Ελέγξτε τις γνώσεις σας

Ολοκληρώθηκε

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει.

1.

Στο Power BI, τι κάνει το κουμπί "Δημοσίευση";

2.

Ποιος είναι ο σκοπός ενός "χώρου εργασίας" στο Power BI;

3.

Τι θα συμβεί εάν ενημερώσετε περιεχόμενο που είναι μέρος μιας εφαρμογής που έχετε ήδη δημοσιεύσει;