Παραχώρηση αδειών χρήσης του Power BI για χρήστες στον οργανισμό σαςLicensing the Power BI service for users in your organization

Το τι μπορεί να κάνει ένας χρήστης στην υπηρεσία Power BI εξαρτάται από τον τύπο άδειας χρήσης ανά χρήστη που διαθέτει.What a user can do in the Power BI service depends on the type of per-user license that they have. Το επίπεδο πρόσβασης που παρέχεται από την άδεια χρήσης τους εξαρτάται από το εάν ο χώρος εργασίας στον οποίο γίνεται πρόσβαση είναι χώρος εργασίας Premium ή όχι.The level of access provided by their license depends on whether the workspace being accessed a Premium workspace or not. Όλοι οι χρήστες της Υπηρεσίας Power BI πρέπει να έχουν άδεια χρήσης.All users of the Power BI service must have a license.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσουν οι χρήστες άδεια χρήσης.There are two ways for users to get a license. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες εγγραφής από τον χρήστη και τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό τους, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους δωρεάν άδεια, άδεια χρήσης Pro ή άδεια χρήσης Premium ανά χρήστη.Using self-service sign-up capabilities and their work or school account, users can get their own free or Pro or Premium Per User license. Εναλλακτικά, οι διαχειριστές μπορούν να λάβουν μια άδεια χρήσης Power BI και να εκχωρήσουν άδειες χρήσης σε χρήστες.Or, admins can get a Power BI license and assign licenses to users.

Αυτό το άρθρο εστιάζει στην παραχώρηση αδειών χρήσης ανά χρήστη από την πλευρά του διαχειριστή.This article focuses on purchasing services and per-user licensing from an administrator perspective. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να έχουν τη δική τους άδεια χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Εγγραφή για το Power BI ως μεμονωμένος χρήστης.For more information about how users can get their own license, see Signing up for Power BI as an individual.

Ποιος μπορεί να αγοράσει και να εκχωρήσει άδειες χρήσης;Who can purchase and assign licenses?

Πρέπει να σας εκχωρηθεί ρόλος διαχειριστή για την αγορά ή την εκχώρηση αδειών χρήσης για τον οργανισμό σας.You must be assigned an admin role to purchase or assign licenses for your organization. Οι ρόλοι διαχειριστή εκχωρούνται με χρήση του κέντρου διαχείρισης του Azure Active Directory ή του κέντρου διαχείρισης Microsoft 365.Admin roles are assigned by using the Azure Active Directory admin center or the Microsoft 365 admin center. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον ρόλο που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την αγορά και την εκχώρηση αδειών χρήσης.The following table shows which role is required to do tasks related to purchase and licensing. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους διαχειριστή στο Azure Active Directory, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή και εκχώρηση ρόλων διαχειριστή στο Azure Active Directory.For more information about administrator roles in Azure Active Directory, see View and assign administrator roles in Azure Active Directory. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ρόλους διαχειριστή στο Microsoft 365, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες για τους ρόλους διαχειριστή.To learn more about admin roles in Microsoft 365, including best practices, see About admin roles.

Ποιοι μπορούν να αγοράσουν υπηρεσίες και άδειες χρήσης;Who can purchase services and licenses? Ποιος μπορεί να διαχειρίζεται άδειες χρήσης;Who can manage user licenses?
Διαχειριστής χρεώσεωνBilling administrator Διαχειριστής άδειας χρήσηςLicense administrator
Καθολικός διαχειριστήςGlobal administrator Διαχειριστής χρηστώνUser administrator
Καθολικός διαχειριστήςGlobal administrator

Αυτοί οι ρόλοι διαχειρίζονται τον οργανισμό.These roles manage the organization. Για πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους διαχειριστή Υπηρεσίας Power BI, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των ρόλων διαχειριστή Power BI.For information about Power BI service administrator roles, see Understanding Power BI service administrator roles.

Αποκτήστε το Power BI για τον οργανισμό σαςGet Power BI for your organization

Για πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση, ανατρέξτε στις Τιμές και σύγκριση προϊόντων.For information about pricing, see Pricing & Product Comparison.

Ένας καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής χρέωσης μπορεί να εγγραφεί στην Υπηρεσία Power BI και να αγοράσει άδειες χρήσης για τους χρήστες στον οργανισμό του.A global administrator or a billing administrator can sign up for the Power BI service and buy licenses for the users in their organization. Εάν δεν είστε έτοιμοι για αγορά, επιλέξτε τη δοκιμαστική έκδοση του Power BI Pro.If you're not ready to purchase, select the Power BI Pro trial. Θα λάβετε 25 άδειες χρήσης για έναν μήνα.You'll get 25 licenses to use for one month. Για οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με την εγγραφή, ανατρέξτε στο θέμα Απόκτηση συνδρομής Power BI για τον οργανισμό σας.For step-by-step instructions on how to sign up, see Get a Power BI subscription for your organization.

Πληροφορίες για την εγγραφή από τον χρήστηAbout self-service sign-up

Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να έχουν τη δική τους άδεια χρήσης Power BI, πραγματοποιώντας εγγραφή με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό τους.Individual users can get their own Power BI license by signing up with their work or school account. Με μια δωρεάν άδεια χρήσης, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν το Power BI για την ανάλυση και απεικόνιση προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας την περιοχή "Ο χώρος εργασίας μου", αλλά δεν μπορούν να κάνουν κοινή χρήση με άλλους χρήστες.With a free license, users can explore Power BI for personal data analysis and visualization using My Workspace, but they can't share with other users. Για την κοινή χρήση περιεχομένου απαιτείται άδεια χρήσης Power BI Pro.A Power BI Pro license is required to share content. Μια άδεια χρήσης Power BI Premium ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε μια ποικιλία λειτουργιών, δυνατοτήτων και τύπων περιεχομένου που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω της έκδοσης Premium.A Power BI Premium license unlocks access to a variety of features, capabilities and types of content that are only available through Premium. Μια άδεια χρήσης Premium ανά χρήστη περιορίζει την πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες μόνο σε άλλους χρήστες με άδεια χρήσης Premium ανά χρήστη και η άδεια χρήσης βάσει εκχωρημένων πόρων επιτρέπει στους χρήστες με δωρεάν άδειες χρήσης να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ενώ μόνο οι χρήστες με άδεια χρήσης Pro μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο.A Premium Per User Premium license limits access to these features only to other users with Premium Per User license, and capacity based Premium license allows users with free licenses to access any content, while only users with a Pro license can create content. Οι χρήστες μπορούν να αναβαθμίσουν τον τύπο άδειας χρήσης τους σε Pro ή να εγγραφούν απευθείας στο Pro, εάν ο οργανισμός χρησιμοποιεί το εμπορικό cloud.Users may upgrade their license type to Pro, or sign up for Pro directly, if the organization is using the commercial cloud. Η άμεση αγορά ή αναβάθμιση σε Pro δεν είναι διαθέσιμη σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στα cloud Microsoft Azure για Δημόσιους οργανισμούς, Microsoft Azure Γερμανία ή Azure Κίνα 21Vianet.Direct purchase of or upgrade to Pro isn't available to educational organizations or organizations deployed to Azure Government, Azure Germany, or Azure China 21Vianet clouds.

Εάν δεν θέλετε οι χρήστες στον οργανισμό σας να χρησιμοποιούν εγγραφή από τον χρήστη, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής από τον χρήστη για να μάθετε πώς μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.If you don't want users in your organization to use self-service sign-up, see Enable or disable self-service sign-up to learn how to turn it off.

Η απενεργοποίηση της εγγραφής αυτοεξυπηρέτησης εμποδίζει τους χρήστες από το να εξερευνήσουν το Power BI για απεικόνιση δεδομένων και ανάλυση.Turning off self-service sign-up keeps users from exploring Power BI for data visualization and analysis. Εάν αποκλείσετε τη μεμονωμένη εγγραφή, μπορεί να θέλετε να λάβετε άδειες χρήσης Power BI (δωρεάν) για τον οργανισμό σας και να τις εκχωρήσετε σε όλους τους χρήστες.If you block individual sign-up, you may want to get Power BI (free) licenses for your organization and assign them to all users. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αντιστοιχίσετε αυτόματα μια άδεια χρήσης Power BI (δωρεάν) σε όλους τους υπάρχοντες χρήστες:Follow these steps to auto-assign a Power BI (free) license to all existing users:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365, χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρεώσεων.Sign in to the Microsoft 365 admin center, using global admin or billing admin credentials.
 2. Από το αριστερό πλαϊνό μενού, επιλέξτε Χρέωση > Αγορά υπηρεσιών.From the left sidebar menu, select Billing > Purchase services.
 3. Πραγματοποιήστε αναζήτηση ή κύλιση για να εντοπίσετε την προσφορά Power BI (δωρεάν).Search or scroll to locate the Power BI (free) offer. Επιλέξτε την προσφορά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη τώρα.Select the offer, then select Get now.
 4. Εισαγάγετε τον αριθμό αδειών χρήσης που απαιτούνται για να καλύψετε όλους τους χρήστες σας.Enter the number of licenses needed to cover all your users.
 5. Επιλέξτε Αυτόματη εκχώρηση σε όλους τους χρήστες σας χωρίς άδεια χρήσης και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη διαδικασία.Select Automatically assign to all of your users with no licenses, then check out.

Στιγμιότυπο οθόνης της δωρεάν συνδρομής αυτόματης εκχώρησης Power BI, που εμφανίζει την εγγραφή αυτοεξυπηρέτησης.

Αν θέλετε να δείτε ποιοι χρήστες στον οργανισμό σας μπορεί να έχουν ήδη άδεια χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή και διαχείριση αδειών χρήσης για να μάθετε τον τρόπο.If you want to see which users in your organization may already have a license, see View and manage user licenses to learn how.

Τύποι αδειών χρήσης και δυνατοτήτωνLicense types and capabilities

Υπάρχουν δύο είδη αδειών χρήσης Power BI ανά χρήστη: Δωρεάν Pro και Premium.There are two kinds of Power BI per-user licenses: free Pro and Premium. Ο τύπος άδειας χρήσης που χρειάζεται ένας χρήστης προσδιορίζεται από τη θέση αποθήκευσης του περιεχομένου, τον τρόπο αλληλεπίδρασης με αυτό το περιεχόμενο και αν αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιεί δυνατότητες Premium.Which type of license a user needs is determined by where content is stored, how they'll interact with that content, and if that content uses Premium features. Το σημείο όπου είναι δυνατή η αποθήκευση του περιεχομένου προσδιορίζεται από τον τύπο άδειας χρήσης του οργανισμού σας.Where content can be stored is determined by your organization's license type.

Ένας τύπος άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης Power BI Premium βάσει εκχωρημένων πόρων, επιτρέπει στους χρήστες με δωρεάν άδεια χρήσης να δραστηριοποιούνται σε περιεχόμενο σε χώρους εργασίας που έχουν εκχωρηθεί σε Premium εκχωρημένους πόρους.One type of license, Power BI Premium capacity-based license, allows users with a free license to act on content in workspaces that are assigned to Premium capacity. Εκτός από τους Premium εκχωρημένους πόρους, ένας χρήστης με δωρεάν άδεια χρήσης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Power BI μόνο για να συνδεθεί σε δεδομένα και να δημιουργήσει αναφορές και πίνακες εργαλείων στην περιοχή Ο χώρος εργασίας μου.Outside of Premium capacity, a user with a free license can only use the Power BI service to connect to data and create reports and dashboards in My Workspace. Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση περιεχομένου με άλλους χρήστες ή η δημοσίευση περιεχομένου σε χώρους εργασίας εφαρμογών.They can't share content with others or publish content to other workspaces. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους χώρου εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Τύποι χώρων εργασίας.To learn more about workspace types, see Types of workspaces.

Μια άδεια χρήσης Power BI με άδειες χρήσης δωρεάν και Pro ανά χρήστη, χρησιμοποιεί μόνο κοινόχρηστους και περιορισμένους εκχωρημένους πόρους για την επεξεργασία περιεχομένου.A Power BI license with free and Pro per-user licenses only uses a shared and limited capacity to process content. Εάν το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε αυτούς τους κοινόχρηστους εκχωρημένους πόρους, οι χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης Power BI Pro μπορούν να συνεργάζονται μόνο με άλλους χρήστες του Power BI Pro.If content is stored in that shared capacity, users who are assigned a Power BI Pro license can collaborate only with other Power BI Pro users. Μπορούν να καταναλώσουν περιεχόμενο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση από άλλους χρήστες, να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε χώρους εργασίας εφαρμογών, να μοιράζονται πίνακες εργαλείων και να κάνουν εγγραφή σε πίνακες εργαλείων και αναφορές.They can consume content shared by other users, publish content to app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Όταν οι χώροι εργασίας είναι σε Premium εκχωρημένους πόρους, οι χρήστες του Pro μπορούν να διανείμουν περιεχόμενο σε χρήστες που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης Power BI Pro.When workspaces are in Premium capacity, Pro users may distribute content to users who don't have a Power BI Pro license.

Κατά τη χρήση των αδειών χρήσης Premium ανά χρήστη, το περιεχόμενο που δημιουργείται από έναν χρήστη με άδεια χρήσης Premium ανά χρήστη μπορεί να τεθεί σε κοινή χρήση μόνο με άλλους χρήστες που έχουν άδεια χρήσης Premium, εκτός εάν αυτό το περιεχόμενο τοποθετείται ειδικά σε έναν χώρο εργασίας που φιλοξενείται σε εκχωρημένους πόρους Premium.When using Premium Per User licenses, content created by a Premium Per User licensed user can only be shared with other users that have a Premium license, unless that content is specifically put on a workspace hosted on a Premium capacity. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις βασικές δυνατότητες κάθε τύπου άδειας χρήσης.The table below summarizes the basic capabilities of each license type. Για μια λεπτομερή ανάλυση της διαθεσιμότητας δυνατοτήτων ανά τύπο άδειας χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Δυνατότητες κατά τύπο άδειας χρήσης.For a detailed breakdown of feature availability per license type, see Features by license type.

Τύπος άδειας χρήσηςLicense type Δυνατότητες όταν ο χώρος εργασίας είναι σε κοινόχρηστους εκχωρημένους πόρουςCapabilities when workspace is in shared capacity Πρόσθετες δυνατότητες όταν ο χώρος εργασίας είναι σε Premium εκχωρημένους πόρουςAdditional capabilities when workspace is in Premium capacity
Power BI (δωρεάν)Power BI (free) Πρόσβαση σε περιεχόμενο στην περιοχή "Ο χώρος εργασίας μου"Access to content in My Workspace Κατανάλωση περιεχομένου που έχει τεθεί σε κοινή χρήση με αυτούςConsume content shared with them
Power BI ProPower BI Pro Δημοσίευση περιεχομένου σε άλλους χώρους εργασίας, κοινή χρήση πινάκων εργαλείων, εγγραφή σε πίνακες εργαλείων και αναφορές, κοινή χρήση με χρήστες που έχουν άδεια χρήσης ProPublish content to other workspaces, share dashboards, subscribe to dashboards and reports, share with users who have a Pro license Διανομή περιεχομένου σε χρήστες που έχουν δωρεάν άδειες χρήσηςDistribute content to users who have free licenses

Τύποι αδειών χρήσηςLicense types

Όλες οι εμπορικές άδειες αδειών χρήσης βάσει χρήστη από τη Microsoft βασίζονται σε ταυτότητες Azure Active Directory.All user-based, commercial license licenses from Microsoft are based on Azure Active Directory identities. Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Power BI, πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο με μια ταυτότητα που υποστηρίζεται από το Azure Active Directory για εμπορικές άδειες χρήσης.To use the Power BI service, you must sign in with an identity that Azure Active Directory supports for commercial licenses. Μπορείτε να προσθέσετε το Power BI σε οποιαδήποτε άδεια χρήσης Microsoft που χρησιμοποιεί Azure Active Directory για τις υπηρεσίες ταυτότητας.You can add Power BI to any Microsoft license that uses Azure Active Directory for identity services. Ορισμένες άδειες χρήσης, όπως το Office 365 E5, περιλαμβάνουν μια άδεια χρήσης Power BI Pro, επομένως, δεν απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για το Power BI.Some licenses, such as Office 365 E5, include a Power BI Pro license, so no separate sign-up for Power BI is needed.

Υπάρχουν δύο είδη αδειών χρήσης Power BI για οργανισμούς: Standard και Premium.There are two kinds of Power BI licenses for organizations: standard and premium.

Με μια τυπική άδεια χρήσης Power BI Pro από τον χρήστη, οι διαχειριστές εκχωρούν άδειες χρήσης ανά χρήστη.With a standard, self-service Power BI Pro license, admins assign per user licenses. Υπάρχει μηνιαία χρέωση ανά χρήστη για τις άδειες χρήσης Power BI Pro.There's a per user monthly fee for Power BI Pro licenses. Αυτός ο τύπος άδειας χρήσης επιτρέπει τη συνεργασία, τη δημοσίευση, την κοινή χρήση και την ανάλυση ad-hoc.This license type enables collaboration, publishing, sharing, and ad-hoc analysis. Το περιεχόμενο αποθηκεύεται στους κοινόχρηστους εκχωρημένους πόρους αποθήκευσης, των οποίων η διαχείριση γίνεται πλήρως από τη Microsoft.Content is saved to shared storage capacity that is fully managed by Microsoft.

Μια άδεια χρήσης Power BI Premium εκχωρεί ένα σύνολο εκχωρημένων πόρων σε έναν οργανισμό.A Power BI Premium license allocates a capacity to an organization. Κατάλληλο για επιχειρήσεις BI, μεγάλες αναλύσεις δεδομένων και αναφορές cloud και εσωτερικής εγκατάστασης, το Premium παρέχει προηγμένα στοιχεία ελέγχου διαχείρισης και ανάπτυξης.Suitable for enterprise BI, big data analytics, and cloud and on-premises reporting, Premium provides advanced administration and deployment controls. Η διαχείριση των αποκλειστικών πόρων υπολογιστικών συστημάτων και αποθήκευσης γίνεται από διαχειριστές εκχωρημένων πόρων στον οργανισμό σας.Dedicated compute and storage resources are managed by capacity admins in your organization. Υπάρχει μηνιαίο κόστος για αυτό το αποκλειστικό περιβάλλον.There's a monthly cost for this dedicated environment. Εκτός από τα άλλα πλεονεκτήματα Premium, το περιεχόμενο που αποθηκεύεται σε Premium εκχωρημένους πόρους μπορεί να είναι προσβάσιμο και να διανέμεται σε χρήστες που δεν έχουν άδειες χρήσης Power BI Pro.In addition to other Premium advantages, content stored in Premium capacity can be accessed by and distributed to users who don't have Power BI Pro licenses. Τουλάχιστον ένας χρήστης πρέπει να διαθέτει άδεια χρήσης Power BI Pro για χρήση Premium, ενώ οι δημιουργοί και οι προγραμματιστές περιεχομένου εξακολουθούν να χρειάζονται άδεια χρήσης Power BI Pro.At least one user has to have a Power BI Pro license assigned to use Premium, and content creators and developers still need a Power BI Pro license.

Οι δύο τύποι αδειών χρήσης δεν αλληλοαποκλείονται.The two types of licenses aren't mutually exclusive. Μπορείτε να έχετε και Power BI Premium και Power BI Pro.You can have both Power BI Premium and Power BI Pro. Σε αυτή τη διαμόρφωση, το περιεχόμενο που αποθηκεύεται σε Premium εκχωρημένους πόρους μπορεί να τεθεί σε κοινή χρήση με όλους τους χρήστες και να διατίθενται επίσης κοινόχρηστοι εκχωρημένοι πόροι.In this configuration, content stored in Premium capacity can be shared with all users and shared capacity is also available. Για πληροφορίες σχετικά με τα όρια εκχωρημένων πόρων, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση χώρου αποθήκευσης δεδομένων σε χώρους εργασίας του Power BI.For information about capacity limits, see Manage data storage in Power BI workspaces.

Για να συγκρίνετε τις δυνατότητες και τις τιμές των προϊόντων, ανατρέξτε στο θέμα Σελίδα τιμών του Power BI.To compare product features and pricing, see Power BI pricing.

Πρόσβαση χρήστη-επισκέπτηGuest user access

Μπορεί να θέλετε να διανείμετε περιεχόμενο σε χρήστες που βρίσκονται εκτός του οργανισμού σας.You may want to distribute content to users who are outside of your organization. Είναι δυνατή η κοινή χρήση περιεχομένου με εξωτερικούς χρήστες, προσκαλώντας τους να προβάλουν το περιεχόμενο ως επισκέπτες.It's possible to share content with external users by inviting them to view content as a guest. Το Azure Active Directory Business-to-business (Azure AD B2B) επιτρέπει την κοινοποίηση περιεχομένου σε εξωτερικούς χρήστες-επισκέπτες.Azure Active Directory Business-to-business (Azure AD B2B) enables sharing with external guest users. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για κοινή χρήση με εξωτερικούς χρήστες:The following prerequisites must be met to share with external users:

 • Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα κοινής χρήσης περιεχομένου με εξωτερικούς χρήστεςThe ability to share content with external users must be enabled

 • Ο χρήστης-επισκέπτης θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη άδεια χρήσης για την προβολή του κοινόχρηστου περιεχομένουThe guest user must have the proper licensing in place to view the shared content

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών-επισκεπτών, ανατρέξτε στο θέμα Διανομή περιεχομένου Power BI σε εξωτερικούς χρήστες-επισκέπτες με το Azure AD B2B.For more information about guest user access, see Distribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Αγορά αδειών χρήσης του Power BI ProPurchase Power BI Pro licenses

Ως διαχειριστής, αγοράζετε άδειες χρήσης Power BI Pro μέσω Microsoft 365 ή μέσω ενός συνεργάτη της Microsoft.As an administrator, you purchase Power BI Pro licenses through Microsoft 365 or through a Microsoft partner. Αφού αγοράσετε άδειες χρήσης, τις εκχωρείτε σε μεμονωμένους χρήστες.After you buy the licenses, you assign them to individual users. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αγορά και εκχώρηση αδειών χρήσης Power BI Pro.For more information, see Purchase and assign Power BI Pro licenses.

Λήξη άδειας χρήσης Power BI ProPower BI Pro license expiration

Υπάρχει μια περίοδος χάριτος μετά τη λήξη μιας άδειας χρήσης του Power BI Pro.There's a grace period after a Power BI Pro license expires. Για τις άδειες χρήσης που αποτελούν μέρος μιας αγοράς πολλαπλών αδειών χρήσης, η περίοδος χάριτος είναι 90 ημέρες.For licenses that are part of a volume license purchase, the grace period is 90 days. Αν έχετε αγοράσει την άδεια χρήσης απευθείας, η περίοδος χάριτος είναι 30 ημέρες.If you bought the license directly, the grace period is 30 days.

Το Power BI Pro έχει τον ίδιο κύκλο ζωής άδειας χρήσης όπως το Microsoft 365.Power BI Pro has the same license lifecycle as Microsoft 365. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι γίνεται με τα δεδομένα και την πρόσβαση όταν λήξει η συνδρομή μου στο Microsoft 365 για επιχειρήσεις.For more information, see What happens to my data and access when my Microsoft 365 for business subscription ends.

Επόμενα βήματαNext steps

Το Power BI παρουσίασε το Power BI Premium Gen2 ως προσφορά προεπισκόπησης, η οποία βελτιώνει την εμπειρία Power BI Premium με βελτιώσεις στα εξής στοιχεία:Power BI has introduced Power BI Premium Gen2 as a preview offering, which improves the Power BI Premium experience with improvements in the following:

 • ΕπιδόσειςPerformance
 • Άδειες χρήσης ανά χρήστη.Per-user licensing. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για το Premium ανά χρήστη .See the Premium Per User FAQ for more information.
 • Μεγαλύτερη κλίμακαGreater scale
 • Βελτιωμένα μετρικάImproved metrics
 • ΑυτοκλιμάκωσηAutoscaling
 • Μειωμένα έξοδα διαχείρισηςReduced management overhead

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Power BI Premium Gen2, ανατρέξτε στο θέμα Power BI Premium Generation 2 (προεπισκόπηση).For more information about Power BI Premium Gen2, see Power BI Premium Generation 2 (preview).