SapHanaRangeOperator.EqualsSapHanaRangeOperator.Equals

InfoAbout

Der Bereichsoperator „Equals“ für SAP HANA-Eingabeparameter.'Equals' range operator for SAP HANA input parameters.