Φιλτράρισμα και κοινή χρήση μιας αναφοράς του Power BIFilter and share a Power BI report

Η Κοινή χρήση είναι ένας καλός τρόπος για να δώσετε πρόσβαση σε μερικά άτομα σε πίνακες εργαλείων και αναφορές.Sharing is a good way to give a few people access to your dashboards and reports. Τι γίνεται αν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της φιλτραρισμένης έκδοσης μιας αναφοράς;What if you want to share a filtered version of a report? Ίσως να θέλετε η αναφορά να εμφανίζει μόνο δεδομένα για μια συγκεκριμένη πόλη ή πωλητή ή έτος.Maybe you want the report to show only data for a specific city or salesperson or year. Αυτό το άρθρο σάς εξηγεί πώς να φιλτράρετε μια αναφορά και να κοινοποιήσετε τη φιλτραρισμένη έκδοση της αναφοράς.This article explains how to filter a report and share the filtered version of the report. Ένας άλλος τρόπος κοινής χρήσης μιας φιλτραρισμένης αναφοράς είναι η προσθήκη παραμέτρων ερωτήματος στη διεύθυνση URL αναφοράς.Another way to share a filtered report is to add query parameters to the report URL. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η αναφορά φιλτράρεται την πρώτη φορά που θα την ανοίξουν οι παραλήπτες.In both cases, the report is filtered when recipients first open it. Μπορούν να καταργήσουν τις επιλογές φίλτρου στην αναφορά.They can clear the filter selections in the report.

Φιλτραρισμένη αναφορά

Επίσης, το Power BI προσφέρει και άλλους τρόπους συνεργασίας και διανομής των αναφορών σας.Power BI also offers other ways to collaborate and distribute your reports. Με την κοινή χρήση, εσείς και οι παραλήπτες σας χρειάζεστε μια άδεια χρήσης Power BI Pro ή το περιεχόμενο πρέπει να βρίσκεται σε μια χωρητικότητα Premium.With sharing, you and your recipients need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity.

Παρακολούθηση με δείγματα δεδομένωνFollow along with sample data

Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί το δείγμα εφαρμογής προτύπου "Μάρκετινγκ και πωλήσεις".This article uses the Marketing and Sales sample template app. Θέλετε να δοκιμάσετε;Want to try it?

 1. Εγκαταστήστε το δείγμα εφαρμογής προτύπου "Μάρκετινγκ και πωλήσεις".Install the Marketing and Sales sample template app.

 2. Επιλέξτε την εφαρμογή και επιλέξτε Εξερεύνηση εφαρμογής.Select the app and select Explore app.

  Εξερεύνηση δειγμάτων δεδομένων

 3. Επιλέξτε το εικονίδιο μολυβιού για να ανοίξετε τον χώρο εργασίας που εγκαταστήσατε με την εφαρμογή.Select the pencil icon to open the workspace that you installed with the app.

  Μολύβι επεξεργασίας εφαρμογής

 4. Στη λίστα περιεχομένου του χώρου εργασίας, επιλέξτε Αναφορές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την αναφορά Δείγμα πωλήσεων και μάρκετινγκ PBIX.In the workspace content list, select Reports, then select the report Sales and Marketing Sample PBIX.

  Άνοιγμα δείγματος αναφοράς

  Είστε έτοιμοι τώρα για να παρακολουθήσετε.Now you're ready to follow along.

Ορισμός φίλτρου στην αναφοράSet a filter in the report

Ανοίξτε μια αναφορά σε προβολή επεξεργασίας και εφαρμόστε ένα φίλτρο.Open a report in Editing view and apply a filter.

Σε αυτό το παράδειγμα, φιλτράρουμε τη σελίδα YTD Category του δείγματος εφαρμογής προτύπου μάρκετινγκ και πωλήσεων για να εμφανίσουμε μόνο τις τιμές όπου το Region έχει την τιμή Central.In this example, we're filtering the YTD Category page of the Marketing and Sales sample template app to show only values where Region equals Central.

Τμήμα παραθύρου φίλτρου αναφοράς

Αποθηκεύστε την αναφορά.Save the report.

Κοινή χρήση της φιλτραρισμένης αναφοράςShare the filtered report

 1. Επιλέξτε Κοινή χρήση.Select Share.

  Επιλέξτε "Κοινή χρήση"

 2. Καταργήστε την επιλογή Αποστολή ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παραλήπτες, ώστε να μπορείτε να στείλετε μια φιλτραρισμένη σύνδεση, επιλέξτε Κοινή χρήση αναφοράς με τα τρέχοντα φίλτρα και αναλυτές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κοινή χρήση.Clear Send email notification to recipients, so you can send a filtered link instead, select Share report with current filters and slicers, then select Share.

  Κοινή χρήση αναφοράς με φίλτρα

 3. Επιλέξτε ξανά Κοινή χρήση.Select Share again.

  Επιλέξτε "Κοινή χρήση"

 4. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόσβαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση κοινόχρηστων προβολών αναφοράς.Select the Access tab, then select Manage shared report views.

  Διαχείριση κοινόχρηστων προβολών αναφοράς

 5. Κάντε δεξιό κλικ στη διεύθυνση URL που θέλετε και επιλέξτε Αντιγραφή σύνδεσης.Right-click the URL you want, and select Copy link.

  Αντιγραφή φιλτραρισμένης σύνδεσης

 6. Όταν κοινοποιείτε αυτήν τη σύνδεση, οι παραλήπτες θα δουν τη φιλτραρισμένη αναφορά σας.When you share this link, recipients will see your filtered report.

Περιορισμοί και ζητήματαLimitations and considerations

Θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σχετικά με την κοινή χρήση αναφορών:Things to keep in mind about sharing reports:

 • Όταν κάνετε κοινή χρήση ενός συνόλου δεδομένων με τη διαχείριση δικαιωμάτων, με την κοινή χρήση αναφορών ή πινάκων εργαλείων ή με τη δημοσίευση μιας εφαρμογής, παραχωρείτε πρόσβαση σε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων, εκτός εάν η ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS) περιορίζει την πρόσβασή τους.When you share a dataset by managing permissions, by sharing reports or dashboards, or by publishing an app, you're granting access to the entire dataset unless row-level security (RLS) limits their access. Οι συντάκτες αναφορών μπορεί να χρησιμοποιούν δυνατότητες που προσαρμόζουν τις εμπειρίες των χρηστών κατά την προβολή ή την αλληλεπίδραση με αναφορές, για παράδειγμα, αποκρύπτοντας στήλες, περιορίζοντας τις ενέργειες σε απεικονίσεις και άλλα.Report authors may use capabilities that customize user experiences when viewing or interacting with reports, for example hiding columns, limiting the actions on visuals, and others. Αυτές οι προσαρμοσμένες εμπειρίες χρήστη δεν περιορίζουν τα δεδομένα στα οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο δεδομένων.These customized user experiences don't restrict what data users can access in the dataset. Χρησιμοποιήστε την ασφάλεια σε επίπεδο γραμμών (RLS) στο σύνολο δεδομένων, έτσι ώστε τα διαπιστευτήρια κάθε ατόμου να καθορίσουν τα δεδομένα στα οποία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση.Use row-level security (RLS) in the dataset so that each person's credentials determine which data they can access.
 • Η σύνδεση προβολής κοινής αναφοράς θα λήξει αυτόματα μετά από 90 ημέρες.The shared report view link will automatically expire after 90 days.

Επόμενα βήματαNext steps