Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αυτοματοποίηση της αποστολής, της λήψης και της διαχείρισης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω imap/smtp

Ανάκτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέτυχε
Επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έναρξη με τις ενέργειες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πριν να αναπτύξετε οποιαδήποτε ενέργεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή που θα χειριστεί το αντίστοιχο αίτημα. Οι ενέργειες ανάκτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Επεξεργασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτούν ένα διακομιστή IMAP, ενώ η ενέργεια αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτεί έναν διακομιστή SMTP.

Για την ανάκτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια από το γραμματοκιβώτιό σας, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Ανάκτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο παρακάτω παράδειγμα, το φίλτρο έχει ρυθμιστεί για ανάκτηση μόνο μη αναγνωσμένων μηνυμάτων από τα Εισερχόμενα. Το φίλτρο καθορίζει επίσης ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι από τη διεύθυνση b.friday, το θέμα περιέχει τη λέξη "Έκθεση" και το σώμα του περιέχει την "Τρίτη". Τα συνημμένα από τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ανακτηθεί και τα οποία συμφωνούν με αυτά τα κριτήρια θα αποθηκευτούν τοπικά.

Στιγμιότυπο οθόνης της ανάκτησης ιδιοτήτων ενέργειας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαχειριστείτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με την ενέργεια Επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή που δημιουργήθηκε από την ενέργεια Ανάκτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε εάν θέλετε να μετακινήσετε, να διαγράψετε ή να επισημάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωσμένα/μη αναγνωσμένα.

Η ενέργεια Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω εικόνα έχει ρυθμιστεί ώστε να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Ν. Varga στον B. Friday, με τιμολόγηση στο πεδίο BCC. Το θέμα και το σώμα περιέχουν τη μεταβλητή %ReportID% και το συνημμένο είναι ένα αρχείο το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία από τη ροή.

Στιγμιότυπο οθόνης των ιδιοτήτων ενέργειας αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενέργειες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάκτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέτυχε

Ανακτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διακομιστή IMAP

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
IMAP server Όχι Τιμή κειμένου Η διεύθυνση διακομιστή IMAP (π.χ. imap.gmail.com)
Port Ναι Αριθμητική τιμή 993 Η θύρα που θα χρησιμοποιηθεί για τον διακομιστή IMAP. Συνήθως αυτή είναι η θύρα 993
Enable SSL Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ενεργή Καθορίστε αν θα χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση για επικοινωνία με τον διακομιστή IMAP
User name Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα χρήστη του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πρόσβαση
Password Όχι Κρυπτογραφημένη τιμή Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πρόσβαση
Accept untrusted certificates Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν τα μη αξιόπιστα πιστοποιητικά θα γίνουν αποδεκτά
Mail folder Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα του φακέλου αλληλογραφίας IMAP (γνωστό και ως "mailBox") για ανάκτηση μηνυμάτων από το
Retrieve Μη διαθέσιμο Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόνο τα μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Μόνο για ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Καθορίστε εάν θα ανακτηθούν όλα τα μηνύματα στον φάκελο ή μόνο τα μη αναγνωσμένα
Mark As read Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ενεργή Καθορίστε αν θα σημανθεί ως ανακτήθηκαν τα μηνύματα που έχουν ανακτηθεί ή θα τα αφήσετε ως έχουν
"From" field contains Ναι Τιμή κειμένου Η πλήρης διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα του οποίου τα μηνύματα θα ανακτηθούν. Αφήστε αυτό το χαρακτηριστικό κενό για ανάκτηση όλων των μηνυμάτων ανεξάρτητα από τον αποστολέα
"To" field contains Ναι Τιμή κειμένου Οι πλήρεις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών (διαχωρισμένες με διάστημα εάν είναι περισσότεροι από ένας) για τα μηνύματα που θα ανακτηθούν. Αφήστε αυτό το χαρακτηριστικό κενό για ανάκτηση όλων των μηνυμάτων ανεξάρτητα από τους αποστολείς
"Subject" contains Ναι Τιμή κειμένου Η φράση-κλειδί που θα βρείτε στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφήστε αυτό το χαρακτηριστικό κενό για ανάκτηση όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεξάρτητα από το θέμα τους
'Body' contains Ναι Τιμή κειμένου Η φράση-κλειδί που θα βρείτε στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφήστε αυτό το χαρακτηριστικό κενό για ανάκτηση όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους
Save attachments Μη διαθέσιμο Αποθήκευση συνημμένων, Μην αποθηκεύετε τα συνημμένα Μην αποθηκεύετε τα συνημμένα Καθορίστε αν θα αποθηκευτούν τα συνημμένα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανακτήθηκαν ή όχι
Save attachments into Όχι Φάκελος Ο φάκελος στον οποίο θα γίνει αποθήκευση των συνημμένων
Μεταβλητές που παράχθηκαν
Όρισμα Τύπος Περιγραφή
RetrievedEmails Λίστα μηνυμάτων αλληλογραφίας Τα ανακτημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μεταγενέστερη επεξεργασία ως λίστα αντικειμένων μηνύματος αλληλογραφίας
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Η σύνδεση στον διακομιστή IMAP απέτυχε Υποδεικνύει ότι υπήρξε πρόβλημα κατά τη σύνδεση με τον διακομιστή IMAP
Ο έλεγχος ταυτότητας στον διακομιστή IMAP απέτυχε Υποδεικνύει ένα πρόβλημα κατά τον έλεγχο ταυτότητας στον καθορισμένο διακομιστή IMAP
Ο καθορισμένος φάκελος αλληλογραφίας δεν υπάρχει Υποδεικνύει ότι ο καθορισμένος φάκελος αλληλογραφίας δεν βρέθηκε
Η αποθήκευση συνημμένων απέτυχε Υποδεικνύει πρόβλημα με την αποθήκευση των συνημμένων
Απέτυχε η ανάκτηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υποδεικνύει ένα πρόβλημα ανάκτησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μετακινεί, διαγράφει ή επισημαίνει ως αδιάβαστο ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή μια λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που ανακτήθηκε από μια ενέργεια "Ανάκτηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
IMAP server Όχι Τιμή κειμένου Η διεύθυνση διακομιστή IMAP (π.χ. imap.gmail.com)
Port Ναι Αριθμητική τιμή 993 Η θύρα που θα χρησιμοποιηθεί για τον διακομιστή IMAP. Συνήθως αυτή είναι η θύρα 993
Enable SSL Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ενεργή Καθορίστε αν θα χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση για επικοινωνία με τον διακομιστή IMAP
Username Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα χρήστη του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πρόσβαση
Password Όχι Κρυπτογραφημένη τιμή Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πρόσβαση
Accept Untrusted Certificates Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν τα μη αξιόπιστα πιστοποιητικά θα γίνουν αποδεκτά
Email(s) to process Όχι Λίστα μηνυμάτων αλληλογραφίας Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς επεξεργασία. Αυτή πρέπει να είναι μια μεταβλητή που συμπληρώνεται από μια ενέργεια ανάκτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Operation Μη διαθέσιμο Διαγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον διακομιστή, Σήμανση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μη αναγνωσμένα, Μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον φάκελο αλληλογραφίας, Σήμανση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μη αναγνωσμένα και μετακίνηση στον φάκελο αλληλογραφίας Μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον φάκελο αλληλογραφίας Η λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε στα καθορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Mail folder Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα του φακέλου αλληλογραφίας στον οποίο θα μετακινηθούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Η σύνδεση στον διακομιστή IMAP απέτυχε Υποδεικνύει ότι υπήρξε πρόβλημα κατά τη σύνδεση με τον διακομιστή IMAP
Ο καθορισμένος φάκελος αλληλογραφίας δεν υπάρχει Υποδεικνύει ότι ο καθορισμένος φάκελος αλληλογραφίας δεν βρέθηκε
Απέτυχε η επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υποδεικνύει ένα πρόβλημα επεξεργασίας των καθορισμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργεί και αποστέλλει νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παράμετροι εισόδου
Όρισμα Προαιρετική Αποδοχή Προεπιλεγμένη τιμή Περιγραφή
SMTP server Όχι Τιμή κειμένου Διεύθυνση διακομιστή SMTP
Server port Ναι Αριθμητική τιμή 25 Η θύρα που θα χρησιμοποιηθεί για τον διακομιστή. Συνήθως αυτή είναι η θύρα 25
Enable SSL Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν θα χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση ή όχι για επικοινωνία με το διακομιστή μέσω σύνδεσης ασφαλείας
SMTP Server needs authentication Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε εάν ο διακομιστής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας
User name Όχι Τιμή κειμένου Το όνομα χρήστη του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πρόσβαση
Password Όχι Κρυπτογραφημένη τιμή Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πρόσβαση
Accept untrusted certificates Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίστε αν τα μη αξιόπιστα πιστοποιητικά θα γίνουν αποδεκτά
From Όχι Τιμή κειμένου Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα
Sender display name Ναι Τιμή κειμένου Το εμφανιζόμενο όνομα αποστολέα
To Όχι Τιμή κειμένου Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από ένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η λίστα διευθύνσεων θα πρέπει να διαχωρίζεται με ελληνικό ερωτηματικό
CC Ναι Τιμή κειμένου Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών κοινοποίησης. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από ένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η λίστα διευθύνσεων θα πρέπει να διαχωρίζεται με ελληνικό ερωτηματικό
BCC Ναι Τιμή κειμένου Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών ιδιαίτερης κοινοποίησης. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από ένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η λίστα διευθύνσεων θα πρέπει να διαχωρίζεται με ελληνικό ερωτηματικό
Subject Ναι Τιμή κειμένου Τα θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Body Ναι Τιμή κειμένου Τα σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Body Is HTML Μη διαθέσιμο Δυαδική τιμή Ανενεργή Καθορίζει εάν το σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ερμηνευτεί ως κώδικας HTML
Attachment(s) Ναι Λίστα αρχείων Η πλήρης διαδρομή όλων των συνημμένων, ενός αρχείου ή μιας λίστας αρχείων. Πολλά αρχεία πρέπει να περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά (") και να διαχωρίζονται με χαρακτήρα διαστήματος
Μεταβλητές που παράχθηκαν
 • Αυτή η ενέργεια δεν παράγει μεταβλητές
Εξαιρέσεις
Εξαίρεση Περιγραφή
Μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υποδεικνύει ότι η καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι έγκυρη
Η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέτυχε Υποδεικνύει ένα πρόβλημα αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Το συνημμένο δεν βρέθηκε Υποδεικνύει ότι δεν βρέθηκαν τα καθορισμένα συνημμένα

Άλλες λεπτομέρειες

Κοινές θύρες IMAP:

 • 143 (μη κρυπτογραφημένο και TLS)
 • 993 (ασφαλές IMAP)

Κοινοί διακομιστές IMAP:

 • imap-mail.outlook.com (Outlook.com)
 • outlook.office365.com (Office365.com)
 • imap.mail.yahoo.com (Yahoo mail)
 • imap.gmail.com (Google mail)

Κοινές θύρες SMTP:

 • 25 (μη κρυπτογραφημένο)
 • 587 (μη κρυπτογραφημένο και TLS)
 • 465 (SSL)

Κοινοί διακομιστές SMTP:

 • smtp-mail.outlook.com (Outlook.com)
 • smtp.office365.com (Office365.com)
 • smtp.mail.yahoo.com (Yahoo mail)
 • smtp.gmail.com (Google mail)

Παράδειγμα ενέργειας ανάκτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.