MeshTextureCoords

Definiert die Texturkoordinaten eines Gitters.

template MeshTextureCoords
{
    < F6F23F40-7686-11cf-8F52-0040333594A3 >
    DWORD nTextureCoords;
    array Coords2d textureCoords[nTextureCoords] ;
} 

Hierbei gilt:

  • nTextureCoords: Anzahl der Texturkoordinaten.
  • array Coords2d textureCoords [ nTextureCoords ] – Array von 2D-Texturkoordinaten. Siehe Coords2d.

Siehe auch

Vorlagen