Vist tekst og formater datoer og klokkeslæt ved hjælp af PowerAppsShow text and format dates and times in PowerApps

Tilføj datoer og klokkeslæt, og formater dem til at vise det rette niveau af detaljer eller for at afspejle din landestandard.Add dates and times, and format them to show the right level of detail or to reflect your locale. Beregn mængden af tid mellem to datoer, eller beregn en dato, der er en bestemt mængde tid før eller efter en dato, som du angiver.Calculate the amount of time between two dates, or calculate a date that's a certain amount of time before or after a date that you specify. Konverter datoer til eller fra forskellige værdier for dage, måneder og år, og konverter klokkeslæt til eller fra forskellige værdier for timer, minutter og sekunder.Convert dates to or from separate values for days, months, and years, and convert times to or from separate values for hours, minutes, and seconds.

Du kan f.eks. tilføje data fra brugere om aktiehandel eller kundemøder, data fra en ekstern kilde eller data fra en anden app, der er oprettet i PowerApps.For example, add data from users about stock trades or client meetings, data from an external source, or data from another app created in PowerApps. Hvis dataene indeholder klokkeslæt bestående af helt ned til millisekunder, afrundes til nærmeste minut for nemheds skyld.If that data includes times down to the millisecond, round it to the nearest minute for simplicity. Beregn, hvor mange dage der er tilbage før en større milepæl.Calculate how many days remain before a major milestone. Hvis du vil planlægge kundemøder hver femte dag, beregnes disse datoer automatisk.If you want to schedule client meetings every five days, calculate those dates automatically. Hvis den 10. maj 1985 er gemt i separate felter for dag, måned og år, kan du sammenflette dem i en enkelt værdi.If May 10, 1985, is stored in separate fields for the day, the month, and the year, consolidate them into a single value. Du kan også opdele hver dato i separate værdier, hvis din app administrerer dem separat.Conversely, break each date into separate values if your app manages them separately.

ForudsætningerPrerequisites

 • Tilmeld dig PowerApps, installér den, åbn den, og log derefter på ved hjælp af de samme legitimationsoplysninger, som du brugte til at tilmelde dig.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Opret en app, eller åbn en eksisterende app i PowerApps.Create an app or open an existing app in PowerApps.
 • Få at vide hvordan du konfigurerer et kontrolelement i PowerApps.Learn how to configure a control in PowerApps.

Få vist tekst i et etiketkontrolelementShow text in a Label control

Få vist tekst i et etiketkontrolelement ved at angive værdien for dets egenskab Text.Show text in a Label control by setting the value of its Text property. Du kan angive denne egenskab ved at skrive direkte i kontrolelementet eller ved at skrive et udtryk i formellinjen.Set this property by typing directly into the control or by typing an expression in the formula bar.

 • Hvis du skriver direkte i kontrolelementet, vises nøjagtigt, hvad du skriver.If you type directly into the control, it shows exactly what you type.
 • Hvis du skriver et udtryk i formellinjen, viser kontrolelementet resultatet af udtrykket.If you type an expression in the formula bar, the control shows the result of the expression.

Nedenfor vises nogle eksempler.Here are some examples.

 1. Tilføj et etiketkontrolelement med navnet ShowText, og angiv dets egenskab Text til denne formel:Add a Label control named ShowText, and set its Text property to this formula:
  Now()Now()

  Hvis computeren er indstillet til landestandarden "en-us", vises den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i dette format: If your computer is set to the "en-us" locale, the current date and time appears in this format:
  mm/dd/åååå tt:mm AM/PMmm/dd/yyyy hh:mm AM/PM

  Hvis computeren er indstillet til landestandarden "fr-fr", vises den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i dette format: If your computer is set to a locale such as "fr-fr", the current date and time appears in this format:
  dd/mm/åååå tt:mm AM/PMdd/mm/yyyy hh:mm AM/PM

 2. Angiv egenskaben Text for ShowText til denne formel:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))

  Antallet af dage mellem i dag og den 1. januar 2020

  Kontrolelementet viser antallet af dage mellem i dag og den 1. januar 2020 ved hjælp af disse funktioner:The control shows the number of days between today and January 1, 2020, by using these functions:

  • DateDiff, som beregner antallet af dage, kvartaler og år mellem to datoer.DateDiff, which calculates the number of days, quarters, or years between two dates.
  • Today, som beregner den aktuelle dag som en værdi.Today, which calculates the current day as a value.
  • DateValue, der konverterer en ordret streng, som vises mellem dobbelte anførselstegn, til en værdi, der kan udføres beregninger for.DateValue, which converts a literal string, as shown between double quotation marks, to a value on which calculations can be performed.
 3. Tilføj et tekstinputkontrolelement ved navn BirthDate, og flyt det ned under ShowText.Add a Text input control named BirthDate, and move it under ShowText.
 4. I BirthDate skal du skrive måneden og dagen for din fødselsdag (f.eks. 05/18).In BirthDate, type the month and the day of your birth (for example, 05/18).
 5. Angiv egenskaben Text for ShowText til denne formel:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))

  Antallet af dage mellem i dag og din fødselsdag

  ShowText viser antallet af dage mellem i dag og den dato, du skriver i BirthDate.ShowText shows the number of days between today and whatever date you type into BirthDate. Hvis din fødselsdag allerede har fundet sted i år, viser ShowText en negativ værdi.If your birthday has already occurred this year, ShowText displays a negative value.

Formater datoer og klokkeslæt ved hjælp af DateTimeValueFormat dates and times by using DateTimeValue

Konverter datoer og klokkeslæt fra tekststrenge til værdier, som du kan formatere på forskellige måder og bruge i beregninger.Convert dates and times from strings of text to values, which you can format in a variety of ways and use in calculations. Angiv formatet ved hjælp af indbyggede og brugerdefinerede indstillinger.Specify the format by using built-in and custom options.

Bemærk

Funktionerne DateTimeValue og DateValue kan konvertere datoer i et af disse formater til værdier:The DateTimeValue and DateValue functions can convert dates in any of these formats into values:

 • MM/DD/ÅÅÅÅMM/DD/YYYY
 • DD/MM/ÅÅÅÅDD/MM/YYYY
 • DD-mdr-ÅÅÅÅDD Mon YYYY
 • Måned DD, ÅÅÅÅMonth DD, YYYY
 1. Tilføj et Tekstinputkontrolelement ved navn ArrivalDateTime, og skriv en dato og et klokkeslæt i dette format:Add a Text input control named ArrivalDateTime, and type a date and time in this format:
  5/10/85 6:15 AM5/10/85 6:15 AM
 2. Tilføj et etiketkontrolelement ved navn ShowDate, og angiv dets egenskab Text til denne formel:Add a Label control named ShowDate, and set its Text property to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)

  Konverter en dato/klokkeslæt fra tekst til en værdi

  ShowDate viser de samme oplysninger, som du har skrevet, men er blevet konverteret fra tekst til en værdi og formateret anderledes.ShowDate shows the same information that you typed, but it's been converted from text to a value and formatted differently. Året vises f.eks. som fire cifre i stedet for blot to.For example, the year appears as four digits instead of just two.

 3. Rediger egenskaben Text for ShowDate til denne formel:Change the Text property of ShowDate to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")

  Få vist en værdi for dato og klokkeslæt i fransk format

  ShowDate viser dagen før måneden, som en fransk bruger ville forvente.ShowDate shows the day before the month, as a French user would expect.

  Tip

  Hvis du vil have vist en liste med andre landestandarder i Intellisense, skal du fjerne det afsluttende anførselstegn og fr i formlen, men lade det indledende anførselstegn stå:To display a list of other locales in Intellisense, remove the closing quotation mark and fr from the formula, but leave the open quotation mark:

  Få vist en liste over landestandarder

 4. Du kan bruge et af flere indbyggede formater ved at ændre egenskaben Text for ShowDate til denne formel:To use one of several built-in formats, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Få vist en værdi for dato og klokkeslæt i fransk format

  ShowDate viser dag i ugen, datoen og klokkeslættet.ShowDate shows the day of the week, the date, and the time.

  Tip

  Parameteren DateTimeFormat understøtter flere andre indbyggede formater.The DateTimeFormat parameter supports several other built-in formats. Du kan få vist listen ved at fjerne LongDateTime fra formlen.To display that list, remove LongDateTime from the formula.

 5. Hvis du vil bruge et brugerdefineret format, skal du ændre egenskaben Text for ShowDate til denne formel:To use a custom format, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Få vist en værdi for dato og klokkeslæt i fransk format

  ShowDate viser dato-/klokkeslætsværdien i det format, du har angivet, inklusive millisekunder.ShowDate shows the date/time value in the format that you specified, including milliseconds.

  Tip

  Hvis du vil runde klokkeslættet af til den nærmeste 10. del eller 100. del af et sekund, skal du angive hh:mm:ss.f eller hh:mm:ss.ff i formlen.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Formater dato vha. DateValueFormat a date by using DateValue

 1. Tilføj et tekstinputkontrolelement ved navn ArrivalDate, og skriv derefter en dato i det (f.eks. 5/10/85).Add a Text input control named ArrivalDate, and then type a date in it (for example, 5/10/85).
 2. Tilføj et etiketkontrolelement ved navn FormatDate, og angiv dets egenskab Text til denne formel:Add a Label control named FormatDate, and set its Text property to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text)DateValue(ArrivalDate.Text)

  FormatDate viser den dato, du har skrevet, men året vises med fire cifre.FormatDate shows the date that you typed, except the year appears as four digits.

 3. Angiv egenskaben Text for FormatDate til denne formel:Set the Text property of FormatDate to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")

  FormatDate viser dagen før måneden, som en fransk bruger ville forvente.FormatDate shows the day before the month, just as a French user would expect.

 4. Hvis du vil bruge et af de mange indbyggede formater, skal du angive egenskaben Text for FormatDate til denne formel:To use one of several built-in formats, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  FormatDate viser ugedagen, måneden, dagen og året.FormatDate shows the day of the week, the month, the day, and the year.

 5. Hvis du vil bruge et brugerdefineret format, skal du angive egenskaben Text for FormatDate til denne formel:To use a custom format, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")

  FormatDate viser datoen i det format, som du har angivet.FormatDate shows the date in the format that you specified.

Formater et tidspunkt ved hjælp af DateTimeValueFormat a time using DateTimeValue

 1. Tilføj et tekstinputkontrolelement ved navn ArrivalTime, og skriv derefter 6:15 AM i det.Add a Text input control named ArrivalTime, and then type 6:15 AM in it.
 2. Tilføj et etiketkontrolelement ved navn ShowTime.Add a Label control named ShowTime.
 3. Hvis du vil bruge et af de mange indbyggede formater, skal du angive egenskaben Text for ShowTime til denne formel:To use one of several built-in formats, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)

  ShowTime viser den tid, du har angivet, inklusive sekunder.ShowTime shows the time that you specified, including seconds.

 4. Hvis du vil benytte et brugerdefineret format, skal du angive egenskaben Text for ShowTime til denne formel:To use a custom format, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")

  ShowTime viser den tid, du har angivet, inklusive sekunder og millisekunder.ShowTime shows the time that you specified, including seconds and milliseconds.

  Tip

  Hvis du vil runde klokkeslættet af til den nærmeste 10. del eller 100. del af et sekund, skal du angive hh:mm:ss.f eller hh:mm:ss.ff i formlen.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, enter hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Få vist tidsrummet mellem datoerShow the time between dates

 1. Tilføj to tekstinputkontrolelementer ved navn Start og End.Add two Text input controls named Start and End.
 2. Skriv 4/1/2015 i Start og 1/1/2016 i End.Type 4/1/2015 in Start, and type 1/1/2016 in End.
 3. Tilføj et etiketkontrolelement ved navn DateDiff, og angiv dets egenskab Text til denne formel:Add a Label control named DateDiff, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))

  Sammenlign to datoer

  DateDiff viser 275, hvilket er antallet af dage mellem den 1. april 2015 og den 1. januar 2016.DateDiff shows 275, which is the number of days between April 1, 2015, and January 1, 2016.

 4. Angiv egenskaben Text for DateDiff til denne formel:Set the Text property of DateDiff to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)

  DateDiff viser 9, hvilket er antallet af måneder mellem den 1. april 2015 og den 1. januar 2016.DateDiff shows 9, which is the number of months between April 1, 2015, and January 1, 2016. Erstat Months med Quarters eller Years for at få vist tidsrummet i disse enheder.Replace Months with Quarters or Years to show the time in those units.

Identificer en dato før eller efter en anden datoIdentify a date before or after another date

 1. Tilføj et tekstinputkontrolelement ved navn Start, og skriv 5/10/1985 i det.Add a Text input control named Start, and type 5/10/1985 in it.
 2. Tilføj et etiketkontrolelement ved navn DateAdd, og angiv dets egenskab Text til denne formel:Add a Label control named DateAdd, and set its Text property to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)

  Tilføj tre dage

  DateAdd viser 5/13/1985, hvilket er tre dage efter datoen i Start.DateAdd shows 5/13/1985, which is three days after the date in Start.

 3. Angiv egenskaben Text for DateAdd til denne formel:Set the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)

  Træk tre dage fra

  DateAdd viser 5/7/1985, hvilket er tre dage før datoen i Start.DateAdd shows 5/7/1985, which is three days before the date in Start.

 4. Rediger egenskaben Text for DateAdd til denne formel:Change the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)

  Tilføj tre måneder

  Etiketten viser 8/10/1985, hvilket er tre måneder efter datoen i Start.The label shows 8/10/1985, which is three months after the date in Start. Erstat Months med Quarters eller Years for at identificere en dato, som er det angivne antal kvartaler eller år før eller efter datoen i Start.Replace Months with Quarters or Years to identify a date that's the specified number of quarters or years before or after the date in Start.

Beregn datoer baseret på år, måneder og dageCalculate dates based on years, months, and days

 1. Tilføj tre rullemenukontrolelementer ved navn Year, Month og Day.Add three Drop down controls named Year, Month, and Day.
 2. Angiv egenskaben Items for Year til denne formel:Set the Items property of Year to this formula:
  Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})
 3. Angiv egenskaben Items for Month til denne formel:Set the Items property of Month to this formula:
  Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})
 4. Angiv egenskaben Items for Day til denne formel:Set the Items property of Day to this formula:
  Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})
 5. Tilføj et etiketkontrolelement, og angiv dets egenskab Text til denne formel:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)

  Wednesday, January 1, 2014 er angivet som standard.Wednesday, January 1, 2014 is listed by default. Vælg andre værdier i rullemenukontrolelementet for at ændre datoen i etiketkontrolelementet.Select different values in the Drop down controls to change the date in the Label control.

Det kan være nødvendigt at konvertere data, som du ikke forventede.You may need to convert data that you didn't expect. Hvis du tilføjer tekstinputkontrolelementer i stedet for rullemenukontrolelementer, kan en bruger muligvis indtaste en forkert dato, f.eks. 45. maj.If you add Text input controls instead of Drop down controls, a user may enter an incorrect date, such as May 45. Funktionen Date håndterer atypiske data på følgende måder:The Date function handles atypical data in the following ways:

 • Hvis et årstal er mellem 0 og 1899 (inklusive), føjer funktionen den pågældende værdi til 1900 for at beregne året.If a year value is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year.
 • Hvis et årstal er mellem 1900 og 9999 (inklusive), benytter funktionen den pågældende værdi som året.If a year value is between 1900 and 9999 (inclusive), the function uses that value as the year.
 • Hvis et årstal er mindre end 0 eller er 10000 eller derover, returnerer funktionen en fejlværdi.If a year value is less than 0 or is 10000 or greater, the function returns an error value.
 • Hvis en månedsværdi er større end 12, føjer funktionen det pågældende antal måneder til den første måned i det angivne år.If a month value is greater than 12, the function adds that number of months to the first month of the specified year.
 • Hvis en månedsværdi er mindre end 1, trækker funktionen det pågældende antal måneder plus 1 fra den første måned i det angivne år.If a month value is less than 1, the function subtracts that many months, plus 1, from the first month of the specified year.
 • Hvis en dagsværdi er større end antallet af dage i den angivne måned, føjer funktionen det tilsvarende antal dage til den første dag i måneden og returnerer den tilsvarende dato fra en efterfølgende måned.If a day value is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month.
 • Hvis et dagsværdi er mindre end 1, trækker funktionen det tilsvarende antal dage plus 1 fra den første dag i den angivne måned.If a day value is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Beregn klokkeslæt baseret på timer, minutter og sekunderCalculate times based on hours, minutes, and seconds

 1. Tilføj to rullemenulister ved navn Hour og Minute.Add two Drop-down lists named Hour and Minute.
 2. Angiv egenskaben Items for Hour til denne formel:Set the Items property of Hour to this formula:
  Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})
 3. Angiv egenskaben Items for Minute til denne formel:Set the Items property of Minute to this formula:
  Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})
 4. Tilføj et etiketkontrolelement, og angiv dets egenskab Text til denne formel:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)
 5. Vælg 15 i Hour og 45 i Minute.Select 15 in Hour and 45 in Minute.

  Etiketkontrolelementet viser 3:45 PM.The Label control shows 3:45 PM.

  Du kan føje poster til Hour og Minute, så brugerne kan vælge fra et større udvalg af timer og et mere præcist antal minutter.You can add entries to Hour and Minute so that users can select from a bigger range of hours and a more precise number of minutes. Du kan også tilføje et tredje rullemenukontrolelement, så brugerne kan angive sekunder.You can also add a third Drop down control so that users can specify seconds. Hvis du tilføjer en tredje liste, skal du angive egenskaben Text for etiketkontrolelementet til følgende udtryk:If you add a third list, set the Text property of the Label control to the following expression:
  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)