApps Studio eller PowerApps Mobile, åbnes appen i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Brugerne kan også finde appen på powerapps.com (hvis du f.eks. ikke sendte en mail).Users can also discover the app in powerapps.com (for example, if you didn't send email). Det er stedet, hvor appoprettere kan gennemse alle apps, de har oprettet eller, som er blevet delt med dem med tilladelsen Contributor.This is the home for app creators to browse through all the apps they created or that have been shared with them with Contributor permission. Dynamics 365 er derimod stedet, hvor brugerne hurtigt kan køre apps fra PowerApps og andre virksomhedsapps.In contrast, Dynamics 365 is where users can run apps from PowerApps and other business apps quickly.

Andet, der er værd at videOther things to know

 • Hvis du vil dele en app, skal du gemme den i cloudmiljøet, ikke lokalt.To share an app, you must save it to the cloud, not locally.
 • Før du deler en app, skal du overveje, hvilke brugere og sikkerhedsgrupper, du vil dele den med, og hvilken rolle du vil have – User eller Contributor.Before you share an app, consider which users and security groups you’re going to share it with and what role you want each to have—user or contributor. Hvis du deler en app med en gruppe, har eksisterende medlemmer af den pågældende gruppe og alle, der tilmelder sig gruppen, de tilladelser, du har angivet.If you share an app with a group, existing members of that group and anyone who joins it have the permissions that you specify. Alle brugere, der forlader gruppen, mister disse tilladelser, medmindre de er medlemmer af en anden gruppe, der har adgang, eller du eksplicit giver dem de nødvendige tilladelser.Anyone who leaves the group loses those permissions unless they're members of a different group that has access or you specify permissions for them explicitly.
 • Hvert enkelt medlem af en gruppe har samme tilladelser til en app som gruppen som helhed.Every member of a group has the same permissions for an app as the overall group does. Du kan dog angive yderligere tilladelser for et eller flere medlemmer af den pågældende gruppe for at give dem større adgang.However, you can specify greater permissions for one or more members of that group to allow them greater access. Du kan f.eks. dele en app med sikkerhedsgruppe A med tilladelsen User.For example, you can share an app with security group A with User permission. Hvert enkelt medlem af sikkerhedsgruppe A kan køre appen.Every member of security group A can run the app. Nu deler du appen med bruger B, der er en del af sikkerhedsgruppe A, med tilladelsen Contributor.Now you share the app with user B, who is part of security group A, with Contributor permission. Bruger B kan nu redigere appen, mens alle andre i sikkerhedsgruppe A kun kan bruge appen.User B now can edit the app while everyone else in security group A can only use the app. Hvis du angiver færre tilladelser for et eller flere medlemmer af en gruppe, har de stadig alle de tilladelser, du har tildelt gruppen som helhed.If you specify fewer permissions to one or more members of a group, they'll still have all the permissions that you've granted to the overall group.
 • Du kan dele en app med hele organisationen, men overvej nøje, om alle har brug for at få adgang til appen.You can share an app with your entire organization, but think carefully about whether everyone needs access to your app.
 • Vær opmærksom på, at hvis du ændrer en delt app, afspejles ændringerne hos de personer, du har delt appen med, så snart du gemmer dem.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Det kan være fint nok, hvis du forbedrer appen, men det kan også have betydning for andre, hvis du fjerner eller ændrer funktioner væsentligt.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.
 • Inden du deler en app, skal du give den et meningsfyldt navn og en beskrivelse, så andre kan se, hvad appen kan bruges til, og nemt vælge den på en liste.Before you share an app, give it a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. I menuen File i PowerApps Studio skal du klikke eller trykke på App settings og derefter angive en beskrivelse.On the File menu in PowerApps Studio, click or tap App settings, and then enter a description.

  Appbeskrivelse

Appdeling og de ressourcer, appen brugerApp sharing and the resources the app uses

De fleste apps er afhængige af mindst én af disse typer ressourcer:Most apps rely on at least one of these types of resources:

 • en forbindelse til en datakildea connection to a data source
 • en datagateway i det lokale miljøan on-premises data gateway
 • en brugerdefineret connectora custom connector
 • en Excel-projektmappe eller en anden tjenestean Excel workbook or other service
 • et flow.a flow

Brugere og bidragydere skal have tilladelse til de dataforbindelser og gateways, appen bruger.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that the app uses. Nogle tilladelser findes implicit i appen, men andre skal tildeles udtrykkeligt.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted. Du kan finde flere oplysninger under Del appressourcer.For more information, see Share app resources.

Når du deler en app, der bruger Common Data Service, skal du bemærke linjen med oplysninger, hvor det angives, at du skal dele tilladelsen til kørsel til Common Data Service separat.When you share an app that uses the Common Data Service, notice the information bar indicating that you must share the runtime permission to the Common Data Service separately. Hvis du ikke har tilladelse til at gøre dette, skal du kontakte administratoren af dit miljø. Få mere at vide om sikkerhed for Common Data Service.If you don’t have permission to do this, see your environment admin. Read more about security for the Common Data Service.

Appressourcer ved deling

Hvad understøttes ikke?What isn't supported?

 • Du kan dele med en sikkerhedsgruppe, men ikke en distributionsgruppe.You can share to a security group but not a distribution group.
 • Du kan dele apps med brugere i organisationen, men ikke for brugere i en anden lejer.You can share apps with users in your organization but not users in another tenant.
 • Du kan dele en app fra powerapps.com, men ikke fra PowerApps Studio.You can share an app from powerapps.com but not from PowerApps Studio. (Klik eller tryk på et delingsikon i PowerApps Studio for at åbne powerapps.com).(Click or tap a share icon in PowerApps Studio to open powerapps.com).
 • Du kan videredele en app, hvis du har tilladelsen Contributor (ikke User) til appen.You can re-share an app if you have Contributor (not User) permission to that app.