Erste Schritte

Info zu Virtual Machine Manager 2008
Bezug von Virtual Machine Manager 2008
Installieren und Kennenlernen von Virtual Machine Manager 2008
  </div>
 </div>
</td>
<td valign="top" class="innercol">
 <div class="MiddleColumn">
  <div class="BostonPostCard">
   <h3>Highlights <a runat="server" href="http://www.microsoft.com/feeds/technet/de-de/systemcenter/scvmm_de_de_highlights.xml"><img alt="" class="rssfeed" src="https://msdn.microsoft.com/de-de/ee694644.rss_trans.gif" title="" /></a></h3>
   <FeedViewerBasic RssUrl="http://www.microsoft.com/feeds/technet/de-de/systemcenter/scvmm_de_de_highlights.xml" Layout="Basic" ItemSize="500" SortByDate="False" NumberOfItems="3" runat="server" ExternalGuid="ACC78648-4C41-6BBF-F6A9-6DE2DBF4734A" />
   <p>
    <a runat="server" href="https://msdn.microsoft.com/de-de/cc676821.aspx">Weitere empfohlene Ressourcen &gt;</a>
   </p>
  </div>
 </div>
</td>
<td valign="top" style="width:300px;">
 <div class="RightAdRail">
  <div class="BostonPostCard">
   <h3>Aktuelle Downloads        <a runat="server" href="http://www.microsoft.com/feeds/technet/en-us/scvmm/vmm-downloads.xml"><img alt="" class="rssfeed" src="https://msdn.microsoft.com/de-de/ee694644.rss_trans.gif" title="" /></a></h3>
   <FeedViewerBasic RssUrl="http://www.microsoft.com/feeds/technet/en-us/scvmm/vmm-downloads.xml" Layout="BulletList" ShowDates="True" SortByDate="True" NumberOfItems="1" runat="server" ExternalGuid="42FC2EBB-8B62-43E5-32ED-1B57C0DF3E55" />
   <p>
    <a runat="server" href="https://msdn.microsoft.com/de-de/bb679924.aspx">Weitere Downloads &gt;</a>
   </p>
  </div>
  <div class="BostonPostCard">
   <h3>Tipps und Tricks</h3>
   <ContentRotator ContentId="cc998647" runat="server" />
   <p>
    <a runat="server" href="cc998649(v=msdn.10).md">Weitere Tipps &gt;</a>
   </p>
  </div>
 </div>
</td>