XlOLEType XlOLEType XlOLEType Enum

Definition

Gibt den OLE-Objekttyp an. Specifies the OLE object type.

public enum class XlOLEType
public enum XlOLEType
Public Enum XlOLEType
Vererbung
XlOLETypeXlOLETypeXlOLEType

Felder

xlOLEControl xlOLEControl xlOLEControl 2

ActiveX-Steuerelement ActiveX control.

xlOLEEmbed xlOLEEmbed xlOLEEmbed 1

Eingebettetes OLE-Objekt Embedded OLE object.

0

Verknüpftes OLE-Objekt. Linked OLE object.

Gilt für: