Angiv lister til SharePoint Online-integration med PowerApps, Microsoft Flow og Power BISet up lists for SharePoint Online integration with PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI

Bemærk

Denne artikel er en del af vores selvstudieserie om brug af PowerApps, Microsoft Flow og Power BI med SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Sørg for at læse introduktionen til serien for at danne dig et overblik samt se relaterede downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

SharePoint indeholder en masse funktioner til deling og samarbejde, men vi vil fokusere på én funktion i dette scenarie: SharePoint-lister.SharePoint has a ton of features for sharing and collaboration, but we will focus on one feature for this scenario: SharePoint lists. En liste er blot en samling data, som du kan dele med teammedlemmer og andre webstedsbrugere.A list is just a collection of data that you can share with team members and other site users. Vi gennemgår de lister, der bruges til dette scenarie, hvorefter du kan oprette dem på dit eget SharePoint Online-websted.We'll review the lists used for this scenario, then you can create them in your own SharePoint Online site.

Trin 1: Forstå lister.Step 1: Understand the lists

Den første liste er projektanmodninger, hvor en person i projektet tilføjer en anmodning.The first list is Project Requests, where a project requestor adds a request. Projektgodkenderen gennemgår derefter anmodningen og godkender eller afviser den.The project approver then reviews the request and approves or rejects it.

ListekolonneList Column DatatypeData Type NoterNotes
TitelTitle En enkelt tekstlinjeSingle line of text Standardkolonne, der bruges til projektets navn.Default column, used for project name
BeskrivelseDescription En enkelt tekstlinjeSingle line of text
ProjectTypeProjectType En enkelt tekstlinjeSingle line of text Værdier: ny hardware, opgraderet hardware, ny software, opgraderet software.Values: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded software
RequestDateRequestDate DatoDate
RequestorRequestor En enkelt tekstlinjeSingle line of text
EstimatedDaysEstimatedDays TalNumber Muliggør sammenligning af anmoders estimat og projektleders estimat og det faktiske antal.Enables comparison of requestor estimate to project manager estimate to actual
ApprovedApproved En enkelt tekstlinjeSingle line of text Værdier: Afventer, ja, nej.Values: pending, yes, no

Bemærk

Vi bruger også Id-kolonnen, der genereres af SharePoint, og som er skjult som standard.We also use the ID column, which is generated by SharePoint and hidden by default. Vi bruger grundlæggende datatyper for nemheds skyld, men en rigtig app kan bruge mere komplekse typer som f.eks. Person eller gruppe for kolonnen Anmoder.We use basic data types for simplicity, but a real app might use more complex types, like Person or Group for the Requestor column. Du kan finde oplysninger om datatyper, der understøttes af PowerApps, i Opret forbindelse fra Microsoft PowerApps til SharePoint.For information on data types supported by PowerApps, see Connect from Microsoft PowerApps to SharePoint.

Den anden liste er Projektdetaljer, der sporer oplysninger for alle godkendte projekter, f.eks. hvilken projektleder der er blevet tildelt.The second list is Project Details, which tracks details for all approved projects, like which project manager is assigned.

ListekolonneList Column DatatypeData Type NoterNotes
TitelTitle En enkelt tekstlinjeSingle line of text Standardkolonne, der bruges til projektets navn.Default column, used for project name
RequestIDRequestID TalNumber Svarer til værdien i Id-kolonnen på listen Projektanmodninger.Matches the value in the Project Requests list ID column
ApprovedDateApprovedDate DatoDate
StatusStatus En enkelt tekstlinjeSingle line of text Værdier: ikke startet, igangværende, afsluttet.Values: not started, in progress, completed
ProjectedStartDateProjectedStartDate DatoDate Det tidspunkt, projektlederen vurderer, at projektet starter.When the project manager estimates that the project will start
ProjectedStartDateProjectedEndDate DatoDate Det tidspunkt, projektlederen vurderer, at projektet slutter.When the project manager estimates that the project will end
ProjectedDaysProjectedDays TalNumber Arbejdsdage: Vil typisk blive beregnet, men ikke i dette scenarie.Working days; would typically be calculated, but isn't in this scenario
ActualDaysActualDays TalNumber For færdige projekter.For completed projects
PMAssignedPMAssigned En enkelt tekstlinjeSingle line of text Projektstyring.Project manager

Trin 2: Opret og gennemse listerne.Step 2: Create and review the lists

Hvis du vil fortsætte med scenariet, skal du oprette de to SharePoint-lister og udfylde dem med eksempeldata.To continue with the scenario, you need to create the two SharePoint lists and populate them with sample data. Vi viser, hvordan du gør dette ved at oprette listen og indsætte eksempeldata i den.We'll show you how to do this by creating the list and pasting sample data into it. Sørg for, at du har Excel-filerne fra overførselspakken.Make sure you have the Excel files from the download package.

Bemærk

Benyt Internet Explorer til dette trin.Use Internet Explorer for this step.

Opret listerneCreate the lists

 1. Klik eller tryk på Ny og derefter Liste i Internet Explorer på dit SharePoint-websted.In Internet Explorer, in your SharePoint site, click or tap New, then List.

  Opret ny SharePoint-liste

 2. Angiv navnet "projektanmodninger", og klik eller tryk på Opret.Enter the name "Project Requests", then click or tap Create.

  Angiv navn til ny liste

  Listen Projektanmodninger oprettes med standardtitelfeltet.The Project Requests list is created, with the default Title field.

  Liste over projektanmodninger

Føj kolonner til listenAdd columns to the list

 1. Klik eller tryk på ikonet for nyt element og derefter Enkelt tekstlinje.Click or tap New item icon, then Single line of text.

  Tilføj en enkelt tekstlinje

 2. Angiv navnet "Beskrivelse", og klik eller tryk på Gem.Enter the name "Description", then click or tap Save.

 3. Gentag trin 1Repeat steps 1. og 2and 2. for de andre kolonner på listen:for the other columns in the list:

  1. Enkelt tekstlinje > "ProjectType"Single line of text > "ProjectType"
  2. Dato > "RequestDate"Date > "RequestDate"
  3. Enkelt tekstlinje > "Requestor"Single line of text > "Requestor"
  4. Antal > "EstimatedDays"Number > "EstimatedDays"
  5. Enkelt tekstlinje > "Approved"Single line of text > "Approved"

Kopiér data til listenCopy data into the list

 1. Klik eller tryk på Ekspresredigering.Click or tap Quick edit.

  Ekspresredigering af liste

 2. Marker cellerne i gitteret.Select the cells in the grid.

  Liste med alle kolonner

 3. Åbn projektmappen project-requests.xlsx workbook, og markér alle data (ikke overskrifterne).Open the project-requests.xlsx workbook and select all the data (not the headings).

  Projektanmodninger i Excel-tabel

 4. Kopiér dataene og sæt dem ind i gitteret i SharePoint, og klik eller tryk derefter på Udført.Copy the data and paste it into the grid in SharePoint, then click or tap Done.

  Fuldført liste med data

 5. Gentag processen til listeoprettelse og kopiering for listen "Project Details" ved hjælp af project-details.xlsx-projektmappen.Repeat the list creation and copy process for the "Project Details" list, using the project-details.xlsx workbook. Se tabellen med projektdetaljer i Trin 1: forstå listerne for kolonnenavnene og datatyperne.Refer to the Project Details table in Step 1: Understand the lists for the column names and data types.

Trin 3: Opdater forbindelser til eksempler – valgfriStep 3: Update connections to samples - optional

Som nævnt i indledningen til denne serie selvstudier, har vi medtaget to eksempelapps og en rapport i overførselspakken.As noted in the introduction to this tutorial series, we included two sample apps and a report in the download package. Du kan fuldføre dette scenarie uden brug af eksemplerne, men hvis du vil bruge eksemplerne, skal du opdatere forbindelserne til SharePoint-listerne.You can complete this scenario without using these samples, but if you want to use the samples, you need to update the connections to the SharePoint lists. Du opdaterer dem, så de bruger dine lister som en datakilde i stedet for vores.You update them so that they use your lists as a data source, rather than ours.

Opdater forbindelser til eksempelappsUpdate connections for the sample apps

 1. I PowerApps Studio skal du klikke på eller trykke på Åbn i ruden til venstre.In PowerApps Studio, click or tap Open in the left pane.

 2. Klik eller tryk på , åbn derefter filen project-management-app.msapp, du har downloadet.Click or tap Browse, then open the project-management-app.msapp file that you downloaded.

 3. Klik eller tryk på Allow (Tillad), så PowerApps kan bruge SharePoint.Click or tap Allow, so that PowerApps can use SharePoint.

 4. Klik eller tryk på Data sources (Datakilder) på fanen View (Vis) på båndet.On the ribbon, on the View tab, click or tap Data sources.

  PowerApps-datakilder

 5. I panelet Data skal du klikke eller trykke på ellipsen (. . .) ud for Project Details og derefter klikke eller trykke på Fjern.In the Data panel, click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Remove.

  Fjern datakilden Project Details (Projektdetaljer)

 6. Klik eller tryk på Tilføj datakilde.Click or tap Add Data Source.

  Tilføj datakilde

 7. Vi viser dig to måder at oprette forbindelse til listen på, afhængigt af om PowerApps allerede har etableret forbindelse til SharePoint for dig:We'll show you two ways to connect to the list, depending on whether PowerApps already established a SharePoint connection for you:

  • Hvis du allerede kan se en SharePoint-forbindelse, skal du klikke eller tryk på forbindelsen.If you see a SharePoint connection already, click or tap that connection.

   Eksisterende forbindelse

  • Hvis du ikke kan se en SharePoint-forbindelse, skal du klikke eller tryk på Ny forbindelse.If you don't see a SharePoint connection, click or tap New connection.

   Ny forbindelse

   Klik eller tryk derefter på SharePoint, og klik eller tryk på Opret.Then click or tap SharePoint, and click or tap Create.

   SharePoint-forbindelse

 8. Angiv URL-adressen for det SharePoint Online-websted, der indeholder de lister, du har oprettet, og klik eller tryk derefter på Go (OK).Enter the URL for the SharePoint Online site that contains the lists you created, then click or tap Go.

  SharePoint-URL-adresse

 9. Vælg Project Details (Projektdetaljer) på listen, og klik eller tryk derefter på Opret forbindelse.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Liste med projektdetaljer

  I panelet Data vises nu den forbindelse, som du har oprettet.The Data panel now shows the connection that you created.

  Datakilder

 10. Klik eller tryk på ellipsen (. . .) ud for Projektdetaljer, og klik eller tryk derefter på Opdater.Click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Refresh.

  Opdater datakilden Project Details (Projektdetaljer)

 11. Klik påClick Ikonet Kør appen i øverste højre hjørne for at køre appen, og sørg for, at forbindelserne fungerer korrekt.in the upper right corner to run the app, and make sure the connection works properly.

 12. Klik eller tryk på Fil, og gem derefter appen i cloudmiljøet.Click or tap File, then save the app to the cloud.

 13. Gentag trinnene i dette afsnit for project-requests-app.msapp ved hjælp af listen Project Requests (Projektanmodninger).Repeat the steps in this section for project-requests-app.msapp, using the Project Requests list.

Opdater forbindelser til eksempelrapportenUpdate connections for the sample report

 1. Åbn project-analysis.pbix i Power BI Desktop.Open project-analysis.pbix in Power BI Desktop.

 2. Klik eller tryk på Rediger forespørgsler og derefter på Indstillinger for datakilde på fanen Startside på båndet.On the ribbon, on the Home tab, click or tap Edit queries, then Data source settings.

  Rediger forespørgsler

 3. Klik eller tryk på Rediger kilde.Click or tap Change Source.

  Indstillinger for datakilde

 4. Angiv URL-adressen for dit SharePoint Online-websted, og klik eller tryk på OK og derefter på Luk.Enter the URL for your SharePoint Online site, then click or tap OK, then Close.

  URL-adresse til SharePoint-liste

 5. Power BI Desktop viser et banner under båndet, så du kan anvende ændringer og hente data fra den nye kilde.Power BI Desktop displays a banner under the ribbon, so you can apply changes and bring in data from the new source. Klik eller tryk på Anvend ændringer.Click or tap Apply Changes.

  Anvend ændringer af forespørgsel

 6. Log på med en Microsoft-konto (den konto, du bruger til at få adgang til SharePoint Online), og klik eller tryk derefter på Opret forbindelse.Sign in with a Microsoft account (the account you use to access SharePoint Online), then click or tap Connect.

  Opret forbindelse til SharePoint Online

Næste trinNext steps

Det næste trin i denne serie selvstudier er at generere en app for at håndtere projektanmodninger.The next step in this tutorial series is to generate an app to handle project requests.