Διαχείριση Power BI - Συνήθεις ερωτήσεις (FAQ)Administering Power BI - frequently asked questions (FAQ)

Αυτό το άρθρο αφορά συνήθεις ερωτήσεις για τη διαχείριση του Power BI.This article addresses frequently asked questions for Power BI administration. Για μια επισκόπηση της διαχείρισης του Power BI, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η διαχείριση του Power BI;.For an overview of the Power BI administration, see What is Power BI administration?.

Τι υπάρχει σε αυτό το άρθροWhat's in this article

Ενότητα "Εγγραφή για το Power BI"Sign up for Power BI section

Ενότητα "Διαχείριση του Power BI"Administration of Power BI section

Ενότητα "Ασφάλεια στο Power BI"Security in Power BI section

Εγγραφή για το Power BISign up for Power BI

Χρήση του PowerShellUsing PowerShell

Ορισμένες από τις διαδικασίες που βρίσκονται σε αυτή την ενότητα απαιτούν δέσμες ενεργειών του Windows PowerShell.Some of the procedures in this section require Windows PowerShell scripts. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το PowerShell, συνιστούμε να ανατρέξετε στο θέμα Οδηγός γρήγορων αποτελεσμάτων PowerShell.If you're not familiar with PowerShell, we recommend the PowerShell getting started guide. Για να εκτελέσετε τις δέσμες ενεργειών, εγκαταστήστε πρώτα την πιο πρόσφατη έκδοση 64 bit του Azure Active Directory PowerShell για Graph.To run the scripts, first install the latest 64-bit version of the Azure Active Directory PowerShell for Graph.

Πώς εγγράφονται οι χρήστες στο Power BI;How do users sign up for Power BI?

Ως διαχειριστής του Microsoft 365, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή για το Power BI μέσω της τοποθεσίας του Power BI στο web ή της σελίδας Αγορά υπηρεσιών στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365.As a Microsoft 365 admin, you can sign up for Power BI through the Power BI web site or the Purchase services page on the Microsoft 365 admin center. Όταν ένας διαχειριστής του Microsoft 365 εγγράφεται για το Power BI, μπορεί να εκχωρήσει άδειες χρήσης σε χρήστες που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση.When a Microsoft 365 admin signs up for Power BI, they can assign user licenses to users who should have access.

Επιπλέον, οι μεμονωμένοι χρήστες στον οργανισμό σας μπορούν να εγγραφούν στο Power BI μέσω της τοποθεσίας web του Power BI.Additionally, individual users in your organization may be able to sign up for Power BI through the Power BI web site. Όταν ένας χρήστης στον οργανισμό σας εγγράφεται στο Power BI, η υπηρεσία εκχωρεί αυτόματα μια άδεια χρήσης Power BI στον χρήστη.When a user in your organization signs up for Power BI, the service automatically assigns a Power BI license to the user. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή για το Power BI ως μεμονωμένος χρήστης και Παραχώρηση αδειών χρήσης του Power BI στον οργανισμό σας.For more info, see Signing up for Power BI as an individual and Power BI licensing in your organization.

Πώς εγγράφονται οι μεμονωμένοι χρήστες στον οργανισμό μου;How do individual users in my organization sign up?

Υπάρχουν τρία σενάρια που ενδέχεται να ισχύουν για τους χρήστες στον οργανισμό σας:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • Σενάριο 1: Η εταιρεία σας διαθέτει ήδη ένα υπάρχον περιβάλλον Microsoft 365 και ο χρήστης που εγγράφεται για το Power BI διαθέτει ήδη έναν λογαριασμό Microsoft 365.Scenario 1: Your organization already has an existing Microsoft 365 environment, and the user signing up for Power BI already has a Microsoft 365 account. Σε αυτό το σενάριο, εάν ένας χρήστης έχει ήδη έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό στον μισθωτή (για παράδειγμα, contoso.com) αλλά δεν έχει ακόμη το Power BI, η Microsoft απλώς ενεργοποιεί το πρόγραμμα Power BI (δωρεάν) για τον συγκεκριμένο λογαριασμό.In this scenario, if a user already has a work or school account in the tenant (for example, contoso.com) but doesn't yet have Power BI, Microsoft simply activates the Power BI (free) plan for that account. Ο χρήστης ειδοποιείται αυτόματα με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας Power BI.The user is automatically notified with info on how to use the Power BI service.

 • Σενάριο 2: Η εταιρεία σας διαθέτει ένα υπάρχον περιβάλλον Microsoft 365, όμως ο χρήστης που εγγράφεται για το Power BI δεν διαθέτει έναν λογαριασμό Microsoft 365.Scenario 2: Your organization has an existing Microsoft 365 environment, but the user signing up for Power BI doesn’t have a Microsoft 365 account. Σε αυτό το σενάριο, ο χρήστης έχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τομέα του οργανισμού σας (για παράδειγμα, contoso.com), αλλά δεν έχει ακόμη έναν λογαριασμό Microsoft 365.In this scenario, the user has an email address in your organization’s domain (for example, contoso.com) but doesn't yet have a Microsoft 365 account. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί για το Power BI και αποκτά αυτόματα λογαριασμό.In this case, the user can sign up for Power BI and is automatically given an account. Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στην υπηρεσία Power BI.This action lets the user access the Power BI service. Για παράδειγμα, εάν ένας υπάλληλος με όνομα Nancy χρησιμοποιήσει την επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως, nancy@contoso.com) για να εγγραφεί, η Microsoft προσθέτει αυτόματα τη Nancy ως χρήστη στο περιβάλλον Microsoft 365 της Contoso και θα ενεργοποιήσει το Power BI για αυτόν τον λογαριασμό.For example, if an employee named Nancy uses their work email address (like nancy@contoso.com) to sign up, Microsoft automatically adds Nancy as a user in Contoso’s Microsoft 365 environment and activates Power BI for that account.

 • Σενάριο 3: Ο οργανισμός σας δεν διαθέτει περιβάλλον Microsoft 365 συνδεδεμένο με τον τομέα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.Scenario 3: Your organization doesn't have a Microsoft 365 environment connected to your email domain. Δεν υπάρχουν ενέργειες διαχείρισης που απαιτούνται για τον οργανισμό σας για να επωφεληθεί από το Power BI.There are no administrative actions required for your organization to take advantage of Power BI. Η υπηρεσία προσθέτει χρήστες σε έναν νέο κατάλογο χρηστών μόνο για cloud.The service adds users to a new, cloud-only user directory. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ανάληψη ελέγχου ως καθολικός διαχειριστής του Microsoft 365 για τον μισθωτή και να τον διαχειριστείτε.You can also choose to take over as the Microsoft 365 Global admin for the tenant and manage them.

Σημαντικό

Εάν ο οργανισμός σας έχει πολλούς τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προτιμάτε όλες οι επεκτάσεις διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να είναι στον ίδιο μισθωτή, προσθέστε όλους τους τομείς διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν μισθωτή Azure Active Directory, προτού εγγραφεί κάποιος χρήστης.If your organization has multiple email domains and you prefer all email address extensions to be in the same tenant, add all email address domains to an Azure Active Directory tenant before any users sign up. Μόλις δημιουργήσετε χρήστες, δεν υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να τους μετακινήσετε μεταξύ μισθωτών.Once you've created users, there's no automated mechanism to move users across tenants. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, ανατρέξτε στο θέμα Εάν έχω πολλούς τομείς, μπορώ να ελέγξω τον μισθωτή του Microsoft 365, στον οποίο προστίθενται χρήστες; παρακάτω σε αυτό το άρθρο και στο θέμα Προσθήκη τομέα στο Microsoft 365.For more info on this process, see If I have multiple domains, can I control the Microsoft 365 tenant that users get added to? later in this article and Add a domain to Microsoft 365.

Πώς εμποδίζω τη συμμετοχή χρηστών στον υπάρχοντα μισθωτή μου Microsoft 365;How can I prevent users from joining my existing Microsoft 365 tenant?

Υπάρχουν βήματα που μπορείτε να κάνετε, ως καθολικός διαχειριστής, για να εμποδίσετε χρήστες να συμμετάσχουν στον υπάρχοντα μισθωτή σας Microsoft 365.There are steps you can take, as a global admin, to prevent users from joining your existing Microsoft 365 tenant. Εάν εφαρμόσετε αποκλεισμό πρόσβασης, οι προσπάθειες των χρηστών για εγγραφή αποτυγχάνουν και εμφανίζεται ένα μήνυμα που τους ζητά να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή του οργανισμού τους. Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, εάν ήδη έχετε απενεργοποιήσει την αυτόματη διανομή αδειών χρήσης (για παράδειγμα, μέσω του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα για σπουδαστές, διδακτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό).If you block access, users’ attempts to sign up fail, and a message appears that directs them to contact their organization’s admin. You don't need to repeat this process if you have already disabled automatic license distribution (for example, through Office 365 for Education for Students, Faculty, and Staff).

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή δέσμης ενεργειών του Windows PowerShell για να εμποδίσετε τη συμμετοχή νέων χρηστών σε διαχειριζόμενο μισθωτή.Use the following PowerShell script to prevent new users from joining a managed tenant. (Μάθετε περισσότερα για το PowerShell.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Σημείωση

Ο αποκλεισμός της πρόσβασης εμποδίζει την εγγραφή των νέων χρηστών του οργανισμού σας στο Power BI.Blocking access prevents new users in your organization from signing up for Power BI. Οι χρήστες που εγγράφονται στο Power BI πριν από την απενεργοποίηση των νέων εγγραφών για τον οργανισμό σας εξακολουθούν να διατηρούν τις άδειες χρήσης τους.Users that sign up for Power BI prior to disabling new signups for your organization still retain their licenses. Για να καταργήσετε έναν χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να καταργήσω το Power BI για τους χρήστες που έχουν ήδη εγγραφεί; παρακάτω σε αυτό το άρθρο.To remove a user, see How do I remove Power BI for users that already signed up? later in this article.

Πώς μπορώ να επιτρέψω στους χρήστες να συμμετέχουν στον υπάρχοντα μισθωτή μου Microsoft 365;How can I allow users to join my existing Microsoft 365 tenant?

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή δέσμης ενεργειών του PowerShell για επιτρέψετε σε νέους χρήστες να συμμετάσχουν σε διαχειριζόμενο μισθωτή.Use the following PowerShell script to let new users join a managed tenant. (Μάθετε περισσότερα για το PowerShell.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Πώς μπορώ να ελέγξω αν ο αποκλεισμός είναι ενεργός στον μισθωτή;How do I check if I have the block on in the tenant?

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών PowerShell για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις.Use the following PowerShell script to check settings. Η AllowEmailVerifiedUsers πρέπει να είναι false.AllowEmailVerifiedUsers should be false. (Μάθετε περισσότερα για το PowerShell.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Πώς μπορώ να εμποδίσω την έναρξη χρήσης του Power BI από τους υπάρχοντες χρήστες μου;How can I prevent my existing users from starting to use Power BI?

Η ρύθμιση Azure AD που ελέγχει αυτήν την ενέργεια είναι η AllowAdHocSubscriptions.The Azure AD setting that controls this is AllowAdHocSubscriptions. Στους περισσότερους μισθωτές αυτή ορίζεται ως true, το οποίο σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένη.Most tenants have this set to true, which means it's enabled. Αν έχετε αποκτήσει το Power BI μέσω συνεργάτη, αυτή η ρύθμιση μπορεί να έχει οριστεί ως false, το οποίο σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένη.If you acquired Power BI through a partner, this may be set to false, which means it's disabled.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών PowerShell για να απενεργοποιήσετε τις ad hoc συνδρομές.(Μάθετε περισσότερα σχετικά με το PowerShell.)Use the following PowerShell script to disable ad hoc subscriptions.(Learn more about PowerShell.)

 1. Εισέλθετε στο Azure Active Directory χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας Microsoft 365.Sign into Azure Active Directory using your Microsoft 365 credentials. Η πρώτη γραμμή της ακόλουθης δέσμης ενεργειών PowerShell ζητάει τα διαπιστευτήριά σας.The first line of the following PowerShell script prompts you for your credentials. Η δεύτερη γραμμή πραγματοποιεί σύνδεση στο Azure Active Directory.The second line connects to Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential
   connect-msolservice -credential $msolcred
  

  Στιγμιότυπο οθόνης εισόδου στο Azure Active Directory μέσω του PowerShell.

 2. Αφού εισέλθετε, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση του μισθωτή σας.Once you sign in, run the following command to see how your tenant is currently set up.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
  
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να ενεργοποιήσετε ($true) ή να απενεργοποιήσετε ($false) την AllowAdHocSubscriptions.Run the following command to enable ($true) or disable ($false) AllowAdHocSubscriptions.

   Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false
  

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε την AllowAdHocSubscriptions για να ελέγχετε διάφορες δυνατότητες χρήστη στον οργανισμό σας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εγγραφής των χρηστών στην υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων Azure.Use the AllowAdHocSubscriptions flag to control several user capabilities in your organization, including the ability for users to sign up for the Azure Rights Management Service. Η αλλαγή αυτής της σημαίας επηρεάζει όλες αυτές τις δυνατότητες.Changing this flag affects all of these capabilities. Με μια ρύθμιση false, οι χρήστες μπορούν ακόμα να εγγραφούν για μια μεμονωμένη δοκιμαστική έκδοση του Power BI Pro.With a setting of false, users can still sign up for an individual Power BI Pro trial.

Πώς μπορώ να επιτρέψω στους υπάρχοντες χρήστες να εγγραφούν στο Power BI;How can I allow my existing users to sign up for Power BI?

Για να επιτρέψετε στους υπάρχοντες χρήστες την εγγραφή στο Power BI, εκτελέστε την εντολή που αναφέρεται για την προηγούμενη ερώτηση, αλλά διαβιβάστε την τιμή $true, αντί για την τιμή $false στο τελευταίο βήμα.To allow your existing users to sign up for Power BI, run the command listed for the previous question, but pass $true instead of $false in the last step.

Διαχείριση του Power BIAdministration of Power BI

Αυτό πώς θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζομαι σήμερα τις ταυτότητες χρηστών στον οργανισμό μου;How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Υπάρχουν τρία σενάρια που ενδέχεται να ισχύουν για τους χρήστες στον οργανισμό σας:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • Σενάριο 1: Εάν η εταιρεία σας διαθέτει ήδη ένα υπάρχον περιβάλλον Microsoft 365 και όλοι οι χρήστες στην εταιρεία διαθέτουν λογαριασμούς Microsoft 365, δεν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των ταυτοτήτων.Scenario 1: If your organization already has an existing Microsoft 365 environment and all users in your organization have Microsoft 365 accounts, there's no change in how you manage identities.

 • Σενάριο 2: Εάν ο οργανισμός σας έχει ήδη ένα υπάρχον περιβάλλον Microsoft 365, αλλά δεν έχουν όλοι οι χρήστες στον οργανισμό σας λογαριασμούς Microsoft 365, δημιουργούμε έναν χρήστη στον μισθωτή και εκχωρούμε τις άδειες χρήσης που βασίζονται στην επαγγελματική ή σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.Scenario 2: If your organization already has an existing Microsoft 365 environment but not all users in your organization have Microsoft 365 accounts, we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address.

  Κατά συνέπεια, ο αριθμός των χρηστών που διαχειρίζεστε κάθε στιγμή αυξάνεται, καθώς οι χρήστες στον οργανισμό σας εγγράφονται για την υπηρεσία.As a result, the number of users you're managing at any particular time grows as users in your organization sign up for the service.

 • Σενάριο 3: Εάν ο οργανισμός σας δεν έχει συνδεδεμένο περιβάλλον Microsoft 365 με τον τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης ταυτοτήτων.Scenario 3: If your organization doesn't have a Microsoft 365 environment connected to your email domain, there's no change in how you manage identities.

  Η υπηρεσία προσθέτει χρήστες σε έναν νέο κατάλογο χρηστών μόνο για cloud, τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε για ανάληψη ελέγχου ως καθολικός διαχειριστής του Microsoft 365 και για να τους διαχειριστείτε.The service adds users to a new, cloud-only user directory which you can choose to take over as the Microsoft 365 Global admin and manage them.

Πώς διαχειριζόμαστε το Power BI;How do we manage Power BI?

Το Power BI παρέχει μια πύλη διαχειριστή Power BI για χρήστες στον ρόλο καθολικού διαχειριστή Microsoft 365 και χρήστες στον ρόλο διαχειριστή της Υπηρεσίας Power BI.Power BI provides a Power BI admin portal for users in the Microsoft 365 Global Admin role and users in the Power BI Service admin role. Για να χρησιμοποιήσετε την πύλη διαχείρισης του Power BI, πρέπει να επισημαίνετε τον λογαριασμό σας ως Καθολικός διαχειριστής, εντός του Microsoft 365 ή του Azure Active Directory ή πρέπει κάποιος να έχει αναθέσει τον ρόλο διαχειριστή υπηρεσίας Power BI στον λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε.To use the Power BI admin portal, you must mark your account as a Global Admin within Microsoft 365 or Azure Active Directory, or someone must assign the Power BI service admin role to your user account. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση του ρόλου διαχειριστή Power BI και Πύλη διαχείρισης του Power BI.For more info, see Understanding the Power BI admin role and Power BI Admin Portal. Η πύλη παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου ρυθμίσεων σε επίπεδο μισθωτή, προβολή στατιστικών χρήσης του Power BI και μια σύνδεση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 για τη διαχείριση χρηστών και ομάδων.The portal provides the ability to control tenant-wide settings, view Power BI usage statistics and a link to the Microsoft 365 admin center to manage users and groups.

Ποια είναι η διαδικασία για τη διαχείριση ενός μισθωτή που δημιουργήθηκε από τη Microsoft για τους χρήστες μου;What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Όταν ένας χρήστης αυτοεξυπηρέτησης εγγράφεται για μια υπηρεσία cloud που χρησιμοποιεί το Azure AD, η υπηρεσία τον προσθέτει σε έναν μη διαχειριζόμενο κατάλογο Azure AD με βάση τον τομέα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.When a self-service user signs up for a cloud service that uses Azure AD, the service adds them to an unmanaged Azure AD directory based on their email domain. Μπορείτε να διεκδικήσετε και να διαχειριστείτε έναν μισθωτή που δημιούργησε κάποιος, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που είναι γνωστή ως ανάληψη ελέγχου διαχείρισης.You can claim and manage a tenant that someone created using a process known as admin takeover. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάληψη ελέγχου ενός μη διαχειριζόμενου καταλόγου ως διαχειριστής στο Azure Active Directory.For more info, see Take over an unmanaged directory as administrator in Azure Active Directory. Ο τύπος ανάληψης ελέγχου που θα πραγματοποιήσετε εξαρτάται από το αν ένας υπάρχων διαχειριζόμενος μισθωτής έχει ήδη συσχετιστεί με τον τομέα σας:The type of takeover you do depends on whether there's an existing managed tenant associated with your domain:

 • Το Power BI υποστηρίζει εσωτερική ανάληψη ελέγχου διαχειριστή.Power BI supports internal admin takeover. Κατά την εκτέλεση εσωτερικής ανάληψης ελέγχου διαχειριστή ενός μη διαχειριζόμενου καταλόγου Azure, θα προστεθείτε ως ο καθολικός διαχειριστής του μη διαχειριζόμενου καταλόγου.When you perform an internal admin takeover of an unmanaged Azure directory, you are added as the global administrator of the unmanaged directory. Δεν πραγματοποιείται μετεγκατάσταση χρηστών, τομέων ή προγραμμάτων υπηρεσιών σε οποιονδήποτε κατάλογο που διαχειρίζεστε.No users, domains, or service plans are migrated to any other directory you administer.

 • Το Power BI δεν υποστηρίζει πλέον εξωτερική ανάληψη ελέγχου διαχειριστή.Power BI no longer supports external admin takeover. Όταν εκτελείτε εξωτερική ανάληψη ελέγχου διαχειριστή ενός μη διαχειριζόμενου καταλόγου Azure, προσθέτετε το όνομα τομέα DNS του μη διαχειριζόμενου καταλόγου στον διαχειριζόμενο κατάλογό σας Azure.When you perform an external admin takeover of an unmanaged Azure directory, you add the DNS domain name of the unmanaged directory to your managed Azure directory. Η εξωτερική ανάληψη ελέγχου θα οδηγήσει σε απώλεια πρόσβασης σε όλο το περιεχόμενο Power BI του αρχικού μη διαχειριζόμενου μισθωτή.External takeover will result in a loss of access to all Power BI content on the original unmanaged tenant. Οι αναφορές Power BI θα χρειαστεί να δημοσιευθούν ξανά στον νέο μισθωτή και οι πίνακες εργαλείων και εφαρμογές Power BI θα χρειαστεί να επαναδημιουργηθούν στον νέο μισθωτή.Power BI reports will need to be republished to the new tenant and Power BI dashboards and apps will need to be recreated in the new tenant.

Εάν έχω πολλούς τομείς, μπορώ να ελέγξω τον μισθωτή του Microsoft 365, στον οποίο προστίθενται οι χρήστες;If I have multiple domains, can I control the Microsoft 365 tenant that users get added to?

Εάν δεν κάνετε τίποτα, η υπηρεσία δημιουργεί έναν μισθωτή για κάθε τομέα και υποτομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη.If you do nothing, the service creates a tenant for each user email domain and subdomain. Εάν θέλετε όλοι οι χρήστες να βρίσκονται στον ίδιο μισθωτή ανεξάρτητα από τις επεκτάσεις διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Δημιουργήστε έναν μισθωτή προορισμού εκ των προτέρων ή χρησιμοποιήστε έναν υπάρχοντα μισθωτή.If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions: Create a target tenant ahead of time, or use an existing tenant. Στη συνέχεια, προσθέστε όλους τους υπάρχοντες τομείς και υποτομείς που θέλετε να ενοποιηθούν σε αυτόν τον μισθωτή.Then add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Όλοι οι χρήστες με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λήγουν με τους συγκεκριμένους τομείς και δευτερεύοντες τομείς προστίθενται αυτόματα στον μισθωτή προορισμού κατά την εγγραφή τους.Every user with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

Σημαντικό

Μόλις δημιουργήσετε χρήστες, δεν υπάρχει υποστηριζόμενος αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να τους μετακινήσετε μεταξύ μισθωτών.Once you've created users, there's no supported automated mechanism to move users across tenants. Για να μάθετε σχετικά με την προσθήκη τομέων σε έναν μεμονωμένο μισθωτή Microsoft 365, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη χρηστών και τομέα στο Microsoft 365.To learn about adding domains to a single Microsoft 365 tenant, see Add your users and domain to Microsoft 365.

Πώς μπορώ να καταργήσω το Power BI για τους χρήστες που έχουν ήδη εγγραφεί;How do I remove Power BI for users that already signed up?

Εάν ένας χρήστης έχει εγγραφεί στο Power BI, αλλά δεν θέλετε πλέον να έχει πρόσβαση στο Power BI, μπορείτε να καταργήσετε την άδεια χρήσης Power BI για αυτόν τον χρήστη.If a user is signed up for Power BI, but you no longer want them to have access to Power BI, you can remove the Power BI license for that user.

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.Go to the Microsoft 365 admin center.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Χρήστες > Ενεργοί χρήστες.In the nav pane, select Users > Active Users.

 3. Βρείτε τον χρήστη για τον οποίο θέλετε να καταργήσετε την άδεια χρήσης και έπειτα επιλέξτε το όνομά του.Find the user you want to remove the license for, then select their name.

  Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μαζική διαχείριση αδειών χρήσης των χρηστών.You can perform bulk license management to users as well. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε πολλούς χρήστες και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία αδειών χρήσης προϊόντων.To do that, select multiple users and select Edit product licenses.

 4. Στη σελίδα λεπτομερειών χρήστη, δίπλα στο στοιχείο Άδειες χρήσης προϊόντων επιλέξτε Επεξεργασία.On the user details page, next to Product licenses, select Edit.

 5. Ανάλογα με το ποια άδεια χρήσης εκχωρήσατε για τον λογαριασμό του, θέστε την επιλογή Power BI (δωρεάν) ή Power BI Pro σε Ανενεργό.Depending on what license you applied to their account, set Power BI (free) or Power BI Pro to Off.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.Select Save.

Πώς μπορώ να γνωρίζω πότε συμμετέχουν νέοι χρήστες στον μισθωτή μου;How do I know when new users have joined my tenant?

Στους χρήστες που συμμετέχουν στον μισθωτή σας, μέσω εγγραφής από τον χρήστη, έχει εκχωρηθεί μία μοναδική άδεια χρήσης. Μπορείτε να φιλτράρετε με βάση αυτή μέσα στο παράθυρο ενεργού χρήστη στον πίνακα εργαλείων διαχείρισης.Users who have joined your tenant via self-service sign-up get assigned a unique license that you can filter on within your active user pane in the admin dashboard. Για να δημιουργήσετε αυτή τη νέα προβολή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.To create this new view, follow these steps.

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365.Navigate to the Microsoft 365 admin center.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Χρήστες > Ενεργοί χρήστες.In the nav pane, select Users > Active Users.

 3. Στο μενού Προβολές, επιλέξτε Προσθήκη προσαρμοσμένης προβολής.On the Views menu, select Add custom view.

 4. Ονομάστε τη νέα προβολή σας και στην περιοχή Εκχωρημένη άδεια χρήσης προϊόντος επιλέξτε Power BI (δωρεάν) ή Power BI Pro.Name your new view, and under Assigned product license, select Power BI (free) or Power BI Pro.

  Μπορείτε να έχετε μόνο μία άδεια χρήσης επιλεγμένη ανά προβολή.You can only have one license selected per view. Εάν έχετε και τις δύο άδειες χρήσης Power BI (δωρεάν) και Power BI Pro στον οργανισμό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο προβολές.If you have both Power BI (free) and Power BI Pro licenses in your organization, you can create two views.

 5. Εισαγάγετε τυχόν άλλες συνθήκες που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.Enter any other conditions you want, then select Add.

 6. Αφού δημιουργήσετε τη νέα προβολή, θα είναι διαθέσιμη από το μενού Προβολές.After you create the new view, it's available from the Views menu.

Υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να προετοιμαστώ;Are there any additional things I should prepare for?

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μια αύξηση στις αιτήσεις επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.You might experience an increase in password reset requests. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά κωδικού πρόσβασης χρήστη.For info about this process, see Reset a user's password.

Μπορείτε να καταργήσετε έναν χρήστη από τον μισθωτή μέσω της τυπικής διαδικασίας στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365.You can remove a user from your tenant via the standard process in the Microsoft 365 admin center. Ωστόσο, εάν ο χρήστης εξακολουθεί να έχει ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον οργανισμό σας, μπορεί να επανασυνδεθεί εκτός εάν αποκλείσετε τη συμμετοχή όλων των χρηστών.However, if the user still has an active email address from your organization, they can rejoin unless you block all users from joining.

Πού βρίσκεται ο μισθωτής μου Power BI;Where is my Power BI tenant located?

Για πληροφορίες σχετικά με την περιοχή δεδομένων στην οποία βρίσκεται ο μισθωτής σας Power BI, ανατρέξτε στην ενότητα Πού βρίσκεται ο μισθωτής μου Power BI;.For info about which data region your Power BI tenant is in, see Where is my Power BI tenant located?.

Τι είναι το Power BI SLA;What is the Power BI SLA?

Για πληροφορίες σχετικά με το Power BI SLA (σύμβαση παροχής υπηρεσιών), ανατρέξτε στο άρθρο Όροι άδειας χρήσης και τεκμηρίωση στην ενότητα Εκχώρηση αδειών χρήσης της τοποθεσίας Web αδειών χρήσης της Microsoft.For info about the Power BI SLA (Service Level Agreement), see the Licensing Terms and Documentation article in the Licensing section of the Microsoft Licensing website.

Πώς χειρίζεται το Power BI την υψηλή διαθεσιμότητα και την ανακατεύθυνση;How does Power BI handle high availability and failover?

Για πληροφορίες σχετικά με την υψηλή διαθεσιμότητα και την ανακατεύθυνση, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για την υψηλή διαθεσιμότητα, την ανακατεύθυνση και την αποκατάσταση καταστροφών στο Power BI.For info about high availability and failover, see Power BI high availability, failover, and disaster recovery FAQ.

Ασφάλεια στο Power BISecurity in Power BI

Το Power BI ικανοποιεί τις εθνικές, τοπικές και βιομηχανικές απαιτήσεις συμμόρφωσης;Does Power BI meet national, regional, and industry-specific compliance requirements?

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμμόρφωση του Power BI, δείτε το Κέντρο αξιοπιστίας της Microsoft.To learn more about Power BI compliance, see the Microsoft Trust Center.

Πώς λειτουργεί η ασφάλεια στο Power BI;How does security work in Power BI?

Η Microsoft δημιούργησε το Power BI με βάση το Microsoft 365, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στις υπηρεσίες του Azure, όπως το Azure Active Directory.Microsoft built Power BI on the foundation of Microsoft 365, which in turn builds on Azure services like Azure Active Directory. Για μια επισκόπηση της αρχιτεκτονικής Power BI, ανατρέξτε στο θέμα Ασφάλεια Power BI.For an overview of Power BI architecture, see Power BI Security.

Επόμενα βήματαNext steps

Πύλη διαχείρισης του Power BIPower BI admin portal
Κατανόηση του ρόλου διαχειριστή στο Power BIUnderstanding the Power BI admin role
Εγγραφή αυτοεξυπηρέτησης στο Power BISelf-service sign up for Power BI
Αγορά του Power BI ProPurchasing Power BI Pro
Τι είναι το Power BI Premium;What is Power BI Premium?
Πώς μπορώ να αγοράσω το Power BI PremiumHow to buy Power BI Premium
Λευκή βίβλος του Power BI PremiumPower BI Premium whitepaper
Διαχείριση της ομάδας σας στα Power BI και Microsoft 365Manage your group in Power BI and Microsoft 365
Διαχείριση εταιρικού ή σχολικού λογαριασμούWork or school account management
Διαχείριση ομάδας Microsoft 365Microsoft 365 group management

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BITry asking the Power BI Community