Opret en app til håndtering af projektanmodningerGenerate an app to handle project requests

Bemærk! Denne artikel er en del af vores selvstudieserie om brug af PowerApps, Microsoft Flow og Power BI med SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Sørg for at læse introduktionen til serien for at danne dig et overblik samt se relaterede downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Nu, hvor SharePoint-listerne er på plads, kan vi bygge og tilpasse vores første app.Now that the SharePoint lists are in place, we can build and customize our first app. PowerApps er integreret med SharePoint, så det er nemt at oprette en grundlæggende tre-skærmsapp direkte fra en liste.PowerApps is integrated with SharePoint, so it's easy to generate a basic three screen app directly from a list. Med denne app kan du få vist en oversigt og detaljerede oplysninger om hvert listeelement, opdatere eksisterende listeelementer og oprette nye listeelementer.This app allows you to view summary and detailed information for each list item, update existing list items, and create new list items. Hvis du opretter en app direkte fra en liste, vises appen som en visning for den pågældende liste.If you create an app directly from a list, the app appears as a view for that list. Du kan derefter køre denne app i en browser og på en mobiltelefon.You can then run that app in a browser, as well as on a mobile phone.

Tip! Downloadpakken til dette scenarie inkluderer en færdig version af denne app: project-requests-app.msapp.Tip: The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-requests-app.msapp.

Trin 1: Opret en app ud fra en SharePoint-listeStep 1: Generate an app from a SharePoint list

 1. På listen Project Requests, du har oprettet, skal du klikke eller trykke på PowerApps og derefter på Create an app.In the Project Requests list you created, click or tap PowerApps, then Create an app.

  Opret en app

 2. Navngiv appen, f.eks. "Project Requests app", og klik eller tryk på Create.Give the app a name, like "Project Requests app", then click or tap Create. Når appen er klar, åbnes den i PowerApps Studio til web.When the app is ready, it opens in PowerApps Studio for web.

  Angiv et navn til appen

Trin 2: Gennemse appen i PowerApps StudioStep 2: Review the app in PowerApps Studio

 1. På navigationslinjen til venstre i PowerApps Studio vises som standard en hierarkisk visning af appens skærmbilleder og kontrolelementer.In PowerApps Studio, the left navigation bar by default shows a hierarchical view of the screens and controls in the app.

  PowerApps Studio med hierarkisk visning

 2. Klik eller tryk på miniatureikonet for at skifte mellem visninger.Click or tap the thumbnail icon to switch views.

  Visningsvælger i PowerApps Studio

 3. Klik eller tryk på hvert enkelt skærmbillede for at få det vist i den midterste rude.Click or tap each screen to view it in the middle pane. Der er tre skærmbilleder:There are three screens:

  1. Skærmbilledet browse, hvor du kan gennemse, sortere og filtrere de data, der hentes ind fra listen.The browse screen, where you browse, sort, and filter the data pulled in from the list.
  2. Skærmbilledet details, hvor du får vist flere detaljer om et element.The details screen, where you view more detail about an item.
  3. Skærmbilledet edit/create, hvor du kan redigere et eksisterende element eller oprette et nyt.The edit/create screen, where you edit an existing item or create a new one.

   PowerApps Studio med miniaturevisning

Trin 3: Tilpas appens browse-skærmbilledeStep 3: Customize the app's browse screen

 1. Klik eller tryk på browse-skærmbilledet.Click or tap the browse screen.

  Dette skærmbillede har et layout, der indeholder et galleri, hvor du kan få vist listeelementer samt andre kontrolelementer, f.eks. en søgelinje og en sorteringsknap.This screen has a layout that contains a gallery to show list items, as well as other controls, like a search bar and sort button.

 2. Vælg galleriet BrowseGallery1 ved at klikke eller trykke på en vilkårlig post, med undtagelse af den første.Select the BrowseGallery1 gallery by clicking or tapping any record except the first one.

  Browse-galleri

 3. I ruden til højre skal du opdatere felterne, så de stemmer overens med følgende liste:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • RequestDateRequestDate
  • DescriptionDescription
  • TitleTitle
  • RequestorRequestor

   Galleriets felter

 4. Mens BrowseGallery1 stadig er markeret, skal du markere egenskaben Items.With BrowseGallery1 still selected, select the Items property.

  Egenskaben Elementer

 5. Skift formlen til SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).Change the formula to SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Formellinje

  Dermed kan du sortere og søge efter feltet Title i stedet for det, der som standard er valgt i PowerApps.This allows you to sort and search by the Title field, instead of the default that PowerApps picked. Du kan finde flere oplysninger under Grundig gennemgang af formel.See Formula deep-dive for more information.

 6. Klik eller tryk på File og derefter på Save.Click or tap File, then Save. Klik eller tryk Back to app icon at gå tilbage til appen.Click or tap Back to app icon to go back to the app.

Trin 4: Tilpas appens details-skærmbillede, og rediger detStep 4: Customize the app's details screen and edit screen

 1. Klik eller tryk på details-skærmbilledet.Click or tap the details screen.

  Dette skærmbillede har et andet layout, der indeholder en visningsformular, hvor du kan få vist detaljer om et element, der er valgt i galleriet.This screen has a different layout that contains a display form to show the details for an item selected in the gallery. Det indeholder kontrolelementer til redigering og sletning af elementer samt kontrolelementer, som gør det muligt for dig at vende tilbage til browse-skærmbilledet.It has controls to edit and delete items, and to go back to the browse screen.

 2. Vælg visningsformularen DetailForm1.Select the DetailForm1 display form.

  Visningsformular for details

 3. I ruden til højre skal du trække feltet Title til toppen.In the right pane, drag the Title field to the top.

  Feltet Title

 4. Klik eller tryk på edit-skærmbilledet.Click or tap the edit screen.

  Dette skærmbillede indeholder en redigeringsformular, som du kan bruge til at redigere det markerede element eller oprette et nyt (hvis du kom hertil direkte fra browse-skærmbilledet).This screen contains an edit form to edit the selected item, or create a new one (if you come here directly from the browse screen). Det indeholder kontrolelementer til lagring eller sletning af ændringer.It has controls to save or discard changes.

 5. Vælg redigeringsformularen EditForm1.Select the EditForm1 edit form.

  Redigeringsformular

 6. Som angivet ovenfor, skal du trække feltet Title til toppen.As above, drag the Title field to the top.

  Feltet Title

Trin 5: Kør appen fra listenStep 5: Run the app from the list

 1. På listen Project Requests skal du klikke eller trykke på All Items og derefter på Project Requests app.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Få vist Project Requests app

 2. Klik på Open, som åbner appen i en ny fane i browseren.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Åbn Project Requests app

 3. I appen skal du klikke eller trykke påIn the app, click or tap Gå til details-ikonet for det første element i browse-galleriet.for the first item in the browse gallery.

  Første gallerielement

 4. Klik eller tryk påClick or tap blyantredigeringsikonet for at redigere elementet.to edit the item.
 5. Opdater feltet Description – ved at ændre det sidste ord fra "group" til "team", og klik eller tryk derefter på afkrydsningsikonetUpdate the Description field – change the last word from "group" to "team," then click or tap Check mark icon

  Opdater feltet Description

 6. Luk fanen i browseren.Close the browser tab.
 7. Gå tilbage til listen Project Requests, klik eller tryk på Project Requests app og derefter på All Items.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Få vist alle elementer

 8. Kontrollér den foretagne ændring via appen.Verify the change you made from the app.

  Kontrollér din redigering

Dette er en ganske enkelt app, og vi har kun foretaget et par grundlæggende tilpasninger, men du kan se, at det er muligt hurtigt at bygge noget interessant.This is a pretty simple app, and we only made a few basic customizations, but you can see it's possible to quickly build something interesting. Vi går videre til næste opgave, men synes, du skal bruge lidt tid på at bevæge dig rundt i appen, hvis du har lyst, så du kan se, hvordan kontrolelementerne og formlerne arbejder sammen om at sikre appens funktionsmåde.We're going to move on to the next task, but look around the app a little more if you want, and see how the controls and formulas work together to drive app behavior.

Grundig gennemgang af formelFormula deep-dive

Denne sektion er valgfri, men her kan du få hjælp til at forstå, hvordan formler fungerer.This section is optional, but it will help you understand more about how formulas work. I trin 3 i denne opgave ændrede vi formlen for egenskaben Items for BrowseGallery1.In step 3 of this task, we modified the formula for the Items property of BrowseGallery1. Vi ændrede specifikt sortering og søgning til at bruge feltet Title i stedet for det felt, der var valgt i PowerApps.Specifically, we changed the sort and search to use the Title field, instead of the field that PowerApps picked. Her er den ændrede formel:Here's the modified formula:

SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )

Hvad gør denne formel?But what does this formula do? Den angiver kilden for data, der vises i galleriet, filtrerer, de data, der er baseret på den tekst, der angives i søgefeltet, og sorterer de resultater, der er baseret på sorteringsknappen i appen.It determines the source of data that appears in the gallery, filters the data based on any text entered in the search box, and sorts the results based on the sort button in the app. Formlen bruger funktioner til at udføre sit arbejde.The formula uses functions to do its work. Funktionerne tager parametre (dvs. input), udfører en handling (f.eks. filtrering) og returnerer en værdi (dvs. output):Functions take parameters (i.e. input), perform an operation (like filtering), and return a value (i.e. output):

 • Med SortByColumns-funktionen kan du sortere en tabel baseret på en eller flere kolonner.The SortByColumns function sorts a table based on one or more columns.
 • Med Filter-funktionen kan du finde den post i en tabel, der passer til den angivne formular.The Filter function finds the records in a table that satisfy a formula that you specify.
 • Med StartsWith-funktionen kan du teste, om én tekststreng starter med noget andet.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.
 • Med If-funktionen returneres én værdi, hvis en betingelse er sand, og en anden, hvis den samme betingelse er falsk.The If function returns one value if a condition is true, and returns another value if the same condition is false.

Når du sætter funktionerne sammen i formlen, sker der følgende:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Hvis du angiver tekst i søgefeltet, sammenligner funktionen StartsWith denne tekst med starten af hver enkelt streng i kolonnen Title på listen.If you enter text in the search box, the StartsWith function compares that text to the start of each string in the Title column of the list.

  StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

  Hvis du f.eks. skriver "de" i søgefeltet, vises fire resultater, herunder elementer, der starter med "Desktop" og "Device".For example, if you enter "de" in the search box, you see four results, including items that start with "Desktop" and "Device." Du kan ikke se alle elementer af typen "Mobile devices", da de ikke starte med "de".You won't see all the "Mobile devices" items because those don't start with "de."

 2. Funktionen Filter returnerer rækker fra tabellen Project Requests.The Filter function returns rows from the Project Requests table. Hvis der er ikke er tekst at sammenligne med i søgefeltet, returnerer Filter alle rækker.If there is no text in the search box to compare, Filter returns all rows.

  Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

 3. Funktionen If ser på, om variablen SortDescending1 er angivet til true eller false (den angives af sorteringsknappen i appen).The If function looks at whether the variable SortDescending1 is set to true or false (the sort button in the app sets it). Funktionen returnerer derefter værdien Descending eller Ascending.The function then returns a value of Descending or Ascending.

  If ( SortDescending1, Descending, Ascending )If ( SortDescending1, Descending, Ascending )

 4. Nu kan funktionen SortByColumns sortere galleriet.Now the SortByColumns function can sort the gallery. I dette tilfælde sorteres det ud fra feltet Title, men det kan være et andet felt end det, du søger på.In this case, it sorts based on the Title field, but this can be a different field than the one you search on.

Hvis du har fulgt gennemgangen indtil videre, håber vi, du har en bedre idé om, hvordan denne formel fungerer, og hvordan du kan kombinere funktioner og andre elementer for at sikre den funktionsmåde, appen kræver.If you stuck with us up to this point, we hope you have a better sense of how this formula works, and how you can combine functions and other elements to drive the behavior your apps require. Du kan finde flere oplysninger under Formelreference for PowerApps.For more information, see Formula reference for PowerApps.

Næste trinNext steps

Det næste trin i denne serie af selvstudier er at Oprette et flow for at administrere projektgodkendelser.The next step in this tutorial series is to Create a flow to manage project approvals.