Σύνδεση σε τροφοδοσίες OData στο Power BI DesktopConnect to OData feeds in Power BI Desktop

Στο Power BI Desktop, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τροφοδοσία OData και να χρησιμοποιήσετε τα υποκείμενα δεδομένα, όπως με κάθε άλλη προέλευση δεδομένων στο Power BI Desktop.In Power BI Desktop, you can connect to an OData feed and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Για να συνδεθείτε σε μια τροφοδοσία OData, επιλέξτε Λήψη δεδομένων > Τροφοδοσία OData, από την Αρχική καρτέλα της κορδέλας στο Power BI Desktop.To connect to an OData feed, select Get Data > OData Feed from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Στιγμιότυπο οθόνης της κορδέλας "Λήψη δεδομένων" στο Power BI Desktop, που εμφανίζει την επιλογή Τροφοδοσία OData.

Στο παράθυρο Τροφοδοσία OData που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση URL τροφοδοσίας OData στο πλαίσιο και επιλέξτε OK.In the OData Feed window that appears, type or paste your OData feed URL into the box, and select OK.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Τροφοδοσία OData, που εμφανίζει το πεδίο διεύθυνσης URL.

Το Power BI Desktop συνδέεται με την τροφοδοσία OData και εμφανίζει τους διαθέσιμους πίνακες και άλλα στοιχεία δεδομένων στο παράθυρο Περιήγηση.Power BI Desktop connects to the OData feed, and displays the available tables and other data elements in the Navigator window. Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, το δεξιό τμήμα παραθύρου του παραθύρου Περιήγηση εμφανίζει μια προεπισκόπηση των δεδομένων.When you select an element, the right pane of the Navigator window displays a preview of the data. Μπορείτε να επιλέξετε όσους πίνακες θέλετε να εισαγάγετε.You can select as many tables as you want to import. Το παράθυρο Περιήγηση εμφανίζει μια προεπισκόπηση του επιλεγμένου πίνακα.The Navigator window shows a preview of the currently selected table.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Περιήγηση" που εμφανίζει μια προεπισκόπηση των δεδομένων του επιλεγμένου πίνακα.

Μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί Επεξεργασία, το οποίο εκκινεί το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτημάτων, όπου μπορείτε να διαμορφώσετε και να μετασχηματίσετε τα δεδομένα από την τροφοδοσία OData, πριν από την εισαγωγή τους στο Power BI Desktop.You can choose the Edit button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data from the OData feed before importing it into Power BI Desktop. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί Φόρτωση και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε όλα τα στοιχεία δεδομένων που έχετε επιλέξει στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

Όταν επιλέγουμε Φόρτωση, το Power BI Desktop εισάγει τα επιλεγμένα στοιχεία, και εμφανίζει το παράθυρο Φόρτωση που δείχνει την πρόοδο της εισαγωγής.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and displays a Load window of the import progress.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου Φόρτωση, που εμφανίζει την πρόοδο της εισαγωγής.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Power BI Desktop κάνει διαθέσιμους τους επιλεγμένους πίνακες και άλλα στοιχεία δεδομένων στο παράθυρο Πεδία, στη δεξιά πλευρά της προβολής Αναφορές στο Power BI Desktop.Once complete, Power BI Desktop makes the selected tables and other data elements available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Πεδία", που εμφανίζει τη λίστα των επιλεγμένων πινάκων.

Αυτό ήταν!And that’s it!

Είστε έτοιμοι πλέον να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που εισαγάγατε από την τροφοδοσία OData στο Power BI Desktop, για να δημιουργήσετε απεικονίσεις ή αναφορές ή για να αλληλεπιδράσετε με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα στα οποία θέλετε να συνδεθείτε ή τα οποία θέλετε να εισάγετε, όπως βιβλία εργασίας του Excel, βάσεις δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη προέλευση δεδομένων.You’re now ready to use the imported data from the OData feed in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Επόμενα βήματαNext steps

Υπάρχουν πολλά είδη δεδομένων στα οποία μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Power BI Desktop.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους:For more information on data sources, check out the following resources: