Del appressourcerShare app resources

Før du deler en app, skal du overveje de typer ressourcer, som appen er afhængig af, f.eks. en eller flere af følgende:Before you share an app, consider the types of resources on which it relies, such as one or more of the following:

  • en forbindelse til en datakildea connection to a data source
  • en datagateway i det lokale miljøan on-premises data gateway
  • en brugerdefineret connectora custom connector
  • en Excel-projektmappe eller en anden tjenestean Excel workbook or other service
  • et flow.a flow

Nogle af disse ressourcer deles automatisk, når du deler appen.Some of these resources are shared automatically when you share the app. Andre ressourcer kræver, at du eller de personer, du deler appen med, træffer nogle foranstaltninger, så appen fungerer efter hensigten.Other resources require you or the people with whom you share the app to take extra steps so that the app works as you expect.

Du kan også dele dine forbindelser, brugerdefinerede connectorer og din datagateway i det lokale miljø med hele virksomheden.You can also share your connections, custom connectors and on-premises data gateway with your entire organization.

ForbindelserConnections

Nogle typer forbindelser, f.eks. SQL Server, deles automatisk, mens andre kræver, at brugerne opretter deres egne forbindelser til datakilden eller -kilderne i appen.Some types of connections, such as SQL Server, are shared automatically, but others require users to create their own connections to the data source or sources in the app.

powerapps.com kan du fastslå, om en forbindelse deles automatisk, og du kan opdatere tilladelserne for deling.On powerapps.com, you can determine whether a connection will be shared automatically, and you can update sharing permissions. Klik eller tryk på Administrer i venstre navigationslinje, klik eller tryk på Forbindelser, og klik eller tryk derefter på en forbindelse.In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap a connection. Hvis fanen Del vises, deles forbindelsen automatisk.If the Share tab appears, the connection will be shared automatically.

Fanen Del på siden med forbindelsesdetaljer

Datagateways i det lokale miljøOn-premises data gateways

Hvis du opretter og deler en app, der indeholder data fra en lokal kilde, deles selve datagatewayen i det lokale miljø og visse typer forbindelser til denne gateway automatisk.If you create and share an app that includes data from an on-premises source, the on-premises data gateway itself and certain types of connections to that gateway will be shared automatically. Forbindelser, der ikke deles automatisk, kan du dele manuelt (som vist i forrige afsnit). Du kan også sørge for, at brugerne bliver spurgt i appen, om de vil oprette deres egne forbindelser.For any connection that isn’t shared automatically, you can share it manually (as the previous section shows) or let the app prompt users to create their own connections. Sådan vises den eller de forbindelser, som en gateway er blevet konfigureret med:To show the connection or connections with which a gateway has been configured:

  1. Åbn powerapps.com, klik eller tryk på Administrer i den venstre navigationslinje, og klik eller tryk derefter på Gateways.Open powerapps.com, click or tap Manage in the left navigation bar, and then click or tap Gateways.
  2. Klik eller tryk på en gateway, og klik eller tryk derefter på fanen Forbindelser.Click or tap a gateway, and then click or tap the Connections tab.

Bemærk

Hvis du deler en eller flere forbindelser manuelt, skal du muligvis aktivere delingen igen under disse omstændigheder:If you share one or more connections manually, you might need to reshare them under these circumstances:

  • Du føjer en datagateway i det lokale miljø til en app, som du allerede har delt.You add an on-premises data gateway to an app that you’ve already shared.
  • Du ændrer det sæt personer eller grupper, som du har delt en app med, der har en datagateway i det lokale miljø.You change the set of people or groups with whom you’ve shared an app that has an on-premises data gateway.

Brugerdefinerede connectorerCustom connectors

Når du deler en app, der benytter en brugerdefineret connector, deles den automatisk, men brugerne skal oprette deres egne forbindelser til den.When you share an app that uses a custom connector, it is automatically shared, but users must create their own connections to it.

powerapps.com kan du få vist eller opdatere tilladelserne for en brugerdefineret connector.On powerapps.com, you can view or update permissions for a custom connector. Klik eller tryk på Administrer i venstre navigationslinje, klik eller tryk på Forbindelser, og klik eller tryk derefter på Ny forbindelse i det øverste højre hjørne.In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap New connection (in the upper-right corner). Klik eller tryk på Brugerdefineret, og klik eller tryk derefter på en brugerdefineret connector for at få vist detaljer om den.Click or tap Custom, and then click or tap a custom connector to display details about it.

Excel-projektmapperExcel workbooks

Hvis en delt app gør brug af data, som ikke alle brugere har adgang til (f.eks. en Excel-projektmappe på en cloud-lagerkonto), skal du dele dataene.If a shared app uses data to which not all users have access (such as an Excel workbook in a cloud-storage account), share the data.

FlowsFlows

Hvis du deler en app, der omfatter et flow, bliver de brugere, der kører appen, bedt om at bekræfte eller opdatere alle de forbindelser, som flowet afhænger af.If you share an app that includes a flow, users who run the app will be prompted to confirm or update any connections on which the flow relies. Kun den person, der oprettede flowet, kan desuden tilpasse flowets parametre.In addition, only the person who created the flow can customize its parameters. Du kan f.eks. oprette et flow, der sender mail til en adresse, som du angiver, men andre brugere kan ikke ændre denne adresse.For example, you can create a flow that sends mail to an address that you specify, but other users can’t change that address.