Binære funktionerBinary functions

Disse funktioner opretter og manipulerer binære data.These functions create and manipulate binary data.

Binære formaterBinary Formats

Læsning af talReading numbers

FunktionFunction BeskrivelseDescription
BinaryFormat.7BitEncodedSignedIntegerBinaryFormat.7BitEncodedSignedInteger Et binært format, der læser et 64-bit heltal med fortegn, som er kodet ved hjælp af en 7-bit kodning med variabel længde.A binary format that reads a 64-bit signed integer that was encoded using a 7-bit variable-length encoding.
BinaryFormat.7BitEncodedUnsignedIntegerBinaryFormat.7BitEncodedUnsignedInteger Et binært format, der læser et 64-bit heltal med fortegn, som er kodet ved hjælp af en 7-bit kodning med variabel længde.A binary format that reads a 64-bit unsigned integer that was encoded using a 7-bit variable-length encoding.
BinaryFormat.BinaryBinaryFormat.Binary Returnerer et binært format, som læser en binær værdi.Returns a binary format that reads a binary value.
BinaryFormat.ByteBinaryFormat.Byte Et binært format, der læser et 8-bit heltal uden fortegn.A binary format that reads an 8-bit unsigned integer.
BinaryFormat.ChoiceBinaryFormat.Choice Returnerer et binært format, der vælger det næste binære format baseret på en værdi, der allerede er læst.Returns a binary format that chooses the next binary format based on a value that has already been read.
BinaryFormat.DecimalBinaryFormat.Decimal Et binært format, der læser en .NET-baseret 16-byte decimalværdi.A binary format that reads a .NET 16-byte decimal value.
BinaryFormat.DoubleBinaryFormat.Double Et binært format, der læser en 8-byte flydende IEEE-punktværdi med dobbeltpræcision.A binary format that reads an 8-byte IEEE double-precision floating point value.
BinaryFormat.GroupBinaryFormat.Group Returnerer et binært format, der læser en gruppe elementer.Returns a binary format that reads a group of items. Hver elementværdi har en foranstillet entydig nøgleværdi.Each item value is preceded by a unique key value. Resultatet er en liste med elementværdier.The result is a list of item values.
BinaryFormat.LengthBinaryFormat.Length Returnerer et binært format, der begrænser den mængde data, som kan læses.Returns a binary format that limits the amount of data that can be read. Både BinaryFormat.List og BinaryFormat.Binary kan bruges til at læse til slutningen af dataene.Both BinaryFormat.List and BinaryFormat.Binary can be used to read until end of the data. BinaryFormat.Length kan bruges til at begrænse, hvor mange byte der læses.BinaryFormat.Length can be used to limit the number of bytes that are read.
BinaryFormat.ListBinaryFormat.List Returnerer et binært format, der læser en sekvens af elementer og returnerer en liste.Returns a binary format that reads a sequence of items and returns a list.
BinaryFormat.NullBinaryFormat.Null Et binært format, der læser nul byte og returnerer null.A binary format that reads zero bytes and returns null.
BinaryFormat.RecordBinaryFormat.Record Returnerer et binært format, der læser en post.Returns a binary format that reads a record. Hvert felt i posten kan have et forskelligt binært format.Each field in the record can have a different binary format.
BinaryFormat.SignedInteger16BinaryFormat.SignedInteger16 Et binært format, der læser et 16-bit heltal med fortegn.A binary format that reads a 16-bit signed integer.
BinaryFormat.SignedInteger32BinaryFormat.SignedInteger32 Et binært format, der læser et 32-bit heltal med fortegn.A binary format that reads a 32-bit signed integer.
BinaryFormat.SignedInteger64BinaryFormat.SignedInteger64 Et binært format, der læser et 64-bit heltal med fortegn.A binary format that reads a 64-bit signed integer.
BinaryFormat.SingleBinaryFormat.Single Et binært format, der læser et 4-byte IEEE-enkeltpræcisions reelt tal.A binary format that reads a 4-byte IEEE single-precision floating point value.
BinaryFormat.TextBinaryFormat.Text Returnerer et binært format, der læser en tekstværdi.Returns a binary format that reads a text value. Den valgfri værdi for kodning angiver kodningen af teksten.The optional encoding value specifies the encoding of the text.
BinaryFormat.TransformBinaryFormat.Transform Returnerer et binært format, der transformerer værdier, som er læst af et andet binært format.Returns a binary format that will transform the values read by another binary format.
BinaryFormat.UnsignedInteger16BinaryFormat.UnsignedInteger16 Et binært format, der læser et 16-bit heltal uden fortegn.A binary format that reads a 16-bit unsigned integer.
BinaryFormat.UnsignedInteger32BinaryFormat.UnsignedInteger32 Et binært format, der læser et 32-bit heltal uden fortegn.A binary format that reads a 32-bit unsigned integer.
BinaryFormat.UnsignedInteger64BinaryFormat.UnsignedInteger64 Et binært format, der læser et 64-bit heltal uden fortegn.A binary format that reads a 64-bit unsigned integer.
Styring af byterækkefølgenControlling byte order BeskrivelseDescription
BinaryFormat.ByteOrderBinaryFormat.ByteOrder Returnerer et binært format med den byterækkefølge, der er angivet af en funktion.Returns a binary format with the byte order specified by a function.
Table.PartitionValuesTable.PartitionValues Returnerer oplysninger om, hvordan en tabel er partitioneret.Returns information about how a table is partitioned.

BinærBinary

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Binary.BufferBinary.Buffer Gemmer den binære værdi i buffer i hukommelsen.Buffers the binary value in memory. Resultatet af dette kald er en stabil binær værdi, hvilket vil sige, at den har en deterministisk længde og byterækkefølge.The result of this call is a stable binary value, which means it will have a deterministic length and order of bytes.
Binary.CombineBinary.Combine Kombinerer en liste med binære værdier til en enkelt binær værdi.Combines a list of binaries into a single binary.
Binary.CompressBinary.Compress Komprimerer en binær værdi ved hjælp af den angivne komprimeringstype.Compresses a binary value using the given compression type.
Binary.DecompressBinary.Decompress Dekomprimerer en binær værdi ved hjælp af en angivet komprimeringstype.Decompresses a binary value using the given compression type.
Binary.FromBinary.From Returnerer en binær værdi ud fra den givne værdi.Returns a binary value from the given value.
Binary.FromListBinary.FromList Konverterer en liste med tal til en binær værdi.Converts a list of numbers into a binary value
Binary.FromTextBinary.FromText Afkoder data fra en tekstformular til binært format.Decodes data from a text form into binary.
Binary.InferContentTypeBinary.InferContentType Returnerer en post med feltet Content.Type, som indeholder den udskudte MIME-type.Returns a record with field Content.Type that contains the inferred MIME-type.
Binary.LengthBinary.Length Returnerer længden af binære værdier.Returns the length of binary values.
Binary.ToListBinary.ToList Konverterer en binær værdi til en liste med tal.Converts a binary value into a list of numbers
Binary.ToTextBinary.ToText Afkoder binære data til en tekstformular.Encodes binary data into a text form.
BinaryEncoding.Base64BinaryEncoding.Base64 Konstant, der skal bruges som kodningstype, når base-64-kodning er påkrævet.Constant to use as the encoding type when base-64 encoding is required.
BinaryEncoding.HexBinaryEncoding.Hex Konstant, der skal bruges som kodningstype, når hexadecimal kodning er påkrævet.Constant to use as the encoding type when hexadecimal encoding is required.
BinaryOccurrence.OptionalBinaryOccurrence.Optional Elementet forventes at blive vist nul eller én gang i inputtet.The item is expected to appear zero or one time in the input.
BinaryOccurrence.RepeatingBinaryOccurrence.Repeating Elementet forventes at blive vist nul eller flere gange i inputtet.The item is expected to appear zero or more times in the input.
BinaryOccurrence.RequiredBinaryOccurrence.Required Elementet forventes at blive vist én gang i inputtet.The item is expected to appear once in the input.
ByteOrder.BigEndianByteOrder.BigEndian En mulig værdi for parameteren byteOrder i BinaryFormat.ByteOrder.A possible value for the byteOrder parameter in BinaryFormat.ByteOrder. Den mest betydende byte vises først i Big Endian byte-rækkefølge.The most signficant byte appears first in Big Endian byte order.
ByteOrder.LittleEndianByteOrder.LittleEndian En mulig værdi for parameteren byteOrder i BinaryFormat.ByteOrder.A possible value for the byteOrder parameter in BinaryFormat.ByteOrder. Den mindst betydende byte vises først i Little Endian byte-rækkefølge.The least signficant byte appears first in Little Endian byte order.
Compression.DeflateCompression.Deflate De komprimerede data er i 'Deflate'-formatet.The compressed data is in the 'Deflate' format.
Compression.GZipCompression.GZip De komprimerede data er i 'GZip'-formatet.The compressed data is in the 'GZip' format.
Occurrence.OptionalOccurrence.Optional Elementet forventes at blive vist nul eller én gang i inputtet.The item is expected to appear zero or one time in the input.
Occurrence.RepeatingOccurrence.Repeating Elementet forventes at blive vist nul eller flere gange i inputtet.The item is expected to appear zero or more times in the input.
Occurrence.RequiredOccurrence.Required Elementet forventes at blive vist én gang i inputtet.The item is expected to appear once in the input.
#binary#binary Opretter en binær værdi ud fra tal eller tekst.Creates a binary value from numbers or text.