Εκμάθηση: Δημιουργία και δημοσίευση ενός πακέτου περιεχομένου οργανισμού Power BITutorial: Create and publish a Power BI organizational content pack

Σημείωση

Τα πακέτα περιεχομένου οργανισμού είναι υπό απόσυρση.Organizational content packs are being deprecated. Τώρα είναι καλή στιγμή για να αναβαθμίσετε τα πακέτα περιεχομένου σας στις εφαρμογές, εάν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα.Now is a good time to upgrade your content packs to apps, if you haven't started yet. Για να δείτε το χρονολόγιο, ανατρέξτε στην ενότητα οδικού χάρτη αναβάθμισης χώρου εργασίας της δημοσίευσης ιστολογίου Ανακοίνωση ότι οι διαχειριστές Power BI μπορούν να αναβαθμίζουν κλασικούς χώρους εργασίας.See the workspace upgrade roadmap section of this blog post Announcing Power BI admins can upgrade classic workspaces for the timeline.

Σε αυτήν την εκμάθηση θα δημιουργήσετε ένα πακέτο περιεχομένου οργανισμού, θα εκχωρήσετε την πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ομάδα και θα το δημοσιεύσετε στη βιβλιοθήκη πακέτων περιεχομένου του οργανισμού σας στο Power BI.In this tutorial, you create an organizational content pack, give access to a specific group, and publish it to your organization's content pack library on Power BI.

Η δημιουργία πακέτων περιεχομένου είναι διαφορετική από την κοινή χρήση πινάκων εργαλείων ή τη συνεργασία σε αυτούς σε μια ομάδα.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a group. Διαβάστε το άρθρο Τρόποι κοινοποίησης του έργου σας στο Power BI για να αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη επιλογή στην περίπτωσή σας.Read Ways to share your work in Power BI to decide on the best option for your situation.

Η δημιουργία ενός πακέτου περιεχομένου οργανισμού απαιτεί έναν λογαριασμό Power BI Pro για εσάς και τους συναδέλφους σας.Creating an organizational content pack requires a Power BI Pro account for you and your colleagues.

Δημιουργία και δημοσίευση ενός πακέτου περιεχομένουCreate and publish a content pack

Φανταστείτε ότι είστε ο υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Contoso και ετοιμάζεστε για την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος.Imagine you're the Release Manager at Contoso and you're getting ready for a new product launch. Δημιουργήσατε έναν πίνακα εργαλείων με αναφορές που θα θέλατε να μοιραστείτε.You've created a dashboard with reports that you'd like to share. Άλλοι υπάλληλοι που διαχειρίζονται την εκκίνηση μπορεί να τις θεωρήσουν χρήσιμες.Other employees managing the launch may find them useful. Θέλετε έναν τρόπο να δημιουργήσετε ένα πακέτο με τον πίνακα εργαλείων και τις αναφορές ως λύση που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι συνάδελφοί σας.You want a way to package up the dashboard and reports as a solution for your colleagues to use.

Θέλετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες;Want to follow along? Στην υπηρεσία Power BI, μεταβείτε στην περιοχή Ο χώρος εργασίας μου.In the Power BI service, go to your My Workspace. Στη συνέχεια, μεταβείτε στη Λήψη δεδομένων > Δείγματα > Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών > Σύνδεση για να αποκτήσετε το δικό σας αντίγραφο.Then go to Get Data > Samples > Opportunity Analysis Sample > Connect to get your own copy.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Χώροι εργασίας > Οι χώροι εργασίας μου.In the nav pane, select Workspaces > My workspaces.

 2. Από το επάνω παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού Στιγμιότυπο οθόνης του εικονιδίου γραναζιού.From the top nav pane, select the cog icon Screenshot of the cog icon. > Δημιουργία πακέτου περιεχομένου. > Create content pack.

  Στιγμιότυπο οθόνης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη με εστίαση στο εικονίδιο γραναζιού και την επιλογή "Δημιουργία πακέτου περιεχομένου".

 3. Στο παράθυρο Δημιουργία πακέτου περιεχομένου, εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες.In the Create content pack window, enter the following information.

  Λάβετε υπόψη ότι η βιβλιοθήκη πακέτων περιεχομένου του οργανισμού σας μπορεί να γεμίσει γρήγορα.Keep in mind that your organization's content pack library might fill up quickly. Η βιβλιοθήκη μπορεί να καταλήξει με εκατοντάδες δημοσιευμένα πακέτα περιεχομένου για τον οργανισμό ή για ομάδες.The library could end up with hundreds of content packs published for the organization or for groups. Αφιερώστε χρόνο για να δώσετε στο πακέτο περιεχομένου σας ένα χαρακτηριστικό όνομα, να προσθέσετε μια καλή περιγραφή, καθώς και για να επιλέξετε το σωστό κοινό.Take time to give your content pack a meaningful name, add a good description, and select the right audience. Χρησιμοποιήστε λέξεις που κάνουν εύκολη την εύρεση του πακέτου περιεχομένου σας μέσω αναζήτησης.Use words that makes your content pack easy to find via search. Αυτό διευκολύνει τη μελλοντική του εύρεση.It makes it easier to find in the future.

  Στιγμιότυπο οθόνης της πλήρους φόρμας "Δημιουργία πακέτου περιεχομένου".

  1. Επιλέξτε Συγκεκριμένες ομάδες.Select Specific Groups.

  2. Εισαγάγετε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μεμονωμένους χρήστες, ομάδες Microsoft 365, ομάδες διανομής ή ομάδες ασφάλειας.Enter the full email addresses for individuals, Microsoft 365 groups, distribution groups, or security groups. Για παράδειγμα: salesmgrs@contoso.com, sales@contoso.comFor example: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.com

   Στα πλαίσια αυτής της εκμάθησης, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ομάδας σας.For this tutorial, try using your group's email address.

  3. Ονομάστε το πακέτο περιεχομένου Ευκαιρίες πωλήσεων.Name the content pack Sales Opportunities.

   Συμβουλή

   Σκεφτείτε να συμπεριλάβετε το όνομα του πίνακα εργαλείων στο όνομα του πακέτου περιεχομένου.Consider including the name of the dashboard in the name of the content pack. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνάδελφοί σας μπορούν να βρουν τον πίνακα εργαλείων πιο εύκολα μετά τη σύνδεσή τους στο πακέτο περιεχομένου σας.That way, your colleagues can find the dashboard more easily after they connect to your content pack.

  4. Προτείνεται: Προσθέστε μια περιγραφή.Recommended: Add a description. Βοηθά τους συναδέλφους σας να βρουν πιο εύκολα τα πακέτα περιεχομένου που χρειάζονται.It helps coworkers more easily find the content packs that they need. Εκτός από την περιγραφή, προσθέστε λέξεις-κλειδιά που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι συνάδελφοί σας κατά την αναζήτηση για αυτό το πακέτο περιεχομένου.Besides a description, add keywords your coworkers might use to search for this content pack. Συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που οι συνάδελφοί σας έχουν μια ερώτηση ή χρειάζονται βοήθεια.Include contact information in case your coworkers have a question or need help.

  5. Αποστείλετε μια εικόνα ή ένα λογότυπο για να διευκολύνετε τα μέλη της ομάδας να εντοπίσουν το πακέτο περιεχομένου.Upload an image or logo to make it easier for group members to find the content pack.

   Η σάρωση για μια εικόνα είναι ταχύτερη της σάρωσης για κείμενο.It's faster to scan for an image than to scan for text. Το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει μια εικόνα του πλακιδίου γραφήματος στήλης Πλήθος ευκαιριών.The screenshot shows an image of the Opportunity Count column chart tile.

  6. Επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων Δείγμα ανάλυσης ευκαιριών για να τον προσθέσετε στο πακέτο περιεχομένου.Select the Opportunity Analysis Sample dashboard to add it to the content pack.

   Το Power BI προσθέτει αυτόματα τη συσχετισμένη αναφορά και το σύνολο δεδομένων.Power BI automatically adds the associated report and dataset. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία, εάν θέλετε.You can add others, if you want.

   Σημείωση

   Το Power BI εμφανίζει μόνο τους πίνακες εργαλείων, αναφορές, σύνολα δεδομένων και βιβλία εργασίας που μπορείτε να επεξεργαστείτε.Power BI only lists the dashboards, reports, datasets, and workbooks that you can edit. Επομένως, η εφαρμογή δεν εμφανίζει οτιδήποτε κοινοποιήθηκε σε εσάς.Thus, the app doesn't display any that were shared with you.

  7. Εάν έχετε βιβλία εργασίας του Excel, μπορείτε να τα δείτε στην περιοχή Αναφορές, με ένα εικονίδιο του Excel.If you have Excel workbooks, you see them under Reports, with an Excel icon. Μπορείτε να τα προσθέσετε και αυτά στο πακέτο περιεχομένου.You can add them to the content pack, too.

   Στιγμιότυπα οθόνης της περιοχής "Αναφορές" και αναφορές που μπορείτε να επιλέξετε.

   Σημείωση

   Εάν τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να προβάλουν το βιβλίο εργασίας του Excel, ίσως χρειαστεί να ορίσετε ως κοινόχρηστο το βιβλίο εργασίας με αυτά στο OneDrive για επιχειρήσεις.If members of the group can't view the Excel workbook, you may need to share the workbook with them in OneDrive for Business.

 4. Επιλέξτε Δημοσίευση για να προσθέσετε το πακέτο περιεχομένου στη βιβλιοθήκη πακέτων περιεχομένου οργανισμού της ομάδας.Select Publish to add the content pack to the group's organizational content pack library.

  Θα δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης όταν δημοσιευτεί με επιτυχία.You see a success message when it publishes successfully.

 5. Όταν μέλη της ομάδας σας μεταβούν στη Λήψη δεδομένων > Πακέτα περιεχομένου οργανισμού, βλέπουν το πακέτο περιεχομένου σας.When members of your group go to Get Data > Organizational Content Packs, they see your content pack.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πακέτου περιεχομένου Ευκαιρίες πωλήσεων στο πλαίσιο διαλόγου AppSource.

  Συμβουλή

  Η διεύθυνση URL που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας είναι μια μοναδική διεύθυνση για αυτό το πακέτο περιεχομένου.The URL displayed in your browser is an unique address for this content pack. Θέλετε να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας σχετικά με αυτό το νέο πακέτο περιεχομένου;Want to tell your coworkers about this new content pack? Επικολλήστε τη διεύθυνση URL σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Paste the URL into an email.

 6. Όταν τα μέλη της ομάδας σας επιλέξουν Σύνδεση, μπορούν να προβάλουν και χρησιμοποιήσουν το πακέτο περιεχομένου σας.When your group members select Connect, they can view and work with your content pack.

Επόμενα βήματαNext steps