Επισκόπηση AI Builder στο Power Automate

Το Power Automate είναι μια υπηρεσία που σάς βοηθά να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μεταξύ των αγαπημένων εφαρμογών και υπηρεσιών σας για συγχρονισμό των αρχείων, λήψη ειδοποιήσεων, συλλογή δεδομένων και πολλά άλλα. Περισσότερες πληροφορίες: Έγγραφα Power Automate

Προκατασκευασμένα μοντέλα AI, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως στο Power Automate

Προσαρμοσμένα μοντέλα AI που δημιουργείτε και εκπαιδεύετε

Πρόβλεψη ενέργειας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια πρόβλεψης στο Power Automate με πολλούς διαφορετικούς τύπους μοντέλων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της ενέργειας πρόβλεψης στο Power Automate.

Επόμενο βήμα

Προϋποθέσεις

Δείτε επίσης

Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων ανά περιοχή
Επισκόπηση AI Builder στο Power Apps