Zeichensatz (128–255)Character set (128 - 255)

CodeCode ZeichenCharacter CodeCode ZeichenCharacter CodeCode ZeichenCharacter CodeCode ZeichenCharacter
128128 160160 [Leerzeichen][space] 192192 ÀÀ 224224 àà
129129 161161 ¡ 193193 ÁÁ 225225 áá
130130 162162 ¢¢ 194194 ÂÂ 226226 ââ
131131 ƒƒ 163163 ££ 195195 Ãà 227227 ãã
132132 164164 ¤¤ 196196 ÄÄ 228228 ää
133133 165165 ¥¥ 197197 ÅÅ 229229 åå
134134 166166 ¦¦ 198198 ÆÆ 230230 ææ
135135 167167 §§ 199199 ÇÇ 231231 çç
136136 ˆˆ 168168 ¨¨ 200200 ÈÈ 232232 èè
137137 169169 ©© 201201 ÉÉ 233233 éé
138138 ŠŠ 170170 ªª 202202 ÊÊ 234234 êê
139139 171171 « 203203 ËË 235235 ëë
140140 ŒŒ 172172 ¬¬ 204204 ÌÌ 236236 ìì
141141 173173 ­ 205205 ÍÍ 237237 íí
142142 ŽŽ 174174 ®® 206206 ÎÎ 238238 îî
143143 175175 ¯¯ 207207 ÏÏ 239239 ïï
144144 176176 °° 208208 ÐÐ 240240 ðð
145145 177177 ±± 209209 ÑÑ 241241 ññ
146146 178178 ²² 210210 ÒÒ 242242 òò
147147 179179 ³³ 211211 ÓÓ 243243 óó
148148 180180 ´´ 212212 ÔÔ 244244 ôô
149149 181181 µµ 213213 ÕÕ 245245 õõ
150150 182182 214214 ÖÖ 246246 öö
151151 183183 · 215215 ×× 247247 ÷÷
152152 ˜˜ 184184 ¸¸ 216216 ØØ 248248 øø
153153 185185 ¹¹ 217217 ÙÙ 249249 ùù
154154 šš 186186 ºº 218218 ÚÚ 250250 úú
155155 187187 » 219219 ÛÛ 251251 ûû
156156 œœ 188188 ¼¼ 220220 ÜÜ 252252 üü
157157 189189 ½½ 221221 ÝÝ 253253 ýý
158158 žž 190190 ¾¾ 222222 ÞÞ 254254 þþ
159159 ŸŸ 191191 ¿ 223223 ßß 255255 ÿÿ

Das Zeichen 160 ist ein geschütztes Leerzeichen.Character 160 is a no-break space. Das Zeichen 173 ist ein weicher Bindestrich.Character 173 is a soft hyphen. Einige Zeichen werden von Microsoft Windows nicht unterstützt (Zeichen 129, 141, 143, 144 und 157).Some characters aren't supported by Microsoft Windows (characters 129, 141, 143, 144, and 157).

Die Werte in der Tabelle sind die Windows-Standardwerte.The values in the table are the Windows default. Werte im ANSI-Zeichensatz über 127 werden jedoch durch die Codepage für Ihr Betriebssystem bestimmt.However, values in the ANSI character set above 127 are determined by the code page specific to your operating system.

Siehe auchSee also

Support und FeedbackSupport and feedback

Haben Sie Fragen oder Feedback zu Office VBA oder zu dieser Dokumentation?Have questions or feedback about Office VBA or this documentation? Unter Office VBA-Support und Feedback finden Sie Hilfestellung zu den Möglichkeiten, wie Sie Support erhalten und Feedback abgeben können.Please see Office VBA support and feedback for guidance about the ways you can receive support and provide feedback.