Opret en Power BI-rapport til at analysere projekterCreate a Power BI report to analyze projects

Bemærk

Denne artikel er en del af vores selvstudieserie om brug af PowerApps, Microsoft Flow og Power BI med SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Sørg for at læse introduktionen til serien for at danne dig et overblik samt se relaterede downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

I denne opgave opretter vi en Power BI-rapport baseret på to SharePoint-lister.In this task, we'll create a Power BI report based on the two SharePoint lists. Vi henter listedataene ind i Power BI Desktop og rydder lidt op i dem, udfører lidt grundlæggende datamodellering og opretter en række visuelle elementer, der fortæller os noget om dataene.We'll bring the list data into Power BI Desktop and clean it up a little, do some basic data modeling, and create a set of visuals that tell us something about the data.

Tip

Downloadpakken til dette scenario inkluderer en færdig version af denne rapport: project-analysis.pbix.The download package for this scenario includes a finished version of this report: project-analysis.pbix.

Hurtig gennemgang af Power BI DesktopQuick review of Power BI Desktop

Før vi dykker ned i oprettelse af rapporter, gennemgår vi Power BI Desktop.Before we dive into report creation, let's review Power BI Desktop. Dette er et effektivt værktøj med mange funktioner, så vi vil fokusere på en oversigt over de områder, du skal bruge i denne opgave.This is a powerful tool, with a lot of features, so we will focus on an overview of the areas that you will use in this task. Der er tre primære arbejdsområder eller visninger i Power BI Desktop: visningen Report, visningen Data og visningen Relationships.There are three main work areas or views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Power BI Desktop indeholder også Query Editor, som åbnes i et separat vindue.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window.

På den følgende skærm kan du se de tre visningsikoner til venstre i Power BI Desktop: Report, Data og Relationships (oppefra og ned).The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Den gule linje til venstre angiver den aktuelle visning. I dette tilfælde vises visningen Report.The yellow bar along the left indicates the current view; in this case, Report view is displayed. Du kan ændre visning ved at vælge et af de tre ikoner.Change views by selecting any of those three icons.

Visninger i Power BI Desktop

Visningen Report har fem primære områder:The Report view has five main areas:

 1. Båndet, som viser almindelige opgaver, der er knyttet til rapporter og visualiseringer.The ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Visningen Report, eller lærred, hvor visualiseringer oprettes og arrangeres.The Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged.
 3. Faneområdet Pages langs bunden, hvor du kan vælge eller tilføje en rapportside.The Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page.
 4. Ruden Visualizations, hvor du kan ændre visualiseringer, tilpasse farver eller akser, anvende filtre, trække felter og meget mere.The Visualizations pane, where you change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more.
 5. Ruden Fields, hvorfra forespørgselselementer og filtre kan trækkes til visningen Report eller trækkes til området Filters i ruden Visualizations.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane.

Faner, visninger og ruder i Power BI Desktop

Visningen Data har tre primære områder:The Data view has three main areas:

 1. Båndet, hvor fanen Modeling er valgt under.The ribbon, which has the Modeling tab selected below. På denne fane kan du oprette beregnede tabeller og kolonner og foretage andre af datamodellen.On this tab, you create calculated tables and columns, and make other changes to the data model.
 2. Den midterste rude, hvor data for den valgte tabel vises.The center pane, which shows data for the selected table.
 3. Ruden Fields, hvor du styrer, hvordan felterne vises i dine rapporter.The Fields pane, where you control how fields are displayed in your reports.

Visningen Data i Power BI Desktop

Vi bruger ikke visningen Relationships i denne opgave, men du kan se flere oplysninger om den senere, når vi henter listedataene ind i Power BI Desktop.We don't use the Relationships view in this task, but you can check it out later after we bring the list data into Power BI Desktop.

I Query Editor opretter du forespørgsler og transformerer data. Derefter indlæser du denne tilpassede datamodel i Power BI Desktop.In Query Editor, you build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop. Query Editor har fire primære områder:Query Editor has four main areas:

 1. Båndet, hvor der er mange muligheder for at udforme og transformere de data, du indhenter.The ribbon, which has many options for shaping and transforming the data that you bring in.
 2. Den venstre rude, hvor forespørgslerne er angivet og kan vælges, vises og udformes.The left pane, where queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.
 3. Den midterste rude, hvor data fra den valgte forespørgsel vises og kan udformes.The center pane, where data from the selected query is displayed and available for shaping.
 4. Vinduet Query Settings, hvor egenskaberne for forespørgslen er angivet, samt hvilke trin der er anvendt til at transformere dataene.The Query Settings window, which lists the query's properties and data transform steps that have been applied.

Query Editor i Power BI Desktop

Trin 1: Få data ind i Power BI DesktopStep 1: Get data into Power BI Desktop

I dette trin opretter vi først forbindelse til de to lister.In this step, we'll first connect to the two lists. Derefter renser vi dataene ved at fjerne kolonner, vi ikke har brug for i vores dataanalyse.Then we'll clean up the data by removing columns we don't need for our data analysis. Vi ændrer også datatyperne for nogle af de resterende kolonner, så beregningerne fungerer korrekt.We'll also change the data types on some of the remaining columns so that calculations work properly. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du henter og renser data i Power BI Desktop, i afsnittet Getting Data på vores undervisningskursus.For more information on getting and cleaning data in Power BI Desktop, see the Getting Data section in our Guided Learning course.

Opret forbindelse til SharePoint-listerConnect to SharePoint lists

 1. På fanen Home i Power BI Desktop skal du klikke eller trykke på Get Data og derefter på More…In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Get Data, then More…

  Hent data

 2. I dialogboksen Get Data skal du klikke eller trykke på SharePoint Online List og derefter Connect.In the Get Data dialog box, click or tap SharePoint Online List, then Connect.

  Opret forbindelse til SharePoint-liste

 3. Angiv URL-adressen til dit SharePoint-websted, og klik eller tryk derefter på OK.Enter the URL for your SharePoint site, then click or tap OK.

  URL-adresse til SharePoint-liste

 4. Hvis du får vist følgende dialogboks, skal du kontrollere, at du er logget på med de rigtige legitimationsoplysninger og derefter klikke eller trykke på Connect.If you get the following dialog box, make sure you're signed in with the right credentials, then click or tap Connect.

  Legitimationsoplysninger til SharePoint liste

 5. Vælg Project Details og Project Requests, og klik eller tryk derefter på Edit.Select Project Details and Project Requests, then click or tap Edit.

  Vælg SharePoint-lister

  Listerne vises nu som tabeller i Query Editor.The lists are now displayed as tables in Query Editor.

  Tabeller i Query Editor

Fjern unødvendige kolonner fra tabellerneRemove unnecessary columns from the tables

 1. Klik eller tryk på Project Details i venstre navigationsrude.In the left navigation pane, click or tap Project Details.
 2. Vælg kolonnen FileSystemObjectType i den midterste rude, og klik eller tryk derefter på Remove Columns.In the middle pane, select the FileSystemObjectType column, then click or tap Remove Columns.

  Fjern kolonner

 3. Fjern de to kolonner efter kolonnerne Id: ServerRedirectedEmbedURL og ContentTypeId.Remove the two columns after the Id column: ServerRedirectedEmbedURL and ContentTypeId. > [!TIP] > Brug Skift-tasten for at vælge begge kolonner, og klik eller tryk derefter på Remove Columns.Use the Shift key to select both columns, then click or tap Remove Columns.
 4. Fjern alle kolonner til højre for kolonnen PMAssigned (i alt 22 kolonner).Remove all columns to the right of the PMAssigned column (a total of 22 columns). Tabellen bør ligne følgende billede:The table should match the following image:

  Tabellen Project Details i Query Editor

 5. Nu skal du gentage den proces, du lige har gennemført, for Projektanmodninger: Fjern FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId og alle kolonner til højre for kolonnen Godkendt (alt 22 kolonner).Repeat the process you just went through, now for Project Requests: remove FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId, and all columns to the right of the Approved column (a total of 22 columns). Tabellen bør ligne følgende billede:The table should match the following image:

   <span data-ttu-id="1143a-168">Tabellen Project Requests i Query Editor</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="1143a-168">Project Requests table in Query Editor</span></span>

Skift datatypen for kolonnen Project DetailsChange the data type on Project Details columns

 1. Vælg kolonnen ProjectedDays, klik eller tryk på Data Type: Any og derefter Whole Number.Select the ProjectedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

  Skift datatypen til et helt tal

 2. Gentag det forrige trin for kolonnen ActualDays.Repeat the previous step for the ActualDays column.
 3. Vælg kolonnen ApprovedDate, klik eller tryk på Data Type: Any og derefter Date.Select the ApprovedDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

   <span data-ttu-id="1143a-174">Skift datatypen til en dato</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="1143a-174">Change data type to date</span></span>

 4. Gentag det forrige trin for kolonnerne ProjectedStartDate og ProjectedEndDate.Repeat the previous step for the ProjectedStartDate and ProjectedEndDate columns.

Skift datatypen for kolonnerne Project RequestsChange the data type on Project Requests columns

 1. Vælg kolonnen EstimatedDays, klik eller tryk på Data Type: Any og derefter Whole Number.Select the EstimatedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

 2. Vælg kolonnen RequestDate, klik eller tryk på Data Type: Any og derefter Date.Select the RequestDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

Anvend og gem ændringerneApply and save changes

 1. På fanen Home skal du klikke på Close and Apply for at lukke Query Editor og gå tilbage til hovedvinduet i Power BI Desktop.On the Home tab, click Close and Apply to close Query Editor and go back to the main Power BI Desktop window.

  Luk og anvend ændringerne

 2. Klik eller tryk på File, derefter Save, og gem filen under navnet project-analysis.pbix.Click or tap File, then Save, and save with the name project-analysis.pbix.

Trin 2: Gør datamodellen bedreStep 2: Improve the data model

Nu, hvor vi har dataene fra vores SharePoint-lister hentet ind i Power BI Desktop, går vi videre til datamodellering.Now that we have the data from our SharePoint lists pulled into Power BI Desktop, we'll move on to data modeling. Datamodellering kan være en tidskrævende proces, men vi viser her nogle interessante ting, du kan gøre, for at få mere ud af listedataene i Power BI Desktop:Data modeling can be a time-consuming process, but we'll briefly show you some interesting things you can do to get more out of the list data in Power BI Desktop:

 • Skift den måde, de to tabeller er relateret til hinanden påChange how the two tables are related to each other
 • Tilføj en datotabel, så vi kan foretage beregninger baseret på hverdageAdd a date table so we can make calculations based on weekdays
 • Tilføj beregnede kolonner for at beregne tidsperioder milepæle i mellem projektetAdd calculated columns to calculate timespans between project milestones
 • Tilføj målinger for at beregne afvigelser mellem forventede dage og faktiske dage i et projektAdd measures to calculate variance in projected versus actual days for a project

Når disse trin er fuldført, kan vi oprette visualiseringer, som udnytter forbedringerne af vores model.After these steps are complete, we can build visualizations that take advantage of the improvements to our model. Du kan finde yderligere oplysninger om modellering af data i Power BI Desktop i afsnittet Modeling på vores undervisningskursus.For more information on modeling data in Power BI Desktop, see the Modeling section in our Guided Learning course.

Skift relation mellem tabellerChange table relationships

Da listerne blev indhentet i Power BI Desktop, blev der oprettet en relation mellem dem baseret på kolonnen Id i begge tabeller.When Power BI Desktop brought the lists in, it created a relationship between them based on the Id column in both tables. Relationen skal faktisk være mellem kolonnen Id i tabellen Project Requests og kolonnen RequestId i tabellen Project Details.The relationship should actually be between the Id column in the Project Requests table, and the RequestId column in the Project Details table. Lad os rette det:Let's fix that:

 1. Klik eller tryk på ikonet for visningen Data.Click or tap the Data view icon.

  Visningen Data

 2. På fanen Modeling skal du klikke eller trykke på Manage Relationships.On the Modeling tab, click or tap Manage Relationships. Vi bliver på denne fanen i visningen Data under alle modelleringstrinnene.We'll stay on this tab in the Data view for all the data modeling steps.

  Administrer relationer

 3. Kontrollér, at den eksisterende relation er valgt, klik eller tryk på Delete og derefter Delete igen for at bekræfte.Make sure the existing relationship is selected, click or tap Delete, then Delete again to confirm.

  Slet relationer

 4. Klik på New for at oprette en anden relation.Click New to create a different relationship.

 5. I dialogboksen Create Relationship:In the Create Relationship dialog box:

  1. For den første tabel skal du vælge Project Requests og kolonnen Id.For the first table, select Project Requests, and the Id column.

  2. For den anden skal du vælge Project Details og kolonnen RequestId.For the second table, select Project Details, and the RequestId column.

  3. Skærmen bør ligne følgende billede.The screen should look like the following image. Når du er klar, skal du klikke eller trykke på OK og derefter på Luk.When you're ready, click or tap OK, then Close.

   Opret relationer

Tilføj en datotabel for at gøre det lettere at foretage datobaserede beregningerAdd a date table to make date-based calculations easier

 1. Klik eller tryk på New Table.Click or tap New Table.

  Ny tabel

 2. Indtast denne formel på formellinjen: Dates = CALENDARAUTO().Enter this formula into the formula bar: Dates = CALENDARAUTO().

  Formellinje med Dates = CALENDARAUTO()

  Med denne formel oprettes en tabel med navnet Dates med en enkelt datokolonne.This formula creates a table called Dates with a single date column. I tabellen dækkes alle datoer fra din anden tabel, og den opdateres automatisk, hvis der tilføjes yderligere datoer, dvs. hvis dataene opdateres.The table covers all dates from your other table, and it updates automatically if additional dates are added (i.e. if data is refreshed).

  Denne formel og de andre i dette afsnit bruger DAX (Data Analysis Expressions), som er et formelsprog til Power BI og andre teknologier.This formula and the other ones in this section use Data Analysis Expressions (DAX), a formula language for Power BI and other technologies. Du kan finde yderligere oplysninger i Grundlæggende om DAX i Power BI Desktop.For more information, see DAX basics in Power BI Desktop.

 3. Tryk på Enter for at oprette tabellen Dates.Press Enter to create the Dates table.

  Tabellen Dates

Føj en beregnet kolonne til tabellen DatesAdd a calculated column to the Dates table

 1. Klik eller tryk på New Column, mens du stadig holder over datotabellen.While still on the date table, click or tap New Column.

  Ny kolonne

 2. Indtast denne formel på formellinjen: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).Enter this formula into the formula bar: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).

  Denne formel bestemmer, om en dato i kolonnen Dates er en hverdag.This formula determines whether a date in the Date column is a weekday. Hvis datoen er en hverdag, tildeles kolonnen IsWeekDay værdien 1, ellers tildels den værdien 0.If the date is a weekday, the IsWeekDay column gets a value of 1; otherwise it gets a value of 0.

 3. Tryk på Enter for at føje kolonnen IsWeekDay til tabellen Dates.Press Enter to add the IsWeekDay column to the Dates table.

  Tilføj kolonnen IsWeekDay

Føj en beregnet kolonne til tabellen Project DetailsAdd a calculated column to the Project Details table

 1. I højre rude skal du klikke eller trykke på tabellen Project Details og derefter New Column.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Column.

  Ny kolonne

 2. Indtast denne formel på formellinjen:Enter this formula into the formula bar:

  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Details'[ApprovedDate],
  
     'Project Details'[ProjectedStartDate]
  
   )
  
  )
  

  Denne formel beregner forskellen i dage mellem, hvornår et projekt blev godkendt, og hvornår det forventes at starte.This formula calculates the difference in days between when a project was approved and when it is projected to start. Den bruger kolonnen IsWeekday fra tabellen Dates, så den tæller kun hverdage.It uses the IsWeekday column from the Dates table, so it counts only weekdays.

 3. Tryk på Enter for at føje kolonnen ApprovedStartDiff til tabellen Project Details.Press Enter to add the ApprovedStartDiff column to the Project Details table.

  Tilføj kolonnen ApprovedStartDiff

Føj en beregnet kolonne til tabellen Project RequestsAdd a calculated column to the Project Requests table

 1. I højre rude skal du klikke eller trykke på tabellen Project Requests og derefter New Column.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Column.

  Ny kolonne

 2. Indtast denne formel på formellinjen:Enter this formula into the formula bar:

  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Requests'[RequestDate],
  
     NOW()
  
    )
  
  )
  

  Denne formel beregner forskellen i dage mellem, hvornår der blev anmodet om et projekt og dags dato (NOW()).This formula calculates the difference in days between when a project was requested and today's date (NOW()). Ligesom før tæller formlen kun hverdage.Again, the formula counts only weekdays. Denne kolonne bruges til at søge efter det projekt, der har været afventende i længst tid.This column is used to look for the project that has been pending the longest.

 3. Tryk på Enter for at føje kolonnen RequestDateAge til tabellen Project Requests.Press Enter to add the RequestDateAge column to the Project Requests table.

  Tilføj kolonnen RequestDateAge

Føj en måling til tabellen Project DetailsAdd a measure to the Project Details table

 1. I højre rude skal du klikke eller trykke på tabellen Project Details og derefter New Measure.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Measure.

  New Measure

 2. Indtast denne formel på formellinjen:Enter this formula into the formula bar:

  VarProjectedActual = DIVIDE(
  
    SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]),
  
    SUM('Project Details'[ProjectedDays])
  
  )
  

  Denne formel beregner afvigelsen mellem faktiske og forventede dage i et projekt.This formula calculates the variance between actual and projected days for a project. Vi tilføjer dette som en måling i stedet for som en beregnet kolonne, så den returnerer de korrekte resultater, uanset hvordan dataene er filtreret eller samlet i en rapport.We add this as a measure, rather than a calculated column, so it returns the correct results regardless of how the data is filtered or aggregated in a report.

 3. Tryk på Enter for at føje målingen VarProjectedActual til tabellen Project Details.Press Enter to add the VarProjectedActual measure to the Project Details table.

  Tilføj målingen VarProjectedActual

Føj en måling til tabellen Project RequestsAdd a measure to the Project Requests table

 1. I højre rude skal du klikke eller trykke på tabellen Project Requests og derefter New Measure.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Measure.

  New Measure

 2. Indtast denne formel på formellinjen:Enter this formula into the formula bar:

  MaxDaysPending = MAXX(
  
    FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"),
  
    'Project Requests'[RequestDateAge]
  
  )
  

  Denne formel finder det projekt, der har været afventende i længst tid baseret på den beregnede kolonne, vi definerede tidligere.This formula finds the project that has been pending the longest, based on the calculated column we defined earlier.

 3. Tryk på Enter for at føje målingen MaxDaysPending til tabellen Project Requests.Press Enter to add the MaxDaysPending measure to the Project Requests table.

  Tilføj målingen MaxDaysPending

Trin 3: Opret visualiseringer for rapportenStep 3: Create report visualizations

Nu vi er på det trin, som mange tænker på, når de tænker på dataanalyse: Oprettelse af visualiseringer, så vi kan finde mønstre i vores data.Now we're at the step that many people think of when they think of data analysis: creating visualizations so we can find patterns in our data. I dette trin opretter vi fire visualiseringer:In this step, we'll create four visualizations:

 • Et søjlediagram, der viser forventede dage sammenlignet med faktiske dage for projekterA column chart that shows projected days versus actual days on projects
 • Et søjlediagram, der viser afvigelsen for hvert projektA column chart that shows the variance for each project
 • En kort, der viser det projekt, som har været afventende i længst tidA card that shows the project that has been pending the longest
 • En tabel, der viser tiden mellem projektets godkendelse og projektets forventede startdatoA table that shows the time between project approval and projected start date

Når vi har oprettet disse visualiseringer for rapporterne i Power BI Desktop, publicerer vi dataene og rapporterne til Power BI-tjenesten, så vi kan oprette og dele dashboards.After we've created these report visualizations in Power BI Desktop, we'll publish the data and reports to the Power BI service, so we can create and share dashboards. Du kan finde yderligere oplysninger om oprettelse af rapporter i Power BI Desktop i afsnittet Visualizations på vores undervisningskursus.For more information on creating reports in Power BI Desktop, see the Visualizations section in our Guided Learning course.

Opret et liggende søjlediagram for at vise forventet sammenlignet med faktiskCreate a bar chart to show projected versus actual

 1. Klik eller tryk på ikonet for visningen Report.Click or tap the Report view icon. Vi bliver i denne visning under resten af vores gennemgang af Power BI Desktop.We'll stay in this view for the rest of our time in Power BI Desktop.

  Visningen Report

 2. I ruden Visualizations til højre skal du klikke eller trykke på Clustered column chart.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Visualizations – grupperet søjlediagram

 3. Træk PMAssigned og Title fra Project Details i ruden Fields til Axis i ruden Visualizations.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Axis i ruden Visualizations

 4. Træk ActualDays og ProjectedDays fra Project Details i ruden Fields til Value i ruden Visualizations.Drag ActualDays and ProjectedDays from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Value i ruden Visualizations

 5. Visualiseringen bør nu ligne følgende billede.The visualization should now look like the following image.

  ProjectedDays og ActualDays efter PMAssigned

 6. Træk Status fra Project Details i ruden Fields til området Filters i ruden Visualizations, og markér derefter afkrydsningsfeltet Completed.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtreret efter kolonnen Status

  Diagrammet er nu filtreret til kun at vise fuldførte projekter, hvilket giver mening, da vi sammenligner forventede dage med faktiske dage.The chart is now filtered to show only completed projects, which makes sense because we are comparing projected days to actual days.

 7. Klik på pilene i øverste venstre hjørne af diagrammet for at flytte hierarkiet af projektledere og projekter op og ned.Click the arrows in the upper left corner of the chart to move up and down the hierarchy of project managers and projects. På følgende billede kan du se, hvordan detailudledningen i projekter, ser ud.In the following image, you see what the drill down into projects looks like.

  Detailudledning i et søjlediagram

Opret et liggende søjlediagram for at vise afvigelsen fra forventetCreate a bar chart to show variance from projected

 1. Klik eller tryk på lærredet uden for den visualisering, du netop har oprettet.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. I ruden Visualizations til højre skal du klikke eller trykke på Clustered column chart.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Visualizations – grupperet søjlediagram

 3. Træk PMAssigned og Title fra Project Details i ruden Fields til Axis i ruden Visualizations.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Axis i ruden Visualizations

 4. Træk VarProjectedActual fra Project Details i ruden Fields til Value i ruden Visualizations.Drag VarProjectedActual from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Value i ruden Visualizations

 5. Træk Status fra Project Details i ruden Fields til området Filters i ruden Visualizations, og markér derefter afkrydsningsfeltet Completed.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtreret efter kolonnen Status

  Visualiseringen bør nu ligne følgende billede.The visualization should now look like the following image.

  VarProjectedActual efter PMAssigned

  I dette diagram kan du se, hvor meget mere variation der er for projekter, som Irvin Sayers kørte i modsætning til Joni Sherman.You can see from this chart how much more variability there is for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman. Analyser ned for at se variationen efter projekt, og om de forventede dage var mere eller mindre end de faktiske dage.Drill in to see the variability by project, and whether the days projected was more or less than the actual days.

  VarProjectedActual efter Title

 6. Før vi opretter flere visualiseringer, skal du flytte og tilpasse størrelsen på dem, du allerede har oprettet, så de kan vises side om side.Before we create more visualizations, move and resize the ones you already created, so they fit side-by-side.

  Tilpas diagrammer til visning side om side

Opret et kort, som viser det projekt, der har været afventende i længst tidCreate a card that shows the longest pending project

 1. Klik eller tryk på lærredet uden for den visualisering, du netop har oprettet.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. I ruden Visualizations til højre skal du klikke eller trykke på Card.In the Visualizations pane on the right, click or tap Card.

  Visualizations – kort

 3. Træk MaxDaysPending fra Project Requests i ruden Fields til Fields i ruden Visualizations.Drag MaxDaysPending from Project Requests in the Fields pane to Fields in the Visualizations pane.

  Fields i ruden Visualizations

 4. Klik eller tryk på Format (malerrullen), og angiv derefter Border til On.Click or tap Format (paint roller), then set Border to On.

  Formatpensel – kant

 5. Angiv Title til On, og tilføj derefter titlen "Maks. antal dage for afventning af godkendelse".Set Title to On, then add the title "Max days pending approval".

  Tilføj en titel

  Visualiseringen bør nu ligne følgende billede.The visualization should now look like the following image.

   <span data-ttu-id="1143a-316">Maks. antal dage for afventning af godkendelse</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="1143a-316">Max days pending approval</span></span>

  Når vi har publiceret denne rapport, bruger vi dette felt til at udløse en vigtig besked, hvis den maksimale værdi for et afventende projekt når en bestemt tærskel.After we publish this report, we'll use this tile to trigger an alert if the maximum value for a pending project reaches a certain threshold.

Opret en tabel, der viser tiden mellem projektets godkendelse og projektets forventede startdatoCreate a table that shows the time between project approval and projected start date

 1. Klik eller tryk på lærredet uden for den visualisering, du netop har oprettet.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. I ruden Visualizations til højre skal du klikke eller trykke på Table.In the Visualizations pane on the right, click or tap Table.

  Visualizations – tabel

 3. Træk PMAssigned, Title og ApprovedStartDiff fra Project Details i ruden Fields til Values i ruden Visualizations.Drag PMAssigned, Title, and ApprovedStartDiff from Project Details in the Fields pane to Values in the Visualizations pane.

  Values i ruden Visualizations

 4. Træk ProjectedStartDate fra Project Details i ruden Fields til området Filters i ruden Visualizations, og vælg derefter alle datoer med undtagelse af (Blank).Drag ProjectedStartDate from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select all dates except for (Blank).

  Filtreret efter ProjectedStartDate

 5. Skift størrelsen på kolonnerne i tabellen, så du kan se alle dataene, og sortér efter ApprovedStartDiff, faldende.Resize the columns of the table so you can see all the data, and sort by ApprovedStartDiff, descending. Visualiseringen bør nu ligne følgende billede.The visualization should now look like the following image.

  Tabel med værdierne ApprovedStartDiff

 6. I området Værdier skal du klikke eller trykke på pil ned for ApprovedStartDiff og derefter klikke eller trykke på Gennemsnit.In the Values area, click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff, then click or tap Average. Nu kan vi se den gennemsnitlige varighed mellem projektgodkendelse og forventet startdato.Now we can see the average duration between project approval and projected start date.

  Beregn gennemsnittet

 7. Klik eller tryk på pil ned ud for ApprovedStartDiff igen, og klik eller tryk derefter på Betinget formatering. Derefter skal du klikke eller trykke på Baggrundsfarveskalaer.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff again, click or tap Conditional formatting, then click or tap Background color scales.

  Conditional formatting

 8. Angiv farver for felterne Minimum og Maksimum som vist nedenfor, og klik eller tryk derefter på OK.Set colors for the Minimum and Maximum fields as shown below, then click or tap OK.

  Indstillinger for Conditional formatting

  Visualiseringen bør nu ligne følgende billede.The visualization should now look like the following image.

  Fuldført Conditional formatting

  Som du kan se, er der en tendens til, at projekter, som Irvin Sayers kører, starter meget senere efter godkendelse.As you can see, projects that Irvin Sayers runs tend to start a lot later after approval. Der kan være andre faktorer end den tildelte leder, men dette vil være værd at kigge på.There could be factors other than the assigned manager, but this would be worth looking into.

Dermed er vi nået til slutningen af rapportafsnittet, og du bør nu have en komplet rapport baseret på data importeret fra SharePoint og renset og modelleret i Power BI Desktop.That brings us to the end of the report section, and you should now have a complete report based on data imported from SharePoint and cleaned up and modeled in Power BI Desktop. Hvis det hele er gået planmæssigt, bør din rapport ligne følgende billede.If everything went according to plan, your report should look like the following image.

Fuldført rapport

Næste trinNext steps

Det næste trin i denne selvstudieserie er at publicere Power BI-projektrapporten og oprette et dashboard.The next step in this tutorial series is to publish the Power BI project report and create a dashboard.