Om datakilder i PowerAppsUnderstand data sources in PowerApps

De fleste PowerApps-apps bruger eksterne oplysninger kaldet datakilder, der er gemt i cloudtjenester.Most PowerApps apps use external information stored in cloud services called Data Sources. Et almindeligt eksempel er en tabel i en Excel-fil, der er gemt i OneDrive for Business.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Apps kan få adgang til disse datakilder ved hjælp af forbindelser.Apps access these data sources by using Connections.

I denne artikel beskrives de forskellige typer datakilder, og hvordan du arbejder med datakilder i tabeller.This article discusses the different kinds of data sources, and how to work with table data sources.

Det er nemt at oprette en app, som udfører grundlæggende læsning og skrivning til en datakilde.It is easy to create an app that does basic reading and writing to a data source. Men nogle gange vil du gerne have mere kontrol over, hvordan data flyder ind og ud af din app.But sometimes you want more control over how data flows in and out of your app. I denne artikel beskrives, hvordan funktionerne Patch, DataSourceInfo, Validate og Errors giver større kontrol.This article describes how the Patch, DataSourceInfo, Validate, and Errors functions provide more control.

Typer af datakilderKinds of data sources

Datakilder kan være forbundet til en cloudtjeneste, eller de kan være lokale for en app.Data sources can be connected to a cloud service, or they can be local to an app.

Forbundne datakilderConnected data sources

De mest almindelige datakilder er tabeller, som du kan bruge til at hente og lagre oplysninger.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Du kan bruge forbindelser til datakilder til at læse og skrive data i Microsoft Excel-projektmapper, på SharePoint-lister, i SQL-tabeller og mange andre formater, der kan gemmes i cloudtjenester som OneDrive for Business, DropBox, SQL Server osv.You can use connections to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services like OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Andre datakilder end tabeller omfatter mail, kalendere, Twitter og meddelelser, men denne artikel kommer ikke ind på disse andre typer datakilder.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications, but this article doesn't discuss these other kinds of data sources.

Lokale datakilderLocal data sources

Når du bruger kontrolelementerne Galleri, Display form og Edit form, er det let at oprette en app, der læser og skriver data fra en datakilde.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it is easy to create an app that reads and writes data from a data source. Kom i gang ved at læse artiklen Om dataformularer.To get started, read the article Understand data forms.

Når du beder PowerApps om at bygge en app fra data, bruges disse kontrolelementer.When you ask PowerApps to create an app from data, these controls are used. Bag kulisserne bruger appen en intern tabel til lagring og manipulering af data, der kommer fra datakilden.Behind the scenes, the app uses an internal table to store and manipulate the data that comes from the data source.

Samling er en særlig datatype, som er lokal for appen og ikke sikkerhedskopieret af en forbindelse til en cloudtjeneste, så oplysningerne kan ikke deles på tværs af enheder for samme bruger eller mellem brugere.A special kind of data source is the Collection, which is local to the app and not backed by a connection to a service in the cloud, so the information can not be shared across devices for the same user or between users. Samlinger kan indlæses og gemmes lokalt.Collections can be loaded and saved locally.

Typer af tabellerKinds of tables

Tabeller, der er interne i en PowerApps-app, er faste værdier, på samme måde som et tal eller en streng er en værdi.Tables that are internal to a PowerApps app are fixed values, just as a number or a string is a value. Interne tabeller er ikke gemt hvor som helst, de findes kun i din apps hukommelse.Internal tables aren't stored anywhere, they just exist in your app's memory. Du kan ikke direkte ændre en tabels struktur og data.You can't directly modify the structure and data of a table. Du kan i stedet for oprette en ny tabel ved brug af en formel, som du bruger til at lave en ændret kopi af den oprindelige tabel.What you can do instead is to create a new table through a formula: you use that formula to make a modified copy of the original table.

Eksterne tabeller er gemt i en datakilde til senere overførsel og deling.External tables are stored in a data source for later retrieval and sharing. PowerApps indeholder "forbindelser" til at læse og skrive lagrede data.PowerApps provides "connections" to read and write stored data. Inden for en forbindelse kan du få adgang til flere tabeller med oplysninger.Within a connection, you can access multiple tables of information. Du vælger, hvilke tabeller der skal bruges i din app, og hver tabel bliver en separat datakilde.You'll select which tables to use in your app, and each will become a separate data source.

Se Arbejd med tabeller for at få flere detaljer om interne tabeller, men artiklen er også relevant for eksterne tabeller i en cloudtjeneste.To learn more, Working with tables goes into more detail about internal tables, but it is also applicable to external tables residing in a cloud service.

Arbejd med tabellerWorking with tables

Du kan bruge datakilder i en tabel på samme måde, som du bruger en intern PowerApps-tabel.You can use table data sources the same way that you use an internal PowerApps table. Ligesom en intern tabel har hver datakilde poster, kolonner, og egenskaber, som du kan bruge i formler.Just like an internal table, each data source has records, columns, and properties that you can use in formulas. Derudover gælder følgende:In addition:

 • Datakilden har de samme kolonnenavne og datatyper som den underliggende tabel i forbindelsen.The data source has the same column names and data types as the underlying table in the connection.

  Bemærk

  For de SharePoint- og Excel-datakilder, der indeholder kolonnenavne med mellemrum, erstatter PowerApps hvert mellemrum med "_x0020_".For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, PowerApps will replace the spaces with "_x0020_". "Kolonnenavn" i SharePoint eller Microsoft Excel vises f.eks. som "Kolonne_x0020_Navn" i PowerApps, når det vises i datalayoutet eller bruges i en formel.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

 • Datakilden indlæses automatisk fra tjenesten, når appen er indlæst.The data source is loaded from the service automatically when the app is loaded. Du kan tvinge data til at opdatere ved hjælp af funktionen Update.You can force the data to refresh by using the Refresh function.
 • Når brugere kører en app, kan de oprette, ændre og slette poster og skubbe ændringerne tilbage til den underliggende tabel i tjenesten.As users run an app, they can create, modify, and delete records and push those changes back to the underlying table in the service.
  • Der kan oprettes poster med funktionerne Patch og Collect.Records can be created with the Patch and Collect functions.
  • Poster kan ændres med funktionerne Patch, Update, og UpdateIf.Records can be modified with the Patch, Update, and UpdateIf functions.
  • Poster kan fjernes med funktionerne Remove og RemoveIf.Records can be removed with the Remove and RemoveIf functions.
  • Fejl, når du arbejder med en datakilde, er tilgængelige via funktionen Errors.Errors when working with a data source are available through the Errors function.
 • Funktionerne DataSourceInfo, Defaults og Validate indeholder oplysninger om datakilden, som du kan bruge til at optimere brugeroplevelsen.The DataSourceInfo, Defaults, and Validate functions provide information about the data source that you can use to optimize the user experience.

Opret datakilderCreating data sources

PowerApps kan ikke bruges til at oprette en forbundet datakilde eller ændre dens struktur. Datakilden skal allerede være at finde i en tjeneste et sted.PowerApps can't be used to create a connected data source, or modify its structure; the data source must already exist in a service somewhere. Eksempelvis skal du for at oprette en tabel i en Excel-projektmappe, der er gemt på OneDrive, først bruge Excel Online på OneDrive for at oprette en projektmappe.For example, to create a table in an Excel workbook stored on OneDrive, you first use Excel Online on OneDrive to create a workbook. Derefter skal du oprette en forbindelse til den fra din app.Next you create a connection to it from your app.

En samling af datakilder kan dog oprettes og redigeres i en app, men de er kun midlertidige.However, collection data sources can be created and modified inside an app, but are only temporary.

Få vist en eller flere posterDisplay one or more records

Ovenstående diagram viser strømmen af oplysninger, når en app indlæser oplysningerne i en datakilde: The diagram above shows the flow of information when an app reads the information in a data source:

 • Oplysningerne gemmes og deles via en lagringstjeneste (i dette tilfælde en SharePoint-liste på et websted med Office 365).The information is stored and shared through a storage service (in this case, a SharePoint list of an Office 365 site).
 • En forbindelse gør disse oplysninger tilgængelige for appen.A connection makes this information available to the app. Forbindelsen sørger for godkendelse af brugeren, så denne kan få adgang til oplysningerne.The connection takes care of authentication of the user to access the information.
 • Når appen er startet, eller funktionen Refresh er aktiveret, hentes oplysninger fra forbindelsen til en datakilde i appen til lokal brug.When the app is started or the Refresh function is pressed, information is drawn from the connection into a data source in the app for local use.
 • Formler bruges til at læse oplysninger og vise dem i kontrolelementer, som brugeren kan se.Formulas are used to read the information and expose it in controls that the user can see. Du kan få vist poster for en datakilde ved hjælp af et galleri på en skærm og forbinde egenskaben Items til datakilden: Gallery.Items = DataSource.You can display the records of a data source by using a gallery on a screen and wiring the Items property to the data source: Gallery.Items = DataSource. Du forbinder kontrolelementer i galleriet til galleriet ved hjælp af kontrolelementernes egenskab Default.You wire controls within the gallery, to the gallery, using the controls' Default property.
 • Datakilden er også en tabel.The data source is also a table. Så du kan bruge Filter, Sort, AddColumns og andre funktioner til at indskrænke og udvide datakilden, før du bruger den som en helhed.So you can use Filter, Sort, AddColumns, and other functions to refine and augment the data source before using it as a whole. Du kan også bruge Lookup, First, Last og andre funktioner til at arbejde med individuelle poster.You can also use the Lookup, First, Last, and other functions to work with individual records.

Rediger en postModify a record

I forrige afsnit så du, hvordan en datakilde læses.In the prededing section, you saw how to read a data source. Bemærk, at pilene i diagrammet ovenfor er ensrettede.Note that the arrows in the diagram above are one way. Ændringer af en datakilde skubbes ikke tilbage gennem de samme formler, hvorfra dataene blev hentet.Changes to a data source aren't pushed back through the same formulas in which the data was retrieved. Der bruges i stedet for nye formler.Instead, new formulas are used. Et andet skærmbillede bruges ofte til at redigere en post end til gennemsyn af poster, især på en mobilenhed.Often a different screen is used for editing a record than for browsing records, especially on a mobile device.

Bemærk, at for at ændre en eksisterende post i en datakilde, skal posten oprindeligt komme fra datakilden.Note that, to modify an existing record of a data source, the record must have originally come from the data source. Posten kan have rejst gennem et galleri, en kontekstvariabel og et vilkårligt antal formler, men dens oprindelse skal kunne spores tilbage til datakilden.The record may have traveled through a gallery, a context variable, and any number of formulas, but its origin should be traceable back to the data source. Det er vigtigt, da flere oplysninger, som entydigt identificerer posten, følger med den, for at sikre at du redigerer den korrekte post.This is important because additional information travels with the record that uniquely identifies it, ensuring that you modify the correct record.

Ovenstående diagram viser strømmen af oplysninger for at opdatere en datakilde: The diagram above shows the flow of information to update a data source:

 • Et kontrolelement af typen Edit form indeholder en objektbeholder for inputkort, som består af kontrolelementer til brugerinput som f.eks. et kontrolelement af typen tekstinput eller en skyder.An Edit form control provides a container for input cards, which are made up of user input controls such as a text-input control or a slider. Egenskaberne DataSource og Item bruges til at identificere posten, du vil redigere.The DataSource and Item properties are used to identify the record to edit.
 • Hvert inputkort har en egenskab af typen Default, der normalt er angivet til feltet i formularens post af typen ThisItem.Each input card has a Default property, which is usually set to the field of the form's ThisItem record. Kontrolelementerne i inputkortet får derefter deres inputværdier fra Default.The controls within the input card will then take their input values from Default. Du behøver normalt ikke at ændre dette.Normally you do not need to modify this.
 • Hvert inputkort viser en egenskab af typen Update.Each input card exposes an Update property. Denne egenskab knytter brugerens input til et bestemt felt i posten for at skrive tilbage til datakilden.This property maps the user's input to a specific field of the record for writing back to the data source. Du behøver normalt ikke at ændre dette.Normally you do not need to modify this.
 • En knap eller et billedkontrolelement på skærmen gør det muligt for brugeren at gemme ændringer i posten.A button or an image control on the screen enables the user to save changes to the record. Formlen OnSelect i kontrolelementet kalder funktionen SubmitForm for at udføre denne opgave.The OnSelect formula of the control calls the SubmitForm function to do this work. SubmitForm læser alle egenskaberne af typen Update for kort og bruger dette til at skrive tilbage til datakilden.SubmitForm reads all the Update properties of the cards and uses this to write back to the data source.
 • Der vil nogle gange være problemer.Sometimes there will be issues. En netværksforbindelse kan være nede, eller der er foretaget en valideringskontrol af tjenesten, som programmet ikke kendte til.A network connection may be down, or a validation check is made by the service that the app didn't know about. Egenskaberne Error og ErrorKind for formularens kontrolelement gør disse oplysninger tilgængelige, så du kan vise dem til brugeren.The Error and ErrorKind properties of the form control makes this information available, so you can display it to the user.

Du kan også bruge funktionen Patch eller Error til at få mere detaljeret kontrol over processen.For more fine grained control over the process, you can also use the Patch and Errors function. Kontrolelementet Edit form viser en egenskab af typen Updates, så du kan læse værdierne i felterne i formularen.The Edit form control exposes an Updates property so that you can read the values of the fields within the form. Du kan også bruge denne egenskab til at kalde en brugerdefineret forbindelse på en forbindelse, der fuldstændigt omgår funktionerne Patch og SubmitForm.You can also use this property to call a custom connector on a connection, completely bypassing the Patch and SubmitForm functions.

ValideringValidation

Før du foretager ændrer en post, skal appen gøre, hvad den kan, for at sikre at ændringen vil være acceptabel.Before making a change to a record, the app should do what it can to make sure the change will be acceptable. Der er to grunde til dette:There are two reasons for this:

 • Øjeblikkelig feedback til brugeren.Immediate feedback to the user. Det bedste tidspunkt at løse et problem på er lige, når det sker, når det er frisk brugerens hukommelse.The best time to fix a problem is right when it happens, when it is fresh in the user's mind. Rød tekst, der identificerer et problem med indtastningen, kan bogstaveligt talt vises med hver berøring eller tastetryk.Literally with each touch or keystroke, red text can appear that identifies an issue with their entry.
 • Mindre netværkstrafik og mindre ventetid for brugeren.Less network traffic and less user latency. Flere problemer, der er registreret i appen, betyder færre samtaler via netværket for at finde og løse problemer.More issues detected in the app means fewer conversations over the network to detect and resolve issues. Hver samtale tager tid, hvor brugeren skal vente, før det er muligt at fortsætte.Each conversation takes time during which the user must wait before they can move on.

PowerApps tilbyder to værktøjer til validering:PowerApps offers two tools for validation:

 • Datakilden kan give oplysninger om, hvad der er og ikke er gyldigt.The data source can provide information about what is and isn't valid. Tal kan f.eks. have minimale og maksimale værdier, og en eller flere indtastninger kan være påkrævet.For example, numbers can have minimum and maximum values, and one or more entries can be required. Du kan få adgang til disse oplysninger med funktionen DataSourceInfo.You can access this information with the DataSourceInfo function.
 • Funktionen Validate bruger de samme oplysninger til at kontrollere værdien af en enkelt kolonne eller en hel post.The Validate function uses this same information to check the value of a single column or of an entire record.

Håndtering af fejlError handling

Flot, du har valideret din post.Great, you've validated your record. Tid til at opdatere denne post med Patch!Time to update that record with Patch!

Men desværre kan der stadig være et problem.But, alas, there may still be a problem. Netværket er nede, validering af tjenesten mislykkedes, eller brugeren har ikke de rette tilladelser, bare for at nævne nogle få af de mulige fejl din app kan støde på.The network is down, validation at the service failed, or the user doesn't have the right permissions, just to name a few of the possible errors your app may encounter. Den skal reagere rigtigt på fejlsituationer, levere feedback til brugeren og en måde, hvorpå fejlen kan rettes.It needs to respond appropriately to error situations, providing feedback to the user and a means for them to make it right.

Når der opstår fejl med en datakilde, registrerer din app automatisk oplysninger om fejlen og gør dem tilgængelige via funktionen Error.When errors occur with a data source, your app automatically records the error information and makes it available through the Errors function. Fejl er knyttet til de poster, der havde problemer.Errors are associated with the records that had the problems. Hvis problemet er noget, brugeren kan løse, som f.eks. et valideringsproblem, kan brugeren indsende posten igen, så bliver fejlene fjernet.If the problem is something the user can fix, such as a validation problem, they can resubmit the record, and the errors will be cleared.

Hvis der opstår en fejl, når der oprettes en post med Patch eller Collect, er der ingen post til at knytte eventuelle fejl til.If an error occurs when a record is created with Patch or Collect, there is no record to associate any errors with. I dette tilfælde returneres tom af Patch og kan bruges som postargumentet til Errors.In this case, blank will be returned by Patch and can be used as the record argument to Errors. Fejl under oprettelse ryddes med den næste handling.Creation errors are cleared with the next operation.

Funktionen Errors returnerer en tabel med oplysninger om fejlen.The Errors function returns a table of error information. Disse oplysninger kan omfatte kolonneoplysninger, hvis fejlen kan henføres til en bestemt kolonne.This information can include the column information, if the error can be attributed to a particular column. Brug fejlmeddelelser på kolonneniveau i etiketelementer, der er tæt på, hvor kolonnen er placeret på skærmbilledet Rediger.Use column-level error messages in label controls that are close to where the column is located on the edit screen. Brug fejlmeddelelser på postniveau, hvor Kolonne i fejltabellen er tom, på et sted tæt på knappen Gem for hele posten.Use record-level error messages where the Column in the error table is blank, in a location close to the Save button for the entire record.

Arbejd med store datakilderWorking with large data sources

Når du opretter rapporter fra store datakilder (måske flere millioner poster), vil du gerne minimere netværkstrafik.When you are creating reports from large data sources (perhaps millions of records), you want to minimize network traffic. Antag, at du vil rapportere om alle kunder, der har en StatusCode som "Platin" i New York City.Let's say you want to report on all Customers having a StatusCode of "Platinum" in New York City. Og at tabellen Customers indeholder millioner af poster.And that your Customers table contains millions of records.

Du ønsker ikke at få disse millionvis af kunder ind i din app og derefter vælge de ønskede kunder.You do not want to bring those millions of Customers into your app, and then choose the ones you want. Det, du ønsker, er, at dette valg sker i cloudtjenesten, hvor din tabel er lagret, og kun sende de valgte poster over netværket.What you want is to have that choosing happen inside the cloud service where your table is stored, and only send the chosen records over the network.

Mange funktioner, men ikke alle, som du kan bruge til at vælge poster, kan være delegeret, hvilket betyder, at de køres i cloudtjenesten.Many, but not all, functions that you can use to choose records can be delegated, which means that they are run inside the cloud service. Du kan lære at gøre dette ved at læse om Delegering.You can learn how to do this by reading about Delegation.

SamlingerCollections

Samlinger er en speciel type datakilde.Collections are a special kind of data source. De er lokale for appen og ikke sikkerhedskopieret af en forbindelse til en cloudtjeneste, så oplysningerne kan ikke deles på tværs af enheder for samme bruger eller mellem brugere.They're local to the app and not backed by a connection to a service in the cloud, so the information can not be shared across devices for the same user or between users. De fungerer ligesom alle andre datakilder, med nogle få undtagelser:They operate like any other data source, with a few exceptions:

 • Samlinger kan oprettes dynamisk med funktionen Collect.Collections can be created dynamically with the Collect function. I modsætning til forbindelsesbaserede datakilder behøver de ikke at være oprettet på forhånd.They don't need to be established ahead of time, as connection-based data sources do.
 • Kolonnerne i en samling kan ændres til enhver tid ved brug af funktionen Collect.The columns of a collection can be modified at any time using the Collect function.
 • Samlinger tillader identiske poster.Collections allow duplicate records. Der kan være mere end én kopi af den samme post i en samling.More than one copy of the same record can exist in a collection. Funktioner som Remove fungerer på den første forekomst, de finder, medmindre argumentet All er angivet.Functions such as Remove will operate on the first match they find, unless the All argument is supplied.
 • Du kan bruge funktionerne SaveData og LoadData til at gemme og genindlæse en kopi af samlingen.You can use the SaveData and LoadData functions to save and reload a copy of the collection. Oplysningerne er gemt på et privat sted, som andre brugere, apps eller enheder ikke har adgang til.The information is stored in a private location that other users, apps, or devices can't access.
 • Du kan bruge kontrolelementerne Export og Import til at gemme og genindlæse en kopi af samlingen til en fil, som brugeren kan interagere med.You can use the Export and Import controls to save and reload a copy of the collection to a file that the user can interact with.

Du kan se flere oplysninger om arbejde med en samling som en datakilde i opret og vedligehold en samling.For more information on working with a collection as a data source, see create and update a collection.

Samlinger bruges ofte til at holde den globale tilstand for appen.Collections are commonly used to hold global state for the app. Se de tilgængelige indstillinger for administration af tilstanden i arbejd med variabler.See working with variables for the options available for managing state.