TabelfunktionerTable functions

Disse funktioner opretter og manipulerer tabelværdier.These functions create and manipulate table values.

Oprettelse af tabelTable construction

FunktionFunction BeskrivelseDescription
ItemExpression.FromItemExpression.From Returnerer AST for selve funktionen.Returns the AST for the body of a function.
ItemExpression.ItemItemExpression.Item En AST-node, der repræsenterer elementet i et elementudtryk.An AST node representing the item in an item expression.
RowExpression.ColumnRowExpression.Column Returnerer AST, der repræsenterer adgang til en kolonne i et rækkeudtryk.Returns an AST that represents access to a column within a row expression.
RowExpression.FromRowExpression.From Returnerer AST for selve funktionen.Returns the AST for the body of a function.
RowExpression.RowRowExpression.Row En AST-node, der repræsenterer rækken i et rækkeudtryk.An AST node representing the row in a row expression.
Table.FromColumnsTable.FromColumns Returnerer en tabel fra en liste, der indeholder indlejrede lister med kolonnenavne og -værdier.Returns a table from a list containing nested lists with the column names and values.
Table.FromListTable.FromList Konverterer en liste til en tabel ved at anvende den angivne opdelingsfunktion for hvert element på listen.Converts a list into a table by applying the specified splitting function to each item in the list.
Table.FromRecordsTable.FromRecords Returnerer en tabel fra en liste over poster.Returns a table from a list of records.
Table.FromRowsTable.FromRows Opretter en tabel fra listen, hvor hvert element på listen er en liste, der indeholder kolonneværdierne for en enkelt række.Creates a table from the list where each element of the list is a list that contains the column values for a single row.
Table.FromValueTable.FromValue Returnerer en tabel med en kolonne, der indeholder den angivne værdi eller liste over værdier.Returns a table with a column containing the provided value or list of values.
Table.FuzzyGroupTable.FuzzyGroup Grupperer rækkerne i en tabel efter fuzzy match af værdierne i den angivne kolonne for hver række.Groups the rows of a table by fuzzily matching values in the specified column for each row.
Table.FuzzyJoinTable.FuzzyJoin Joinforbinder rækkerne fra de to tabeller, hvor der er et fuzzymatch, ud fra de angivne nøgler.Joins the rows from the two tables that fuzzy match based on the given keys.
Table.FuzzyNestedJoinTable.FuzzyNestedJoin Udfører en fuzzyjoinforbindelse mellem tabeller på angivne kolonner og opretter joinresultatet i en ny kolonne.Performs a fuzzy join between tables on supplied columns and produces the join result in a new column.
Table.SplitTable.Split Opdeler den angivne tabel i en liste over tabeller ved hjælp af den angivne sidestørrelse.Splits the specified table into a list of tables using the specified page size.
Table.ViewTable.View Opretter eller udvider en tabel med brugerdefinerede handlere for forespørgsler og handlinger.Creates or extends a table with user-defined handlers for query and action operations.
Table.ViewFunctionTable.ViewFunction Opretter en funktion, der kan opfanges af en handler, som er defineret for en visning (via Table.View).Creates a function that can be intercepted by a handler defined on a view (via Table.View).

KonverteringerConversions

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Table.ToColumnsTable.ToColumns Returnerer en liste over indlejrede lister, der hver repræsenterer en kolonne med værdier i inputtabellen.Returns a list of nested lists each representing a column of values in the input table.
Table.ToListTable.ToList Returnerer en tabel i en liste ved at anvende den angivne samlefunktion for hver række med værdier i tabellen.Returns a table into a list by applying the specified combining function to each row of values in a table.
Table.ToRecordsTable.ToRecords Returnerer en liste over poster fra en inputtabel.Returns a list of records from an input table.
Table.ToRowsTable.ToRows Returnerer en indlejret liste over rækkeværdier fra en inputtabel.Returns a nested list of row values from an input table.

OplysningerInformation

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Table.ColumnCountTable.ColumnCount Returnerer antallet af kolonner i en tabel.Returns the number of columns in a table.
Table.IsEmptyTable.IsEmpty Returnerer true, hvis tabellen ikke indeholder nogen rækker.Returns true if the table does not contain any rows.
Table.ProfileTable.Profile Returnerer en profil for en tabels kolonner.Returns a profile of the columns of a table.
Table.RowCountTable.RowCount Returnerer antallet af rækker i en tabel.Returns the number of rows in a table.
Table.SchemaTable.Schema Returnerer en tabel, der indeholder en beskrivelse af kolonnerne (f.eks. skemaet) for den angivne tabel.Returns a table containing a description of the columns (i.e. the schema) of the specified table.
Tables.GetRelationshipsTables.GetRelationships Returnerer relationerne mellem et sæt tabeller.Returns the relationships among a set of tables.

RækkehandlingerRow operations

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Table.AlternateRowsTable.AlternateRows Returnerer en tabel, der indeholder et skiftende mønster for rækkerne i en tabel.Returns a table containing an alternating pattern of the rows from a table.
Table.CombineTable.Combine Returnerer en tabel, der er resultatet af at flette en liste over tabeller.Returns a table that is the result of merging a list of tables. Tabellerne skal have den samme struktur for rækketype.The tables must all have the same row type structure.
Table.FindTextTable.FindText Returnerer en tabel, der kun indeholder de rækker, som har den angivne tekst i en af cellerne eller dele deraf.Returns a table containing only the rows that have the specified text within one of their cells or any part thereof.
Table.FirstTable.First Returnerer den første række i en tabel.Returns the first row from a table.
Table.FirstNTable.FirstN Returnerer den eller de første rækker i en tabel afhængigt af parameteren countOrCondition.Returns the first row(s) of a table, depending on the countOrCondition parameter.
Table.FirstValueTable.FirstValue Returnerer den første kolonne i den første række af tabellen eller en angivet standardværdi.Returns the first column of the first row of the table or a specified default value.
Table.FromPartitionsTable.FromPartitions Returnerer en tabel, der er resultatet af at kombinere et sæt partitionerede tabeller i nye kolonner.Returns a table that is the result of combining a set of partitioned tables into new columns. Du kan evt. angive kolonnetypen; standard er vilkårlig.The type of the column can optionally be specified, the default is any.
Table.InsertRowsTable.InsertRows Returnerer en tabel med listen over rækker indsat i tabellen med et indeks.Returns a table with the list of rows inserted into the table at an index. Hver af de rækker, der skal indsættes, skal stemmer overens med tabellens rækketype.Each row to insert must match the row type of the table..
Table.LastTable.Last Returnerer den sidste række i en tabel.Returns the last row of a table.
Table.LastNTable.LastN Returnerer den eller de sidste rækker i en tabel afhængigt af parameteren countOrCondition.Returns the last row(s) from a table, depending on the countOrCondition parameter.
Table.MatchesAllRowsTable.MatchesAllRows Returnerer true, hvis alle rækker i en tabel opfylder en betingelse.Returns true if all of the rows in a table meet a condition.
Table.MatchesAnyRowsTable.MatchesAnyRows Returnerer true, hvis en af rækkerne i en tabel opfylder en betingelse.Returns true if any of the rows in a table meet a condition.
Table.PartitionTable.Partition Opdeler tabellen i en liste over et grupperet antal tabeller baseret på værdien af kolonnen for hver række og en hash funktion.Partitions the table into a list of groups number of tables, based on the value of the column of each row and a hash function. Hashfunktionen anvendes for værdien af kolonnen for en række for at hente en hashværdi for rækken.The hash function is applied to the value of the column of a row to obtain a hash value for the row. Modulusgrupperne for hashværdien angiver, hvilken af de returnerede tabeller rækken placeres i.The hash value modulo groups determines in which of the returned tables the row will be placed.
Table.RangeTable.Range Returnerer det angivne antal rækker i en tabel med udgangspunkt i en forskydning.Returns the specified number of rows from a table starting at an offset.
Table.RemoveFirstNTable.RemoveFirstN Returnerer en tabel, hvor det angivne antal rækker er fjernet fra tabellen startende fra den første række.Returns a table with the specified number of rows removed from the table starting at the first row. Det fjernede antal rækker afhænger af den valgfri countOrCondition-parameter.The number of rows removed depends on the optional countOrCondition parameter.
Table.RemoveLastNTable.RemoveLastN Returnerer en tabel, hvor det angivne antal rækker er fjernet fra tabellen startende fra den sidste række.Returns a table with the specified number of rows removed from the table starting at the last row. Det fjernede antal rækker afhænger af den valgfri countOrCondition-parameter.The number of rows removed depends on the optional countOrCondition parameter.
Table.RemoveRowsTable.RemoveRows Returnerer en tabel, hvor det angivne antal rækker er fjernet fra tabellen startende fra en forskydning.Returns a table with the specified number of rows removed from the table starting at an offset.
Table.RemoveRowsWithErrorsTable.RemoveRowsWithErrors Returnerer en tabel, hvor alle rækker, der indeholder en fejl i mindst en af cellerne, er fjernet.Returns a table with all rows removed from the table that contain an error in at least one of the cells in a row.
Table.RepeatTable.Repeat Returnerer en tabel, der indeholder rækkerne i tabellen gentaget det talte antal gange.Returns a table containing the rows of the table repeated the count number of times.
Table.ReplaceRowsTable.ReplaceRows Returnerer en tabel, hvor de rækker, der starter med en forskydning og fortsætter med henblik på tælling, erstattes med de angivne rækker.Returns a table where the rows beginning at an offset and continuing for count are replaced with the provided rows.
Table.ReverseRowsTable.ReverseRows Returnerer en tabel med rækkerne i omvendt rækkefølge.Returns a table with the rows in reverse order.
Table.SelectRowsTable.SelectRows Returnerer en tabel, der kun indeholder de rækker, der stemmer overens med en betingelse.Returns a table containing only the rows that match a condition.
Table.SelectRowsWithErrorsTable.SelectRowsWithErrors Returnerer en tabel, der kun indeholder de rækker i tabellen, hvor der er fejl i mindst en af cellerne i en række.Returns a table with only the rows from table that contain an error in at least one of the cells in a row.
Table.SingleRowTable.SingleRow Returnerer en enkelt række i en tabel.Returns a single row from a table.
Table.SkipTable.Skip Returnerer en tabel, der ikke indeholder den eller de første rækker i tabellen.Returns a table that does not contain the first row or rows of the table.

KolonnehandlingerColumn operations

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Table.ColumnTable.Column Returnerer værdierne fra en kolonne i en tabel.Returns the values from a column in a table.
Table.ColumnNamesTable.ColumnNames Returnerer navnene på kolonnerne i en tabel.Returns the names of columns from a table.
Table.ColumnsOfTypeTable.ColumnsOfType Returnerer en liste med navnene på de kolonner, der stemmer overens med de angivne typer.Returns a list with the names of the columns that match the specified types.
Table.DemoteHeadersTable.DemoteHeaders Sænker rækkeoverskriften ned til den første række i en tabel.Demotes the header row down into the first row of a table.
Table.DuplicateColumnTable.DuplicateColumn Duplikerer en kolonne med det angivne navn.Duplicates a column with the specified name. Værdier og typen kopieres fra kildekolonnen.Values and type are copied from the source column.
Table.HasColumnsTable.HasColumns Returnerer true, hvis en tabel har den eller de angivne kolonner.Returns true if a table has the specified column or columns.
Table.PivotTable.Pivot Hvis der er angivet en tabel- og attributkolonne, der indeholder pivotValues, oprettes der nye kolonner for hver af pivotværdierne, og de tildeles værdier fra valueColumn.Given a table and attribute column containing pivotValues, creates new columns for each of the pivot values and assigns them values from the valueColumn. Et valgfri aggregationFunction kan leveres, så der kan håndteres flere forekomster af den samme nøgleværdi i attributkolonnen.An optional aggregationFunction can be provided to handle multiple occurrence of the same key value in the attribute column.
Table.PrefixColumnsTable.PrefixColumns Returnerer en tabel, hvor en tekstværdi er sat foran kolonnerne.Returns a table where the columns have all been prefixed with a text value.
Table.PromoteHeadersTable.PromoteHeaders Hæver den første række i tabellen til overskriften eller kolonnenavne.Promotes the first row of the table into its header or column names.
Table.RemoveColumnsTable.RemoveColumns Returnerer en tabel uden en bestemt kolonne eller bestemte kolonner.Returns a table without a specific column or columns.
Table.ReorderColumnsTable.ReorderColumns Returnerer en tabel med bestemte kolonner i en rækkefølge, der er relativ til hinanden.Returns a table with specific columns in an order relative to one another.
Table.RenameColumnsTable.RenameColumns Returnerer en tabel, hvor kolonnerne er omdøbt som angivet.Returns a table with the columns renamed as specified.
Table.SelectColumnsTable.SelectColumns Returnerer en tabel, der kun indeholder bestemte kolonner.Returns a table that contains only specific columns.
Table.TransformColumnNamesTable.TransformColumnNames Transformerer kolonnenavne ved hjælp af den angivne funktion.Transforms column names by using the given function.
Table.UnpivotTable.Unpivot Hvis der er angivet en liste over tabelkolonner, transformeres disse kolonner til attribut/værdi-par.Given a list of table columns, transforms those columns into attribute-value pairs.
Table.UnpivotOtherColumnsTable.UnpivotOtherColumns Oversætter alle kolonner, undtagen et angivet sæt, til attribut/værdi-par kombineret med resten af værdierne i hver række.Translates all columns other than a specified set into attribute-value pairs, combined with the rest of the values in each row.

ParametreParameters

ParameterværdierParameter values BeskrivelseDescription
JoinKind.InnerJoinKind.Inner En mulig værdi for den valgfri parameter JoinKind i Table.Join.A possible value for the optional JoinKind parameter in Table.Join. Den tabel, der er resultatet af en indre joinforbindelse, indeholder en række for hvert rækkepar fra de angivne tabeller, der stemmer overens på baggrund af de angivne nøglekolonner.The table resulting from an inner join contains a row for each pair of rows from the specified tables that were determined to match based on the specified key columns.
JoinKind.LeftOuterJoinKind.LeftOuter En mulig værdi for den valgfri parameter JoinKind i Table.Join.A possible value for the optional JoinKind parameter in Table.Join. En venstre ydre joinforbindelse sikrer, at alle rækker i den første tabel vises i resultatet.A left outer join ensures that all rows of the first table appear in the result.
JoinKind.RightOuterJoinKind.RightOuter En mulig værdi for den valgfri parameter JoinKind i Table.Join.A possible value for the optional JoinKind parameter in Table.Join. En højre ydre joinforbindelse sikrer, at alle rækker i den anden tabel vises i resultatet.A right outer join ensures that all rows of the second table appear in the result.
JoinKind.FullOuterJoinKind.FullOuter En mulig værdi for den valgfri parameter JoinKind i Table.Join.A possible value for the optional JoinKind parameter in Table.Join. En komplet ydre joinforbindelse sikrer, at alle rækker i begge tabeller vises i resultatet.A full outer join ensures that all rows of both tables appear in the result. Rækker, der ikke stemmer overens med nogle i den anden tabel, er joinforbundet med en standardrække, der indeholder null-værdier for alle kolonner.Rows that did not have a match in the other table are joined with a default row containing null values for all of its columns.
JoinKind.LeftAntiJoinKind.LeftAnti En mulig værdi for den valgfri parameter JoinKind i Table.Join.A possible value for the optional JoinKind parameter in Table.Join. En venstre antijoinforbindelse returnerer alle de rækker fra den første tabel, som ikke stemmer overens med nogle i den anden tabel.A left anti join returns that all rows from the first table which do not have a match in the second table.
JoinKind.RightAntiJoinKind.RightAnti En mulig værdi for den valgfri parameter JoinKind i Table.Join.A possible value for the optional JoinKind parameter in Table.Join. En højre antijoinforbindelse returnerer alle de rækker fra den anden tabel, som ikke stemmer overens med nogle i den første tabel.A right anti join returns that all rows from the second table which do not have a match in the first table.
MissingField.ErrorMissingField.Error En valgfri parameter i post- og tabelfunktioner, som angiver, at manglende felter skal resultere i en fejl.An optional parameter in record and table functions indicating that missing fields should result in an error. (Dette er standardværdien for parameteren).(This is the default parameter value.)
MissingField.IgnoreMissingField.Ignore En valgfri parameter i post- og tabelfunktioner, som angiver, at manglende felter skal ignoreres.An optional parameter in record and table functions indicating that missing fields should be ignored.
MissingField.UseNullMissingField.UseNull En valgfri parameter i post- og tabelfunktioner, som angiver, at manglende felter skal inkluderes som null-værdier.An optional parameter in record and table functions indicating that missing fields should be included as null values.
GroupKind.GlobalGroupKind.Global GroupKind.GlobalGroupKind.Global
GroupKind.LocalGroupKind.Local GroupKind.LocalGroupKind.Local
ExtraValues.ListExtraValues.List Hvis opdelingsfunktionen returnerer flere kolonner, end der forventes i tabellen, skal de samles på en liste.If the splitter function returns more columns than the table expects, they should be collected into a list.
ExtraValues.IgnoreExtraValues.Ignore Hvis opdelingsfunktionen returnerer flere kolonner, end der forventes i tabellen, skal de ignoreres.If the splitter function returns more columns than the table expects, they should be ignored.
ExtraValues.ErrorExtraValues.Error Hvis opdelingsfunktionen returnerer flere kolonner, end der forventes i tabellen, skal der oprettes en fejl.If the splitter function returns more columns than the table expects, an error should be raised.
JoinAlgorithm.DynamicJoinAlgorithm.Dynamic JoinAlgorithm.DynamicJoinAlgorithm.Dynamic
JoinAlgorithm.PairwiseHashJoinAlgorithm.PairwiseHash JoinAlgorithm.PairwiseHashJoinAlgorithm.PairwiseHash
JoinAlgorithm.SortMergeJoinAlgorithm.SortMerge JoinAlgorithm.SortMergeJoinAlgorithm.SortMerge
JoinAlgorithm.LeftHashJoinAlgorithm.LeftHash JoinAlgorithm.LeftHashJoinAlgorithm.LeftHash
JoinAlgorithm.RightHashJoinAlgorithm.RightHash JoinAlgorithm.RightHashJoinAlgorithm.RightHash
JoinAlgorithm.LeftIndexJoinAlgorithm.LeftIndex JoinAlgorithm.LeftIndexJoinAlgorithm.LeftIndex
JoinAlgorithm.RightIndexJoinAlgorithm.RightIndex JoinAlgorithm.RightIndexJoinAlgorithm.RightIndex
JoinSide.LeftJoinSide.Left Angiver den venstre tabel i en joinforbindelse.Specifies the left table of a join.
JoinSide.RightJoinSide.Right Angiver den højre tabel i en joinforbindelse.Specifies the right table of a join.

TransformationTransformation

Parametre for gruppeindstillingerParameters for Group options

 • GroupKind.Global = 0;GroupKind.Global = 0;

 • GroupKind.Local = 1;GroupKind.Local = 1;

Parametre for joinforbindelsesformerParameters for Join kinds

 • JoinKind.Inner = 0;JoinKind.Inner = 0;

 • JoinKind.LeftOuter = 1;JoinKind.LeftOuter = 1;

 • JoinKind.RightOuter = 2;JoinKind.RightOuter = 2;

 • JoinKind.FullOuter = 3;JoinKind.FullOuter = 3;

 • JoinKind.LeftAnti = 4;JoinKind.LeftAnti = 4;

 • JoinKind.RightAnti = 5JoinKind.RightAnti = 5

Algoritme for joinforbindelseJoin Algorithm

Følgende JoinAlgorithm-værdier kan angives til Table.JoinThe following JoinAlgorithm values can be specified to Table.Join

 • JoinAlgorithm.Dynamic    0, 
  
 • JoinAlgorithm.PairwiseHash  1, 
  
 • JoinAlgorithm.SortMerge   2, 
  
 • JoinAlgorithm.LeftHash    3, 
  
 • JoinAlgorithm.RightHash   4, 
  
 • JoinAlgorithm.LeftIndex   5, 
  
 • JoinAlgorithm.RightIndex   6, 
  
ParameterværdierParameter values BeskrivelseDescription
JoinSide.LeftJoinSide.Left Angiver den venstre tabel i en joinforbindelse.Specifies the left table of a join.
JoinSide.RightJoinSide.Right Angiver den højre tabel i en joinforbindelse.Specifies the right table of a join.

EksempeldataExample data

Følgende tabeller bruges af eksemplerne i dette afsnit.The following tables are used by the examples in this section.

KundetabelCustomers table

Customers = Table.FromRecords({ 
 
 [CustomerID = 1, Name = "Bob", Phone = "123-4567"], 
 
 [CustomerID = 2, Name = "Jim", Phone = "987-6543"], 
 
 [CustomerID = 3, Name = "Paul", Phone = "543-7890"], 
 
 [CustomerID = 4, Name = "Ringo", Phone = "232-1550"] 
 
} 

OrdretabelOrders table

Orders = Table.FromRecords({ 
 
 [OrderID = 1, CustomerID = 1, Item = "Fishing rod", Price = 100.0], 
 
 [OrderID = 2, CustomerID = 1, Item = "1 lb. worms", Price = 5.0], 
 
 [OrderID = 3, CustomerID = 2, Item = "Fishing net", Price = 25.0], 
 
 [OrderID = 4, CustomerID = 3, Item = "Fish tazer", Price = 200.0], 
 
 [OrderID = 5, CustomerID = 3, Item = "Bandaids", Price = 2.0], 
 
 [OrderID = 6, CustomerID = 1, Item = "Tackle box", Price = 20.0], 
 
 [OrderID = 7, CustomerID = 5, Item = "Bait", Price = 3.25], 
 
 [OrderID = 8, CustomerID = 5, Item = "Fishing Rod", Price = 100.0], 
 
 [OrderID = 9, CustomerID = 6, Item = "Bait", Price = 3.25] 
 
}) 
FunktionFunction BeskrivelseDescription
Table.AddColumnTable.AddColumn Føjer en kolonne med navnet newColumnName til en tabel.Adds a column named newColumnName to a table.
Table.AddIndexColumnTable.AddIndexColumn Returnerer en tabel med en ny kolonne med et bestemt navn, der for hver række indeholder et indeks for rækken i tabellen.Returns a table with a new column with a specific name that, for each row, contains an index of the row in the table.
Table.AddJoinColumnTable.AddJoinColumn Udfører en indlejret joinforbindelse mellem tabel1 og tabel2 fra bestemte kolonner og producerer joinforbindelsesresultatet som en newColumnName-kolonne for hver række i tabel1.Performs a nested join between table1 and table2 from specific columns and produces the join result as a newColumnName column for each row of table1.
Table.AddKeyTable.AddKey Føj en nøgle til en tabel.Add a key to table.
Table.AggregateTableColumnTable.AggregateTableColumn Samler tabeller, der er indlejret i en bestemt kolonne, i flere kolonner, der indeholder samlede værdier for de pågældende tabeller.Aggregates tables nested in a specific column into multiple columns containing aggregate values for those tables.
Table.CombineColumnsTable.CombineColumns Med Table.CombineColumns flettes kolonner ved hjælp af samlefunktionen, så der produceres en ny kolonne.Table.CombineColumns merges columns using a combiner function to produce a new column. Table.CombineColumns er det omvendte af Table.SplitColumns.Table.CombineColumns is the inverse of Table.SplitColumns.
Table.ExpandListColumnTable.ExpandListColumn Når der er angivet en kolonne med lister i en tabel, oprettes der en kopi af en række for hver værdi på listen.Given a column of lists in a table, create a copy of a row for each value in its list.
Table.ExpandRecordColumnTable.ExpandRecordColumn Udvider en kolonne over poster til kolonner med de enkelte værdier.Expands a column of records into columns with each of the values.
Table.ExpandTableColumnTable.ExpandTableColumn Udvider en kolonne med poster eller en kolonne med tabeller til flere kolonner i den tabel, der indeholder dem.Expands a column of records or a column of tables into multiple columns in the containing table.
Table.FillDownTable.FillDown Erstatter null-værdier i den eller de angivne kolonner i tabellen med den nyeste værdi i kolonnen, som ikke er en null-værdi.Replaces null values in the specified column or columns of the table with the most recent non-null value in the column.
Table.FillUpTable.FillUp Returnerer en tabel fra den angivne tabel, hvor værdien af den næste celle overføres til cellerne med null-værdier ovenfor i den angivne kolonne.Returns a table from the table specified where the value of the next cell is propagated to the null values cells above in the column specified.
Table.FilterWithDataTableTable.FilterWithDataTable
Table.GroupTable.Group Grupperer tabelrækkerne efter værdierne i nøglekolonner for hver række.Groups table rows by the values of key columns for each row.
Table.JoinTable.Join Joinforbinder rækkerne i tabel1 med rækkerne i tabel2 ud fra ligheden mellem værdierne i de nøglekolonner, der er valgt af tabel1, nøgle1 og tabel2, nøgle2.Joins the rows of table1 with the rows of table2 based on the equality of the values of the key columns selected by table1, key1 and table2, key2.
Table.KeysTable.Keys Returnerer en liste over navne på nøglekolonner i en tabel.Returns a list of key column names from a table.
Table.NestedJoinTable.NestedJoin Joinforbinder rækkerne i tabellerne ud fra ligheden mellem nøglerne.Joins the rows of the tables based on the equality of the keys. Resultaterne indsættes i en ny kolonne.The results are entered into a new column.
Table.ReplaceErrorValuesTable.ReplaceErrorValues Erstatter fejlværdierne i de angivne kolonner med den tilsvarende angivne værdi.Replaces the error values in the specified columns with the corresponding specified value.
Table.ReplaceKeysTable.ReplaceKeys Returnerer en ny tabel med et nyt nøgleoplysningssæt i nøgleargumentet.Returns a new table with new key information set in the keys argument.
Table.ReplaceRelationshipIdentityTable.ReplaceRelationshipIdentity
Table.ReplaceValueTable.ReplaceValue Erstatter oldValue med newValue i bestemte kolonner i en tabel ved hjælp af den angivne erstatningsfunktion, f.eks. text.Replace eller Value.Replace.Replaces oldValue with newValue in specific columns of a table, using the provided replacer function, such as text.Replace or Value.Replace.
Table.SplitColumnTable.SplitColumn Returnerer et nyt sæt kolonner fra en enkelt kolonne, der anvender en opdelingsfunktion til hver værdi.Returns a new set of columns from a single column applying a splitter function to each value.
Table.TransformColumnsTable.TransformColumns Transformerer kolonner i en tabel ved hjælp af en funktion.Transforms columns from a table using a function.
Table.TransformColumnTypesTable.TransformColumnTypes Transformerer kolonnetyperne i en tabel ved hjælp af en type.Transforms the column types from a table using a type.
Table.TransformRowsTable.TransformRows Transformerer rækkerne i en tabel ved hjælp af en transformationsfunktion.Transforms the rows from a table using a transform function.
Table.TransposeTable.Transpose Returnerer en tabel med kolonner, der er konverteret til rækker, og rækker, der er konverteret til kolonner fra inputtabellen.Returns a table with columns converted to rows and rows converted to columns from the input table.

MedlemskabMembership

Parametre for kontrol af medlemskabParameters for membership checks

ForekomstspecifikationOccurrence specification

 • Occurrence.First = 0 
  
 • Occurrence.Last  = 1 
  
 • Occurrence.All  = 2 
  
FunktionFunction BeskrivelseDescription
Table.ContainsTable.Contains Afgør, om a-posten vises som en række i tabellen.Determines whether the a record appears as a row in the table.
Table.ContainsAllTable.ContainsAll Afgør, om alle de angivne poster vises som rækker i tabellen.Determines whether all of the specified records appear as rows in the table.
Table.ContainsAnyTable.ContainsAny Afgør, om nogle af de angivne poster vises som rækker i tabellen.Determines whether any of the specified records appear as rows in the table.
Table.DistinctTable.Distinct Fjerner duplikerede rækker fra en tabel, hvilket sikrer, at alle de resterende rækker er entydige.Removes duplicate rows from a table, ensuring that all remaining rows are distinct.
Table.IsDistinctTable.IsDistinct Afgør, om en tabel kun indeholder entydige rækker.Determines whether a table contains only distinct rows.
Table.PositionOfTable.PositionOf Afgør positionen eller positionerne for en række i en tabel.Determines the position or positions of a row within a table.
Table.PositionOfAnyTable.PositionOfAny Afgør positionen eller positionerne for en hvilken som helst af de angivne rækker i tabellen.Determines the position or positions of any of the specified rows within the table.
Table.RemoveMatchingRowsTable.RemoveMatchingRows Fjerner alle forekomster af rækker fra en tabel.Removes all occurrences of rows from a table.
Table.ReplaceMatchingRowsTable.ReplaceMatchingRows Erstatter bestemte rækker i en tabel med de nye rækker.Replaces specific rows from a table with the new rows.

SorteringOrdering

EksempeldataExample data

Følgende tabeller bruges af eksemplerne i dette afsnit.The following tables are used by the examples in this section.

Tabel over medarbejdereEmployees table

Employees = Table.FromRecords( 
 
  {[Name="Bill",  Level=7, Salary=100000], 
 
   [Name="Barb",  Level=8, Salary=150000], 
 
   [Name="Andrew", Level=6, Salary=85000], 
 
   [Name="Nikki", Level=5, Salary=75000], 
 
   [Name="Margo", Level=3, Salary=45000], 
 
   [Name="Jeff",  Level=10, Salary=200000]}, 
 
type table [ 
 
  Name = text, 
 
  Level = number, 
 
  Salary = number 
 
]) 
FunktionFunction BeskrivelseDescription
Table.MaxTable.Max Returnerer den eller de største rækker i en tabel ved hjælp af comparisonCriteria.Returns the largest row or rows from a table using a comparisonCriteria.
Table.MaxNTable.MaxN Returnerer de største N-rækker i en tabel.Returns the largest N rows from a table. Når rækkerne er blevet sorteret, skal parameteren countOrCondition angives for at filtrere resultatet yderligere.After the rows are sorted, the countOrCondition parameter must be specified to further filter the result.
Table.MinTable.Min Returnerer den eller de mindste rækker i en tabel ved hjælp af comparisonCriteria.Returns the smallest row or rows from a table using a comparisonCriteria.
Table.MinNTable.MinN Returnerer de mindste N-rækker i den angivne tabel.Returns the smallest N rows in the given table. Når rækkerne er blevet sorteret, skal parameteren countOrCondition angives for at filtrere resultatet yderligere.After the rows are sorted, the countOrCondition parameter must be specified to further filter the result.
Table.SortTable.Sort Sorterer rækkerne i en tabel ved hjælp af comparisonCriteria eller en standardsortering, hvis der ikke er angivet en.Sorts the rows in a table using a comparisonCriteria or a default ordering if one is not specified.

AndetOther

FunktionFunction BeskrivelseDescription
Table.BufferTable.Buffer Gemmer en tabel i buffer i hukommelsen, så den isoleres fra eksterne ændringer under evaluering.Buffers a table into memory, isolating it from external changes during evaluation.

ParameterværdierParameter Values

Navngivning af outputkolonnerNaming output columns

Denne parameter er en liste over tekstværdier, der angiver kolonnenavnene i den resulterende tabel.This parameter is a list of text values specifying the column names of the resulting table. Denne parameter bruges generelt i funktionerne til tabeloprettelse, f.eks. Table.FromRows og Table.FromList.This parameter is generally used in the Table construction functions, such as Table.FromRows and Table.FromList.

SammenligningskriterierComparison criteria

Sammenligningskriterier kan angives som en af følgende værdier:Comparison criterion can be provided as either of the following values:

 • En talværdi, der angiver en sorteringsrækkefølge.A number value to specify a sort order. Se sorteringsrækkefølgen i afsnittet om parameterværdier ovenfor.See sort order in the parameter values section above.

 • Hvis du vil beregne en nøgle, der skal bruges til sortering, kan der bruges en funktion med ét argument.To compute a key to be used for sorting, a function of 1 argument can be used.

 • Hvis du både vil vælge en nøgle og styre rækkefølgen, kan sammenligningskriteriet være en liste, der indeholder nøglen og rækkefølgen.To both select a key and control order, comparison criterion can be a list containing the key and order.

 • Hvis du vil have fuldstændig kontrol over sammenligningen, kan en funktion med to argumenter bruges, der returnerer -1, 0 eller 1, afhængigt af relationen mellem venstre og højre input.To completely control the comparison, a function of 2 arguments can be used that returns -1, 0, or 1 given the relationship between the left and right inputs. Value.Compare er en metode, der kan bruges til at uddelegere denne logik.Value.Compare is a method that can be used to delegate this logic.

Du kan finde eksempler under beskrivelsen af Table.Sort.For examples, see description of Table.Sort.

Kriteriet Count or ConditionCount or Condition critieria

Dette kriterium bruges generelt til sortering eller rækkehandlinger.This criteria is generally used in ordering or row operations. Det afgør antallet af rækker, der returneres i tabellen, og kan bruge to former, et tal eller en betingelse:It determines the number of rows returned in the table and can take two forms, a number or a condition:

 • Et tal angiver, hvor mange værdier der returneres i forhold til den relevante funktionA number indicates how many values to return inline with the appropriate function

 • Hvis der angives en betingelse, returneres de rækker, der indeholder værdier, som oprindeligt opfylder betingelsen.If a condition is specified, the rows containing values that initially meet the condition is returned. Når en værdi ikke opfylder betingelsen, inkluderes der ikke flere værdier.Once a value fails the condition, no further values are considered.

Se Table.FirstN eller Table.MaxN.See Table.FirstN or Table.MaxN.

Håndtering af ekstra værdierHandling of extra values

Dette bruges til at angive, hvordan funktionen skal håndtere ekstra værdier i en række.This is used to indicate how the function should handle extra values in a row. Denne parameter er angivet som et tal, der er knyttet til indstillingerne nedenfor.This parameter is specified as a number, which maps to the options below.

ExtraValues.List = 0 
 
ExtraValues.Error = 1 
 
ExtraValues.Ignore = 2 

Du kan finde flere oplysninger under Table.FromList.For more information, see Table.FromList.

Håndtering af manglende kolonneMissing column handling

Dette bruges til at angive, hvordan funktionen skal håndtere manglende kolonner.This is used to indicate how the function should handle missing columns. Denne parameter er angivet som et tal, der er knyttet til indstillingerne nedenfor.This parameter is specified as a number, which maps to the options below.

MissingField.Error = 0; 
 
MissingField.Ignore = 1; 
 
MissingField.UseNull = 2; 

Dette bruges i forbindelse med kolonne- eller transformationshandlinger.This is used in column or transformation operations. Du kan finde eksempler under Table.TransformColumns.For Examples, see Table.TransformColumns.

SorteringsrækkefølgeSort Order

Dette bruges til at angive, hvordan resultaterne skal sorteres.This is used to indicate how the results should be sorted. Denne parameter er angivet som et tal, der er knyttet til indstillingerne nedenfor.This parameter is specified as a number, which maps to the options below.

Order.Ascending = 0 
 
  Order.Descending = 1 

LigningskriterierEquation criteria

Ligningskriterier for tabeller kan angives som entenEquation criteria for tables can be specified as either a

 • En funktionsværdi, der er begge deleA function value that is either

  • En nøglevælger, der afgør, hvilken kolonne i tabellen der skal anvende lighedskriterier for, ellerA key selector that determines the column in the table to apply the equality criteria, or

  • En sammenligningsfunktion, der bruges til at angive, hvilken type sammenligning der skal anvendes.A comparer function that is used to specify the kind of comparison to apply. Du kan angive indbyggede sammenligningsfunktioner. Se afsnittet om sammenligningsfunktioner.Built in comparer functions can be specified, see section for Comparer functions.

 • En liste over kolonnerne i tabellen, hvor sammenligningskriterierne skal anvendesA list of the columns in the table to apply the equality criteria

Du kan finde eksempler ved at se beskrivelsen under Table.Distinct.For examples, look at description for Table.Distinct.