Στοιχείο ελέγχου Drop down στο Power Apps

Μια λίστα που εμφανίζει μόνο το πρώτο στοιχείο, εκτός εάν την ανοίξει ο χρήστης.

Περιγραφή

Ένα στοιχείο ελέγχου Drop down εξοικονομεί χώρο στην οθόνη, ιδιαίτερα όταν η λίστα περιέχει ένα μεγάλο αριθμό επιλογών. Το στοιχείο ελέγχου καταλαμβάνει μόνο μία γραμμή, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει το chevron (κάτω βέλος) για να αποκαλύψει περισσότερες επιλογές. Το στοιχείο ελέγχου θα εμφανίσει έως 500 στοιχεία.

Βασικές ιδιότητες

Default – Η αρχική τιμή ενός στοιχείου ελέγχου, εκτός εάν ο χρήστης καθορίσει διαφορετική τιμή.

Items – Η προέλευση των δεδομένων που περιέχει τα στοιχεία που εμφανίζονται στο στοιχείο ελέγχου. Εάν το αρχείο προέλευσης έχει πολλές στήλες, ορίστε την ιδιότητα Value του στοιχείου ελέγχου στη στήλη των δεδομένων που θέλετε να εμφανίσετε.

Value – Η στήλη δεδομένων που θέλετε να εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου (για παράδειγμα, όταν η προέλευση δεδομένων έχει πολλές στήλες).

Selected – Η εγγραφή δεδομένων που αντιπροσωπεύει το επιλεγμένο στοιχείο.

AllowEmptySelection – Εάν το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει μια κενή επιλογή, εάν δεν έχει επιλεγεί κάποιο στοιχείο. Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν επίσης να εκκαθαρίσουν τις επιλογές τους επιλέγοντας το κενό στοιχείο.

Πρόσθετες ιδιότητες

AccessibleLabel – ετικέτα για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

BorderColor – Το χρώμα περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου.

BorderStyle – Ορίζει εάν το περίγραμμα ενός στοιχείου ελέγχου είναι Συνεχές, Διακεκομμένο, Διάστικτο ή Κανένα.

BorderThickness – Το πάχος του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου.

ChevronBackground – Το χρώμα πίσω από το κάτω βέλος σε μια αναπτυσσόμενη λίστα.

ChevronFill – Το χρώμα του κάτω βέλους σε μια αναπτυσσόμενη λίστα.

Color – Το χρώμα του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου.

DisplayMode – Ορίζει εάν το στοιχείο ελέγχου επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη (Edit), εμφανίζει μόνο δεδομένα (View) ή είναι ανενεργό (Disabled).

DisabledBorderColor – Το χρώμα του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου, εάν η ιδιότητα DisplayMode είναι ορισμένη σε Disabled.

DisabledColor – Το χρώμα του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου, εάν η ιδιότητά του DisplayMode είναι ορισμένη σε Απενεργοποιημένη.

DisabledFill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου, εάν η ιδιότητά του DisplayMode είναι ορισμένη σε Απενεργοποιημένη.

Fill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου.

FocusedBorderColor – το χρώμα του περιγράμματος του στοιχείου ελέγχου όταν γίνεται εστίαση στο στοιχείο ελέγχου.

FocusedBorderThickness – το πάχος του περιγράμματος του στοιχείου ελέγχου όταν γίνεται εστίαση στο στοιχείο ελέγχου.

Font – Το όνομα της οικογένειας γραμματοσειρών στην οποία εμφανίζεται το κείμενο.

FontWeight – Το πάχος του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου: Bold, Semibold, Normal ή Lighter.

Height – Η απόσταση μεταξύ του επάνω και κάτω άκρου ενός στοιχείου ελέγχου.

HoverBorderColor – Το χρώμα του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης κρατά τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

HoverColor – Το χρώμα του κειμένου ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης κρατά τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε αυτό.

HoverFill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης κρατά τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε αυτό.

Italic – Εάν το κείμενο σε ένα στοιχείο ελέγχου είναι σε πλάγια γραφή.

OnChange – Ενέργειες προς εκτέλεση όταν ο χρήστης αλλάζει την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου (για παράδειγμα, ρυθμίζοντας ένα ρυθμιστικό).

OnSelect – Ενέργειες προς εκτέλεση όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου.

PaddingBottom – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου και του κάτω άκρου αυτού του στοιχείου ελέγχου.

PaddingLeft – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου και του αριστερού άκρου αυτού του στοιχείου ελέγχου.

PaddingRight – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου και του δεξιού άκρου αυτού του στοιχείου ελέγχου.

PaddingTop – Η απόσταση μεταξύ του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου και του επάνω άκρου αυτού του στοιχείου ελέγχου.

PressedBorderColor – Το χρώμα του περιγράμματος ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

PressedColor – Το χρώμα του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

PressedFill – Το χρώμα φόντου ενός στοιχείου ελέγχου όταν ο χρήστης πατήσει ή κάνει κλικ σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Reset – Εάν ένα στοιχείο ελέγχου επαναφέρεται στην προεπιλεγμένη τιμή του.

SelectedText (υπό απόσυρση) – Μια τιμή συμβολοσειράς που αντιπροσωπεύει το επιλεγμένο στοιχείο. Χρησιμοποιήστε το Dropdown1.SelectedText.Value αντικαθιστώντας το "Dropdown1" με το όνομα του αναπτυσσόμενου στοιχείου ελέγχου στην εφαρμογή.

SelectionColor – Το χρώμα του κειμένου ενός επιλεγμένου στοιχείου ή στοιχείων σε μια λίστα ή το χρώμα του εργαλείου επιλογής σε ένα στοιχείο ελέγχου πένας.

SelectionFill – Το χρώμα φόντου ενός επιλεγμένου στοιχείου ή στοιχείων σε μια λίστα ή μια επιλεγμένη περιοχή σε ένα στοιχείο ελέγχου πένας.

Size – Το μέγεθος γραμματοσειράς του κειμένου που εμφανίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Strikethrough – Εάν μια γραμμή εμφανίζεται μέσα στο κείμενο που εμφανίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου.

TabIndex – σειρά περιήγησης πληκτρολογίου σε σχέση με άλλα στοιχεία ελέγχου.

Tooltip – Επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται όταν ο χρήστης μετακινήσει τον δείκτη του ποντικού επάνω σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Underline – Εάν μια γραμμή εμφανίζεται κάτω από το κείμενο που εμφανίζεται σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Visible – Εάν εμφανίζεται ή είναι κρυφό ένα στοιχείο ελέγχου.

Width – Η απόσταση μεταξύ του αριστερού και δεξιού άκρου ενός στοιχείου ελέγχου.

X – Η απόσταση μεταξύ του αριστερού άκρου ενός στοιχείου ελέγχου και του αριστερού άκρου του γονικού περιέκτη του (της οθόνης, εάν δεν υπάρχει γονικός περιέκτης).

Y – Η απόσταση μεταξύ του επάνω άκρου ενός στοιχείου ελέγχου και του επάνω άκρου του γονικού του περιέκτη (της οθόνης, εάν δεν υπάρχει γονικός περιέκτης).

Σημείωση

Οι ιδιότητες περιγράμματος αναδυόμενης επιλογής ελέγχονται από τις ιδιότητες FocusedBorder.

Παραδείγματα

Απλή λίστα

 1. Προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου Drop down, και έπειτα ορίστε την ιδιότητά του Items σε αυτή την παράσταση:

  ["Seattle", "Tokyo", "London", "Johannesburg", "Rio de Janeiro"]

  Δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να προσθέσετε, ονομάσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός στοιχείου ελέγχου;

 2. Εμφανίστε τα στοιχεία στη λίστα επιλέγοντας το κάτω βέλος του στοιχείου ελέγχου ενώ πατάτε το πλήκτρο Alt.

Λίστα από μια προέλευση δεδομένων

Οι αρχές αυτής της διαδικασίας ισχύουν για οποιαδήποτε προέλευση δεδομένων που παρέχει πίνακες αλλά, για να ακολουθήσετε ακριβώς αυτά τα βήματα, θα πρέπει να ανοίξετε ένα περιβάλλον για το οποίο έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων Microsoft Dataverse για εφαρμογές και έχουν προστεθεί δείγματα δεδομένων.

 1. Ανοίξτε μια κενή εφαρμογή και, στη συνέχεια, καθορίστε τον πίνακα Λογαριασμοί.

 2. Προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου Drop down και ορίστε την ιδιότητά του Items σε αυτόν τον τύπο:

  Distinct(Accounts, 'Address 1: City')

  Αυτός ο τύπος εμφανίζει όλες τις πόλεις στον πίνακα Λογαριασμοί. Εάν περισσότερες από μία εγγραφές έχουν την ίδια πόλη, η συνάρτηση Distinct αποκρύπτει την επανάληψη στο στοιχείο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας.

 3. (προαιρετικό) Μετονομάστε το στοιχείο ελέγχου Drop down σε Cities, προσθέστε ένα κατακόρυφο στοιχείο ελέγχου Gallery και ορίστε την ιδιότητα Items της συλλογής σε αυτόν τον τύπο:

  Filter(Accounts, address1_city = Cities.Selected.Result)

  Αυτή η συνάρτηση Filter εμφανίζει μόνο τις καρτέλες στον πίνακα Λογαριασμός για την οποία η πόλη, συμφωνεί με την επιλεγμένη τιμή του στοιχείου ελέγχου Cities.

Οδηγίες προσβασιμότητας

Αντίθεση χρωμάτων

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρωματική αντίθεση ανάμεσα σε:

 • ChevronFill και ChevronBackground
 • ChevronHoverFill και ChevronHoverBackground
 • SelectionColor και SelectionFill
 • SelectionFill και Fill

Αυτή είναι μια επιπλέον απαίτηση εκτός από τις τυπικές απαιτήσεις χρωματικής αντίθεσης.

Υποστήριξη ανάγνωσης οθόνης

Υποστήριξη πληκτρολογίου

 • Η τιμή του TabIndex θα πρέπει να είναι μηδέν ή μεγαλύτερη προκειμένου οι χρήστες πληκτρολογίου να μπορούν να περιηγηθούν με αυτό.
 • Οι δείκτες εστίασης θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι. Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους FocusedBorderColor και FocusedBorderThickness για να το πετύχετε αυτό.

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).