Εισαγωγή στα πακέτα περιεχομένου οργανισμού στο Power BIIntro to organizational content packs in Power BI

Σημείωση

Τα πακέτα περιεχομένου οργανισμού είναι υπό απόσυρση.Organizational content packs are being deprecated. Τώρα είναι καλή στιγμή για να αναβαθμίσετε τα πακέτα περιεχομένου σας στις εφαρμογές, εάν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα.Now is a good time to upgrade your content packs to apps, if you haven't started yet. Για να δείτε το χρονολόγιο, ανατρέξτε στην ενότητα οδικού χάρτη αναβάθμισης χώρου εργασίας της δημοσίευσης ιστολογίου Ανακοίνωση ότι οι διαχειριστές Power BI μπορούν να αναβαθμίζουν κλασικούς χώρους εργασίας.See the workspace upgrade roadmap section of this blog post Announcing Power BI admins can upgrade classic workspaces for the timeline.

Διανέμετε τακτικά αναφορές στην ομάδα σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;Do you regularly distribute reports by email to your team? Δοκιμάστε αυτό καλύτερα: Συγκεντρώστε τους πινάκες εργαλείων, τις αναφορές, τα βιβλία εργασίας Excel και τα σύνολα δεδομένων σας και δημοσιεύστε τα στην ομάδα σας ως πακέτο περιεχομένου οργανισμού.Try this instead: Package up your dashboards, reports, Excel workbooks, and datasets and publish them to your team as an organizational content pack. Η ομάδα σας μπορεί εύκολα να βρει τα πακέτα περιεχομένου που δημιουργείτε — βρίσκονται όλα στο AppSource.Content packs you create are easy for your team to find — they are all in AppSource. Επειδή αποτελούν μέρος του Power BI, αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του Power BI, όπως είναι η διαδραστική εξερεύνηση δεδομένων, οι νέες απεικονίσεις, οι ερωτήσεις και απαντήσεις, η ενοποίηση με άλλες προελεύσεις δεδομένων, η ανανέωση δεδομένων και πολλά άλλα.Because they're part of Power BI, they leverage all the features of Power BI, including interactive data exploration, new visuals, Q&A, integration with other data sources, data refresh, and more.

Στιγμιότυπο οθόνης ενός πίνακα εργαλείων που εμφανίζει πακέτα περιεχομένου ενός οργανισμού.

Η δημιουργία πακέτων περιεχομένου είναι διαφορετική από την κοινή χρήση πινάκων εργαλείων ή τη συνεργασία σε αυτούς σε έναν χώρο εργασίας.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a workspace. Διαβάστε το θέμα Πώς πρέπει να συνεργαστώ στους πίνακες εργαλείων και στις αναφορές και να κάνω κοινή χρήση τους;, για να αποφασίσετε ποια είναι η βέλτιστη επιλογή για την περίπτωσή σας.Read How should I collaborate on and share dashboards and reports? to decide on the best option for your situation.

Στο AppSource, μπορείτε να περιηγηθείτε ή να κάνετε αναζήτηση για πακέτα περιεχομένου που έχουν δημοσιευτεί σε ολόκληρο τον οργανισμό, σε ομάδες διανομής ή ασφάλειας και στις ομάδες του Microsoft 365 στις οποίες είστε μέλος.In AppSource, you can browse or search for content packs published to the entire organization, to distribution or security groups, and to Microsoft 365 groups you belong to. Αν δεν είστε μέλος μιας συγκεκριμένης ομάδας, δεν θα βλέπετε τα πακέτα περιεχομένου που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με αυτήν την ομάδα.If you aren't a member of a specific group, you won't see content packs shared with that group. Όλα τα μέλη της ομάδας έχουν την ίδια πρόσβαση (μόνο για ανάγνωση) στα δεδομένα του πακέτου περιεχομένου, τις αναφορές, τα βιβλία εργασίας και τους πίνακες εργαλείων (εκτός αν πρόκειται για μια προέλευση δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server (SSAS), στην οποία τα δικαιώματά σας μεταβιβάζονται με την προέλευση δεδομένων).All members of the group have the same read-only access to the content pack data, reports, workbooks, and dashboards (unless it's a SQL Server Analysis Services (SSAS) data source, in which case your privileges are inherited with the data source).

Οι πίνακες εργαλείων, οι αναφορές και τα βιβλία εργασίας του Excel είναι μόνο για ανάγνωση, αλλά μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές και τους πίνακες εργαλείων ως σημείο εκκίνησης, για να δημιουργήσετε μια δική σας εξατομικευμένη έκδοση του πακέτου περιεχομένου.The dashboards, reports, and Excel workbooks are read-only, but you can copy and use the dashboards and reports as a starting point for creating your own personalized version of the content pack.

Σημείωση

Τα πακέτα περιεχομένου οργανισμού είναι διαθέσιμα μόνο όταν εσείς και οι συνάδελφοί σας έχετε άδειες χρήσης Power BI Pro.Organizational content packs are only available when you and your colleagues have Power BI Pro licenses.

Τι είναι το AppSource;What is AppSource?

Με τη δημοσίευση ενός πακέτου περιεχομένου οργανισμού, το πακέτο προστίθεται στο AppSource.Publishing an organizational content pack adds it to AppSource. Αυτό το κεντρικό αποθετήριο δεδομένων διευκολύνει τα μέλη να περιηγηθούν και να ανακαλύψουν πίνακες εργαλείων, αναφορές και σύνολα δεδομένων που έχουν δημοσιευτεί για τα μέλη.This centralized repository makes it easy for members to browse and discover dashboards, reports, and datasets published for them.

 • Για να προβάλετε το AppSource, επιλέξτε Λήψη δεδομένων > Ο οργανισμός μου > Λήψη.To view AppSource, select Get Data > My Organization > Get.

Ο κύκλος ζωής ενός πακέτου περιεχομένου οργανισμούThe life cycle of an organizational content pack

Όλοι οι χρήστες του Power BI Pro μπορούν να δημιουργήσουν, να δημοσιεύσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πακέτα περιεχομένου οργανισμού.Any Power BI Pro user can create, publish, and access organizational content packs. Μόνο ο δημιουργός του πακέτου περιεχομένου μπορεί να τροποποιήσει το βιβλίο εργασίας και το σύνολο δεδομένων, να προγραμματίσει ανανέωση και να το διαγράψει.Only the content pack creator can modify the workbook and dataset, schedule refresh, and delete it.

Ο κύκλο ζωής είναι περίπου ως εξής:The lifecycle looks something like this:

 1. Στο Power BI Pro, ο Σταύρος δημιουργεί ένα πακέτο περιεχομένου και το δημοσιεύει στην ομάδα διανομής μάρκετινγκ.In Power BI Pro, Nate creates a content pack and publishes it to the Marketing distribution group. Οι ρυθμίσεις ανανέωσης μεταβιβάζονται με το σύνολο δεδομένων και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από τον Σταύρο.The refresh settings are inherited with the dataset and can only be changed by Nate.

  Σημείωση

  Εάν ο Σταύρος δημιουργήσει το πακέτο περιεχομένου εντός ενός χώρου εργασίας του Power BI στον οποίο είναι μέλος, ακόμα και αν αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας, οι άλλοι χρήστες στον χώρο εργασίας του Power BI μπορούν να αναλάβουν την κατοχή του πακέτου.If Nate creates the content pack from within a Power BI workspace that Nate belongs to, then even if Nate leaves the workspace, others in the Power BI workspace can take over ownership.

 2. Ο Σταύρος στέλνει ένα μήνυμα στην ομάδα διανομής, το οποίο ενημερώνει τα μέλη για το νέο πακέτο περιεχομένου.Nate sends mail to the distribution group, telling them about the new content pack.

 3. Στο Power BI Pro, η Μαρία που είναι μέλος της ομάδας διανομής μάρκετινγκ, αναζητά και συνδέεται σε ένα πακέτο περιεχομένου στο AppSource.In Power BI Pro, Jane, a member of the Marketing distribution group, searches for and connects to a content pack in AppSource. Η Μαρία έχει τώρα ένα αντίγραφο μόνο για ανάγνωση.Jane now has a read-only copy. Η Μαρία γνωρίζει ότι είναι μόνο για ανάγνωση, επειδή στο παράθυρο περιήγησης υπάρχει ένα εικονίδιο κοινής χρήσης αριστερά από το όνομα του πίνακα εργαλείων και της αναφοράς.Jane knows it's read-only because in the nav pane, there is a sharing icon to the left of the dashboard name and report name. Επίσης, όταν η Μαρία επιλέγει τον πίνακα εργαλείων, ένα εικονίδιο λουκέτο την ενημερώνει ότι βλέπει έναν πίνακα εργαλείων του πακέτου περιεχομένου.And when Jane selects the dashboard, a lock icon lets Jane know they are looking at a content pack dashboard.

 4. Ας υποθέσουμε ότι η Μαρία αποφασίζει να τον προσαρμόσει.Say Jane decides to customize it. Η Μαρία θα έχει τώρα ένα δικό της αντίγραφο του πίνακα εργαλείων και των αναφορών.Jane will now have their own copy of the dashboard and reports. Η εργασία της Μαρίας δεν επηρεάζει την προέλευση, το αρχικό πακέτο περιεχομένου ή τα άλλα μέλη της ομάδας διανομής.Jane's work does not affect the source, the original content pack, or other distribution group members. Εργάζονται πλέον στο δικό τους αντίγραφο του πίνακα εργαλείων και των αναφορών.They are now each working on their own copy of the dashboard and report.

 5. Ο Σταύρος ενημερώνει τον πίνακα εργαλείων και όταν είναι έτοιμος θα δημοσιεύσει μια νέα έκδοση του πακέτου περιεχομένου.Nate makes updates to the dashboard and when it's ready, will publish a new version of the content pack.

  • Ο Αντρέας, ένα άλλο μέλος της ομάδας διανομής, δεν προσάρμοσε το αρχικό πακέτο περιεχομένου.Julio, another distribution group member, didn't customize the original content pack. Οι νέες αλλαγές εφαρμόζονται αυτόματα στην έκδοση του πακέτου περιεχομένου του Αντρέα.The new changes are automatically applied to Julio's version of the content pack.
  • Η Μαρία προσάρμοσε το πακέτο περιεχομένου.Jane did customize the content pack. Η Μαρία λαμβάνει τότε μια ειδοποίηση που την ενημερώνει ότι υπάρχει μια νέα έκδοση.Jane then receives a notification that there's a new version. Η Μαρία μπορεί να μεταβεί στο AppSource και να λάβει το ενημερωμένο πακέτο περιεχομένου χωρίς να χάσει την εξατομικευμένη έκδοσή της.Jane can go to AppSource and get the updated content pack without losing the personalized version. Η Μαρία θα έχει τώρα δύο εκδόσεις: την εξατομικευμένη έκδοση και το ενημερωμένο πακέτο περιεχομένου.Jane now has two versions: the personalized version and the updated content pack.
 6. Ας υποθέσουμε ότι ο Σταύρος αλλάζει τις ρυθμίσεις ασφάλειας.Say Nate changes the security settings. Ο Αντρέας και η Μαρία δεν έχουν πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενο.Julio and Jane no longer have access to the content. Εναλλακτικά, ας υποθέσουμε ότι καταργούνται από την ομάδα διανομής μάρκετινγκ.Or say they're removed from the Marketing distribution group.

  • Ο Αντρέας δεν προσάρμοσε το αρχικό πακέτο περιεχομένου, επομένως, το περιεχόμενο καταργείται αυτόματα.Julio didn't customize the original content pack, so the content is automatically removed.
  • Η Μαρία προσάρμοσε το πακέτο περιεχομένου.Jane did customize the content pack. Την επόμενη φορά που η Μαρία θα ανοίξει τον πίνακα εργαλείων, θα έχουν χαθεί όλα τα πλακίδια από το αρχικό πακέτο περιεχομένου, αλλά τα πλακίδια που έχει καρφιτσώσει από άλλες αναφορές (για τα οποία έχει ακόμα δικαίωμα χρήσης) θα εξακολουθούν να εμφανίζονται.The next time Jane opens the dashboard all tiles from the original content pack are gone, but tiles pinned from other reports (that Jane still has permission to use) still appear. Οι σχετικές αναφορές και το σύνολο δεδομένων δεν είναι πλέον διαθέσιμα (και δεν εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησής τους).The associated reports and dataset are no longer available (and don't appear in their nav pane).
 7. Εναλλακτικά, ο Σταύρος διαγράφει το πακέτο περιεχομένου.Or Nate deletes the content pack.

  • Ο Αντρέας δεν προσάρμοσε το αρχικό πακέτο περιεχομένου, επομένως, το περιεχόμενο καταργείται αυτόματα.Julio didn't customize the original content pack, so the content is automatically removed.
  • Η Μαρία προσάρμοσε το πακέτο περιεχομένου.Jane did customize the content pack. Την επόμενη φορά που η Μαρία θα ανοίξει τον πίνακα εργαλείων, θα έχουν χαθεί όλα τα πλακίδια από το αρχικό πακέτο περιεχομένου, αλλά τα πλακίδια που έχει καρφιτσώσει από άλλες αναφορές θα εξακολουθούν να εμφανίζονται.The next time Jane opens the dashboard all tiles from the original content pack are gone, but tiles pinned from other reports still appear. Οι σχετικές αναφορές και το σύνολο δεδομένων δεν είναι πλέον διαθέσιμα (και δεν εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησής τους).The associated reports and dataset are no longer available (and don't appear in their nav pane).

Ασφάλεια δεδομένωνData security

Όλα τα μέλη της ομάδας διανομής έχουν τα ίδια δικαιώματα για τα δεδομένα με αυτά που έχει ο δημιουργός του πακέτου περιεχομένου.All distribution group members have the same permissions to the data as the content pack creator. Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό είναι τα σύνολα δεδομένων μορφής πίνακα εσωτερικής εγκατάστασης των Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server (SSAS).The one exception to this is SQL Server Analysis Services (SSAS) on-premises tabular datasets. Επειδή οι αναφορές και οι πίνακες εργαλείων συνδέονται δυναμικά στο μοντέλο SSAS εσωτερικής εγκατάστασης, τα διαπιστευτήρια κάθε μεμονωμένου μέλους της ομάδας διανομής χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τα δεδομένα στα οποία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση.Because the reports and dashboards are connecting live to the on-premises SSAS model, the credentials of each individual distribution group member are used to determine the data they can access.

Επόμενα βήματαNext steps