Forstå formler for funktionsmåde i PowerAppsUnderstand behavior formulas in PowerApps

Formler for funktionsmådeBehavior formulas

De fleste formler beregner en værdi.Most formulas calculate a value. I et Excel-regneark sker genberegningen automatisk, når værdierne ændres.Like an Excel spreadsheet, recalculation happens automatically as values change. Du kan f.eks. få vist værdien i et etiketkontrolelement i rødt, hvis værdien er mindre end nul, og i modsat fald i sort.For example, you might want to show the value in a Label control in red if the value is less than zero or in black otherwise. Du kan derfor angive egenskaben Color for det pågældende kontrolelement til denne formel:So you can set the Color property of that control to this formula:
If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )

Hvad betyder det, når brugeren vælger et knapkontrolelement i denne sammenhæng?In this context, what does it mean when the user selects a Button control? Der er ikke blevet ændret nogen værdi, så der er ikke noget nyt at beregne.No value has changed, so there is nothing new to calculate. Der er ikke noget i Excel, der svarer til et knapkontrolelement.Excel has no equivalent to a Button control.

Hvis et knapkontrolelement vælges, igangsætter brugeren en række handlinger eller funktionsmåder, der ændrer appens tilstand:By selecting a Button control, the user initiates a sequence of actions, or behaviors, that will change the state of the app:

Da disse funktioner ændrer appens tilstand, kan de ikke genberegnes automatisk.Because these functions change the state of the app, they can't be automatically recalculated. Du kan bruge dem i formler for egenskaberne OnSelect, OnVisible, OnHidden og andre On...-egenskaber, som kaldes formler for funktionsmåde.You can use them in the formulas for the OnSelect, OnVisible, OnHidden, and other On... properties, which are called behavior formulas.

Mere end én handlingMore than one action

Brug semikolon til at oprette en liste over handlinger, der skal udføres.Use semicolons to create a list of actions to perform. Du vil måske opdatere en kontekstvariabel og derefter vende tilbage til det forrige skærmbillede:For example, you might want to update a context variable and then return to the previous screen:

  • UpdateContext( { x: 1 } ); Back()UpdateContext( { x: 1 } ); Back()

Handlinger udføres i den rækkefølge, de vises i formlen.Actions are performed in the order in which they appear in the formula. Den næste funktion starter først, når den aktuelle funktion er fuldført.The next function won't start until the current function has completed. Hvis der opstår en fejl, kan efterfølgende funktioner muligvis ikke starte.If an error occurs, subsequent functions might not start.