Μετατροπή κειμένου Base64 σε δεκαεξαδική μορφή

Παρόλο που οι ενέργειες κρυπτογράφησης παράγουν μεταβλητές με κωδικοποίηση Base64, ορισμένες μηχανές κρυπτογράφησης χρησιμοποιούν την δεκαεξαδική αναπαράσταση της κρυπτογραφημένης τιμής.

Για να μετατρέψετε το κείμενο Base64 σε δεκαεξαδική μορφή, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Εκτέλεση δέσμης ενεργειών PowerShell και συμπληρώστε την παρακάτω εντολή. Πριν από την δημιουργία της ενέργειας Εκτέλεση δέσμης ενεργειών PowerShell, χρησιμοποιήστε μια ενέργεια Ορισμός μεταβλητής για να αποθηκεύσετε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε μια μεταβλητή. Σε αυτό το παράδειγμα, η δέσμη ενεργειών μετατρέπει το κείμενο που είναι αποθηκευμένο στη μεταβλητή Base64Text.

[System.Convert]::FromBase64String("%Base64Text%") | Format-Hex

Note

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cmdlets του βοηθητικού προγράμματος PowerShell σε αυτό το άρθρο.

Η ενέργεια παράγει τη μεταβλητή PowershellOutput που αποθηκεύει την κρυπτογραφημένη ή την κατακερματισμένη τιμή σε δεκαεξαδική μορφή.

Η ενέργεια εκτέλεσης δέσμης ενεργειών PowerShell.