Funktioner for posterRecord functions

Disse funktioner opretter og manipulerer postværdier.These functions create and manipulate record values.

PostRecord

OplysningerInformation

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Record.FieldCountRecord.FieldCount Returnerer antallet af felter i en post.Returns the number of fields in a record.
Record.HasFieldsRecord.HasFields Returnerer true, hvis der findes et eller flere feltnavne i en post.Returns true if the field name or field names are present in a record.

TransformationerTransformations

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Record.AddFieldRecord.AddField Tilføjer et felt ud fra et feltnavn og en værdi.Adds a field from a field name and value.
Record.CombineRecord.Combine Samler posterne på en liste.Combines the records in a list.
Record.RemoveFieldsRecord.RemoveFields Returnerer en ny post, som ændrer den indbyrdes rækkefølge for de angivne felter.Returns a new record that reorders the given fields with respect to each other. Alle de felter, som ikke er medtaget, forbliver på deres oprindelige placering.Any fields not specified remain in their original locations.
Record.RenameFieldsRecord.RenameFields Returnerer en ny post, som omdøber de angivne felter.Returns a new record that renames the fields specified. De resulterende felter bevarer deres oprindelige rækkefølge.The resultant fields will retain their original order. Denne funktion understøtter udskiftning og sammenkædning af feltnavne.This function supports swapping and chaining field names. Alle destinationsnavne samt de resterende feltnavne skal dog udgøre et entydigt sæt. Ellers udløses der en fejl.However, all target names plus remaining field names must constitute a unique set or an error will occur.
Record.ReorderFieldsRecord.ReorderFields Returnerer en ny post, som ændrer den indbyrdes rækkefølge for felter.Returns a new record that reorders fields relative to each other. Alle de felter, som ikke er medtaget, forbliver på deres oprindelige placeringer.Any fields not specified remain in their original locations. Kræver, at der er to eller flere felter.Requires two or more fields.
Record.TransformFieldsRecord.TransformFields Transformerer felter ved at anvende transformOperations.Transforms fields by applying transformOperations. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke værdier transformOperations understøtter, under Parameterværdier.For more more information about values supported by transformOperations, see Parameter Values.

MarkeringSelection

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Record.FieldRecord.Field Returnerer værdien for det angivne felt.Returns the value of the given field. Denne funktion kan bruges til dynamisk oprettelse af en feltopslagssyntaks for en bestemt post.This function can be used to dynamically create field lookup syntax for a given record. På denne måde svarer det til en dynamisk version af syntaksen record[field].In that way it is a dynamic verison of the record[field] syntax.
Record.FieldNamesRecord.FieldNames Returnerer en liste med feltnavne i samme rækkefølge som postens felter.Returns a list of field names in order of the record's fields.
Record.FieldOrDefaultRecord.FieldOrDefault Returnerer værdien for et felt i en post eller standardværdien, hvis feltet ikke findes.Returns the value of a field from a record, or the default value if the field does not exist.
Record.FieldValuesRecord.FieldValues Returnerer en liste med feltværdier i samme rækkefølge som postens felter.Returns a list of field values in order of the record's fields.
Record.SelectFieldsRecord.SelectFields Returnerer en ny post med udvalgte felter fra inputposten.Returns a new record that contains the fields selected from the input record. Felternes oprindelige rækkefølge bevares.The original order of the fields is maintained.

SerialiseringSerialization

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Record.FromListRecord.FromList Returnerer en post med en liste over feltværdier og et sæt felter.Returns a record given a list of field values and a set of fields.
Record.FromTableRecord.FromTable Returnerer en post fra en tabel med poster, som indeholder feltnavne og værdier.Returns a record from a table of records containing field names and values.
Record.ToListRecord.ToList Returnerer en liste over værdier, der indeholder feltværdierne fra inputposten.Returns a list of values containing the field values of the input record.
Record.ToTableRecord.ToTable Returnerer en tabel med poster, som indeholder feltnavne og værdier fra en inputpost.Returns a table of records containing field names and values from an input record.

ParameterværdierParameter Values

Følgende typedefinitioner bruges til at beskrive de parameterværdier, der refereres til i ovenstående postfunktioner.The following type definitions are used to describe the parameter values that are referenced in Record functions above.

Indstillingen MissingFieldMissingField option MissingField.Error = 0;MissingField.Error = 0;

MissingField.Ignore = 1;MissingField.Ignore = 1;

MissingField.UseNull = 2;MissingField.UseNull = 2;
TransformationshandlingerTransform operations Det er muligt at angive transformationshandlinger med en af følgende værdier:Transform operations can be specified by either of the following values:

En listeværdi med to elementer, hvor det første element er feltnavnet, og det andet element er den transformationsfunktion, der anvendes på det pågældende felt for at generere en ny værdi.A list value of two items, first item being the field name and the second item being the transformation function applied to that field to produce a new value.

Der kan angives en liste med transformationer ved at angive en listeværdi, og hvert element er listeværdien for to elementer som beskrevet ovenfor.A list of transformations can be provided by providing a list value, and each item being the list value of 2 items as described above.

Du kan finde eksempler under beskrivelsen af Record.TransformFields.For examples, see description of Record.TransformFields
OmdøbningshandlingerRename operations Omdøbningshandlinger for en post kan angives som:Rename operations for a record can be specified as either of:

En enkelt omdøbningshandling i form af en liste med to feltnavne, et gammelt og et nyt.A single rename operation, which is represented by a list of two field names, old and new.Du kan finde eksempler under beskrivelsen af Record.RenameFields.For examples, see description of Record.RenameFields.