Ofte stillede spørgsmål om Microsoft StreamMicrosoft Stream FAQ

I denne artikel finder du svar på ofte stillede spørgsmål.This article gives answers to the frequently asked questions.

Hvad er Microsoft Stream?What is Microsoft Stream?

Microsoft Stream er en videotjeneste til virksomheder, der giver medarbejderne i organisationen mulighed for sikkert at uploade, se, organisere og dele videoer.Microsoft Stream is an Enterprise Video service where people in an organization can upload, view, organize and share videos securely. Det er nemt at komme i gang med din arbejdsmailadresse.It's easy to get started with your work email. Få mere at vide om tilmeldingsprocessen til Microsoft StreamLearn more about the Microsoft Stream sign-up process

Hvem er Microsoft Stream beregnet til?Who is Microsoft Stream intended for?

Microsoft Stream er en tjeneste til administration og deling af videoer, som kan bruges af alle medarbejdere i virksomheder af alle størrelser. Tjenesten er udviklet til virksomheder, som er interesseret i at bruge videoer på arbejdspladsen til at skabe bedre kontakt, styrke samarbejdet, lære nyt og dele oplysninger.Microsoft Stream is the video management and sharing service for employees at all levels across businesses of all sizes who are interested in using videos in the workplace to connect, collaborate, learn and share information. Alle kan nemt søge efter videoer og se dem på deres enhed, når og hvor de vil.Anyone can search for videos easily and consume them on their device, whenever and wherever.

Hvilke værktøjer skal jeg have for at bruge Microsoft Stream?What tools do I need to use Microsoft Stream?

Du skal blot have en webbrowser og en arbejdsmailadresse for at kunne bruge af Microsoft Stream.All you need is a web browser and a work email address to use Microsoft Stream.

Hvilke browsere understøtter Microsoft Stream?What browsers does Microsoft Stream support?

Microsoft Stream understøtter Microsoft Edge, Internet Explorer 11 og de aktuelle versioner af Chrome og Safari.Microsoft Stream supports Microsoft Edge, Internet Explorer 11, and the current versions of Chrome and Safari.

Hvorfor skal jeg tilmelde mig med min arbejdsmail?Why do I have to sign up with my work email?

Vi understøtter ikke mailadresser fra mailtjenester til forbrugere eller fra telekommunikationsudbydere.We don't support email addresses from consumer email services or telecommunications providers. Få mere at vide om tilmeldingsprocessen til Microsoft Stream.Learn more about the Microsoft Stream sign-up process.

Hvilke arbejdsmailadresser understøttes?Which work email addresses are supported?

Arbejdsmailadresser, der ender på .com, .edu og .org, understøttes.Work email addresses ending in .com, .edu, and .org are supported.

Adresser, der ender på .gov og .mil, understøttes ikke i øjeblikket.Those ending in .gov and .mil aren't currently supported.

Kan jeg dele videoer med en bestemt person eller min organisation?Can I share videos with a specific person or my organization?

Ja.Yes. Du kan dele videoer i en organisation eller med en eller flere udvalgte personer ved hjælp af indstillingen "Hvem kan se denne video", som vises, når du uploader eller redigerer.You can share videos within an organization or with a specific person or people using the "Who can see this video" setting that is available during upload or edit. Få mere at vide om, hvordan du angiver tilladelser, her.Learn more about setting permissions here.

Kan Microsoft Stream bruges på mobilenheder?Will Microsoft Stream work on mobile devices?

Microsoft Stream er tilgængeligt til mobilbrowsere med fuld funktionalitet på alle platforme (iOS, Android og Windows Phone).Microsoft Stream is available on mobile browsers with full functionality across all platforms (iOS, Android, Windows Phone).

Kan jeg streame live fra Microsoft Stream?Can I do live streaming from Microsoft Stream?

Ja, du kan nu oprette livebegivenheder på tværs af Microsoft Stream og Microsoft 365.Yes, you can now create live events across Microsoft Stream and Microsoft 365. Se i dokumentationen for at få mere at videCheck out the documentation to learn more

Hvilke sprog understøttes i Microsoft Stream?What languages does Microsoft Stream support?

Se artiklen om lokalisering af Microsoft Stream, hvor du finder en liste over understøttede sprog.See the Localize Microsoft Stream topic for the list of supported languages.

Kan billedtekster genereres automatisk for uploadede videoer?Can closed captions automatically be generated for uploaded videos?

Ja.Yes. I øjeblikket genererer Microsoft Stream automatisk en billedtekst til en uploadet video, hvis der er angivet et sprogfelt for videoen, og det talte sprog i videoen er engelsk eller spansk.Microsoft Stream currently will automatically generate a closed caption for an uploaded video if the video has the language field set and the language spoken in the video is either english or spanish. Du kan få flere oplysninger under emnet Generér automatiske billedtekster.See the Generate automatic captions topic for more information.

Er Microsoft Stream tilgængeligt globalt?Is Microsoft Stream available globally?

Microsoft Stream er tilgængeligt globalt.Microsoft Stream is available globally.

På hvilke områder er Microsoft Stream vært for mine data?Which regions does Microsoft Stream host my data in?

Stream er i øjeblikket vært for data på følgende områder:Stream currently hosts data in the following regions:

 • USAUnited States
 • EuropaEurope
 • Asien og StillehavsområdetAsia Pacific
 • AustralienAustralia
 • IndienIndia
 • StorbritannienUnited Kingdom
 • CanadaCanada

Stream hoster data i følgende områder fremover:Stream will host data in the following regions in the future:

 • KinaChina
 • TysklandGermany
 • US Government Community CloudUS Government Community Cloud

Hvis du bruger Microsoft Stream, og din lejer er på et område uden for områder, hvor Stream i øjeblikket er udrullet, lagres dine data på det nærmeste geografiske område.If you use Microsoft Stream and your tenant is in a region outside of regions where Stream is currently deployed to, your data will be stored in the nearest geographic region.

Du kan se i Stream, på hvilket område din lejer er, via følgende:You can check in Stream which region your tenant is in via the following:

 • Gå til Microsoft StreamGo to Microsoft Stream
 • ?? i øverste højre hjørnein upper right corner
 • Om Microsoft StreamAbout Microsoft Stream
 • Dine data gemmes iYour data is stored in

Med tiden tilføjer vi Stream-forekomster i flere områder og på flere placeringer.Over the course of time, we will be adding Stream instances in more regions and locations.

Du kan finde flere generelle oplysninger om, hvor data gemmes på tværs af tjenester i Office 365 her: https://products.office.com/where-is-your-data-located For more information in general on where data is stored across services in Office 365: https://products.office.com/where-is-your-data-located

Hvordan fungerer videolager til Microsoft Stream?How does video storage work for Microsoft Stream?

Microsoft Stream gemmer videoer og metadata i sin egen tjeneste, som er bygget på Azure.Microsoft Stream stores videos and metadata in it's own service built on top of Azure. Det har derfor sin egen lagerbegrænsning for uploadede videoer.As such it's own storage quota for videos uploaded. Det er kun de oprindelige uploadede videoer, der tæller i forhold til kvoten. Transkodede kopier til tilpasset streaming tæller ikke med i forhold til kvoten.Only the original videos uploaded will count against the quota, transcoded copies for adaptive streaming do not count against your quota. Du kan få flere oplysninger om lager under emnet Licensoversigt.See the Licensing overview topic for more information on storage.

Hvilken kategori for Office 365-overholdelse har Microsoft Stream?What is the Office 365 Compliance Category for Microsoft Stream?

Fra og med februar 2018 er Microsoft Stream klassificeret som en niveau C-tjeneste i programmet til Office 365-overholdelse.As of February 2018, Microsoft Stream is classified as a tier C service within the Office 365 Compliance Framework.

Få mere at vide om dokumentationen i programmet til Office 365-overholdelse, og se, hvilke certificeringer og standarder der er på hvert niveau:Learn more from the Office 365 Compliance framework documentation and see which certifications and standards are in each tier:

Ofte stillede spørgsmål om livebegivenhederLive event FAQ

Hvad er en koder?What is an encoder?

Kort fortalt, så komprimerer en koder lyd og video fra forskellige input og sender outputtet til en streaming-tjeneste, f.eks Microsoft Stream.Simply put, an encoder compresses audio and video from various inputs and sends that output to a streaming service, such as Microsoft Stream. Typisk findes der hardware, software og mobilapps, som du kan bruge.Typically, there are hardware, software and mobile apps that you can use. Få mere at vide om de kodere, der er blevet testet med Microsoft Stream.Learn more about the encoders that have been tested with Microsoft Stream.

Hvorfor kan jeg ikke se indstillingen "Opret en live-begivenhed"?Why can't I see the "create a live event" option?

Brugere med de tilladte licenser (er angivet i oversigten), og som er aktiveret af Microsoft Stream-administratoren, kan oprette live-begivenheder.Users with the allowable licenses (listed in the overview), and who are enabled by the Microsoft Stream administrator can create live events. Kontrollér, at du har en gyldig licens, eller kontakt din Microsoft Stream-administrator for at få adgang til denne funktion.Please check that you have a valid license, or contact your Microsoft Stream administrator to get access to this feature.

Hvem kan se en live-begivenhed?Who can watch a live event?

Tilladelser til live-begivenheder fungerer ligesom for alle andre videoer i Microsoft Stream.Live events viewership permissions work just like all other videos in Microsoft Stream. Du kan begrænse adgangen til at se live-begivenheden til enkeltpersoner eller grupper, eller du kan give adgang til hele organisationen.Viewership access can be limited to individuals or groups, or available to the entire organization.

Kan personer uden for min organisation se live-begivenheden?Can people outside of my org watch my live event?

I øjeblikket er de begivenheder, der streames via Microsoft Stream, kun tilgængelige internt for seere i din organisation.Currently, events streamed through Microsoft Stream are only available to internally to viewers within your organization.

Hvilken type analyse kan jeg se?What kind of analytics can I see?

Producenter af begivenheder kan se det samlede antal seere, når begivenheden er live.Event producers can see the total number of watchers when the event is live. Når begivenheden er afsluttet, kan producent se det samlede antal visninger, der har været i løbet af videoen, ifølge algoritmen for optælling af visninger.Once the event is completed, the producer can see the total number of views across the lifetime of the video subject to the view count algorithm.

Hvilke indfødningsprotokoller understøttes?What ingest protocols do you support?

Microsoft Stream understøtter RTMP- og RTMPS-indfødning fra de fleste kodere.Microsoft Stream supports RTMP and RTMPS ingest from most encoders. Koderimplementering af RTMP- og RTMPS-protokollen kan variere, så det anbefales at bruge en testet koder med en velkendt konfiguration.Encoder implementation of RTMP and RTMPS protocol can vary, so it is recommended to use a tested encoder with a good known configuration.

Hvad er før-live-tilstanden?What is the pre-live state?

Før-live-tilstanden hjælper producenterne med at oprette deres live-begivenhed.The pre-live state helps producers to set up their live event. Når du er i denne tilstand, kan seerne ikke se din live-stream, men får vist en tavle, indtil du vælger at starte live-begivenheden.When in this state, audience members will not see your live stream, but will be shown a slate until you choose to start the live event. I denne tilstand kan du vælge at afbryde konfigurationen for at vende tilbage på et senere tidspunkt.In this state, you can choose to disconnect the setup to come back at a later time. Dette er nyttigt, når du øver dig inden live-begivenheden.This is useful when practicing for your live event.

Kan jeg stoppe og genstarte begivenheden?Can I stop and restart my event?

Hvis du er i begivenhedstilstanden Før-live, kan du afbryde begivenheden.If you are in the pre-live state of your event, you can disconnect the event. Når du gør det, skal du genstarte konfigurationsprocessen.By doing so, you will need to restart the setup process. Det er praktisk, hvis du vil teste begivenheden, før den faktiske livedato for begivenheden.This is useful for testing your event before the actual event date. Hvis begivenheden allerede er live, kan du ikke genstarte udsendelsen. Når begivenheden standses, afsluttes den.If your event is already live, you cannot restart the broadcast; once ended, the event will be completed.

Kan jeg genoprette forbindelsen til koderen?Can I reconnect my encoder?

Ja, hvis forbindelsen til din koder af en eller anden årsag afbrydes, kan du genoprette forbindelsen, hvis funktionen understøttes af koderen, og hvis du bruger den samme outputprofil for en bestemt konfiguration.Yes, if your encoder disconnects for some reason, you can reconnect if the encoder supports this functionality, so long as you use the same output profile for a given setup. Hvis forbindelsen til koderen afbrydes for længe, vil begivenheden enten automatisk overgå fra før-live til offline (du kan starte konfigurationen igen) eller fra live til afsluttet (på dette tidspunkt vil begivenheden være afsluttet og vil ikke kunne genstartes).If your encoder is disconnected for too long, the event will either automatically transition from pre-live to offline (you can start setup again), or from live to ended (the event will be complete at this point and cannot be restarted). Bemærk, at seerne kan opleve en dårlig fremvisning eller opleve fejl, hvis forbindelsen til koderen er afbrudt i for lang tid, eller hvis forbindelsen ikke er genoprettet korrekt.Note, your audience may have a bad viewing experience or see errors if your encoder either disconnected for too long, or is not reconnected properly.

Hvis du er i før-live-tilstanden, kan du afbryde konfigurationen fra Microsoft Stream, så du kan sende nyt output, men du skal starte konfigurationen igen.If you are in pre-live, you may disconnect your setup from within Microsoft Stream to send a new output, but you must start the setup again. Det kan du dog ikke, hvis begivenheden allerede er afsluttet.It is not possible if your event is already completed.

Hvad sker der med min video, når begivenheden er afsluttet?What happens to my video after the event ends?

Når begivenheden afsluttes af producenten, vil den med det samme være tilgængelig til visning efter behov i Microsoft Stream.Once the event is stopped by the producer, it is immediately available for viewing on-demand in Microsoft Stream. Hvis indstillingerne vælges, vil de automatiske funktioner for tale til tekst og ansigtsscanning begynde.If the options are selected, the automatic speech-to-text and facial detection will start processing. Videoen vil også kunne downloades af en ejer.The video will also be downloadable by an owner. Microsoft Stream-kommentarer vil nu være tilgængelige til brug.Microsoft Stream comments will now be available for use.

Hvor lang kan en live-begivenhed være?How long can my live event be?

Den maksimale længde af en livebegivenhed er 4 timer.The maximum length of a live event is 4 hours.

Min begivenhed afsluttede automatisk. Hvad sker der?My event automatically stopped, what's going on?

Når den maksimale længde på en live-begivenhed nås, stopper begivenheden automatisk, og den bliver tilgængelig til visning efter behov.After the maximum length of a live event has been reached, it will automatically stop the event and will become available for on-demand consumption.

Er der en forsinkelse mellem realtid og live-begivenheden?Is there a lag between real life and the online live event?

Ja, der er en forsinkelse, som vil kunne ses på live-begivenheden.Yes, there is a time delay that will be seen on the online live event.

Kan jeg integrere live-begivenheden i et andet websted?Can I embed the live event in another site?

Ja, ligesom med alle andre videoer i Microsoft Stream kan du nemt integrere live-begivenheden på et hvilket som helst websted ved hjælp af integreringskoden.Yes, just like all other videos in Microsoft Stream, you can easily embed the live event on any website using the embed code. Der findes også dybere integrationer med Microsoft Teams, SharePoint og Yammer med enklere integrering.There are also deeper integrations with Microsoft Teams, Yammer, and SharePoint that allow simple embedding. Kun de seere, der har tilladelse til at få vist live-begivenheden, vil kunne se den.Only viewers who have permissions to view the live event will be able to watch it.

Der ser ud til at være et problem med min live-stream. Hvad gør jeg?There seems to be an issue with my live stream, what do I do?

Hvis du kan oprette forbindelse til live-begivenheden, vil der sædvanligvis være et problem med koderen.Commonly, if you are able to correctly connect to the live event, there may be an issue with the encoder. Begynd med at kontrollere, at der er forbindelse til koderen, og at den streamer korrekt.Start by checking that your encoder is connected and streaming correctly. Høj CPU-belastning eller båndbreddebegrænsninger kan medføre problemer med streaming af live-begivenheder.High CPU load or bandwidth constraints can cause issues with your live event.

Hvorfor kan jeg ikke se begivenheder, der er produceret af Microsoft Teams i Microsoft Stream?Why can't I see the Microsoft Teams produced events in Microsoft Stream?

Dette producentflow leveres i øjeblikket ikke af Microsoft Stream.Currently, this producer flow is not powered by Microsoft Stream. Hivs du vil se dine begivenheder i Stream, når de er afsluttet, skal du blot uploade den downloadede optagelse i Microsoft Stream.To see your events in Stream, after the event is completed, simply upload the downloaded recording into Microsoft Stream.

Hvilket format af livebilledtekster understøtter I?What live captions format do you support?

Stream understøtter integrerede CEA 708-billedteksterStream supports CEA 708 embedded captions

Hvordan føjer jeg livebilledtekster til mine begivenheder?How can I add live captions to my events?

Hvis du bruger en koder, der understøtter integrerede CEA 708-billedtekster, og genererer billedtekster ved hjælp af en stenograf eller en anden metode, registrerer Stream automatisk billedteksterne og gør det muligt for de personer, der ser begivenheden, at slå dem til eller fra samt at konfigurere udseendet og funktionaliteten af dem ligesom med billedtekster i videoer efter behov.If you're using an encoder that supports embedded CEA 708 captions and are generating captions using a stenographer or other method, Stream will automatically detect the captions and allow the people watching the event to toggle them on or off as well as configure the look and feel of them, same as the on demand video captions. Når din livebegivenhed er slut, kan du vælge at beholde de genererede livebilledtekster, som de er, eller uploade en renset version af billedteksteren som VTT, hvilket vil overskrive de oprindelige.When your live event is over, you can chose to keep the generated live captions as is or upload a cleaned up version of the captions as a VTT which will overwrite the original.

Næste trinNext steps

Brug følgende ressourcer til at komme i gang med Microsoft Stream:Use the following resources to get started with Microsoft Stream: