Opret en app for at administrere projekterCreate an app to manage projects

Bemærk! Denne artikel er en del af vores selvstudier om brug af PowerApps, Microsoft Flow og Power BI med SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Sørg for at læse introduktionen til serien for at danne dig et overblik samt se relaterede downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

I denne opgave opretter vi en app fra bunden.In this task, we'll build an app from scratch. Med denne app kan en bruger tildele en leder til projekter og opdatere projektoplysninger.This app allows a user to assign a manager to projects and to update project details. Du vil se nogle af de samme kontrolelementer og formler, som du så i den første app, men denne gang skal du selv oprette mere af appen.You will see some of the same controls and formulas you saw in the first app, but you will build more of the app yourself this time. Processen er mere kompliceret, men du lærer mere, så vi mener, at det er en rimelig byttehandel.The process is more complex, but you'll learn more, so we think it's a fair trade-off.

Tip! Downloadpakken til dette scenario inkluderer en færdig version af denne app: project-details-app.msapp.Tip: The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-details-app.msapp.

Hurtig gennemgang af PowerApps StudioQuick review of PowerApps Studio

Du har brugt PowerApps Studio til web i forrige opgave, men vi vil gerne sikre, at du forstår alle dele, før vi går videre.You used PowerApps Studio for web in the last task, but we want to make sure you understand all the parts before we move on. Du kan fortsætte med at arbejde i PowerApps Studio til web, eller du kan bruge PowerApps Studio til Windows.You can continue to work in PowerApps Studio for web, or you can use PowerApps Studio for Windows.

PowerApps Studio har tre ruder og et bånd, der får oprettelse af apps til at minde om oprettelsen af et diassæt i PowerPoint:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel like building a slide deck in PowerPoint:

 1. Navigationslinje til venstre med en hierarkisk visning af alle appens skærme og kontrolelementer samt miniaturer af skærmeneLeft navigation bar, which shows a hierarchical view of all the app's screens and controls, as well as thumbnails of the screens
 2. Ruden i midten, som indeholder den appskærm, du arbejder påMiddle pane, which contains the app screen you are working on
 3. Ruden til højre, hvor du kan angive indstillinger, som layout og datakilderRight-hand pane, where you set options like layout and data sources
 4. Rullelisten med egenskaber, hvor du kan vælge de egenskaber, der skal anvendes formler påProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Formellinjen, hvor du kan tilføje formler (ligesom i Excel), der definerer appens funktionsmådeFormula bar, where you add formulas (like in Excel) that define app behavior
 6. Båndet, hvor du tilføjer kontrolelementer og tilpasser designelementerRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

Trin 1: Opret skærmeStep 1: Create screens

Efter denne gennemgang er vi nu klar til at oprette en app.With that review out of the way, let's start building an app.

Opret og gem appenCreate and save the app

 1. I PowerApps Studio skal du klikke eller trykke på New, og derefter skal du under Blank app klikke eller trykke på Phone Layout.In PowerApps Studio, click or tap New, then under Blank app, click or tap Phone Layout.

  Tom app – telefonlayout

 2. Klik eller tryk File, som åbner på fanen App settings. Angiv navnet "Project Management app".Click or tap File, which opens to an App settings tab. Enter the name "Project Management app".

  Appnavn

 3. Klik eller tryk på Save as, og kontrollér, at programmet gemmes i skyen. Klik derefter på Save i nederste højre hjørne.Click or tap Save as, verify that the app will save to the cloud, then click Save in the lower right corner.

  Gem i skyen

 4. Klik eller tryk påClick or tap Ikonet Tilbage til app for at gå tilbage til appen.to go back to the app.

Tilføj fire skærme til appenAdd four screens to the app

I dette trin opretter vi fire tomme skærme til appen.In this step, we'll create four blank screens for the app. Vi bruger forskellige skærmlayout, afhængigt af formålet med skærmen.We'll use different screen layouts, depending on the screen's purpose. Vi føjer indhold til disse skærme i senere trin.We'll add to these screens in later steps.

SkærmScreen FormålPurpose
SelectTaskSelectTask Startskærmen. Naviger til andre skærmeOpening screen; navigate to other screens
AssignManagerAssignManager Tildel en leder til et godkendt projektAssign a manager to an approved project
ViewProjectsViewProjects Få vist en liste over projekter med oversigtsoplysningerView a list of projects, with summary information
UpdateDetailsUpdateDetails Få vist og opdater oplysningerne om et projektView and update the details for a project
 1. På fanen Home skal du klikke eller trykke på NewScreen og derefter på Scrollable screen.On the Home tab, click or tap NewScreen, then Scrollable screen.

  Skærm, man kan rulle på

 2. Omdøb skærmen til SelectTask.Rename the screen to SelectTask.

  Omdøb skærmen

 3. Opret og omdøb flere skærme:Create and rename additional screens:

  1. Klik eller tryk på NewScreen og derefter på Scrollable screen.Click or tap NewScreen, then Scrollable screen. Omdøb skærmen til AssignManager.Rename the screen to AssignManager.
  2. Klik eller tryk på NewScreen og derefter på List screen.Click or tap NewScreen, then List screen. Omdøb skærmen til ViewProjects.Rename the screen to ViewProjects.
  3. Klik eller tryk på NewScreen og derefter på Form screen.Click or tap NewScreen, then Form screen. Omdøb skærmen til UpdateDetails.Rename the screen to UpdateDetails.
 4. Vælg ellipsen (...) ud for Screen1, og klik eller tryk derefter på Delete.Select the ellipsis (. . .) next to Screen1, then click or tap Delete.

  Slet skærmen

Appen bør nu ligne følgende billede.The app should now look like the following image.

Alle appskærme

Trin 2: Opret forbindelse til en SharePoint-listeStep 2: Connect to a SharePoint list

I dette trin opretter vi forbindelse til SharePoint-listen Product Details.In this step, we'll connect to the Product Details SharePoint list. Vi bruger kun én liste i denne app, men du kan nemt oprette forbindelse til begge, hvis du vil udvide appen.We only use one list in this app, but you could easily connect to both if you want to extend the app.

 1. På navigationslinjen til venstre skal du klikke eller trykke på skærmen SelectTask.In the left navigation bar, click or tap the SelectTask screen.
 2. I ruden til højre skal du klikke eller trykke på Add Data Source.In the right pane, click or tap Add data source.

  Opret forbindelse til data

 3. Klik eller tryk på New connection.Click or tap New connection.

  Ny forbindelse

 4. Klik eller tryk på SharePoint.Click or tap SharePoint.

  SharePoint-forbindelse

 5. Vælg Connect directly (cloud services), og klik eller tryk derefter på Create.Select Connect directly (cloud services), then click or tap Create.

  Opret direkte forbindelse (cloudtjenester)

 6. Angiv en URL-adresse til SharePoint, og klik eller tryk derefter på Go.Enter a SharePoint URL, then click or tap Go.

  URL-adressen til SharePoint til oprettelse af forbindelse

 7. Vælg listen Project Details, og klik eller tryk derefter på Connect.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Vælg listen Product Details

  Fanen Data sources i højre rude viser nu den forbindelse, som du har oprettet.The Data sources tab in the right pane now shows the connection that you have created.

  Fanen Data sources

Trin 3: Opret skærmen SelectTaskStep 3: Build the SelectTask screen

I dette trin angiver vi en måde at navigere til de andre skærme i appen på – og arbejder med nogle af kontrolelementerne, formler og formateringsindstillinger, som PowerApps indeholder.In this step, we'll provide a way to navigate to the other screens in the app - working with some of the controls, formulas, and formatting options that PowerApps provides.

Opdater titlen, og indsæt velkomsttekstUpdate the title and insert introductory text

 1. Vælg skærmen SelectTask på navigationslinjen til venstre.In the left navigation bar, select the SelectTask screen.
 2. I den midterste rude skal du vælge standardposten [Title], og på formellinjen skal du derefter opdatere egenskaben Text til "Contoso Project Management".In the middle pane, select the default [Title], then in the formula bar, update the Text property to "Contoso Project Management".

  Egenskaben Text på formellinjen

 3. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Label og derefter trække etiketten ned under det øverste banner.On the Insert tab, click or tap Label, then drag the label down below the top banner.

  Tilføj etiket

 4. Angiv følgende egenskaber for etiketten på formellinjen:In the formula bar, set the following properties for the label:

  • Egenskaben Color = DarkGrayColor property = DarkGray
  • Egenskaben Size = 18Size property = 18
  • Egenskaben Text = "Click or tap a task to continue..."Text property = "Click or tap a task to continue..."

   Opdater etikettekst

Tilføj to navigationsknapperAdd two navigation buttons

 1. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Button og derefter trække knappen ned under etiketten.On the Insert tab, click or tap Button, then drag the button below the label.

  Tilføj knappen

 2. Angiv følgende egenskaber for knappen på formellinjen:In the formula bar, set the following properties for the button:

  • Egenskaben OnSelect = Navigate(AssignManager, Fade).OnSelect property = Navigate(AssignManager, Fade). Når du kører appen og klikker på denne knap, navigerer du til den anden skærm i appen med en toningsovergang mellem skærmene.When you run the app and click this button, you navigate to the second screen in the app, with a fade transition between the screens.
  • Egenskaben Text = "Assign Manager"Text property = "Assign Manager"
 3. Tilpas knappens størrelse for at gøre plads til teksten.Resize the button to accommodate the text.

  Opdater knappens tekst

 4. Indsæt en anden knap med følgende egenskaber:Insert another button with the following properties:

  • Egenskaben OnSelect = Navigate(ViewProjects, Fade).OnSelect property = Navigate(ViewProjects, Fade).
  • Egenskaben Text = "Update Details"Text property = "Update Details"

   Opdater knappens tekst

   Bemærk! Knappen hedder Update Details, men vi navigerer først til skærmen ViewProjects for at vælge et projekt, der skal opdateres.Note: The button is labeled Update Details, but we first navigate to the ViewProjects screen to select a project to update.

Kør appenRun the app

Appen kan ikke så meget endnu, men du kan køre den, hvis du vil:The app doesn't do a lot yet, but you can run it if you like:

 1. Klik eller tryk på skærmen SelectTask (appen starter altid fra den valgte skærm i eksempelvisning i PowerApps Studio).Click or tap the SelectTask screen (the app always starts from the selected screen in Preview mode in PowerApps Studio).
 2. Klik eller tryk påClick or tap Ikonet Kør appen i øverste højre hjørne for at køre appen.in the upper right corner to run the app.
 3. Klik eller tryk på en af knapperne for at navigere til en anden skærm.Click or tap one of the buttons to navigate to another screen.
 4. Klik eller tryk påClick or tap Ikonet Luk eksempelvisning af app i øverste højre hjørne for at lukke appen.in the upper right corner to close the app.

Trin 4: Opret skærmen AssignManagerStep 4: Build the AssignManager screen

I dette trin bruger vi et galleri til at få vist alle projekter, der er blevet godkendt, men endnu ikke har en leder.In this step, we'll use a gallery to display all projects that have been approved but don't yet have a manager. Vi tilføjer andre kontrolelementer, så du kan tildele en leder.We'll add other controls, so you can assign a manager.

Bemærk! Vi opretter en side i appen senere, hvor du kan redigere alle felter for et projekt (herunder feltet for leder), men vi synes, at det også ville være godt at oprette en skærm af denne type.Note: We'll build a page later in the app that allows you to edit all fields for a project (including the manager field), but we thought it would be cool to build a screen like this one as well.

 1. Gem de ændringer, du har foretaget indtil nu.Save the changes you've made so far.
 2. Klik eller tryk på skærmen AssignManager på navigationslinjen til venstre.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.

Opdater titlen, og indsæt velkomsttekstUpdate the title and insert introductory text

 1. Ret [Titel] til Assign Manager.Change [Title] to Assign Manager.
 2. Tilføj en etiket med følgende egenskaber:Add a label with the following properties:

  • Egenskaben Color = DarkGrayColor property = DarkGray
  • Egenskaben Size = 18Size property = 18
  • Egenskaben Text = "Select a project, then assign a manager"Text property = "Select a project, then assign a manager"

   Layout af Assign manager

Tilføj en Tilbage-pil, så du kan vende tilbage til skærmen SelectTaskAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. Klik eller tryk på den blå linje øverst på skærmen.Click or tap the blue bar at the top of the screen.
 2. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Icons og derefter klikke eller trykke på Left.On the Insert tab, click or tap Icons, then click or tap Left.

  Indsæt pil, der peger mod venstre

 3. Flyt pilen til venstre for den blå linje, og angiv følgende egenskaber:Move the arrow to the left side of the blue bar, and set the following properties:

  • Egenskaben Color = WhiteColor property = White
  • Egenskaben Height = 40Height property = 40
  • Egenskaben OnSelect = Navigate(SelectTask, Fade)OnSelect property = Navigate(SelectTask, Fade)
  • Egenskaben Width = 40Width property = 40

   Tilføj knappen Tilbage

 1. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Gallery og derefter på Vertical.On the Insert tab, click or tap Gallery, then Vertical.

  Tilføj et lodret galleri

 2. Vælg Title, subtitle, and body i menuen Layout i ruden til højre.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  Ret galleriets layout

  Galleriet har nu det rigtige layout, men det indeholder stadig standardeksempelteksten.The gallery now has the right layout, but it still has the default sample text. Det retter vi nu.We'll fix that next.

  Galleri med standardtekst

 3. Angiv følgende egenskaber for galleriet:Set the following properties for the gallery:

  • Egenskaben BorderThickness = 1BorderThickness property = 1
  • Egenskaben BorderStyle = DottedBorderStyle property = Dotted
  • Egenskaben Items = Filter('Project Details', PMAssigned="Unassigned").Items property = Filter('Project Details', PMAssigned="Unassigned"). Galleriet indeholder kun projekter uden nogen tildelt leder.Only projects with no manager assigned are included in the gallery.

   Galleri med tekst fra listen

 4. I ruden til højre skal du opdatere felterne, så de stemmer overens med følgende liste:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • ApprovedDateApprovedDate
  • StatusStatus
  • TitleTitle

   Galleriets felter

 5. Tilpas størrelsen af etiketterne i galleriet efter behov, og fjern pilen fra det første gallerielement, da vi ikke har behov for at navigere nogen steder hen fra galleriet.Resize labels in the gallery as appropriate, and remove the arrow from the first gallery item (we don't need to navigate anywhere from this gallery).

  Fjern pileikonet

  Skærmen bør nu ligne følgende billede.The screen should now look like the following image.

  Formateret galleri

Skift farven på et element, hvis det er valgtChange the color of an item if it's selected

 1. Vælg galleriet, og angiv derefter egenskaben TemplateFill til If (ThisItem.IsSelected=true, Orange, White).Select the gallery, then set the TemplateFill property to If (ThisItem.IsSelected=true, Orange, White).
 2. Vælg et element i galleriet.Select an item in the gallery. Skærmen bør nu ligne følgende billede.The screen should now look like the following image.

  Galleri med valgt element

Tilføj en etiket, et tekstinputfelt og en OK-knap for at sende ledertildelingerAdd a label, text input, and OK button to submit manager assignments

 1. Klik eller tryk uden for det galleri, du har arbejdet på.Click or tap outside the gallery you've been working on.
 2. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Label.On the Insert tab, click or tap Label. Træk etiketten ned under galleriet til venstre.Drag the label below the gallery, to the left. Angiv følgende egenskaber for etiketten:Set the following properties for the label:

  • Egenskaben Size = 20Size property = 20
  • Egenskaben Text = "Manager:"Text property = "Manager:"

  Tilføj etiketten Manager

 3. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Text og derefter på Text input.On the Insert tab, click or tap Text, then Text input. Træk tekstinputfeltet ned under galleriet i midten.Drag the text input below the gallery, in the center. Angiv følgende egenskaber for rullemenuen:Set the following properties for the drop down:

  • Egenskaben Default = ""Default property = ""
  • Egenskaben Height = 60Height property = 60
  • Egenskaben Size = 20Size property = 20
  • Egenskaben Width = 250Width property = 250

  Tilføj tekstinputfelt

 4. På fanen Insert skal du klikke eller trykke på Button.On the Insert tab, click or tap Button. Træk knappen ned under galleriet til højre.Drag the button below the gallery, to the right. Angiv følgende egenskaber for knappen:Set the following properties for the button:

  • Egenskaben Height = 60Height property = 60
  • Egenskaben OnSelect = Patch('Project Details', LookUp('Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}).OnSelect property = Patch('Project Details', LookUp('Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}). Du kan finde yderligere oplysninger under Grundig gennemgang af formel.For more information, see Formula deep-dive.
  • Med denne formel opdateres listen Project Details, og der angives en værdi for feltet PMAssigned.This formula updates the Project Details list, setting a value for the PMAssigned field.
  • Egenskaben Size = 20Size property = 20
  • Egenskaben Text = "OK"Text property = "OK"
  • Egenskaben Width = 80Width property = 80

  Tilføj knappen OK

Den færdige skærm bør nu ligne følgende billede.The completed screen should now look like the following image.

Den færdige skærm Assign Manager

Trin 5: Opret skærmen ViewProjectsStep 5: Build the ViewProjects screen

I dette trin ændrer vi egenskaberne for galleriet på skærmen ViewProjects.In this step, we'll change properties for the gallery on the ViewProjects screen. I dette galleri vises elementer fra listen Project Details.This gallery displays items from the Project Details list. Du vælger et element på denne skærm, og derefter redigerer du oplysningerne på skærmen UpdateDetails.You select an item on this screen, then you edit the details on the UpdateDetails screen.

 1. Klik eller tryk på skærmen ViewProjects på navigationslinjen til venstre.In the left navigation bar, click or tap the ViewProjects screen.
 2. Ret [Title] til "View Projects".Change [Title] to "View Projects".
 3. Klik eller tryk på BrowserGallery1 under ViewProjects på navigationslinjen til venstre.In the left navigation bar, click or tap BrowserGallery1 under ViewProjects.
 4. Vælg Title, subtitle, and body i menuen Layout i ruden til højre.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  Ret galleriets layout

  Galleriet har nu det rigtige layout, men med standardeksempelteksten.The gallery now has the right layout, with the default sample text.

  Galleri med standardtekst

 5. Vælg knappen for at opdatere Ikonet Opdater, og angiv egenskaben OnSelect til Refresh ('Project Details').Select the refresh button Refresh icon, and set its OnSelect property to Refresh('Project Details').
 6. Vælg knappen for nyt element ikonet Tilføj ny, og angiv egenskaben OnSelect til NewForm(EditForm1); Navigate (UpdateDetails, ScreenTransition.None).Select the new item button Add new icon, and set its OnSelect property to NewForm(EditForm1); Navigate(UpdateDetails, ScreenTransition.None).

Tilføj en Tilbage-pil, så du kan vende tilbage til skærmen SelectTaskAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. Klik eller tryk på skærmen AssignManager på navigationslinjen til venstre.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.
 2. Vælg pilen Tilbage, som du tilføjede dér, og kopiér den.Select the back arrow you added there, and copy it.
 3. Indsæt pilen på skærmen ViewProjects, og placer den til venstre for opdateringsknappen.Paste the arrow into the ViewProjects screen and position it to the left of the refresh button.

  Knappen Tilbage

  Alle egenskaber følger med den, herunder egenskaben OnSelect med Navigate (SelectTask, Fade).All its properties come along with it, including the OnSelect property of Navigate(SelectTask, Fade).

 1. Vælg galleriet BrowseGallery1, og angiv egenskaben Items for galleriet til SortByColumns(Filter('Project Details', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).Select the BrowseGallery1 gallery, and set the Items property of the gallery to SortByColumns(Filter('Project Details', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Dette angiver datakilden for galleriet til listen Project Details og anvender feltet Title til søgning og sortering.This sets the data source of the gallery to the Project Details list, and uses the Title field for search and sort.

 2. Vælg pileikonet Detaljer i det første gallerielement, og angiv egenskaben OnSelect til Navigate(UpdateDetails, None).Select the Details arrow icon in the first gallery item, and set the OnSelect property to Navigate(UpdateDetails, None).

   <span data-ttu-id="52e96-322">galleriet View Projects – første element valgt</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="52e96-322">View Projects gallery - first item selected</span></span>

 3. I ruden til højre skal du opdatere felterne, så de stemmer overens med følgende liste:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • StatusStatus
  • PMAssignedPMAssigned
  • TitleTitle

   Galleriets felter

   Den færdige skærm bør nu ligne følgende billede.The completed screen should now look like the following image.

   Den færdige skærm View Projects

Trin 6: Opret skærmen UpdateDetailsStep 6: Build the UpdateDetails screen

I dette trin opretter vi forbindelse mellem redigeringsformularen på skærmen UpdateDetails og vores datakilde, og vi foretager nogle ændringer af egenskaber og felter.In this step, we'll connect the edit form on the UpdateDetails screen to our data source, and we'll make some property and field changes. På denne skærm kan du redigere detaljerne for et projekt, du har valgt på skærmen View Projects.On this screen, you edit details for a project that you selected on the View Projects screen.

 1. Klik eller tryk på skærmen UpdateDetails på navigationslinjen til venstre.In the left navigation bar, click or tap the UpdateDetails screen.
 2. Ret [Title] til "Update Details".Change [Title] to "Update Details".
 3. Klik eller tryk på EditForm1 under UpdateDetails på navigationslinjen til venstre.In the left navigation bar, click or tap EditForm1 under UpdateDetails.
 4. Angiv følgende egenskaber for formularen:Set the following properties for the form:

  • Egenskaben DataSource = 'Project Details'DataSource property = 'Project Details'
  • Egenskaben Item = BrowseGallery1.SelectedItem property = BrowseGallery1.Selected
 5. Mens du stadig har markeret formularen, skal du klikke eller trykke på afkrydsningsfeltet i ruden til højre ud for de følgende felter i den viste rækkefølge:With the form still selected, in the right pane click or tap the checkbox for the following fields, in the order shown:

  • TitleTitle
  • PMAssignedPMAssigned
  • StatusStatus
  • ProjectedStartDateProjectedStartDate
  • ProjectedEndDateProjectedEndDate
  • ProjectedDaysProjectedDays
  • ActualDaysActualDays

   Rediger formularens felter

 6. Vælg knappen for at annullere ikonet Annuller, og angiv egenskaben OnSelect for den til ResetForm(EditForm1); Back().Select the cancel button Cancel icon, and set its OnSelect property to ResetForm(EditForm1); Back().
 7. Vælg knappen for at gemme ikonet med flueben for at gemme, og se formularen OnSelectSubmitForm(EditForm1).Select the save button Checkmark save icon and check out the OnSelect formula - SubmitForm(EditForm1). Da vi bruger kontrolelementet til redigering af formularen, kan vi bruge Submit() i stedet for Patch(), som vi gjorde tidligere.Because we're using the edit form control, we can use Submit(), instead of using Patch() like we did earlier.

Den færdige skærm bør nu ligne følgende billede. Hvis felterne er tomme, skal du vælge et element på skærmen View Projects.The completed screen should now look like the following image (if the fields are blank, make sure you select an item on the View Projects screen).

Den færdige skærm Update Details

Trin 7: Kør appenStep 7: Run the app

Nu, hvor appen er færdig, skal du køre den for at se, hvordan den fungerer.Now that the app is complete, let's run it to see how it works. Vi føjer et link til appen til SharePoint-webstedet.We'll add a link on the SharePoint site to the app. Du kan køre appen i browseren, men du skal muligvis dele appen, før andre kan køre den.You will be able to run the app in the browser, but you might need to share the app for other people to run it. Du kan finde flere oplysninger under Del dine apps.For more information, see Share your apps.

 1. Klik eller tryk på PowerApps i appstarteren til Office 365.In the Office 365 app launcher, click or tap PowerApps.

  PowerApps i appstarteren til Office 365

 2. I PowerApps skal du klikke eller trykke på ellipsen (...) til Project Management app og derefter på Open.In PowerApps, click or tap the ellipsis (. . .) for Project Management app, then Open.

  Vælg appen Project Management

 3. Kopiér adressen (URL-adressen) til appen i browseren.Copy the address (URL) for the app in the browser.

  Kopiér URL-adressen til appen

 4. Klik eller tryk på EDIT LINKS i SharePoint.In SharePoint, click or tap EDIT LINKS.

  Rediger links på SharePoint-webstedet

 5. Klik eller tryk på (+) link.Click or tap (+) link.

  Føj et link til appen til SharePoint-webstedet

 6. Skriv "Project Management app", og indsæt adressen til appen.Enter "Project Management app", and paste in the address for the app.

  Egenskaber for Edit link

 7. Klik eller tryk på OK og derefter på Save.Click or tap OK, then Save.

  Gem ændringer af linket

Tildel en leder til et projektAssign a manager to a project

Nu, hvor appen er på vores SharePoint-websted, påtager vi os rollen som projektgodkender. Vi leder efter alle projekter, der ikke har en leder tildelt, og tildeler en leder til et af projekterne.Now that we have the app in our SharePoint site, we'll assume the role of the project approver - we'll look for any projects that don't have a manager assigned, and assign a manager to one of the projects. Derefter påtager vi os rollen som projektleder og tilføjer nogle oplysninger om et projekt, der er tildelt til os.Then we'll assume the role of the project manager, and add some information about a project that is assigned to us.

 1. Først kigger vi på listen Project Details på SharePoint.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. To projekter har værdien Unassigned i kolonnen PMAssigned.Two projects have a value of Unassigned in the PMAssigned column. Vi ser dem i appen.We will see these in the app.

  Projekter, der ikke er tildelt, på SharePoint-listen

 2. Klik eller tryk på det link, du oprettede til appen.Click or tap the link that you created to the app.
 3. Klik eller tryk på Assign Manager på den første skærm.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Skærmen Appintro

 4. På skærmen Assign Manager kan du se de to projekter fra listen, der ikke er tildelt.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Vælg projektet New BI software.Select the New BI software project.

  Galleri med valgt element

 5. I tekstinputfeltet Manager skal du angive "Joni Sherman" og derefter klikke på OK.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  Ændringen anvendes på listen, og galleriet opdateres, så der kun vises det resterende projektet, som ikke er tildelt.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Tildel leder til et projekt

 6. Gå tilbage til SharePoint-listen, og opdater siden.Go back to the SharePoint list and refresh the page. Du kan se, at projektposten nu er opdateret med navnet på projektlederen.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Projektleder tildelt på SharePoint-listen

Opdater detaljerne om projektetUpdate details for the project

 1. Klik eller tryk på ikonet Tilbage for at gå tilbage til den første skærm. Klik eller tryk derefter på Update Details.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Skærmen Appintro

 2. Skriv "New" i søgefeltet på skærmen View Projects.On the View Projects screen, enter "New" in the search box.

  Søg i appgalleriet

 3. Klik på pileikonet Detaljer for elementet New BI software.Click Details arrow icon for the New BI software item.

  Galleri med valgt element

 4. På skærmen Update Details skal du angive følgende værdier:On the Update Details screen, set the following values:

  • Feltet ProjectedStartDate = "3/6/2017"The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"
  • Feltet ProjectedEndDate = "3/24/2017"The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"
  • Feltet ProjectedDays = "15"The ProjectedDays field = "15"

  Detaljer om opdateringselementet

 5. Klik eller tryk påClick or tap Ikonet Flueben for at anvende ændringen på SharePoint-listen.to apply the change to the SharePoint list.
 6. Luk appen, og gå tilbage til listen.Close the app, and go back to the list. Du kan se, at projektposten nu er opdateret med ændringerne af dato og dag.You see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Opdateret SharePoint-liste

Grundig gennemgang af formelFormula deep-dive

Dette er den anden valgfrie sektion i formlerne i PowerApps.This is the second optional section on PowerApps formulas. I den første grundige gennemgang så vi på en af de formler, som PowerApps genererer for galleriet til gennemsyn, i en app med tre skærme.In the first deep-dive, we looked at one of the formulas that PowerApps generates for the browse gallery in a three-screen app. I denne grundige gennemgang kigger vi på en formel, som vi bruger til skærmen AssignManager i vores anden app.In this deep-dive, we'll look at a formula that we use for the AssignManager screen of our second app. Her er formlen:Here's the formula:

Patch ('Project Details', LookUp ('Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text})Patch ( 'Project Details', LookUp ( 'Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID ), {PMAssigned: TextInput1.Text} )

Hvad gør denne formel?What does this formula do? Når du vælger et element i galleriet og klikker på knappen OK, opdaterer formlen listen Project Details og angiver kolonnen PMAssigned til den værdi, du angiver i tekstinputfeltet.When you select an item in the gallery and click the OK button, the formula updates the Project Details list, setting the PMAssigned column to the value that you specify in the text input. Formlen bruger funktioner til at udføre sit arbejde:The formula uses functions to do its work:

Når du sætter funktionerne sammen i formlen, sker følgende:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Når du klikke på knappen OK, kaldes Patch-funktionen for at opdatere listen Project Details.When you click the OK button, the Patch function is called to update the Project Details list.
 2. I selve Patch-funktionen identificerer LookUp-funktionen, hvilke rækker på listen Project Details der skal opdateres.Within the Patch function, the LookUp function identifies which row of the Project Details list to update. Det gøres ved at sammenligne id'et for det valgte gallerielement med id'et på listen.It does this by comparing the ID of the selected gallery item to the ID in the list. Id'et 12 betyder for eksempel, at posten for New BI software skal opdateres.For example, an ID of 12 means that the entry for New BI software should be updated.
 3. Nu, hvor Patch-funktionen har det rigtige id, opdateres feltet PMAssigned til værdien i TextInput1.Text.Now that the Patch function has the right ID, it updates the PMAssigned field to the value in TextInput1.Text.

Næste trinNext steps

Det næste trin i denne serie af selvstudier er at oprette en Power BI-rapport til at administrere projekter.The next step in this tutorial series is to create a Power BI report to analyze projects.