Συχνές ερωτήσεις για τους πελάτες του Power BI για cloud ΓερμανίαςFrequently Asked Questions for Power BI for Germany Cloud customers

Η υπηρεσία Power BI έχει μια έκδοση που είναι διαθέσιμη για τους πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΕ/ΕΖΕΣ), που συχνά αναφέρεται ως Microsoft Cloud Deutschland (MCD).The Power BI service has a version available for European Union/European Free Trade Agreement (EU/EFTA) customers, often referred to as Microsoft Cloud Deutschland (MCD). Η έκδοση της υπηρεσίας Power BI που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους πελάτες ΕΕ/ΕΖΕΣ και είναι χωριστή και διαφορετική από την εμπορική έκδοση της υπηρεσίας Power BI ή από τις υπηρεσίες Power BI που παρέχονται στους πελάτες δημόσιους οργανισμούς.The Power BI service version discussed in this article is specific to EU/EFTA customers, and is separate and different from the commercial version of the Power BI service, or Power BI services provided to government customers.

Στιγμιότυπο οθόνης της αρχικής σελίδας Microsoft Power B I Germany.

Ερωτήσεις και απαντήσειςQuestions and answers

Οι ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την υπηρεσία Power BI Pro στο Microsoft Cloud Deutschland (MCD), που είναι η υπηρεσία cloud του Power BI που παρέχεται ειδικά στους πελάτες ΕΕ/ΕΖΕΣ.The following questions and answers provide important information for Power BI Pro Service in Microsoft Cloud Deutschland (MCD), which is the Power BI service cloud specifically provided for EU/EFTA customers.

 1. Τι είναι η υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας;What is the Power BI service for Germany Cloud?

  Η υπηρεσία Power BI για πελάτες ΕΕ/ΕΖΕΣ, γνωστή και ως Microsoft Cloud Deutschland (MCD), είναι ένα συμβατό με ΕΕ/ΕΖΕΣ cloud με την υπηρεσία Power BI να παραδίδεται από κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στη Γερμανία.The Power BI service for EU/EFTA customers, also referred to as Microsoft Cloud Deutschland (MCD), is an EU/EFTA compliant cloud with the Power BI service delivered from German datacenters. Όλα τα δεδομένα των πελατών στην υπηρεσία Power BI για ΕΕ/ΕΖΕΣ cloud αποθηκεύονται σε κατάσταση αδράνειας στη Γερμανία, με την T-Systems να λειτουργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας δεδομένων στη Γερμανία, ενώ η φυσική και λογική πρόσβαση στα δεδομένα ελέγχεται από τη νομοθεσία της Γερμανίας.All customer data in the Power BI service for EU/EFTA cloud is stored at rest in Germany with T-Systems working as the independent German data trustee, and with physical and logical access to data controlled by German law. Η υπηρεσία Power BI για το cloud ΕΕ/ΕΖΕΣ απαιτεί διαφορετικό και ξεχωριστό λογαριασμό από την εμπορική έκδοση της υπηρεσίας Power BI.The Power BI service for EU/EFTA cloud requires a distinct and separate account from the commercial version of the Power BI service. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Microsoft Cloud Deutschland εδώ.Learn more about Microsoft Cloud Deutschland here.

 2. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις τιμές και την εγγραφή στο Power BI για cloud Γερμανίας;Where can I find pricing and sign up information for the Power BI Germany Cloud?

  Μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες στην αρχική σελίδα του Power BI για cloud Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις τιμές.You can find lots of information on the Power BI Germany Cloud home page, including pricing information. Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε επίσης να βρείτε μια σύνδεση για να εγγραφείτε στη δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών της υπηρεσίας Power BI Pro με 25 άδειες χρήσης.On that page, you can also find a link to sign up for Power BI Pro service 30-Day trial with 25 user licenses. Ως μέρος της δοκιμαστικής εγγραφής, θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ή να προσθέσετε επιπλέον άδειες χρήσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.As part of trial sign-up, you have an option to purchase or add additional licenses as needed. Προσφέρουμε επίσης τιμολόγηση για σύμβαση Enterprise (EA), για δημόσιους οργανισμούς και για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.We also offer Enterprise Agreement (EA), Government, and non-profit pricing. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft για περισσότερες λεπτομέρειες.Contact your Microsoft customer representative for more details.

 3. Έχω έναν μισθωτή cloud Γερμανίας ως μέρος των συνδρομών Azure Γερμανίας ή/και Office 365 Germany. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον υπάρχοντα μισθωτή για εγγραφή στο Power BI Germany;I have a Germany Cloud tenant as part of Azure Germany and/or Office 365 Germany subscriptions. Can I use the existing tenant to sign up for Power BI Germany?

  Ναι.Yes. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, θα έχετε την επιλογή να συνδεθείτε με έναν υπάρχοντα λογαριασμό διαχειριστή cloud Γερμανίας και να προσθέσετε τις άδειες χρήσης της υπηρεσίας Power BI Pro στον υπάρχοντα μισθωτή cloud Γερμανίας.As part of the sign up process, you'll have an option to login with an existing Germany Cloud administrator account, and add the Power BI Pro service licenses to your existing tenant in the Germany Cloud. Έχετε υπόψη ότι οι μισθωτές cloud Γερμανίας και οι λογαριασμοί χρήστη διαφέρουν σε σύγκριση με την υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας.Note that Germany Cloud tenants and user accounts are different from the Power BI service for Germany cloud.

 4. Υπάρχει κάποια δωρεάν υπηρεσία στην υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας;Is there a free service in the Power BI service for Germany cloud?

  Όχι.No. Δεν προσφέρουμε δωρεάν εκδόσεις άδειας χρήσης στην υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας.We don't offer free license versions in the Power BI service for Germany cloud. Εντούτοις, σας συνιστούμε να εγγραφείτε για την δωρεάν προσφορά του Power BI στο δημόσιο cloud εάν οι ανάγκες της επιχείρησής σας πληρούνται με την δωρεάν προσφορά του Power BI.However, we encourage you to sign up for Power BI free offering in our public cloud if your business needs are met with the Power BI free offering.

 5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Power BI Desktop, το Power BI για κινητές συσκευές, την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης και το Publisher για Excel με την υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας;Can I use Power BI Desktop, Power BI Mobile, On-premises data gateway and Publisher for Excel with the Power BI service for Germany cloud?

  Ναι.Yes. Έχουμε ενημερώσει τα προϊόντα πελάτη Power BI για να λειτουργούν απρόσκοπτα με την υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας.We've updated our Power BI client products to seamlessly work with the Power BI service for Germany cloud. Συνδεθείτε με την υπηρεσία Power BI για τον λογαριασμό cloud Γερμανίας για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα ίδια προϊόντα πελάτη με την υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας.Please login with your Power BI service for Germany cloud account to start using the same client products with Power BI service for Germany cloud. Μπορείτε να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των προϊόντων προγράμματος-πελάτη από τις ακόλουθες τοποθεσίες:You can download the latest version of client products from the following locations:

 6. Υπάρχουν τυχόν περιορισμοί στην υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας;Are there any feature limitations of the Power BI service for Germany cloud?

  Οι ακόλουθες δυνατότητες της υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας προς το παρόν:The following service features are currently not available in Power BI service for Germany cloud:

  • Δημοσίευση στο webPublish to Web
  • Χάρτες ArcGIS από την EsriArcGIS maps by Esri
  • Το Power BI Embedded (χωριστές άδειες χρήσης ISV με ογκοχρέωση θα είναι διαθέσιμες μέσω του Microsoft Azure Γερμανίας στο μέλλον)Power BI Embedded (separate metered ISV licensing, will be offered through Microsoft Azure Germany in the future)
  • Καταγραφή δραστηριοτήτωνActivity logging
 7. Πού μπορώ να βρω συγκεκριμένες πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων για την υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας για χρήση και ενσωμάτωση στις εφαρμογές μου;Where can I find the Power BI service for Germany cloud specific configuration information for use and integration in my applications?

  Ενημερώσαμε τα δείγματα ενσωμάτωσης SaaS για προγραμματιστές με συγκεκριμένες πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων για το cloud Γερμανίας και άλλα cloud του Power BI.We updated our SaaS Embedding developer samples with Germany and other Power BI clouds specific configuration information. Ανατρέξτε στον φάκελο Ρυθμίσεις παραμέτρων Cloud στα δείγματα για συγκεκριμένα τελικά σημεία ρύθμισης παραμέτρων cloud.Look at the Cloud Configs folder in samples for cloud-specific configuration end points. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα διάφορα τελικά σημεία ρυθμίσεων παραμέτρων για την υπηρεσία Power BI για cloud Γερμανίας (και για το δημόσιο cloud για σύγκριση).The following table lists various configuration end points for the Power BI service for Germany cloud (and Public Cloud for cross-reference).

Όνομα ή/και χρήση τελικού σημείουEndpoint name and/or Usage Διεύθυνση URL cloud Γερμανίας για την υπηρεσία Power BIPower BI service for Germany cloud URL Ισοδύναμη διεύθυνση URL στο δημόσιο cloud (για σύγκριση)Equivalent URL in Public Cloud (for cross-reference)
Αρχική σελίδα, εγγραφή και είσοδοςHome Page, Sign Up and Sign In https://powerbi.microsoft.com/power-bi-germany/ https://powerbi.microsoft.com/
Απευθείας είσοδος στην υπηρεσία Power BIPower BI Service direct sign in https://app.powerbi.de/?noSignUpCheck=1 https://app.powerbi.com/?noSignUpCheck=1
API υπηρεσίαςService API https://api.powerbi.de/ https://api.powerbi.com/
Πύλη του Office για τη διαχείριση των αδειών χρήσης, την καλή κατάσταση των υπηρεσιών και τις αιτήσεις υποστήριξης από τους διαχειριστέςOffice Portal for user license management, service health status and support requests by administrators https://portal.office.de/ https://portal.office.com/
URI αρχής Azure Active DirectoryAzure Active Directory Authority Uri https://login.microsoftonline.de/common/oauth2/authorize/ https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize/
Uri πόρου υπηρεσίας Power BIPower BI Service Resource Uri https://app.powerbi.com/apps
Βιβλιοθήκη απεικονίσεων Power BIPower BI visuals Library https://app.powerbi.de/visuals/ https://app.powerbi.com/visuals/
Καταχώρηση μιας εφαρμογής για το Power BI (για ενσωμάτωση)Register an Application for Power BI (For Embedded) https://app.powerbi.de/apps https://app.powerbi.com/apps
Πύλη Azure (για ενσωμάτωση)Azure portal (For Embedded) https://portal.microsoftazure.de/ https://portal.azure.com/
ΚοινότηταCommunity https://community.powerbi.com/ https://community.powerbi.com/

Επόμενα βήματαNext steps

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το Power BI.There are all sorts of things you can do with Power BI. Για περισσότερες πληροφορίες και άρθρα εκμάθησης, όπως ένα άρθρο που δείχνει πώς μπορείτε να εγγραφείτε για την υπηρεσία, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους:For more information and learning, including an article that shows you how to sign up for the service, check out the following resources: