Δείγμα φόρμας ακρωνυμίων

Το δείγμα φόρμας ακρωνυμίων είναι μια φόρμα εισόδου προσαρμόσιμης κάρτας που έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή ακρωνυμίων και την αποθήκευσή τους στο Dataverse. Αυτά τα ακρωνύμια μπορούν να δέχονται ερωτήματα από οπουδήποτε λόγω αυτής της συνεχόμενης συλλογής δεδομένων.

Λειτουργία καταγραφής ακρωνυμίου.

Είσοδοι/έξοδοι και σημειώσεις

Όνομα δυναμικού διακριτικού Κείμενο συμβόλου κράτησης θέσης Σημειώσεις:
{acAcronym} Εισαγάγετε τη σύντμηση για το ακρωνύμιο Έξοδος απόκρισης
{acDefinition} Εισαγάγετε έναν ορισμό για το παραπάνω ακρωνύμιο Έξοδος απόκρισης
{
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "type": "AdaptiveCard",
  "version": "1.0",
  "body": [
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "Acronym Logger",
      "id": "Title",
      "spacing": "Medium",
      "horizontalAlignment": "Center",
      "size": "ExtraLarge",
      "weight": "Bolder",
      "color": "Accent"
    },
    {
      "type": "Container",
      "items": [
        {
          "type": "TextBlock",
          "text": "Acronym",
          "wrap": true,
          "spacing": "Medium"
        },
        {
          "type": "Input.Text",
          "id": "acAcronym",
          "placeholder": "Enter the abbreviation for the acronym"
        },
        {
          "type": "TextBlock",
          "text": "Definition",
          "wrap": true
        },
        {
          "type": "Input.Text",
          "placeholder": "Enter a definition of the acronym above",
          "id": "acDefinition",
          "isMultiline": true
        }
      ]
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "type": "Action.Submit",
      "title": "Submit",      "id": "btnSubmit"
    }
  ]
}