Konfigurer databeskeder for Power BI-dashboardetSet up data alerts for the Power BI dashboard

Bemærk

Denne artikel er en del af vores selvstudieserie om brug af PowerApps, Microsoft Flow og Power BI med SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Sørg for at læse introduktionen til serien for at danne dig et overblik samt se relaterede downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

I denne opgave tilføjer vi en besked i Power BI, så vi får besked, hvis det tager for lang tid at godkende ventende projekter, og et flow, der svarer, når beskeden vises.In this task we'll add an alert in Power BI to let us know if pending projects are taking too long to approve, and a flow that responds when that alert occurs. Du kan finde flere oplysninger om beskeder under Databeskeder i Power BI-tjenesten.For more information on alerts, see Data alerts in Power BI service.

Trin 1: Opret en beskedStep 1: Create an alert

 1. I Power BI-tjenesten skal du åbne det dashboard, du oprettede under den seneste opgave.In the Power BI service, open the dashboard you created in the last task.
 2. Klik eller tryk på ellipsen (. . .) på kortet med det enkelte nummer.On the card with the single number, click or tap the ellipsis (. . .).

  Kort for maksimalt antal dage for afventning af godkendelse

 3. Klik eller tryk påClick or tap Klokkeikon..

  Menuen Tile

 4. I ruden til højre skal du klikke eller trykke på Add alert rule.In the right pane, click or tap Add alert rule.

  Tilføj en beskedregel

 5. Kig på de indstillinger, der er tilgængelige for beskeder, f.eks, hvor ofte en besked skal køres.Look at the options that are available for alerts, such as how frequently an alert should run. Angiv en værdi på 25 for Threshold, og klik eller tryk derefter på Save and close.Enter a value of 25 for Threshold, then click or tap Save and close.

  Angiv en tærskel for besked, og gem

Beskeden sendes ikke lige nu, selvom 56 er over tærsklen på 25.The alert won't fire right now even though 56 is above the threshold of 25. Den sendes, når dataene opdateres, som vi kan se, når vi gennemgår scenariet fra start til slut.It will fire when data is updated, which we'll see when we run through the scenario end-to-end.

Når beskeder sendes, sendes en mail i Power BI til forfatteren af beskeden, og vi kan se, hvordan man kan sende en ekstra mail vha. Microsoft Flow i næste trin.When the alerts fires, Power BI sends email to the creator of the alert, and we'll see how to send additional mail using Microsoft Flow, in the next step.

Trin 2: Opret et flow, der reagerer på beskedenStep 2: Create a flow that responds to the alert

 1. Log på flow.microsoft.com, klik eller tryk på Services og derefter på Power BI.Sign into flow.microsoft.com, click or tap Services, then Power BI.

  Power BI i Microsoft Flow

 2. Klik eller tyrk på Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.Click or tap Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Send en mail, når der udløses en databesked fra i Power BI

 3. Klik eller tryk på Use this template.Click or tap Use this template.
 4. Hvis du ikke allerede er logget på, skal du logge på Outlook og Power BI og derefter klikke eller trykke på Continue.If you're not already signed in, sign into Outlook and Power BI, then click or tap Continue.

  Log på og fortsæt

 5. På rullelisten Alert Id skal du vælge Alert for Max days pending approval.In the Alert Id drop-down list, select Alert for Max days pending approval.

  Angiv en besked som udløser

 6. Angiv en gyldig mailadresse i feltet To.In the To box, enter a valid email address.

  Angiv, hvem der skal sendes mail til

 7. Klik eller tryk på Edit at få vist andre felter, du kan opdatere.Click or tap Edit to see other fields that you can update.

  Rediger beskedmail

 8. Klik på Create flow og derefter på Done øverst til højre på skærmen.At the top right of the screen, click Create flow, then Done.

  Knappen Done

Vi ser kørslen af dette flow, når vi gennemgår scenariet fra start til slut.We will see this flow run when we run through the scenario end-to-end. Nu fortsætter vi til den sidste opgave i dette scenarie – integration af en Power BI-rapport i SharePoint.Now we'll move on to the last task in this scenario - embedding a Power BI report into SharePoint.

Næste trinNext steps

Det næste trin i denne selvstudieserie er at integrere Power BI-projektrapporten i SharePoint Online.The next step in this tutorial series is to embed the Power BI project report in SharePoint Online.