Integrer Power BI-projektrapporten i SharePoint OnlineEmbed the Power BI project report in SharePoint Online

Bemærk! Denne artikel er en del af vores selvstudieserie om brug af PowerApps, Microsoft Flow og Power BI med SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Sørg for, at du læser serieintroduktionen for at danne dig et overblik samt relaterede downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

I den sidste opgave i dette scenarie skal vi integrere vores Power BI-rapport i det samme SharePoint Online-websted, der hoster vores to lister.The last task in this scenario is to embed our Power BI report in the same SharePoint Online site that hosts our two lists. Power BI understøtter en lang række metoder til integration og har for nyligt tilføjet integration direkte i SharePoint-sider til web- og mobilvisninger.Power BI supports a variety of approaches to embedding, and has recently added integration directly into SharePoint pages for web and mobile views.

Med denne type integration integrerer Power BI rapporten som en webdel, giver korrekt adgang til brugere og lader dig klikke igennem fra den integrerede rapport til rapporten på powerbi.com. Først genererer vi et link til integration i Power BI og derefter benytter vi linket på en side, som vi opretter.With this type of embedding, Power BI embeds the report as a web part, provides appropriate access for users, and lets you click through from the embedded report to the report at powerbi.com. First, we'll generate an embed link in Power BI, then use that link in a page that we create. Du kan finde flere oplysninger om integration i Integrer med rapportwebdelen i SharePoint Online (især afsnittet om krav).For more information on embedding, see Embed with report web part in SharePoint Online (especially the Requirements section).

 1. Log på Power BI, og klik eller tryk derefter på rapportnavnet i den venstre navigationsrude.Sign in to Power BI, then in the left navigation pane, click or tap the report name.

  Gå til rapporten

 2. Klik eller tryk på Integrer i SharePoint Online.Click or tap Embed in SharePoint Online.

  Integrer i SharePoint Online

 3. Kopiere linket til integration fra dialogboksen til en fil, og klik derefter på Luk.Copy the embed link from the dialog box to a file, then click Close. Vi bruger linket, når vi har oprettet en SharePoint-side.We will use the link after we create a SharePoint page.

  Link til integration til SharePoint

Trin 2: Integrer rapporten.Step 2: Embed the report

 1. Log på SharePoint, og klik eller tryk derefter på Webstedsindhold.Sign in to SharePoint, then click or tap Site contents.

  Indholdet på SharePoint-websted

 2. Du kunne nøjes med at inkludere en rapport på teamstartsiden, men vi viser, hvordan du opretter en separat side til rapporten også.You could just include a report on the team home page, but we'll show you how to create a separate page for it also. Klik eller tryk på Ny og derefter på Side.Click or tap New, then Page.

  Ny SharePoint-side

 3. Indtast et navn til siden, f.eks. "projektanalyse".Enter a name for the page, like "Project Analysis".
 4. Klik eller tryk på plusikonet og derefter på Power BI.Click or tap Plus icon then Power BI.

  Tilføj Power BI-sidedelen

 5. Klik eller tryk på Tilføj rapport.Click or tap Add report.

  Tilføj rapport

 6. I højre rude skal du kopiere den integrerede URL-adresse til feltet med Power BI-rapportlinket.In the right pane, copy the embed URL into the Power BI report link box. Angiv både Vis filterrude og Vis navigationsrude til Til.Set both Show Filter Pane and Show Navigation Pane to On.

  Rapportindstillinger

 7. Rapporten er nu integreret i siden.The report is now embedded in the page. Klik på Udgiv for at gøre den tilgængelig for alle, der har adgang til den underliggende rapport.Click Publish to make it available to anyone who can access the underlying report.

  Integration af rapport fuldført

Trin 3: Giv adgang til rapporten.Step 3: Grant access to the report.

Hvis du bruger Office 365 Grupper, som vi anbefaler, skal du sørge for, at de brugere, der har behov for adgang, er medlemmer af gruppearbejdsområdet i Power BI-tjenesten.If you are using Office 365 Groups as we recommend, make sure users who need access are members of the group workspace within the Power BI service. Dette sikrer, at brugerne kan få vist indholdet af den pågældende gruppe.This ensures that users can view the contents of that group. Du kan få flere oplysninger i Oprettelse af grupper i Power BI.For more information, see Creating groups in Power BI.

Dette er afslutningen på vores arbejde i Power BI i dette scenarie.That wraps up our work in Power BI for this scenario. Du startede med at trække data fra vores SharePoint-lister til Power BI og er nu nået hele vejen rundt til at integrere din Power BI-rapport tilbage i SharePoint.You started by pulling data from our SharePoint lists into Power BI, and have now come full circle to embedding your Power BI report back into SharePoint.

Næste trinNext steps

Det næste trin i denne selvstudieserie er at gennemgå den arbejdsgang, vi har oprettet, fra start til slut.The next step in this tutorial series is to run through the workflow we created end-to-end.