BindingContext.Binding Eigenschaft

Definition

Ruft die Bindung für den Kanal ab, der im aktuellen Kontext erstellt wird.Gets the binding for the channel built in the current context.

public:
 property System::ServiceModel::Channels::CustomBinding ^ Binding { System::ServiceModel::Channels::CustomBinding ^ get(); };
public System.ServiceModel.Channels.CustomBinding Binding { get; }
member this.Binding : System.ServiceModel.Channels.CustomBinding
Public ReadOnly Property Binding As CustomBinding

Eigenschaftswert

Die CustomBinding für den Kanal, der im aktuellen Kontext erstellt wird.The CustomBinding for the channel built in the current context.

Beispiele

CustomBinding binding = new CustomBinding();
BindingParameterCollection bpCol = new BindingParameterCollection();
BindingContext context = new BindingContext(binding, bpCol);
Binding binding2 = context.Binding;
Dim binding As New CustomBinding()
Dim bpCol As New BindingParameterCollection()
Dim context As New BindingContext(binding, bpCol)
Dim binding2 As Binding = context.Binding

Gilt für: