Forstå tabeller og poster i PowerAppsUnderstand tables and records in PowerApps

Du kan oprette en app, der har adgang til oplysninger i Microsoft Excel, SharePoint, SQL Server og mange andre kilder, der lagrer data i poster og tabeller.You can create an app that accesses information in Microsoft Excel, SharePoint, SQL Server, and several other sources that store data in records and tables. For at kunne arbejde effektivt med denne type data bør du gennemse de begreber, der ligger til grund for disse strukturer.To work most effectively with this kind of data, review the concepts that underlie these structures.

 • En post indeholder en eller flere kategorier af oplysninger om en person, et sted eller en ting.A record contains one or more categories of information about a person, a place, or a thing. En post kan for eksempel indeholde navnet, e-mailadressen og telefonnummeret på en enkelt kunde.For example, a record might contain the name, the email address, and the phone number of a single customer. Andre værktøjer refererer til en post som en "række" eller et "element".Other tools refer to a record as a "row" or an "item."
 • En tabel indeholder en eller flere poster, der indeholder de samme kategorier af oplysninger.A table holds one or more records that contain the same categories of information. En tabel kan f.eks. indeholde navnene, e-mailadresserne og telefonnumrene på 50 kunder.For example, a table might contain the names, the email addresses, and the phone numbers of 50 customers.

I din app skal du bruge formler for at oprette, opdatere og redigere poster og tabeller.In your app, you'll use formulas to create, update, and manipulate records and tables. Du læser og skriver sandsynligvis data til en ekstern datakilde, som er en udvidet tabel.You'll probably read and write data to an external data source, which is an extended table. Du kan desuden oprette en eller flere interne tabeller, som kaldes samlinger.In addition, you might create one or more internal tables, which are called collections.

Du kan oprette forskellige formler, der tager navnet på en tabel som et argument på samme måde som en formel i Excel tager en eller flere cellereferencer som argumenter.You can build a variety of formulas that take the name of a table as an argument, just as a formula in Excel takes one or more cell references as arguments. Nogle formler i PowerApps returnerer en tabel, der afspejler de argumenter, som du angiver.Some formulas in PowerApps return a table that reflects the other arguments that you specify. Du kan f.eks. oprette en formel:For example, you might create a formula:

 • For at opdatere en post i en tabel ved at angive denne tabel som et af flere argumenter for funktionen Patch.to update a record in a table by specifying that table as one of multiple arguments for the Patch function
 • For at tilføje, fjerne og omdøbe kolonner i en tabel ved at angive en tabel som et argument for funktionen AddColumns, DropColumns eller RenameColumns.to add, remove, and rename columns in a table by specifying that table as an argument for the AddColumns, DropColumns, or RenameColumns function. Ingen af disse funktioner ændrer den oprindelige tabel.None of those functions modifies the original table. Funktionen returnerer i stedet en anden tabel, der er baseret på de argumenter, som du angiver.Instead, the function returns another table based on the other arguments that you specify.

Elementer i en tabelElements of a table

PosterRecords

Hver post indeholder mindst én kategori af oplysninger om en person, et sted eller en ting.Each record contains at least one category of information for a person, a place, or a thing. Ovenstående eksempel viser en post for hvert produkt (Chocolate (Chokolade), Bread (Brød) og Water (Vand)) og en kolonne for hver kategori af oplysninger (Price (Pris), Quantity on hand (Lager) og Quantity on Order (Antal, der er i bestilling)).The example above shows a record for each product (Chocolate, Bread, and Water) and a column for each category of information (Price, Quantity on Hand, and Quantity on Order).

I en formel kan du henvise til en post i sig selv uden for konteksten af en tabel ved hjælp af krøllede klammeparenteser.In a formula, you can refer to a record by itself, outside of a table's context, by using curly braces. Posten { Name: "Strawberries", Price: 7.99 } er f.eks. ikke tilknyttet en tabel.For example, this record { Name: "Strawberries", Price: 7.99 } isn't associated with a table.

FelterFields

Et felt er en enkelt oplysning i en post.A field is an individual piece of information in a record. Du kan visualisere denne slags felt som en værdi i en kolonne for en bestemt post.You can visualize this sort of field as a value in a column for a particular record.

På samme måde som et kontrolelement refererer du til et felt i en post ved at bruge operatorenJust as with a control, you refer to a field of a record by using the . . for posten.operator on the record. First(Products).Name returnerer f.eks. feltet Name (Navn) for den første post i tabellen Products (Produkter).For example, First(Products).Name returns the Name field for the first record in the Products table.

Et felt kan indeholde en anden post eller tabel, for eksempel det funktionen GroupBy viser.A field can contain another record or table, as the example for the GroupBy function shows. Du kan indlejre lige så mange niveauer af poster og tabeller, som du vil.You can nest as many levels of records and tables as you want.

KolonnerColumns

En kolonne henviser til det samme felt for en eller flere poster i en tabel.A column refers to the same field for one or more records in a table. I ovenstående eksempel har hvert produkt et prisfelt, og den pris er i den samme kolonne for alle produkter.In the above example, each product has a price field, and that price is in the same column for all products. Ovenstående tabel har fire kolonner, der vises vandret øverst:The above table has four columns, shown horizontally across the top:

 • Name (Navn)Name
 • Price (Pris)Price
 • Quantity on Hand (Lager)Quantity on Hand
 • Quantity on Order (Antal, der er i bestilling)Quantity on Order

Kolonnens navn afspejler felterne i den pågældende kolonne.The column's name reflects the fields in that column.

Alle værdier i en kolonne er af samme datatype.All values within a column are of the same data type. I ovenstående eksempel indeholder kolonnen "Quantity on Hand" (Lager) altid et tal og må ikke indeholde en streng som f.eks "12 enheder" for en post.In the above example, the "Quantity on Hand" column always contains a number and can't contain a string, such as "12 units," for one record. Værdien i et felt kan også være tom.The value of any field may also be blank.

Du kan have henvist til kolonner som "felter" i andre værktøjer.You may have referred to columns as "fields" in other tools.

Bemærk

For de SharePoint- og Excel-datakilder, der indeholder kolonnenavne med mellemrum, erstatter PowerApps hvert mellemrum med "_x0020_".For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, PowerApps will replace the spaces with "_x0020_". "Kolonnenavn" i SharePoint eller Microsoft Excel vises f.eks. som "Kolonne_x0020_Navn" i PowerApps, når det vises i datalayoutet eller bruges i en formel.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

TabelTable

En tabel består af en eller flere poster, hver med flere felter, som har ensartede navne på tværs af posterne.A table comprises one or more records, each with multiple fields that have consistent names across the records.

Alle tabeller, der er gemt i en datakilde eller en samling, har et navn, som du kan bruge til at henvise til tabellen og sende dem til funktioner, der bruger tabeller som argumenter.Any table that's stored in a data source or a collection has a name, which you use to refer to the table and pass it to functions that take tables as arguments. Tabeller kan også være resultatet af en funktion eller formel.Tables can also be the result of a function or a formula.

Som det fremgår af følgende eksempel, kan du udtrykke en tabel i en formel ved hjælp af funktionen Table med et sæt poster, som du sætter i krøllede klammeparenteser:As in the following example, you can express a table in a formula by using the Table function with a set of records, which you express in curly braces:

Table( { Value: "Strawberry" }, { Value: "Vanilla" } )Table( { Value: "Strawberry" }, { Value: "Vanilla" } )

Du kan også definere en tabel med en enkelt kolonne tabel med kantede parenteser.You can also define a single-column table with square brackets. En tilsvarende måde at skrive ovenstående på:An equivalent way to write the above:

[ "Strawberry", "Vanilla" ][ "Strawberry", "Vanilla" ]

TabelformlerTable formulas

I Excel og PowerApps kan du bruge formler til at manipulere med tal og tekststrenge på samme måde:In Excel and PowerApps, you use formulas to manipulate numbers and strings of text in similar ways:

 • Skriv en værdi i Excel, f.eks. 42 i celle A1, og skriv derefter en formel, f.eks. A1+2 i en anden celle for at få vist værdien 44.In Excel, type a value, such as 42, in cell A1, and then type a formula, such as A1+2, in another cell to show the value of 44.
 • I PowerApps skal du angive egenskaben Default for Slider1 til 42 og angive egenskaben Text for en etiket til Slider1.Value + 2 for at få vist værdien 44.In PowerApps, set the Default property of Slider1 to 42, and set the Text property of a label to Slider1.Value + 2 to show the value of 44.

I begge tilfælde ændres den beregnede værdi automatisk, hvis du ændrer værdierne for argumenterne (for eksempel tallet i celle A1 eller værdien af Slider1).In both cases, the calculated value changes automatically if you change the values of the arguments (for example, the number in cell A1 or the value of Slider1).

På samme måde kan du bruge formler til at få adgang til og manipulere data i tabeller og poster.Similarly, you can use formulas to access and manipulate data in tables and records. Du kan bruge navnene på tabeller som argumenter i nogle formler, f.eks. Min(Catalog, Price) for at få vist den laveste værdi i kolonnen Price (Pris) i tabellen Catalog (Katalog).You can use names of tables as arguments in some formulas, such as Min(Catalog, Price) to show the lowest value in the Price column of the Catalog table. Andre formler indeholder hele tabeller som returværdier, f.eks. RenameColumns(Catalog, "Price", "Cost"), som returnerer alle poster fra tabellen Catalog (Katalog), men ændrer navnet på kolonnen Price (Pris) til Cost (Omkostninger).Other formulas provide whole tables as return values, such as RenameColumns(Catalog, "Price", "Cost"), which returns all the records from the Catalog table but changes the name of the Price column to Cost.

Ligesom med tal genberegnes formler, der omfatter tabeller og poster automatisk, når den underliggende tabel eller post ændres.Just as with numbers, formulas that involve tables and records are automatically recalculated as the underlying table or record changes. Hvis omkostningen for et produkt i tabellen Catalog (Katalog) reduceres til under den tidligere minimumværdi, ændres returværdien for formlen Min automatisk, så den passer til værdien.If the cost of a product in the Catalog table is lowered below the previous minimum, the return value of the Min formula will automatically change to match it.

Lad os gennemgå nogle enkle eksempler.Let's walk through some simple examples.

 1. Tilføj et tekstgallerikontrolelement, og angiv dets egenskab Items til navnet på en tabel.Add a Text gallery control, and set its Items property to the name of a table.

  Galleriet viser som standard pladsholdertekst fra en tabel med navnet TextualGallerySample.By default, the gallery shows placeholder text from a table named TextualGallerySample. Egenskaben Items for galleriet angives automatisk til den pågældende tabel.The Items property of the gallery is automatically set to that table.

  Bemærk

  Nogle kontrolelementer er blevet flyttet rundt og forstørret af illustrationsmæssige årsager.Some controls have been rearranged and enlarged for illustration purposes.

 2. I stedet for at angive egenskaben Items til navnet på en tabel, kan du angive den til en formel, der indeholder navnet på tabellen som et argument som i dette eksempel:Instead of setting the Items property to the name of a table, set it to a formula that includes the name of the table as an argument, as in this example:
  Sort(TextualGallerySample, Heading, Descending)Sort(TextualGallerySample, Heading, Descending)

  Denne formel indeholder funktionenSort, som tager navnet på en tabel som sit første argument og navnet på en kolonne i denne tabel som det andet argument.This formula incorporates the Sort function, which takes the name of a table as its first argument and the name of a column in that table as its second argument. Funktionen understøtter også et valgfrit tredje argument, der fastsætter, at du vil sortere dataene i faldende rækkefølge.The function also supports an optional third argument, which stipulates that you want to sort the data in descending order.

 3. Angiv egenskaben varer til en formel, der tager formlen fra det forrige trin som et argument og returnerer en tabel som i dette eksempel:Set the Items property to a formula that takes the formula from the previous step as an argument and returns a table, as in this example:
  FirstN(Sort(TextualGallerySample, Heading, Descending), 2)FirstN(Sort(TextualGallerySample, Heading, Descending), 2)

  I denne formel kan du bruge funktionen FirstN til at få vist et bestemt antal poster i en tabel.In this formula, you use the FirstN function to show a particular number of records in a table. Du kan bruge funktionen Sort som det første argument for FirstN og et tal (i dette tilfælde 2) som det andet argument, som angiver, hvor mange poster der vises.You use the Sort function as the first argument to FirstN and a number (in this case, 2) as the second argument, which specifies how many records to show.

  Hele formlen returnerer en tabel, der indeholder de første to poster af tabellen TextualGallerySample, der er sorteret efter kolonnen Heading (Overskrift) i faldende rækkefølge.The entire formula returns a table that contains the first two records of the TextualGallerySample table, sorted by the Heading column in descending order.

Tabelfunktioner og egenskaber for kontrolelementerTable functions and control properties

Mange funktioner i PowerApps tager navnet på en tabel som et argument, opretter en anden tabel, der indeholder de samme data, manipulerer den nye tabel baseret på andre argumenter og returnerer derefter resultatet.Many functions in PowerApps take the name of a table as an argument, create a second table that contains the same data, manipulate the new table based the other arguments, and then return the result. Disse funktioner ændrer ikke den oprindelige tabel, også selvom det er en datakilde.These functions don't modify the original table, even if it's a data source.

 • Sort, Filter – sorterer og filtrerer poster.Sort, Filter - Sorts and filters records.
 • FirstN, LastN – returnerer de første N poster eller de sidste N poster i tabellen.FirstN, LastN - Returns the first N or last N records of the table.
 • Abs, Sqrt, Round, RoundUp, RoundDown – aritmetiske handlinger for hver post i en tabel bestående af én kolonne, der resulterer i en tabel med resultater i én kolonne.Abs, Sqrt, Round, RoundUp, RoundDown - Arithmetic operations on each record of a single-column table, resulting in a single-column table of results.
 • Left, Mid, Right, Replace, Substitute, Trim, Lower, Upper, Proper – strengmanipulationer for hver post i en tabel bestående af én kolonne, der resulterer i en tabel med strenge i én kolonne.Left, Mid, Right, Replace, Substitute, Trim, Lower, Upper, Proper - String manipulations on each record of a single-column table, resulting in a single-column table of strings.
 • Len – for en kolonne strenge og returnerer en tabel bestående af én kolonne, der indholder længden af hver streng.Len - For a column of strings, returns a single-column table that contains the length of each string.
 • Concatenate – sammenkæder flere kolonner strenge, hvilket resulterer i en tabel med én kolonne med strenge.Concatenate - Concatenates multiple columns of strings, resulting in a single-column table of strings.
 • AddColumns, DropColumns, RenameColumns, ShowColumns – kolonnemanipulation af tabellen, som resulterer i en ny tabel med forskellige kolonner.AddColumns, DropColumns, RenameColumns, ShowColumns - Column manipulation of the table, resulting in a new table with different columns.
 • Distinct – fjerner duplikerede poster.Distinct - Removes duplicates records.
 • Shuffle – blander posterne i en vilkårlig rækkefølge.Shuffle - Shuffles records into a random order.
 • HashTags – søger efter hashtags i en streng.HashTags - Searches for hashtags in a string.
 • Errors – leverer fejloplysninger, når du arbejder med en datakilde.Errors - Provides error information when you work with a data source.

Du kan køre en funktion på en tabel, der indeholder flere kolonner, selvom funktionen kræver en enkelt kolonne som et argument.You can run a function on a table that contains multiple columns, even if the function requires a single column as an argument. Hvis du vil trække en enkelt kolonne ud fra en tabel med flere kolonner, skal du bruge funktionen ShowColumns som et argument for den funktion, du vil bruge som i følgende eksempel:To extract a single column from a multi-column table, use the ShowColumns function as an argument for the function that you want to use, as in this example:
Lower( ShowColumns( Products, "Name" ) )Lower( ShowColumns( Products, "Name" ) )

Denne formel opretter en tabel med én kolonne, der indeholder alle dataene fra kolonnen Name (Navn) i tabellen Products (Produkter), men som konverterer alle store bogstaver til små bogstaver.This formula creates a single-column table that contains all the data from the Name column of the Products table but converts any uppercase letters to lowercase letters. Hvis du angiver en tabel som et argument for funktionerne AddColumns, RenameColumns eller DropColumns, kan du omforme tabellen, som du har lyst.If you specify a table as an argument for the AddColumns, RenameColumns, or DropColumns function, you can completely reshape that table however you want.

Hvis du angiver en datakilde som et argument for en af disse funktioner, ændres posterne for den pågældende datakilde generelt, og datakildens nye værdi returneres som en tabel.If you specify a data source as an argument for one of these functions, it will modify the records of that data source and, in general, return the data source's new value as a table.

 • Collect, Clear, ClearCollect – opretter, rydder og føjer til en samling.Collect, Clear, ClearCollect - Creates, clears, and adds to a collection.
 • Update, UpdateIf – opdaterer de poster, der stemmer overens med et eller flere af de søgekriterier, som du angiver.Update, UpdateIf - Updates records that match one or more criteria that you specify.
 • Remove, RemoveIf – sletter de poster, der stemmer overens med et eller flere af de søgekriterier, som du angiver.Remove, RemoveIf - Deletes records that match one or more criteria that you specify.

Følgende kontrolelementer har egenskaber, der er tabeller:The following controls have properties that are tables:

 • Items – gælder gallerier og lister.Items - Applies to galleries and list boxes. Tabel, der skal vises i galleriet.Table to display in the gallery.
 • SelectedItems – gælder for lister.SelectedItems - Applies to list boxes. Tabel over elementer, som brugeren har valgt.Table of items that the user has selected.

PostformlerRecord formulas

Du kan også oprette en formel, der beregner data for en enkelt post, tager en enkelt post som et argument og resulterer i en enkelt post som en returværdi.You can also build a formula that calculates data for an individual record, takes an individual record as an argument, and provides an individual record as a return value. Lad os bruge gallerieksemplet ovenfor igen og egenskaben Gallery1.Selected til at få vist oplysninger fra den post, som brugeren vælger i galleriet.Returning to our gallery example above, let's use the Gallery1.Selected property to display information from whatever record the user selects in that gallery.

 1. Tilføj en knap, og angive dens OnSelect-egenskab til denne formel:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect( SelectedRecord, Gallery1.Selected )Collect( SelectedRecord, Gallery1.Selected )

 2. Hvis knappen ikke vælges, skal du klikke for at vælge den og derefter klikke igen for at køre formlen.If the button isn't selected, click it to select it, and then click it again to run the formula.

 3. Vælg Collections (Samlinger) i menuen File (Filer).In the File menu, select Collections.

Denne formel returnerer en post, der ikke alene omfatter data fra den post, der aktuelt er valgt i galleriet, men også de enkelte kontrolelementer i galleriet.This formula returns a record that includes not only the data from the record that's currently selected in the gallery but also each control in that gallery. Posten indeholder f.eks. både kolonnen Body (Brødtekst), som stemmer overens med kolonnen Body (Brødtekst) i den oprindelige tabel og kolonnen Body1 (Brødtekst1), som repræsenterer den etiket, der viser dataene fra den pågældende kolonne.For example, the record contains both a Body column, which matches the Body column in the original table, and a Body1 column, which represents the label that shows the data from that column. Vælg tabelikonet i kolonnen Body1 (Brødtekst1) for at gennemgå disse data.Select the table icon in the Body1 column to drill into that data.

Nu hvor du har den valgte post, kan du hente individuelle felter fra den med operatoren .Now that you have the selected record, you can extract individual fields from it with the . .operator.

 1. Tryk på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet, tilføj derefter en etiket under galleriet.Press Esc to return to the default workspace, and then add a label below the gallery.

 2. Angiv egenskaben Text for etiketten til denne formel:Set the Text property of the label to this formula:
  Gallery.Selected.HeadingGallery.Selected.Heading

Du har taget egenskaben Selected, som er en post, og trukket egenskaben Heading ud fra den.You've taken the Selected property, which is a record, and extracted the Heading property from it.

Du kan også bruge en post som en beholder til generel brug til relaterede navngivne værdier.You can also use a record as a general-purpose container for related named values.

 • Hvis du bygger en formel omkring funktionerne UpdateContext og Navigate, kan du bruge en post til at indsamle de kontekstvariabler, som du vil opdatere.If you build a formula around the UpdateContext and Navigate functions, use a record to gather the context variables that you want to update.
 • Brug egenskaben Updates i et kontrolelement til redigering af en formular til at indsamle de ændringer, som brugeren har foretaget i en formular.Use the Updates property on an Edit form control to gather the changes that have been made by the user in a form.
 • Brug funktionen Patch til at opdatere en datakilde, men også til at flette poster.Use the Patch function to update a data source but also to merge records.

I disse tilfælde var posten aldrig en del af en tabel.In these cases, the record was never a part of a table.

Postfunktioner og egenskaber for kontrolelementerRecord functions and control properties

Funktioner, der returnerer poster:Functions that return records:

 • FirstN, LastN – returnerer den eller de første eller sidste poster i tabellen.FirstN, LastN - Returns the first or last record or records of the table.
 • Lookup – returnerer den første post fra en tabel, der stemmer overens med et eller flere kriterier.Lookup - Returns the first record from a table that matches one or more criteria.
 • Patch – opdaterer en datakilde eller fletter poster.Patch - Updates a data source or merges records.
 • Defaults – returnerer standardværdierne for en datakilde.Defaults - Returns the default values for a data source.

Egenskaber, der returnerer poster:Properties that return records:

 • Selected – gælder gallerier og lister.Selected - Applies to galleries and list boxes. Returnerer den aktuelt valgte post.Returns the currently selected record.
 • Updates – gælder gallerier.Updates - Applies to galleries. Samler alle de ændringer, som en bruger foretager i en formular til dataindtastning.Pulls together all the changes that a user makes in a data-entry form.
 • Update – gælder inputkontrolelementer som f.eks. tekstinputkontrolelementer og skydere.Update - Applies to input controls such as text-input controls and sliders. Angiver individuelle egenskaber, som galleriet skal samle.Sets up individual properties for the gallery to pull together.

PostområdeRecord scope

Nogle funktioner fungerer ved at evaluere en formel separat på tværs af alle posterne i en tabel.Some functions operate by evaluating a formula across all the records of a table individually. Formlens resultat bruges på forskellige måder:The formula's result is used in various ways:

 • Filter, Lookup – formlen afgør, om posten skal inkluderes i outputtet.Filter, Lookup - Formula determines if the record should be included in the output.
 • Sort – formlen leverer den værdi, som posterne skal sorteres efter.Sort - Formula provides the value to sort the records on.
 • Concat – formlen afgør de strenge, som skal sammenkædes.Concat - Formula determines the strings to concatenate together.
 • ForAll – formlen kan returnere en hvilken som helst værdi, muligvis med en bivirkning.ForAll - Formula can return any value, potentially with a side effect.
 • Distinct – formlen returnerer en værdi, der bruges til at identificere duplikerede poster.Distinct - Formula returns a value, used to identify duplicate records.
 • AddColumns – formlen resulterer i værdien af det tilføjede felt.AddColumns - Formula provides the value of the added field.
 • Average, Max, Min, Sum, StdevP, VarP – formlen giver den værdi, der skal samles.Average, Max, Min, Sum, StdevP, VarP - Formula provides the value to aggregate.

I disse formler kan du henvise til felterne for den post, der behandles.Inside these formulas, you can reference the fields of the record being processed. Hver af disse funktioner opretter et "postområde", hvor formlen evalueres, og hvor felterne i posten fås som id'er på øverste niveau.Each of these functions creates a "record scope" in which the formula is evaluated, where the fields of the record are available as top-level identifiers. Du kan også referere til egenskaber for kontrolelementer og andre værdier fra hele din app.You can also reference control properties and other values from throughout your app.

Lad os tage tabellen Products (Produkter):For example, take a table of Products:

For at finde ud af om der er blevet bestilt flere af disse produkter, end der er på lager:To determine if any of any of these products had more requested than is available:

Filter( Products, 'Quantity Requested' > 'Quantity Available' )Filter( Products, 'Quantity Requested' > 'Quantity Available' )

Det første argument, der skal filtreres, er den tabel med poster, der skal bearbejdes, og det andet argument er en formel.The first argument to Filter is the table of records to operate on, and the second argument is a formula. Filter (Filtrer) opretter et postområde til evaluering af denne formel, hvor felterne for hver post er tilgængelige, i dette tilfælde Product (Produkt), Quantity Requested (Anmodet antal) og Quantity Available (Tilgængeligt antal).Filter creates a record scope for evaluating this formula in which the fields of each record are available, in this case Product, Quantity Requested, and Quantity Available. Resultatet af sammenligningen bestemmer, om hver post skal medtages i resultatet af funktionen:The result of the comparison determines if each record should be included in the result of the function:

Lad os bygge videre på eksemplet og beregne, hvor meget af hvert produkt vi skal bestille:Adding to this example, we can calculate how much of each product to order:

AddColumns( Filter( Products, 'Quantity Requested' > 'Quantity Available' ), "Quantity To Order", 'Quantity Requested' - 'Quantity Available' )AddColumns( Filter( Products, 'Quantity Requested' > 'Quantity Available' ), "Quantity To Order", 'Quantity Requested' - 'Quantity Available' )

Her føjer vi en beregnet kolonne til resultatet.Here we are adding a calculated column to the result. AddColumns har sit eget postområde til beregning af forskellen mellem, hvad der er blevet anmodet, og hvad der er tilgængeligt.AddColumns has its own record scope that it uses to calculate the difference between what has been requested and what is available.

Endelig kan vi reducere resultattabellen til de påkrævede kolonner:Finally, we can reduce the result table to just the columns that we desire:

ShowColumns( AddColumns( Filter( Products, 'Quantity Requested' > 'Quantity Available' ), "Quantity To Order", 'Quantity Requested' - 'Quantity Available' ), "Product", "Quantity To Order" )ShowColumns( AddColumns( Filter( Products, 'Quantity Requested' > 'Quantity Available' ), "Quantity To Order", 'Quantity Requested' - 'Quantity Available' ), "Product", "Quantity To Order" )

Bemærk, at vi bruger dobbelte anførselstegn (") nogle steder og et enkelt anførselstegn (') andre steder.Note that in the above, we used double quotes (") in some places and single quotes (') in other places. Enkelte anførselstegn er påkrævede, når der refereres til værdien af et objekt, f.eks et felt eller en tabel, hvor navnet på objektet indeholder et mellemrum.Single quotes are required when referencing the value of an object, such as a field or table, in which the name of the object contains a space. Dobbelte anførselstegn benyttes, når vi ikke refererer til værdien af et objekt, men i stedet taler om det, især i situationer, hvor objektet endnu ikke findes, hvilket er tilfældet med AddColumns.Double quotes are used when we are not referencing the value of an object but instead talking about it, especially in situations in which the object does not yet exist, as in the case of AddColumns.

Fjernelse af flertydige udtrykDisambiguation

Feltnavne, der tilføjes sammen med postområdet, tilsidesætter de samme navne fra andre steder i appen.Field names added with the record scope override the same names from elsewhere in the app. Når det sker, kan du stadig få adgang til værdierne uden for postområdet med operatoren til @fjernelse af flertydige udtryk:When this happens, you can still access values from outside the record scope with the @ disambiguation operator:

 • Du kan få adgang til værdier fra indlejrede postområder ved at bruge operatoren @ med navnet på den tabel, der arbejdes på, ved hjælp af mønsteret Table[@*FieldName].To access values from nested record scopes, use the **@* operator with the name of the table being operated upon using the pattern Table[@FieldName].
 • Du kan få adgang til globale værdier som f.eks. datakilder, samlinger og kontekstvariabler ved at bruge mønsteret [@ObjectName]** (uden en tabelangivelse).To access global values, such as data sources, collections, and context variables, use the pattern [@ObjectName] (without a table designation).

Hvis den tabel, der arbejdes med, er et udtryk som f.eks. Filter( table, ... ), kan operatoren til fjernelse af flertydige udtryk ikke benyttes.If the table being operated upon is an expression, such as Filter( table, ... ), then the disambiguation operator cannot be used. Det er kun det inderste postområde, der kan få adgang til felter fra dette tabeludtryk ved ikke at bruge operatoren til fjernelse af flertydige udtryk.Only the innermost record scope can access fields from this table expression, by not using the disambiguation operator.

Forestil dig, at du f.eks. har en samling X:For example, imagine having a collection X:

Du kan oprette denne samling med ClearCollect( X, [1, 2] ).You can create this collection with ClearCollect( X, [1, 2] ).

Og en anden samling Y:And another collection Y:

Du kan oprette denne samling med ClearCollect( Y, ["A", "B"] ).You can create this collection with ClearCollect( Y, ["A", "B"] ).

Derudover skal du definere en kontekstvariabel ved navn Value (Værdi) med denne formel: UpdateContext( {Value: "!"} )In addition, define a context variable named Value with this formula: UpdateContext( {Value: "!"} )

Lad os sætte det hele sammen.Let's put it all together. I denne sammenhæng giver følgende formel:In this context, the following formula:

 • Ungroup( ForAll( X, ForAll( Y, Y[@Value] & Text( X[@Value] ) & [@Value] ) ), "Value" )Ungroup( ForAll( X, ForAll( Y, Y[@Value] & Text( X[@Value] ) & [@Value] ) ), "Value" )

denne tabel:produces this table:

Hvad foregår der her?What is going on here? Den yderste ForAll-funktion definerer et postområde for X, der giver adgang til feltet Value (Værdi) for hver post, når de behandles.The outermost ForAll function defines a record scope for X, allowing access to the Value field of each record as it is processed. Der kan opnås adgang til feltet ved blot at bruge ordet Value (Værdi) eller ved hjælp af X [@Value].It can be accessed by simply using the word Value or by using X[@Value].

Den inderste ForAll-funktion definerer et andet postområde for Y. Eftersom der også er et felt af typen Value (Værdi) defineret for denne tabel, refererer brugen af Value (Værdi) her til feltet i Y's post og ikke længere til posten fra X. Hvis vi skal have adgang til X' Value-felt (Værdi), skal vi bruge den lange version med operatoren til fjernelse af flertydige udtryk.The innermost ForAll function defines another record scope for Y. Since this table also has a Value field defined, using Value here refers to the field in Y's record and no longer the one from X. Here, to access X's Value field, we must use the longer version with the disambiguation operator.

Eftersom Y er det inderste postområde, kræver adgang til felter i denne tabel ikke fjernelse af flertydige udtryk, hvilket gør det muligt at benytte denne formel med det samme resultat:Since Y is the innermost record scope, accessing fields of this table do not require disambiguation, allowing us to use this formula with the same result:

 • Ungroup( ForAll( X, ForAll( Y, Value & Text( X[@Value] ) & [@Value] ) ), "Value" )Ungroup( ForAll( X, ForAll( Y, Value & Text( X[@Value] ) & [@Value] ) ), "Value" )

Alle ForAll-postområderne tilsidesætter det globale område.All the ForAll record scopes override the global scope. Kontekstvariablen Value (Værdi), som vi definerede, er ikke tilgængelig efter navn uden operatoren til fjernelse af flertydige udtryk.The Value context variable we defined is not available by name without the disambiguation operator. Hvis vi skal have adgang til denne værdi, skal vi bruge [@Value].To access this value we must use [@Value].

Ungroup (Opdel gruppe) fladgør resultatet, eftersom indlejrede ForAll-funktioner resulterer i en indlejret resultattabel.Ungroup flattens the result, since nested ForAll functions will result in a nested result table.

Indbygget syntaksInline syntax

PosterRecords

Du udtrykker poster ved hjælp af krøllede klammeparenteser, som indeholder navngivne feltværdier.You express records by using curly braces that contain named field values. Du kan for eksempel udtrykke den første post i tabellen i begyndelsen af dette emne ved hjælp af følgende formel:For example, you can express the first record in the table at the start of this topic by using this formula:

{ Name: "Chocolate", Price: 3.95, 'Quantity on Hand': 12, 'Quantity on Order': 10 }{ Name: "Chocolate", Price: 3.95, 'Quantity on Hand': 12, 'Quantity on Order': 10 }

Du kan også integrere formler i andre formler, som dette eksempel viser:You can also embed formulas within other formulas, as this example shows:

{ Name: First(Products).Name, Price: First(Products).Price * 1.095 }{ Name: First(Products).Name, Price: First(Products).Price * 1.095 }

Du kan indlejre poster ved at indlejre krøllede klammeparenteser, som dette eksempel viser:You can nest records by nesting curly braces, as this example shows:

{ 'Quantity': { 'OnHand': ThisItem.QuantOnHand, 'OnOrder': ThisItem.QuantOnOrder } }{ 'Quantity': { 'OnHand': ThisItem.QuantOnHand, 'OnOrder': ThisItem.QuantOnOrder } }

Sæt hvert kolonnenavn, der indeholder et specialtegn, f.eks. et mellemrum eller et kolon, i enkelte anførselstegn.Enclose each column name that contains a special character, such as a space or a colon, in single quotes. Hvis du vil bruge et enkelt anførselstegn inden for et kolonnenavn, skal du fordoble det.To use a single quote within a column name, double it.

Bemærk, at værdien i kolonnen Price (Pris) ikke omfatter et valutasymbol, f.eks. et dollartegn.Note that the value in the Price column doesn't include a currency symbol, such as a dollar sign. Denne formatering anvendes, når værdien vises.That formatting will be applied when the value is displayed.

TabellerTables

Du kan oprette en tabel ved hjælp funktionen Table og et sæt poster.You can create a table by using the Table function and a set of records. Du kan udtrykke tabellen i begyndelsen af dette emne ved hjælp af følgende formel:You can express the table at the start of this topic by using this formula:

Table( { Name: "Chocolate", Price: 3.95, 'Quantity on Hand': 12, 'Quantity on Order': 10 },
            { Name: "Bread", Price: 4.95, 'Quantity on Hand': 34, 'Quantity on Order': 0 },
            { Name: "Water", Price: 4.95, 'Quantity on Hand': 10, 'Quantity on Order': 0 } )
Table( { Name: "Chocolate", Price: 3.95, 'Quantity on Hand': 12, 'Quantity on Order': 10 },
            { Name: "Bread", Price: 4.95, 'Quantity on Hand': 34, 'Quantity on Order': 0 },
            { Name: "Water", Price: 4.95, 'Quantity on Hand': 10, 'Quantity on Order': 0 } )

Du kan også indlejre tabeller:You can also nest tables:

Table( { Name: "Chocolate",
            'Quantity History': Table( { Quarter: "Q1", OnHand: 10, OnOrder: 10 },
                        { Quarter: "Q2", OnHand: 18, OnOrder: 0 } ) } )
Table( { Name: "Chocolate",
            'Quantity History': Table( { Quarter: "Q1", OnHand: 10, OnOrder: 10 },
                        { Quarter: "Q2", OnHand: 18, OnOrder: 0 } ) } )

VærditabellerValue tables

Du kan oprette tabeller med én kolonne ved at angive værdier i kantede parenteser.You can create single-column tables by specifying values in square brackets. Den resulterende tabel har en enkelt kolonne med navnet Value (Værdi).The resulting table has a single column, named Value.

For eksempel svarer [ 1, 2, 3, 4 ] til Table( { Value: 1 }, { Value: 2 }, { Value: 3 }, { Value: 4 } ) og returnerer denne tabel:For example, [ 1, 2, 3, 4 ] is equivalent to Table( { Value: 1 }, { Value: 2 }, { Value: 3 }, { Value: 4 } ) and returns this table: