Sådan gemmer du billeder i en Excel-fil for derefter at føje dem til din appHow to save images in an Excel file, and then add these images to your app

I dette selvstudium skal vi:In this tutorial, we:

 • Oprette en Excel-fil og formatere den som en tabelCreate an Excel file and format it as a table
 • Oprette en forbindelse til OneDrive for Business.Create a connection to OneDrive for Business. Alle cloudlagerkonti kan bruges.Any cloud storage account will work. I denne gennemgang bruges OneDrive for Business.In this walk-through, OneDrive for Business is used.
 • Opret en app med et penneinputobjektCreate an app with a pen input control
 • Gem de billeder, der oprettes vha. penneinputobjektet, i en Excel-filSave the images created from the pen input control to an Excel file
 • Få vist billeder fra en Excel-fil i din appDisplay images from an Excel file in your app

ForudsætningerPrerequisites

Opret Excel-filen som en tabelCreate the Excel file as a table

 1. Navngiv en kolonne Image [image] i en tom Excel-fil.In a blank Excel file, name a column Image [image].
 2. Opret en tabel vha. følgende trin:Create a table using the following steps:

  1. Vælg vilkårlige data i en vilkårlig række og kolonne.Select any piece of data in any row and any column. Vælg f.eks. Billede.For example, select Image.
  2. På båndet Indsæt skal du vælge Tabel.On the Insert ribbon, select Table.
  3. I dialogboksen skal du vælge Tabellen indeholder overskrifter og derefter vælge OK.In the dialog window, select My table has headers, and select OK.

   Din Excel-fil er nu i tabelformat.Your Excel file is now in a table format. Formatér dataene som en tabel indeholder flere oplysninger om tabelformatering i Excel.Format the data as a table provides additional details on table formatting in Excel.

  4. Navngiv tabellen Drawings:Name the table Drawings:

   Omdøb tabellen til Drawings

 3. Navngive Excel-filen SavePen.xlsx, og gem filen under cloudlagerkontoen (OneDrive for Business, Dropbox osv).Name the Excel file SavePen.xlsx, and save the file to your cloud storage account (OneDrive for Business, Dropbox, and so on).

Opret en app med penneobjektetCreate an app with the pen control

 1. I PowerApps skal du oprette en tom app.In PowerApps, create a blank app.
 2. I appen skal du tilføje cloudlagerkontoen som en datakilde.In your app, add the cloud storage account as a data source. Når den er tilføjet som en datakilde, skal du tilføje SavePen.xlsx som en forbindelse og derefter vælge tabellen Drawings:Once added as a data source, add SavePen.xlsx as a connection, and then select the Drawings table:
  Opret forbindelseConnect

  Tabellen Drawings er nu angivet som en datakilde.Now, the Drawings table is listed as a Data source.

 3. I menuen Indsæt skal du vælge Tekst og derefter vælge Penneinput.On the Insert menu, select Text, and then select Pen input. Omdøb den til MyPen:Rename it MyPen:

  Omdøb

 4. Tilføj kontrolelementet Button (menuen Indsæt), og angiv egenskaben OnSelect til denne formel:Add a Button control (Insert menu), and set its OnSelect property to the following formula:
  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})
 5. Tilføj et kontrolelement af typen Image gallery (menuen Indsæt > Gallery), og angiv egenskaben Items til Drawings.Add an Image gallery control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Drawings. Egenskaben Image for gallerikontrolelementet angives automatisk til ThisItem.Image.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  Dit skærmbillede vil se nogenlunde ud som nedenstående:Your screen should look similar to the following:

  Eksempelskærmbillede

 6. Tryk på F5, eller vælg eksempelvisning ().Press F5 or select Preview (). Tegn noget i MyPen, og vælg derefter knappen.Draw something in MyPen, and the select the button. Det første billede i gallerikontrolelementet viser det, du har tegnet.The first image in the gallery control displays what you drew. Føj noget mere til din tegning, og vælg knappen.Add something else to your drawing, and select the button. Det andet billede i gallerikontrolelementet viser det, du har tegnet.The second image in the gallery control displays what you drew.

  Luk eksempelvinduet.Close the preview window.

 7. Gå til din cloudlagerkonto.Go to your cloud storage account. Der er oprettes automatisk ny mappe med navnet SavePen_images.There's a new SavePen_images folder that is automatically created. Du skal muligvis opdatere for at se den nye mappe.You may need to refresh to see the new folder. Denne mappe indeholder dine gemte billeder med id'er for deres filnavne.This folder contains your saved images with IDs for their file names.

  Åbn SavePen.xlsx.Open SavePen.xlsx. Billedkolonnen indeholder stien til de nye billeder.The Image column includes the path to these new images.

Føj billedet i en Excel-fil til din appAdd the image in an Excel file to your app

I et andet eksempel kan du gemme billeder under en cloudlagerkonto og derefter bruge en Excel-tabel til at få vist billederne i din app.In another example, you can save images in a cloud storage account, and then use an Excel table to display the images in your app.

I dette eksempel bruges CreateFirstApp.zip, som indeholder nogle .jpeg-filer.In this example, we use the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

Bemærk

Når der vises billeder fra en Excel-fil, skal stien til disse billeder skal bruge skråstreger.When displaying images from an Excel file, the path to these images must use forward slashes. Når der i PowerApps gemmes billeder til en Excel-tabel (som i de forrige trin), bruges der omvendte skråstreger i stien.When PowerApps saves images to an Excel table (as with the previous steps), the path uses backslashes. Så du kan også bruge SavePen_images fra det forrige eksempel.So, you can also use the SavePen_images from the previous example. Hvis du gør det, skal du ændre stierne i Excel-tabellen, så der bruges skråstreger i stedet for omvendte skråstreger.If you do, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. Ellers vises billederne ikke.Otherwise, the images will not display.

 1. Download CreateFirstApp.zip, og pak mappen Assets ud under din cloudlagerkonto.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.
 2. I et Excel-regneark skal du oprette en tabel i stil med følgende:In an Excel spreadsheet, create a table that looks similar to the following:

  Tabellen Jackets

 3. Navngiv tabellen Jackets.Name the table Jackets. Navngive Excel-filen Assets.xlsx.Name the Excel file Assets.xlsx. Du kan også omdøbe mappen Assets til Assets_images.You can also rename the Assets folder to Assets_images.
 4. Tilføj tabellen Jackets som en datakilde i din app.In your app, add the Jackets table as a data source.
 5. Tilføj et kontrolelement af typen Image only (menuen Indsæt > Gallery), og angiv egenskaben Items til Jackets:Add an Image only control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Egenskaben Elementer

  Galleriet opdateres automatisk med billederne:The gallery is automatically updated with the images:

  Billeder af jakker

Når du angiver egenskaben Items, opdateres Excel-tabellen automatisk med en ny kolonne med navnet PowerAppsId.When you set the Items property, the Excel table is automatically updated with a new column named PowerAppsId.

I Excel-tabellen kan stien til billeder også være URL-adressen til et billede.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Download eksempelfilen Flooring Estimates til din cloudlagerkonto, tilføj tabellen FlooringEstimates som en datakilde i appen, og angiv derefter gallerikontrolelementet til FlooringEstimates.Download the Flooring Estimates sample file to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. Galleriet opdateres automatisk med billederne.The gallery is automatically updated with the images.

Få mere at videLearn more

Tilføj et billede, en video eller en lydAdd an image, a video, or a sound
Få vist data i et kurve-, cirkel- eller søjlediagram i din appShow data in a line, pie, or bar chart in your app
Om tabeller og poster i PowerAppsUnderstand tables and records in PowerApps